Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 7114 din 19.09.2011


Dosar nr. 10171/318/2011

R O M Â N I A

operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 7114/2011

Sedinta publica de la 19 Septembrie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea .....

si pe intimatele  M.F.P.- A.N.A.F. GORJ - AFP TG.- JIU,  Agentia Nationala de Administrare Fiscala  - Administratia Finantelor Publice Pentru Contribuabili Mijlocii Tg-Jiu , având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica  s-a prezentat pentru contestatoarea avocat ...., lipsa fiind intimatele.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata acordând partilor cuvântul pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata prin întâmpinare de AFP Tg-Jiu si pe fond.

Avocat .... pentru contestatoare solicita admiterea contestatiei, anularea procesului verbal precizând ca a facut dovada ca acel proces verbal a fost contestat, solicitând restituirea taxei de timbru.

Dupa strigarea cauzei, prin fax se primeste întâmpinare din partea DGFP Gorj, pâna la terminarea sedintei de judecata. Avocat .... se prezinta în instanta, studiaza întâmpinarea depusa la dosar si este de acord cu reluarea dezbaterilor , solutionarea exceptiei lipsei de interes invocata si pe fond.

Avocat ..., pentru contestatoarea a solicitat respingerea lipsei de interes întrucât chiar daca s-a achitat amenda nu are nici o legatura cu promovarea unei plângerii contraventionale, iar pe fond admiterea contestatie la executare, anularea  tuturor actelor de executare si restituirea taxei de timbru.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu sub nr. 10171/318/2010,  contestatoarea .....în contradictoriu cu intimatele M.F.P.- A.N.A.F. GORJ - AFP TG.- JIU,  Agentia Nationala de Administrare Fiscala  - Administratia Finantelor Publice Pentru Contribuabili Mijlocii Tg-Jiu ,  a formulat  contestatie la executare împotriva formelor de executare întocmite în dosarul de executare 4104/18/35/1/2011/4477 emis de intimata, respectiv somatia 18/35/1/2011/4477 si titlu executoriu 2078 si suspendarea executarii silite.

În motivare arata ca actele de executare au la baza procesul verbal de contraventie 6941/1.03.2011 , proces verbal care este titlu executoriu în baza art. 141 din OG 92/2003 însa, împotriva acestuia s-a formulat plângere în termen legal potrivit art. 31 din OG 2/2001. Acea plângere a fost înregistrata la Judecatoria Vîlcea si declinata competenta în favoarea Judecatoriei Brezoi cu termen în 20.01.2011, motiv pentru care acel proces verbal nu constituie titlu executoriu.

În drept îsi întemeiaza cererea pe disp. art. 172-174  din OG 92/2003, art. 141 din OG 92/2003 , art. 32 alin.3 din OG 2/2001.

În dovedire depune somatia , titlu executoriu contestat, procesul verbal extras de pe portalul Ministerului Justitiei, plângerea contraventionala  si  taxa de timbru aferenta cererii.

Intimata AFP Tg-Jiu, depune întâmpinare prin care invoca lipsa calitatii procesuale a acestui organ fiscal întrucât nu sunt emise de intimata, indicând corect organul fiscal ca fiind A.F.P. Contribuabili Mijlocii.

Petenta solicita introducerea în cauza a intimatei A.F.P. Contribuabili Mijlocii, care depune întâmpinare prin care invoca exceptia lipsei de interes în promovarea actiunii pe considerentul ca reclamanta a platit amenda, iar pe fond arata ca în data de 6.06.2011 petenta figura cu un debit conform fisei sintetice totale, pe care de altfel o ataseaza la întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Intimata A.F.P. Contribuabili Mijlocii, întocmeste  forme de executare în dosarul de executare  4104/18/35/1/2011/4477,  respectiv somatia 18/35/1/2011/4477 si titlu executoriu 2078 pentru suma de 2750  lei. Aceasta suma are la baza  procesul verbal de contraventie nr. 6941/01.03.2011 emis de .... Actele de executare sunt întocmite în data de 8.06.2011, fiind înregistrata petenta cu debit în fisa sintetica totala.

Potrivit certificatelor depuse la dosar si extraselor de pe portalul  instantelor de judecata se observa ca la data de 9.03.2011 pe rolul Judecatoriei Rm Vâlcea se înregistreaza plângerea contraventionala 2882/288/2011 prin care petenta contesta procesul verbal amintit anterior. În 13.04.2011 se admite exceptia necompetentei teritoriale a judecatoriei si se declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei  Brezoi. În 7.06.2011, la aceasta instanta se înregistreaza plângerea 3442/198/2011, cu termen de judecata în 20.01.2012.

Initial, petenta a chemat în judecata pe intimata MFP-ANAF-GORJ-AFP Tg-Jiu , însa din actele de executare întocmite reiese ca organul fiscal este A.F.P. Contribuabili Mijlocii  motiv pentru care se va admite exceptia lipsei calitatii procesuale a intimatei ANAF - AFP Tg-Jiu si se va respinge actiunea fata de aceasta pârâta ca fiind formulata împotriva unei persoana lipsita de calitate procesuala pasiva.

Referitor la exceptia lipsei de interes în promovarea actiunii, instanta va respinge aceasta exceptie întrucât petenta nu a facut altceva decât faptul ca a achitat amenda în cuantum de jumatate din minimul sau în cel mult 48 de ore, de la data comunicarii procesului verbal, drept conferit de OG 15/2002. Achitarea amenzii nu are nici o legatura cu dreptul petentei de a formula plângere contraventionala, legal, fiind respectat dreptul de acces la instanta .

Pe fondul cauzei, se retine ca actul ce a stat la baza actelor de executare îl reprezinta un proces verbal de contraventie ce prin el însusi reprezinta titlu executoriu. Potrivit art. 32 din OG 2/2001 plângerea suspenda executarea iar în baza art. 34 din acelasi act normativ si recursul suspenda executarea hotarârii data în prima instanta. În baza art. 37 din OG 2/2001 numai un proces verbal neatacat în termenul de 15 zile de la comunicare sau hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu.

În cauza de fata, acest proces verbal este atacat în instanta , iar pâna în prezent nu s-a pronuntat nici o hotarâre irevocabila , motiv pentru care procesul verbal nu constituie înca titlu executoriu astfel încât sa se justifice întocmirea actelor de executare.

Potrivit art.110 din OG92/2003 colectarea creantelor fiscale consta în exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale efectuându-se în temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz. Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptatite, potrivit legii.

Intimata poate porni la executare silita doar daca debitorul nu plateste de buna voie obligatiile fiscale datorate, astfel se emite un titlu executoriu sau titlul de creanta devine titlu executoriu potrivit art.136 coroborat cu art.141 din OG 92/2003, numai daca nu exista o actiune prin care sa se conteste procesul verbal..

În consecinta, în baza art.172 si urmatoarele cpf  instanta urmeaza sa admita contestatia la executare, sa anuleze toate  formele de executare silita ce fac obiectul dosarului de executare 4104/18/35/1/2011/4477 emis de intimata, respectiv somatia 18/35/1/2011/4477 si titlu executoriu 2078, intimata fiind obligata sa faca verificari cu privire la acest titlu executoriu si sa porneasca o executare silita în mod legal , în cauza de fata, dupa pronuntarea unei hotarâri irevocabile.

Vazând si disp. art. 23 din L. 146/1997 potrivit carora în cazul în care se admite contestatia la executare , suma achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru se va restitui la cererea petitionarului dupa ce hotarârea a ramas irevocabila, instanta va dispune restituirea sumei de 190 lei reprezentând taxa judiciara de timbru achitata cu chitanta 510-166-0052 din 15.06.2011, dupa ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a ANAF- AFP Tg-Jiu.

Respinge actiunea fata de aceasta pârâta ca fiind formulata împotriva unei persoane lipsita de calitate procesuala pasiva.

Respinge exceptia lipsei de interes în promovarea actiunii.

Admite contestatia la executare de catre contestatoarea  .... cu sediul în ...., în contradictoriu cu intimatele M.F.P.- A.N.A.F. GORJ - AFP TG.- JIU,  Agentia Nationala de Administrare Fiscala  - Administratia Finantelor Publice Pentru Contribuabili Mijlocii Tg-Jiu.

Anuleaza formele de executare ce formeaza obiectul dosarului de executare silita nr. 4104/18/35/1/2011/4477 emis de intimata, respectiv somatia 18/35/1/2011/4477 si titlu executoriu 2078.

Dispune restituirea sumei de 190 lei reprezentând taxa judiciara de timbru achitata cu chitanta 510-166-0052 din 15.06.2011, dupa ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 19.09.2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. L.C.

V.M. 21 Septembrie 2011

Ex.5