Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 3580 din 18.04.2011


Dosar nr. 26526/318/2010operator  2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 3580/2011

Sedinta publica de la 18 Aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorii ...,  si  ... si pe intimatii ..., O.C.P.I GORJ,  si ..., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica  au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

Vazând dispozitiile Legii nr. 192/2006 cu privire la mediere si profesia de mediator, modificate prin Legea nr. 370/2009 si OG nr. 13/2010, precum si obiectul cauzei, instanta face cunoscut partilor ca au posibilitatea sa se adreseze unui mediator autorizat, în orice faza a procesului, în vederea solutionarii pe aceasta cale a litigiului nascut între ele.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, se constata depusa la dosar în data de 15.04.2011 raspunsul din partea executorului judecatoresc ..., dupa care constatând cauza în stare de judecata , s-a retinut spre solutionare.

 

INSTANTA

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu sub nr. ..., contestatorii ... si  ...  în contradictoriu cu intimatii ..., O.C.P.I GORJ  si ..., având ca obiect contestatie la executare, solicitând  sa se dispuna suspendarea executarii silite începuta în dosarul de executare silita nr. 2/E/2010 al ..., anularea somatiei înscrisa sub nr. ... în CF ... a municipiului ... si în registrul de comandamente nr. ... prin imobilul cu numar cadastral 865/1;4 situat în ..., încetarea executarii silite începuta în dosarul 2/E/2010, întoarcerea executarii prin repunerea partilor în situatia anterioara acesteia prin radierea somatiei din cartea funciara.

În motivare s-a aratat ca în data de 12.11.2010 i s-a comunicat prin posta încheierea 41107/2010 a OCPI Gorj prin care somatia de executare a fost înscrisa în cartea funciara, ca nu a primit nici un document din care sa rezulte ce suma are de plata, ca personal s-a prezentat la executor, ce i-a spus ca în plus de cei 1600 lei se mai adauga 400 lei cheltuieli de executare, suma pe care sa o consemneze la CEC si dupa aceea va solicita radierea somatiei din CF.

Petentul mai arata ca a consemnat suma de 2000 lei, iar executorul nu a mai solicitat radierea somatiei, motiv pentru care a cerut executorului explicatii în acest sens ca, acest executor nu i-a comunicat procesul verbal de cheltuieli de executare, ca a executat obligatia de buna voie înainte de înscrierea somatiei în CF, ca nu este singurul proprietar al apartamentului, fiind bun comun dobândit în timpul casatoriei, ca apartamentul este grevat de ipoteca, ca este un abuz aceasta executare silita.

În drept îsi întemeiaza cererea pe art. 399 si urm. C.p.c.

În dovedire depune încheierea ...,chitanta 2423674/1/17.11.2010, confirmare de primire, s.c 1433/2009, împuternicire avocatiala, taxa de timbru aferenta cererii.

Petentul îsi precizeaza contestatia în sensul ca renunta la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Creditoarea depune note de sedinta prin care solicita respingerea contestatiei , aratând ca a cheltuit  suma de 2300 lei cu aceasta executare si nu a intrat decât în posesia sumei de 1080 lei.

Intimata OCPI depune întâmpinare prin care invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a institutiei sale , întrucât nu are nici o legatura cu raportul juridic dedus judecatii , solicitând judecata în lipsa.

..., depune note de sedinta solicitate de catre instanta, iar petentul depune note de sedinta.

În cauza se administreaza proba cu interogatoriul petentului si al creditoarei, proba cu înscrisuri, respectiv, dosarul de executare silita nr. 2/E/2010 al ...,

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin s.c nr. 1433/2009 , contestatorul a fost obligat sa demoleze sarpanta din lemn acoperite cu tigla executata peste balconul de la apartamentul sau, iar, în caz de refuz, abiliteaza pe reclamanta sa efectueze aceasta lucrare  pe cheltuiala pârâtului, fiind obligat pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecata. La suma de 1000 lei s-a adaugat suma de 600 lei cheltuieli de judecata în apel. Prin încheierea 122C/2010 aceasta hotarâre a fost investita cu formula executorie.

La data de 03.02.2010 creditoarea formuleaza cerere de executare silita( fila 38), iar la cererea executorului judecatoresc ... se dispune prin încheierea 412/2010 încuviintarea executarii silite. Se formeaza dosarul de executare silita 2/E/2010 în care executorul întocmeste somatia existenta la fila 47, proces verbal de cheltuieli, adresa catre Consiliul Local, somatie pentru urmarire imobiliara din 20.09.2010, proces verbal de cheltuieli, cerere de înscriere la OCPI a somatiei 2/2010, iar prin încheierea 41107/03.11.2010 se admite aceasta cerere. Se noteaza somatia în CF si registrul de comandamente nr. 521/03.11.2010 pentru începerea executarii silite în vederea recuperarii creantei de 1600 lei. Contestatorul achita la CEC cu recipisa 512241/1/17.11.2010 suma de 2000 lei.

Petentul contestata la OCPI Gorj încheierea de carte funciara 41107/2010 si prin încheierea 46823/2010 se respinge aceasta plângere.

În prezenta cauza ceea ce este important de retinut este faptul ca, desi la fila 38 din dosar exista o cerere de executare silita pentru ridicare constructii, în concret aceste lucrari au fost executate înca din momentul judecarii litigiului pe fond, deci, înainte de începerea executarii silite. Aceste aspecte rezulta atât din contestatia formulata de petent, cât si din interogatoriului debitorului si creditoarei( fila 81 si 31). Faptul ca intimata creditoare precizeaza ca i s-a dictat cererea de executare silita, nu are relevanta în cauza, aceasta având posibilitatea sa-si rezolve aspectele semnalate direct cu executorul judecatoresc ales de aceasta.

Calitatea procesuala pasiva reprezinta identitate dintre persoana pârâtului si raportul juridic dedus judecatii. Instanta retine ca OCPI Gorj nu are calitatea procesuala pasiva, întrucât nu poate fi obligata în nici un fel daca prezenta contestatie la executare s-ar admite, acesta fiind capatul principal de cerere, anularea somatiei fiind un capat secundar de cerere.

În consecinta, ceea ce trebuia sa se execute de catre debitor erau doar cheltuielile de judecata din titlu executoriu în cuantum total de 1600 lei.

Instanta constata ca sunt corect întocmite actele de executare silita în ceea ce priveste somatia de executare ca act începator de executare silita si cheltuielile de executare aferente acestora : onorariu executor judecatoresc în cuantum de 160  lei pentru suma de 1600 lei, formare dosar-10 lei, înregistrare dosar -1 leu, emiterea adresa - 10 lei, taxe postale-4,7 lei, emitere somatie -10 lei, toate cheltuielile de executare fiind în cuantum total de 195,7 lei. Restul sumelor înscrise în procesul verbal nr. 2/2010 privind cheltuielile de executare nu sunt reale  si urmeaza sa fie înlaturate întrucât, pe de-o parte, executorul judecatoresc mareste cuantumul acestora cu o executare ce nu trebuia înregistrata, respectiv, ridicare constructii, obligatie efectuata de catre debitor înainte de începerea executarii silite. Pe de alta parte procesul verbal din 18.03.2010( fila 51) nu este corect întocmit , întrucât asa cum rezulta din interogatoriul comun al partilor ( fila 81), executorul judecatoresc nu a fost niciodata la fata locului, motiv pentru care folosirea expresiei " executa obligatia" nu este conforma realitatii, petentul executând obligatia înainte de începerea executarii silite.

Desi ulterior executorul judecatoresc întocmeste somatie de plata pentru urmarirea silita imobiliara în data de 20.09.2010, la dosarul de executare silita înaintat în copie legalizata nu exista dovada comunicarii acestei somatii. Cu toate acestea se constata ca în cuprinsul acestei somatii executorul arata concret suma de 1600 lei , ca suma de plata, însa pentru cheltuielile de executare nu specifica nici o suma , ci doar indica faptul ca sumele ce reprezinta cheltuieli de executare sunt cuprinse în procesul verbal 2/2010, fara ca acest proces verbal sa fie cunosc de debitor. Executorul continua si face demersuri la OCPI pentru executare imobiliara, în sensul notarii somatiei în cartea funciara, cerere admisa prin încheierea 41107/03.11.2010.

Cu toate ca debitorul achita prin recipisa CEC ... suma de 2000 lei , executorul întocmeste adresa catre expert ... pentru efectuarea unei expertize de evaluare bunuri imobiliare( fila 68). Întrucât executorul si-a marit cheltuielile de executare în mod nejustificat, inducând în eroare pe petent , dar si pe creditoare cu privire la aceste cheltuieli de executare silita, în baza art. 399 si 404 C.p.c, instanta va admite în parte contestatia la executare, va anula în parte formele de executare silita întocmite în dosarul de executare silita 2/E/2010 al BEJ Gagiu Nicolae în sensul ca mentine în parte somatia în ceea ce priveste suma de 1600 lei la care se adauga  si procesul verbal de cheltuieli de executare în suma de 195,7 lei, toate actele de executare silita pâna la concurenta sumei de 1795,7 lei si anuleaza celelalte acte de executare silita si va constata încetata executarea silita prin achitarea debitului si a cheltuielilor de executare.

Având în vedere ca situatia corecta este cea expusa mai sus, instanta va anula somatia înscrisa sub nr... în CF 35740-C1-U2 a municipiului Tg-Jiu si în Registrul de Comandamente sub nr.521/03.11.2010 pentru imobilul cu numar cadastral 865/1;4 situat în .... si  va dispune radierea acestei somatii din cartea funciara.

Se va lua act ca petentul nu solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj.

Respinge contestatia la executare ca fiind formulata împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

Ia act ca petentul solicita renuntarea la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Admite în parte contestatia la executare formulata de contestatorii ... si  , ambii cu domiciliul în ... în contradictoriu cu intimati ...  si ...,  cu domiciliul în ... .

Anuleaza în parte formele de executare silita întocmite în dosarul de executare silita 2/E/2010 al ... în sensul ca mentine în parte somatia în ceea ce priveste suma de 1600 lei la care se adauga  si procesul verbal de cheltuieli de executare în suma de 195,7 lei, toate actele de executare silita pâna la concurenta sumei de 1795,7 lei si anuleaza celelalte acte de executare silita.

Constata încetata executarea silita prin achitarea debitului si a cheltuielilor de executare.

Anuleaza somatia înscrisa sub nr.... în CF 35740-C1-U2 a municipiului Tg-Jiu si în Registrul de Comandamente sub nr.521/03.11.2010 pentru imobilul cu numar cadastral 865/1;4 situat în ... si dispune radierea acestei somatii din cartea funciara.

Ia act ca petentul nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 18.04.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,