Anulare act

Sentinţă civilă 4093 din 27.05.2013


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU; GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 4093/2013

Şedinţa publică din  27 Mai 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier LUDOVICA MARIA BURCEA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii CC, CL şi pe pârâţii MG şi MAS, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a fost prezent reclamantul , asistat de  avocat MG, lipsă fiind reclamanta , reprezentată de avocat MG, lipsă fiind pârâţii, reprezentaţi de avocat MC, în substituire pentru avocat CC.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  , se constată că prin încheierea  nr. 176/27.05.2013  s-a admis cererea de abţinere  formulată de  doamna grefier MM  cu privire la participarea în completul de judecată privind soluţionarea dosarului nr. 3802/318/2013 al Judecătoriei Tg-Jiu, după care se pune în discuţia părţilor din oficiu introducerea în cauză în calitate de pârâtă şi a  numitei CE, având în vedere obiectul şi apărările din dosar.

Avocat  MG pentru reclamanţi şi reclamantul prezent personal precizează că nu înţeleg să introducă în cauză această persoană , întrucât nu este parte în contract , iar cu privire la testament  se va crea un alt litigiu , întrucât există articole din vechiul cod civil aplicabile actelor încheiate cu titlu gratuit .

Avocat  MC, în substituire pentru avocat CC pentru pârâţi arată că ar trebui introdus în cauză, întrucât este beneficiara testamentară şi pârâţii au invocat excepţia lipsei de interes strâns legată de testament şi contractul de întreţinere.

Instanţa rămâne în pronunţate în baza art. 78 C.p.c.

Avocat MG pentru reclamanţi solicită instanţei să i se prezinte motivul pentru care  instanţa rămâne în pronunţare şi să se consemneze ce a susţinut oral în şedinţa publică.

Instanţa arată că litigiul trebuie să se raporteze la obiect şi apărările din dosar, redându-i-se încă o dată cele arătate anterior şi susţinute de avocat în şedinţa de judecată.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată la data de 11.03.2013 pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu sub nr. 3802/318/2013, reclamanţii CC şi CL,  au chemat în judecată pe  pârâţii  MG şi MAS, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a contractului de întreţinere autentificat sub nr. 47/25.01.2013 de către Biroul Notarilor Publici Asociaţi „…” .

În fapt arată că numitul CC, ce a fost tatăl lor şi cea de-a doua soţie supravieţuitoare CE  prin contractul autentificat sub  nr. 47/25.01.2013 , au înstrăinat în deplină proprietate şi liniştită posesie pârâţilor următoarele bunuri: imobil cu număr cadastral 46837 intabulat în cartea funciară  nr. 46837 a municipiului Tg-Jiu situat în intravilanul Municipiului Tg-Jiu , strada …  compus din suprafaţa de 413 mp din acte , respectiv 421 din măsurători teren curţi construcţii şi arabil , tarlaua 20, parcela 179 împreună cu C1 construcţii de locuinţă cu suprafaţa construită la sol de 55 mp, C2- construcţii anexă cu suprafaţa construită la sol de 19 mp şi C3 construcţii anexă cu suprafaţa construită la sol de 30 mp , imobil ce se învecinează la N cu numărul cadastral 8357, la sud strada Jean Bărbulescu şi strada Şişeşti , E- strada Crângului şi la V- cu numărul cadastral 46074, că la data perfectării contractului  CC era suferind de diabet zaharat din anul 2005 şi neoplasm colon operat în anul 2011, iar în data de 05.02.2013 CC a decedat , cauza decesului  constituind un neoplasm colon operat şi diabet zaharat că, contractul se încheie la data de 25.01.2013, iar CC  decedează la data de 05.02.2013, deci  sub 30 de zile de la data perfectării actului, cauza decesului având motive care existau la data perfectării actului, fiind aplicabile disp. art. 2256 civil raportat la disp. 2247 C.civil.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 2256 cod civil  raportat la art.2247 cod civil.

În dovedire reclamanţii depun împuternicire avocaţială,  chitanţa privind plata taxei judiciare de timbru, în copie contractul de întreţinere  autentificat sub nr. 47/25.01.2013 la BNP Asociaţi .., certificatul constatator al decesului  privind pe numitul CC, acte medicale, acte de stare civilă, extras de carte funciară pentru informare CF nr.46837.

Pârâţii depun  întâmpinare prin care invocă excepţia lipsei de interes a reclamanţilor în promovarea cererii de chemare în judecată, arătând că unică moştenitoare a autorului este soţia supravieţuitoare CE, căreia îi revin toate bunurile autorului în calitatea sa moştenitor testamentar în baza testamentului autentificat sub nr.5998/31.12.2007, prin care s-a  testat întreaga avere mobilă şi imobilă, iar reclamanţii nu justifică un interes în promovarea cererii deoarece în cazul în care s-ar desfiinţa contractul de întreţinere autentificat sub nr.47/25.01.2013, bunurile menţionate în acesta ar reveni în masa bunurilor rămase de la autorul CC şi ar fi dobândite prin moştenire testamentară doar de soţia supravieţuitoare , că s-a cerut nulitatea parţială a contractului de întreţinere, însă reclamanţii nu precizează ce anume din contract este lovit de nulitate absolută şi ce urmează a produce efecte în continuare, că în fapt înţelegerea între întreţinători  şi întreţinuţi a subzistat din perioada 2009-2010, când le-au acordat ajutor şi întreţinere efectivă atât cu bani, cât şi cu produse şi muncă efectivă, întrucât CC şi CE nu s-au înţeles sub nicio formă cu reclamanţii, că prin s.c 2932 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosar nr.9999/318/2008, reclamanţii au obţinut partajarea averii rămase de la autoarea CL şi au fost despăgubiţi prin acordarea unei sulte şi a unui lot fizic constând dintr-un teren aflat în continuarea casei, că dispoziţiile  art.2247 din codul civil se referă în mod clar la o boală letală, incurabilă, fără a fi însă menţionată expres de legiuitor, că  autorul CN.C a fost depistat în data de 11.04.2012 cu neoplasm de colon, care însă nu a presupus o boală letală în fază avansată şi nici nu a determinat o estimare a momentului decesului din partea unui medic specialist, că în tot cursul anului 2012 şi în anul 2013 până la deces, defunctul nu a fost internat, nu a avut probleme de sănătate care să necesite internarea într-o unitate medicală, starea sa de sănătate fiind bună, prezentându-se personal la notarul public şi semnând olograf actul încheiat, fiind improbabil şi imprevizibil decesul acestuia, iar la data perfectării contractului de întreţinere defunctul nu era afectat de o boală letală constatată efectiv de un medic, că va trebui astfel lămurit printr-o expertiză de specialitate dacă defunctul era afectat de o boală letală la momentul încheierii actului, dacă aceasta era cunoscută sau putea fi cunoscută de părţile contractante şi dacă afecţiunile de care suferea defunctul îi puteau provoca o moarte previzibilă, mai ales că scrisoarea medicală nr.1371 emisă la Secţia Oncologie relevă o consultaţie la data de 06.03.2013, adică după data decesului. În  dovedire depun în copie actele de stare civilă, împuternicire avocaţială, testamentul, s.c 2932/2011.

Reclamanţii răspund la întâmpinare arătând faptul că numita CE nu are calitate de moştenitor testamentar, întrucât acest testament a fost revocat prin încheierea contractului de întreţinere , iar prin solicitarea de a se constata nulitatea absolută parţială aceasta a privit numai dreptul material ce a aparţinut lui CC, că nu  interesează întreţinerea din 2009-2010, că boala de cancer la vârsta de 77 de ani este o boală letală, mai ales că autorul suferea şi de diabet zaharat , solicitând să se înaintează de la mediul de familie şi spital  dosarul medical pentru a se efectua o expertiză medico legală.

Pârâţii depun note scrise referitor la răspuns la întâmpinare, arătând că nu sunt incidente disp. art.923 din vechiul  cod civil , susţinând în continuarea excepţia invocată prin întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii sunt fiii autorului CC din prima căsătorie cu CL, decedată la data de 23.11.1972. CC s-a recăsătorit cu numita CE în favoarea căreia a încheiat testamentul autentificat sub nr.5998/31.10.2007 cu privire la întreaga sa avere mobilă şi imobilă. Între aceştia s-a încheiat o tranzacţie cu privire la bunurile succesorale rămase de pe urma autoarei CL fiind pronunţată sentinţa civilă 2932/30.03.2011 astfel: în lotul reclamanţilor s-a atribuit suma de 55000 lei şi un teren de 648 mp situat în Tg-Jiu, strada Jean Bărbulescu iar în lotul soţilor C…s-a atribuit un teren situat în Tg-Jiu, str….. tarla 20, parcela 179 împreună cu o casă cu 3 camere şi bucătărie.

Ulterior acestei tranzacţii, soţii C.. încheie contractul de întreţinere autentificat sub nr.47/25.01.2013 ,  la BNP Asociaţi … , prin care CC şi CE în calitate de întreţinuţi înstrăinează în deplină proprietate şi liniştită posesie pârâţilor un teren  cu număr cadastral 46837 intabulat în cartea funciară  nr. 46837 a municipiului Tg-Jiu situat în intravilanul Municipiului Tg-Jiu , strada … judeţul Gorj  compus din suprafaţa de 413 mp din acte , respectiv 421 din măsurători teren curţi construcţii şi arabil , tarlaua 20, parcela 179 împreună cu C1 construcţii de locuinţă cu suprafaţa construită la sol de 55 mp, C2- construcţii anexă cu suprafaţa construită la sol de 19 mp şi C3 construcţii anexă cu suprafaţa construită la sol de 30 mp , imobil ce se învecinează la N cu numărul cadastral 8357, la sud strada Jean Bărbulescu şi strada Şişeşti , E- strada Crângului şi la V- cu numărul cadastral 46074. Acest contract a fost înscris în cartea funciară aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară 46837.

Reclamanţii , prin prezenta acţiune solicită nulitatea absolută parţială a acestui contract , în baza art.2256 raportat la art. 2247 cod civil, respectiv faptul că autorul CC era suferind de diabet zaharat din anul 2005 şi neoplasm colon operat în anul 2011, iar contractul a fost încheiat în intervalul de timp de 30 de zile , perioadă în care acesta a decedat din cauza bolilor care existau la data perfectării contractului.  În calitate de pârâţi sunt chemaţi  întreţinătorii MG şi MAS. Aceştia, în apărare prin întâmpinare, invocă existenţa testamentului în favoarea numitei  CE şi, în consecinţă excepţia lipsei de interes a reclamanţilor în promovarea  cererii de chemare în judecată şi faptul că reclamanţii ar trebui să explice ce înseamnă nulitate absolută parţială. Reclamanţii răspund la întâmpinare arătând faptul că numita CE nu are calitate de moştenitor testamentar, întrucât acest testament a fost revocat prin încheierea contractului de întreţinere , iar prin solicitarea de a se constata nulitatea absolută parţială aceasta a privit numai dreptul material ce a aparţinut lui CC.

Potrivit art.9 alin. 2 C.p.c, obiectul şi limitele procesului civil sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor, iar în baza art. 22 alin. 3 C.p.c, judecătorul poate dispune introducerea în cauză a altor persoane , în condiţiile legii. Instanţa constată că în baza cererilor şi apărărilor părţilor, ceea ce se verifică reprezintă contractul de întreţinere şi existenţa testamentului, situaţie în care în acest litigiu trebuie să fie implicate toate părţile faţă de care actele juridice amintite anterior şi intrate  în circuitul civil, au produs efecte, cu atât mai mult cu cât contractul de întreţine a fost înscris în cartea funciară  nr.46837 a municipiului Tg-Jiu. Deşi parte în contractul de întreţinere este şi numita CE, soţia supravieţuitoare a autorului comun, în favoarea căreia se încheiase în anul 2007 un testament de către acelaşi autor, reclamanţii nu au înţeles să cheme în judecată şi pe această persoană , motivându-se că aceasta nu este parte în contract , iar cu privire la actele încheiate cu titlul gratuit se va crea un alt litigiu, în acea speţă fiind aplicabile articole din vechiul cod civil. Instanţa consideră că în cauza de faţă este intervenită o coparticipare procesuală pasivă obligatorie  cu privire atât la întreţinuţi , cât şi la întreţinători, motiv pentru care în baza art. 78 C.p.c, instanţa  a pus în discuţia părţilor necesitatea introducerii în cauză a pârâtei CE. Cum reclamanţii nu au solicitat introducerea în cauză a acestei părţi, instanţa apreciază că pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului, astfel încât în baza art. 78 alin. 2 C.p.c,  va respinge cererea, fără a se pronunţa pe fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea în baza art. 78 C.pr. civ. , formulată de reclamanţii CL,  cu domiciliul în  ….  şi  CC ,cu domiciliul în …  , în contradictoriu  cu pârâţii MG şi MAS, cu domiciliul în ….

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare,apel ce se va introduce la Judecătoria Tg-Jiu .

Pronunţată în şedinţa publică  din  27 Mai 2013, la Judecătoria Tg-Jiu.

Preşedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERUGrefier Şef,

LUDOVICA MARIA BURCEA

Red/L.C./tehnored MS/ 30 Mai 2013/nr.ex.6