Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 482 din 15.02.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Câmpina sub nr. 3773/204/2012 contestatoarea COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE F.P. PRIN PRIMAR a chemat în judecată intimatul G. N. formulând contestaţie la executare împotriva actelor de executare silită iniţiată de intimat în dosarul de executare nr. 593/2012 al BEJ R. C. - Câmpina, pe care le consideră nelegale şi netemeinice astfel solicită anularea somaţiei nr. 593/13.07.2012 din dosarul de executare nr. 593/2012 al BEJ R. C.; suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1248/18.04.2011 şi decizia civilă nr. 1364/01.11.2011, ambele pronunţate în dosarul nr. 3400/204/2007*, Comisia locală de fond funciar F.  P., împreună cu Comisia judeţeană de fond funciar Prahova, au fost obligate să emită titlul de proprietate şi procesul-verbal de punere în posesie pentru intimatul G. N., pentru suprafaţa de 2,57 ha.

Prin notificarea nr. 100/07.02.2012, emisă prin Cabinet de avocat B. M., intimatul a somat Comisa locală de fond funciar F.P. să-i emită titlul de proprietate şi procesul-verbal de punere în posesie şi să-i achite cheltuielile de judecată.

Procuratorul intimatului s-a prezentat la sediul Comisiei de fond funciar F.P. şi împreună cu membri comisiei a stabilit că terenul în suprafaţă de 1 ha, situat în com. F.P., sat D., la graniţa cu comuna F.T., despre care instanţele de judecată au reţinut că se află în punctul „Nedelea”, este intrat în circuitul civil, pe acest teren aflându-se o construcţie, astfel i-au propus procuratoarei intimatului G. N. să-i reconstituie dreptul de proprietate pe un alt teren de 1 ha, aflat în intravilanul comunei F.P., teren aflat la dispoziţia comisiei, procuratoarea intimatului fiind de acord.

Pe fondul contestaţiei arată contestatoarea că prin somaţia nr. 593/13.07.2012, emisă de BEJ R. C., s-a învederat Comisiei Locale de Fond Funciar F.P. să îndeplinească obligaţiile prevăzute în decizia civila nr. 1364/01.11.2012, în sensul emiterii titlului de proprietate şi procesului-verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de 2,57 ha, conform adeverinţelor de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 350/1991 şi nr. 351/1991.

Precizează că nu este abilitată de lege să emită titlu de proprietate, ci întocmeşte documentaţia pentru persoana îndreptăţită şi o trimite către Comisia judeţeană de fond funciar, spre aprobare, iar referitor la procesul-verbal de punere în posesie există un impediment de natura practică şi juridică, şi anume, terenul de 1 ha, situat în com. F.P., sat D., la graniţa cu comuna F.T., este intrat în circuitul civil, pe acesta aflându-se o construcţie.

Astfel, terenul a fost reconstituit către E. A., sora defunctei G. A., soţia intimatului G.N., şi E. A. a vândut terenul prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4121/1999 de BNP M. M., iar dobânditorul a ridicat o construcţie.

Pe de altă parte, instanţele de judecată nu au anulat contractul de vânzare-cumpărare, însă instanţa de recurs, reţinând în mod greşit că terenul se afla în punctul Nedelea, a dispus reconstituirea dreptului de proprietate conform adeverinţelor nr. 350/1991 şi 351/1991, care includ şi terenul de 1 ha aflat în circuitul civil.

Prin urmare, din cauza acestei situaţii neclare, nu poate să emită procesul-verbal de punere în posesie cu respectarea dispoziţiilor legale.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite executorul judecătoresc i-a somat ca în cazul în care nu-i plătesc cheltuielile de executare silită urmează să blocheze conturile Primăriei com. F.P., situaţie in care ar fi puşi în imposibilitate să desfăşoare activităţile de interes public ale colectivităţii locale.

În drept s-au invocat disp. art. 399 C. pr. civ. şi s-a depus în copie somaţia nr. 593/13.07.2012.

La data de 27.09.2012 intimatul a formulat întâmpinare – cerere reconvenţională prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi obligarea contestatoarei la plata de daune cominatorii până la data emiterii titlului de proprietate.

Cererea reconvenţională formulată a fost disjunsă din prezenta cauză şi s-a format un dosar separat înregistrat sub numărul 6099/204/2012 şi soluţionat prin sentinţa civilă nr. 308/01.02.2013.

În motivarea întâmpinării s-a arătat că somaţia ce se contestă a fost emisă de executorul judecătoresc în baza titlurilor executorii reprezentate de sentinţa civilă nr. 1248/18.04.2011 a Judecătoriei Câmpina şi decizia civilă nr. 1364/01.11.2011 pronunţată de Tribunalul Prahova şi din acestea rezultă că cele 2 comisii de fond funciar au fost obligate la emiterea titlului de proprietate şi a procesului-verbal de punere în posesie pentru suprafţa totlă de 2,57 ha.

Menţionează intimatul că executorul judecătoresc nu a făcut decât să respecte disp. art. 3711 alin. 2 C. pr. civ., având în vedere faptul că obligaţiile stabilite în sarcina celor 2 comisii, nu au fost aduse la îndeplinire de bună voie, fiind necesară iniţierea procedurii de executare silită.

Terenul de 10.000 mp  este liber, nu se află în posesia niciunei persoane, iar cu privire la existenţa unui contract de vânzare-cumpărare care să vizeze acest teren, se face o interpretare eronată în raport de decizia nr. 1364/2011 prin care s-a stabilit ca titlul de proprietate să fie emis pentru întreaga suprafaţă de teren, iar tribunalul dispune clar şi cu privire la contractul de vânzare-cumpărare, menţionându-se că instanţa de fond în mod greşit a dat eficienţă celor 2 înscrisuri, adeverinţa şi procesul-verbal de punere în posesie nr. 6416 şi implicit contractului de vânzare-cumpărare.

A mai precizat intimatul că susţinerile contestatoarei referitoare la existenţa unei variante prin care să se stabilească o altă locaţie pentru terenul de 1 ha, sunt nereale şi neacceptate de procuratoare, aceasta susţinând permanent că nu doreşte decât vechiul amplasament, respectând în acest fel solicitarea mandatarului său.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite a arătat intimatul că în situaţia dată contestatoarea se face vinovată de neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţă motiv pentru care executarea silită a fost necesară, iar pe de altă parte aceasta nu s-a îndreptat împotriva procesului-verbal de cheltuieli.

În drept s-au invocat disp. art. 115-119 C. pr. civ. şi s-a depus la dosar cererea de executare silită, adresă executor, procura autentificată sub nr. 1540/14.08.2012.

Prin încheierea de şedinţă din 16.11.2012 în baza disp. art. 403 alin.1 C. pr. civ. a dispus suspendarea executării silite.

În urma probelor administrate prin sentinţa civilă nr. 482/15.02.2013 Judecătoria Câmpina a

respins contestaţia la executare, pentru următoarele considerente:

S-a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1248 pronunţată la data de 18.04.2011 de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. 3400/204/2007* s-a admis în parte acţiunea formulată de intimatul din prezenta cauză, G. N.,  în contradictoriu cu cele 2 comisii de fond funciar, Comisia Judeţeană Prahova şi Comisia Locală F.P. precum şi cu pârâţii S. E., T. A., I. D. şi I. D., şi acestea au fost obligate la emiterea titlului de proprietate şi a procesului-verbal de punere în posesie pentru terenul în suprafaţă de 1,57 ha.

De asemenea prin această hotărâre s-au respins capetele de cerere privind constatarea nulităţii absolute a adeverinţei nr. 6416/1999, a procesului-verbal de punere în posesie şi a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4121/1999 de BNP M.M.

Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs soluţionat prin decizia nr. 1364 la data de 01.11.2011 de către Tribunalul Prahova care a admis recursul declarat de G. N., a modificat în parte sentinţa nr. 1248/2011, în sensul obligării pârâtelor la emiterea titlului de proprietate şi a procesului-verbal de punere în posesie pentru terenul în suprafaţă totală de 2,57 ha conform adeverinţelor de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 350/1991, în loc de 1,57 ha, fiind menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.

Aşadar soluţia cu privire la cererea reclamantului G. N., formulată în dosarul de fond, privind constatarea nulităţii absolute a adeverinţei nr. 6416/20.11.1999, a procesului-verbal de punere în posesie şi a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4121/1999, a fost menţinută de instanţa de recurs, fiind schimbată soluţia sentinţei nr. 1248/2011 numai cu privire la suprafaţa de teren, în sensul majorării acesteia de la 1,57 ha la 2,57 ha.

În consecinţă cele 2 comisii de fond funciar au fost obligate la emiterea titlului de proprietate şi a procesului-verbal de punere în posesie pentru terenul în suprafaţă totală de 2,57 ha în favoarea intimatului din prezenta cauză.

În baza acestor hotărârii judecătoreşti reclamantul a formulat cerere de executare silită adresându-se Biroului Executorului Judecătoresc R. C., formându-se dosarul de executare nr. 593/2012, în cadrul căruia s-a emis somaţia nr. 593/13.07.2012 şi a cărei anulare se solicită de contestatoare în prezenta cauză.

Conform disp.art. 399 alin.1 Cod proc. civilă şi art. 399 alin.2 Cod proc. civilă, contestaţia la executare are drept scop verificarea legalităţii executării silite. În situaţia în care se constată de către instanţa de executare, că executarea silită nu a respectat normele prevăzute de lege, potrivit art. 404 alin. 1 Cod proc. civ., instanţa poate anula actul de executare contestat sau dispune îndreptarea acestuia, ori poate dispune anularea sau încetarea executării silite înseşi, toate acestea fiind posibile în cadrul contestaţiei la executare.

De asemenea potrivit art. 387 alin. 1 C. pr. civ. în afară de cazurile în care legea prevede altfel executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o somaţie.

În această cauză Biroul Executorului Judecătoresc R. C. nu a făcut decât să respecte aceste dispoziţii legale prin emiterea acestei somaţii, prin care contestatoarea a fost somată să-şi respecte obligaţiile prevăzute în titlul executoriu, respectiv în decizia nr. 1364/2011, în sensul emiterii titlului de proprietate şi a procesului-verbal de punere în posesie pentru terenul în suprafaţă de 2,57 ha.

Este adevărat că nu comisia locală este cea care emite titlul de proprietate, aşa cum susţine contestatoarea, însă acesta se eliberează numai în urma înaintării documentaţiei întocmită de ea, iar în somaţie s-a preluat de executorul judecătoresc obligaţia aşa cum aceasta este indicată în dispozitivul deciziei ce constituie titlu executoriu.

De asemenea din analiza celor 2 hotărârii judecătoreşti se constată întemeiată şi susţinerea contestatoarei, referitoare la faptul că actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4121/1991 a cărui nulitate a fost solicitată de reclamant în cadrul dosarului nr. 3400/204/2007, a fost menţinut de către Tribunalul Prahova prin decizia nr. 1364/01.11.2011, deşi în considerentele acestei decizii nr. 1364/01.11.2011 s-a reţinut faptul că această suprafaţă de teren care a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nu a aparţinut numitei E. A., sens în care instanţa de fond în mod greşit a dat eficienţă adeverinţei şi procesului-verbal nr. 6416, şi implicit contractului de vânzare-cumpărare.

Cu toate acestea, aşa cum susţine intimatul, în această situaţie s-ar impune lămurirea înţelesului titlului executoriu, iar în prezenta cauză nu se contestă decât un singur act de executare, emis, aşa cum s-a reţinut mai sus cu respectarea dispoziţiilor legale.

Faptul că situaţia amplasamentului terenului de 1 ha, teren care a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. 4121/1999, nu este clar stabilită, nu conduce în mod automat la anularea actelor de executare, în condiţiile în care somaţia din data de 13.07.2012, a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale, executorul judecătoresc preluând din titlu executoriu obligaţia stabilită în sarcina celor 2 comisii de fond funciar, exact cum aceasta este menţionată în dispozitivul acestora.

Aşadar situaţia învederată de contestatoare trebuie lămurită prin formularea unei contestaţii la titlu, ceea ce de altfel s-a şi realizat ulterior, intimatul formulând o asemenea contestaţie, ce va fi soluţionată de instanţa competentă, respectiv de Tribunalul Prahova, care a pronunţat decizia nr. 1364/01.11.2011.

Instanţa reţine şi faptul că susţinerile celor 2 părţi referitoare la situaţia juridică efectivă a terenului de 1 ha, la faptul că pe acesta se află o construcţie realizată fără autorizaţie de construire sau că instanţele ar fi reţinut în mod greşit că terenul se află în pct. Nedelea sau că s-ar fi pronunţat implicit şi cu privire la contractul de vânzare-cumpărare, nu au nicio relevanţă în prezenta cauză, excedând acesteia, cu atât mai mult cu cât aceste aspecte privesc fondul litigiului ce a fost soluţionat şi asupra căruia nu se mai poate reveni.

Raportat la cele analizate şi la dispoziţiile legale menţionate instanţa a respins ca neîntemeiată contestaţia la executare.