Contestatie la executare modalitatea de stabilire a despagubirilor de catre executorul judecatoresc

Hotărâre **** din 03.12.2013


Dosar nr.  ……….2012

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI - SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ……..

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ……….2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: A

GREFIER: B

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe contestatorul C, în contradictoriu cu intimata P, prin mandatar T şi terţul poprit A, cu având ca obiect contestaţie la executare – suspendare executare.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ..2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de ……..2013.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra  acţiunii civile de faţă  constată  următoarele:

Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti la data de 21.08.2012, sub nr. ……../2012, contestatoarea  C a solicitat, in contradictoriu cu intimata P si cu tertul poprit D, anularea adresei de infiintare a popririi si a celorlalte acte de executare emise in dosarul de executare nr…/2011 al BEJ MA, anularea intregii executari silite, anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a titlului executoriu reprezentat de sentinta penala nr. …./20.03.2007, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a Penala in dosarul nr. ………../3/2006, precum si suspendarea executarii silite, solicitind anularea actelor de infiintare a popririi emise in dosarul de executare, suspendarea executarii silite pina la solutionarea contestatiei la executare, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca, prin sentinta penala ……/20.03.2007 a Tribunalului Bucuresti, s-a dispus obligarea inculpatilor B si B, in solidar cu partea responsabila civilmente C, la plata sumelor efectiv investite, indexate cu rata inflatiei, incepind cu data de 24 mai 2000 si pina la achitarea lor, conform numarului de unitati de fond detinute de fiecare parte civila. Impotriva acestei hotariri C a formulat apel, iar prin decizia nr. …/18.06.2008, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, instanta nu a modificat calitatea procesuala si limitele raspunderii C, insa a admis apelul declarat de A….. sub aspectul raspunderii civile delictuale a acestei autoritati.

S-a sustinut ca C…… si alte parti civile au formulat recurs, admis in parte prin decizia penala nr. ………/04.06.2009 a I.C.C.J, constatindu-se ca peste 700 de parti civile nu au fost citate la judecata, dispunindu-se rejudecarea actiunii civile de catre instanta de fond a carei hotarire a fost casata, respectiv Tribunalul Bucuresti.

Contestatoarea a invocat incalcarea prevederilor O.G nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 110/2007, Legea nr. 92/2011 si Legea nr. 116/2011, respectiv art. 1 si art. 2 din acest act normativ. Desi somatia era obligatorie, in cauza s-a infiintat direct poprirea pentru intreg contul. A mai aratat ca potrivit art. 1 din Statutul aprobat prin O.U.G nr. 25/2002, aceasta este o autoritate administrativa autonoma, nu are caracter productiv, iar resursele financiare aflate in unicul cont deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti sunt destinate exclusiv functionarii acestei institutii. A mai precizat contestatoarea ca C are regimul juridic de institutie publica si se supune lg.500/2002 privind finantele publice, astfel incit efectuarea unor cheltuieli care nu au fost prevazute in buget pe anul in curs ar impune o rectificare bugetara. Totodata, C…….se supune cerintelor privind programarea platilor efectuate prin virament sau numerar instituite prin Ordinul MFP nr…../2009, iar potrivit dispozitiilor art. 1 din acest act normativ, institutiile publice au obligatia de a-si prognoza platile ce urmeaza a fi dispuse din conturi deschise la unitatile trezoreriei statului.

Cu privire la dispozitiile O.G nr. 22/2002, contestatoarea a invocat si jurisprudenta Curtii Constitutionale a Rominiei, sustinind si faptul ca este in concordanta cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, intrucit nu impiedica executarea silita a obligatiilor de plata a institutiei publice, ci face posibila aceasta executare prin obligarea ordonatorilor de credite de a lua toate masurile necesare pentru asigurarea in bugetele proprii a creditelor necesare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii.

S-a contestat si valoarea despagubirilor stabilite, invocindu-se faptul ca executorul judecatoresc nu a tinut cont de criteriile de evaluare si stabilire a despagubirilor impuse prin decizia penala ……../18.06.2008 a Curtii de Apel Bucuresti.

Contestatoarea a invederat si faptul ca onorariul executorului judecatoresc incalca limitele maxime prevazute in Ordinul Ministrului Justitiei nr. ………..C/14.11.2006 si ca prin onorariul pentru consultanta se substituie activitatii avocatiale.

Cu privire la cererea de suspendare a executarii silite, s-a sustinut ca prin continuarea executarii silite nelegal s-ar provoca grave prejudicii institutiei care este in pericol de a nu mai putea functiona.

In sustinerea cererii de chemare in judecata, contestatoarea a depus la dosar actele de executare comunicate.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 399 C.pr.civ., art. 38515 si art. 3859 C.pr.pen., art. 3717, art. 379 si art. 452 C.pr.civ., O.G nr. 22/2002, Legea nr. 92/2011 si Legea nr. 116/2011.

La cererea instantei au fost atasate de catre executorul judecatoresc actele din dosarul de executare contestat.

Dupa analizarea contestatiei si a inscrisurilor depuse la dosar, instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. ……20.03.2007, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a II-a Penala in dosarul nr. ………./3/2006, astfel cum a fost modificata in apel prin decizia penala nr. …….A/18.06.2008 a Curtii de Apel Bucuresti, s-a dispus obligarea inculpatilor, in solidar cu partile responsabile civilmente S….., S….. si C la plata despagubirilor civile catre un numar de 130.798 parti civile, constituite in aceasta calitate procesuala pe parcursul urmaririi penale cit si in faza cercetarii judecatoresti, la nivelul sumelor efectiv investite, indexate cu rata inflatiei, incepind de la data de 24 mai 2000 si pina la achitarea lor, conform numarului de unitati de fond investite de fiecare parte civila, executarea facindu-se pe baza prezentarii certificatului de investitor in original si dupa anularea acestuia. Inalta Curte de Casatie si Justitie, in recurs, printre altele, prin decizia penala nr. …/04.06.2009 a admis recursul unui numar de 724 parti civile si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond cu privire la aceste persoane, retinind ca nu au fost citate la instanta de fond si de apel. Instanta retine ca sentinta penala este definitiva pe latura civila. Astfel, instanta retine ca dispozitiile deciziei pronuntate in recurs sunt suficient de clare, in sensul ca rejudecarea se refera doar la cele 724 parti civile care nu au fost citate la judecata, si nu la latura civila in ansamblul ei, asa cum a sustinut contestatoarea.

Avind in vedere ca pentru intimatul din prezenta cauza, sentinta penala este definitiva, instanta retine ca in mod legal s-a procedat la investirea acesteia cu formula executorie, conform dispozitiilor art. 376. C.pr.civ., art. 415 C.pr.pen. si art. 416 pct. 6 C.pr.pen.

In ceea ce priveste criticile contestatoarei intemeiate pe prevederile O.G. nr. 22/2002, in cauza de fata instanta le apreciaza ca intemeiate, intrucit instanta constata ca executorul judecatoresc nu a emis somatia ceruta de O.G. nr. 22/2002.

Instanta mai eventualele sustineri ale intimatei in legatura cu neconformitatea O.G. nr. 22/2002 cu CEDO. Instanta retine ca astfel de sustineri nu sint intemeiate, fata de  jurisprudenta CEDO continuta in decizia de inadmisibilitate în cauza Albert şi alţi 361 reclamanţi c. României.

In consecinta, instanta va anula adresa de infiintare a popririi.

In ce priveste modul de calcul pentru stabilirea despagubirilor, instanta constata ca executorul judecatoresc a respectat dispozitiile instantei de apel referitoare la modalitatea de stabilire a despagubirilor. In cauza, s-a intocmit o expertiza contabila care a stabilit despagubirile in functie de valoarea unitatii de fond la momentul achizitionarii, aceasta valoare rezultind din inscrisul de la fila 6 din dosarul de executare depus in copie la dosarul cauzei. In consecinta, va respinge cererea contestatoarei sub acest aspect.

Instanta mai retine ca a fost intocmit un proces verbal in care au fost calculate cheltuielile de executare, cuprinzind onorariul executorului judecatoresc, inclusiv TVA, si cheltuielile efectuate pentru emiterea actelor de executare. Onorariul executorului respecta prevederile Ordinului Ministrului Justitiei nr. ……/C din 14 noiembrie 2006, iar posibilitatea perceperii onorariului pentru consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale este prevazuta de OMJ …../2006.

Instanta mai retine ca debitoarea contestatoare are obligatia de a achita cheltuielile de executare stabilite de catre executorul judecatoresc dupa data inregistrarii cererii de executare in conformitate cu dispozitiile art. 371 7 al. 2 C.pr.civ., iar art. 37 al. 3 lg.188/2000 prevede ca „executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea in executare a hotaririlor judecatoresti de plata anticipata a onorariului”, astfel ca nu este necesar sa fie achitat onorariul executorului judecatoresc anterior executarii pentru a fi recuperat ulterior in cadrul procedurii executarii silite, ci este suficient ca acest onorariu sa fie stabilit de catre executor prin procesul-verbal de cheltuieli in limitele prevazute de lege.

In consecinta, instanta va respinge cererea contestatoarei si sub acest asspect.

Intrucit masura suspendarii executarii silite nu s-ar fi putut dispune decit pina la solutionarea in fond a contestatiei la executare, astfel cum rezulta din interpretarea prevederilor art. 403 alin. 1 C.pr.civ., instanta va respinge cererea de suspendare a executarii silite formulata de contestatoare, ca ramasa fara obiect.

Instanta retine ca nu s-a facut dovada de catre contestatoare a efectuarii unor cheltuieli de judecata in cauza, astfel ca, desi contestatia este in parte admisa, instanta  va respinge cererea acesteia de acordare a cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite in parte contestatia formulată de contestatorul C, cu sediul în ………, în contradictoriu cu intimata P, prin mandatar T, cu domiciliul în …………. şi terţul poprit A, cu sediul în ……….

Anuleaza adresa de infiintare a popririi 9.08.2012 din dosarul de executare …../2011 al BEJ M.

Respinge cererea de suspendare a executarii silite ca ramasa fara obiect.

Respinge cererea pentru cheltuieli de judecata ca neintemeiata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, …..2013.

PREŞEDINTE, GREFIER, A B