Furt

Sentinţă penală 354 din 19.09.2013


Asupra cauzei penale de faţă,

Prin cererea formulată de Biroul executări penale al Judecătoriei Moineşti, înregistrată sub nr.xxx, s-a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare la care a fost condamnat numitul xxx prin sentinţa penală nr. xxx din 24.08.2012 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 50 din 17 ianuarie 2013 pronunţată de Curtea de Apel xxx, pentru comiterea infracţiunii dejlirt calificat prevăzută de art. 108 alin.(l) - 209 alin.(l) lit.a,g,i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal.

In motivarea cererii s-a arătat că, faţă de adresa nr. xxx din 19.07.2013 comunicată de Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul xxx, prin care se solicită aplicarea dispoziţiilor art. 447 Cod pr. penală raportat la art. 86 Cod penal, solicită să se dispună revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare la care a fost condamnat numitul xxx prin sentinţa penală nr. 372 din 25.09.2012 a Judecătoriei xxx, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 50 din 17.01.2013 pronunţată de Curtea de Apel xxx.

In dovedirea solicitării au fost depuse următoarele înscrisuri: adresa nr.3273 din 19.07.2013 emisă de Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul xxx, convocarea nr. 2898 întocmită la data de 26.06.2013 a Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul xxx împreună cu procesul-dovada comunicării, adresa nr. 3015 din 04.07.2013 emisă de Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul Bacău către Postul de Poliţie al comunei xxx.

Instanţa a dispus din oficiu ataşarea dosarului penal nr.xxx/260/2011 al Judecătoriei Moineşti.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele: Prin sentinţa penală nr. 372 din 25 septembrie 2012 a Judecătoriei xxx, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 50 din 17 ianuarie 2013 pronunţată de Curtea de Apel xxx, inculpatul xxx a fost condamnat în baza art. 208 alin.(l)-209 alin.(l) lit.a,g,i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la pedeapsa de 3 ani închisoare. In baza art. 85 alin.(l) Cod penal s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 91 din 06.02.2012 pronunţată de Judecătoria xxx.

In baza art.33 lit.a şi 34 lit.b Cod penal , au fost contopite pedepsele  şi aplicată cea mai grea de 3 ani închisoare.

In baza art.86'Cod penal dispune a fost dispusă suspendarea pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 5 ani şi conform art.863 Cod penal ,instanţa a stabilit ca pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte , la datele fixate,la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul xxx,

 

-să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau

locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Această situaţie de fapt rezultă din cuprinsul dosarului penal nr.xxx8/260/2011 a Judecătoriei xxx.

Prin adresa nr. 3273 din 19.07.2013, Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul xxx, deoarece condamnatul xxx, nu s-a prezentat la termenul stabilit, a fost invitat să se prezinte de urgenţă la data de 20.06.2013, între orele 8-12, la sediul serviciului, fiind atenţionat că neprezentarea la data stabilită, atrage după sine înştiinţarea instanţei de judecată în vederea iniţierii procedurii legale.

Deoarece condamnatul nu s-a prezentat la Serviciul de Probatiune la termenele de prezentare stabilite şi nici data de 20.06.2013, motiv pentru care a fost emisă adresa nr. 3015 din 04.07.2013 către Postul de Poliţie xxx , în vederea contactării condamnatului xxx , pentru a i se aduce la cunoştinţă obligativitatea prezentării de urgenţă la sediul serviciului de probatiune în data de 11.07.2013 în vederea derulării supravegherii.

Conform procesului verbal de căutare întocmit la data de 10.07.2013 la domiciliul condamnatului nu a fost găsită nici o persoană, iar din discuţiile purtate cu vecinii au declarat că nu 1-a văzut pe xxxx , de peste trei săptămâni, existând posibilitatea să fie plecat din localitate.

în consecinţă instanţa retine că s-a tăcut dovada că numitul xxx cu intenţie directă, a încălcat prevederile stipulate în cuprinsul sentinţei penale nr.372 din 25.09.2012 pronunţată de Judecătoria xxx în dosarul penal nr.xx/260/2011 prin care a fost condamnat în sensul că nu s-a prezentat la data pentru când a fost convocat de către Serviciul de probatiune de pe lângă Tribunalul xxx, nu a anunţat în prealabil Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul xxx, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; nu a comunicat Serviciului de probatiune de pe lângă Tribunalul xxx informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

în consecinţă, în baza art. 447 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. art. 864 Cod penal revocă suspendarea pedepsei sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată condamnatului xxx, fiul lui Vasile şi Lenuţa, născut la data de xxx în Tg.Ocna, judeţul Bacău, domiciliat în comuna xxx, judeţul Bacău cu xxx prin sentinţa penală nr. 372 din 25.09.2012 pronunţată de Judecătoria xxx în dosarul nr. 8488/260/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 50 din 17.01.2013 pronunţată de Curtea de Apel xxx, şi dispune executarea în întregime a pedepsei.

în baza art. 71 Cod penal interzice condamnatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

în baza art. 189 Cod procedură penală, dispune plata din fondurile MJ a sumei de 200 lei către avocat xxx.

în baza art. 192 alin 2 C.pr.pen. obligă condamnatul la plata sumei de 3001ei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Domenii speta