Plângere împotriva încheierii de carte funciară – nu se pot invoca prin acţiunea având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară motive ce ţine de executarea silită imobiliară, ce pot face numai obiectul contestaţiei la executare

Hotărâre 493 din 17.01.2017


Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 395 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 14.11.2016, sub nr. ……., petenta M.A.M. a formulat plângere împotriva Încheierii de reexaminare nr. 92180 din Dosarul nr. 92180/21.09.2016 pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, solicitând radierea notării urmăririi imobilului apartament nr. 1, situat în …….., având număr cadastral ……, înscrisă în cartea funciară nr. ……., sub A1, conform dosar de executare nr. ……. aflat pe rolul BEJ B.V., acesta nedispunând de o încuviinţare de executare silită imobiliară, iar respectivul imobil având înscrisă în cartea funciară o clauză de inalienabilitate ce îndeplineşte condiţiile de validitate prevăzute de art. 627 Cod civil, având ca efect insesizabilitatea bunului respectiv, conform art. 629 alin. 3 Cod civil.

În motivarea plângerii, petenta a invocat prevederile art. 629 alin. 3, art. 2329 alin. 2 şi art. 2324 alin. 1 Cod civil şi a afirmat că executorul judecătoresc nu dispune de o încuviinţare de executare silită imobiliară. A mai susţinut că executarea silită imobiliară este vădit excesivă în raport cu creanţa ce urmează a fi satisfăcută, vânzarea imobilului ipotecat nefiind de natură să asigure recuperarea vreunei sume de bani pentru creditorul B.T.S.A.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 629 alin. 3, art. 2329 alin. 2 şi art. 2324 alin. 2 Cod civil.

Pentru dovedirea cererii, petenta a depus înscrisuri.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 lei, dovada de achitare fiind anulată şi ataşată la dosar (fila 17).

În temeiul art. 532 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa a dispus citarea intimatei B.T. S.A., prin împuternicit I.C.C. S.R.L., în calitate de persoană interesată, aceasta fiind titularul înscrierii cu privire la care se solicită radierea.

La data de 5.01.2017, intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, întrucât notarea urmăririi silite este acţiunea legală, având la bază documentaţia prevăzută de art. 195 alin. 3 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului ANCPI nr. 700/2014, iar în cartea funciară nu sunt notate inalienabilitatea şi insesizabilitatea imobilului, ci interdicţii convenţionale de înstrăinare.

În conformitate cu art. 31 alin. 4 din Legea nr. 7/1996, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, a înaintat Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti dosarul încheierii atacate.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe prevederile art. 712 şi următoarele Cod procedură civilă.

În dovedirea întâmpinării, intimata a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Instanţa a încuviinţat şi a fost administrată, la solicitarea petentei, proba cu înscrisuri.

Analizând susţinerile părţilor şi probele administrate în vederea soluţionării plângerii formulate împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1 sub nr. 85032/01.04.2016 (fila 32), Biroul Executorului Judecătoresc B.V. a solicitat notarea urmăririi silite imobiliare în dosarul nr. …., pentru suma de 27.193,36 lei, pentru suma de 27.193,36 lei, în favoarea creditoarei BT, prin împuternicit I.C.C. S.R.L., asupra imobilului având număr cadastral 254227-C1-U6, situat în Bucureşti, ..., sector 1.

Prin Încheierea nr. 85032 din 1.09.2016 (fila 24), registratorul de carte funciară a admis cererea cu privire la imobilul cu nr. cadastral ….. înscris în cartea funciară nr. …. şi, potrivit art. 822 alin. 1 Cod procedură civilă, a dispus notarea urmăririi imobilului.

Împotriva acestei încheieri, petenta a formulat cerere de reexaminare (fila 39), prin care a solicitat radierea notării urmăririi imobilului, pentru motivele reiterate prin plângerea de carte funciară ce face obiectul prezentei cauze.

Cererea de reexaminare a fost respinsă prin Încheierea de reexaminare nr. 92180 din 23.10.2016 (fila 38), registratorul de carte funciară reţinând că executarea silită a fost încuviinţată prin toate formele, precum şi că, la poziţia B9 din cartea funciară, sunt înscrise obligaţii de a nu face, iar nu clauza de inalienabilitate şi clauza de insesizabilitate.

Plângerea formulată de petentă împotriva Încheierii de reexaminare nr. 92180 din 23.10.2016 emisă de O.C.P.I. Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 în Dosarul nr. 92180/21.09.2016 este netemeinică, notarea începerii urmăririi silite imobiliare asupra imobilului având număr cadastral …., situat în Bucureşti, str. ……., realizându-se cu respectarea prevederilor art. 822 alin. 1 Cod procedură civilă, în baza Încheierii din camera de consiliu din data de 5.05.2016 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în Dosarul nr. ….. (fila 34).

Toate motivele invocate de petentă prin plângerea de carte funciară sunt neîntemeiate, întrucât acestea nu vizează neîndeplinirea vreunei condiţii pentru efectuarea notării începerii executării silite în temeiul art. 822 alin. 1 Cod procedură civilă, ci privesc legalitatea iniţierii executării silite imobiliare, care poate fi contestată doar pe calea contestaţiei la executare, conform art. 712 Cod procedură civilă.

Totodată, invocarea de către petentă a existenţei unei clauze de inalienabilitate a imobilului apare ca fiind neîntemeiată, având în vedere că în cartea funciară nr. 254227-C1-U6, sub nr. B9, este notată o interdicţie de înstrăinare şi grevare, iar nu o clauză de inalienabilitate, nefiind menţionată durata inalienabilităţii prevăzută de art. 627 Cod civil, astfel încât nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 629 alin. 3 Cod civil.

Invocarea de către petentă a lipsei încheierii de încuviinţare a executării silite imobiliare este neîntemeiată, fiind contrazisă de Încheierea din camera de consiliu din data de 5.05.2016 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în Dosarul nr. ….., prin care s-a încuviinţat executarea silită, în oricare dintre formele prevăzute de lege, inclusiv executarea silită imobiliară.

Susţinerile petentei privind imposibilitatea realizării creanţei creditorului BT S.A. prin executarea silită a imobilului ipotecat nu privesc legalitatea notării începerii executării silite în cartea funciară, ci oportunitatea măsurilor de executare silită.

În concluzie, având în vedere că notarea începerii executării silite imobiliare s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 902 alin. 2 pct. 17 Cod civil raportat la art. 822 alin. 1 Cod procedură civilă, precum şi că motivele de nelegalitate invocate de petentă privesc executarea silită imobiliară, iar nu încheierea emisă de către registratorul de carte funciară, instanţa consideră că a fost corectă soluţia de respingere a cererii de reexaminare formulată de petentă, dispusă prin Încheierea atacată.

Atât timp cât executarea silită asupra imobilului aflat în proprietatea petentei nu a încetat şi nu a fost anulată ca urmare a formulării unei contestaţii la executare, notarea acesteia în cartea funciară este necesară pentru informarea terţilor, conform art. 902 alin. 2 pct. 17 Cod civil.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 31 din Legea nr. 7/1996, instanţa va respinge ca neîntemeiată plângerea împotriva Încheierii de reexaminare nr. 92180 din 23.10.2016 emisă de O.C.P.I. Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 în Dosarul nr. 92180/21.09.2016.

În conformitate cu art. 31 alin. 6 din Legea nr. 7/1996, prezenta hotărâre judecătorească se va comunica, din oficiu, biroului teritorial, după rămânerea definitivă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge ca neîntemeiată plângerea privind pe petenta M.A.M., şi pe intimata B.T. S.A formulată împotriva Încheierii de reexaminare nr. 92180 din 23.10.2016 emisă de O.C.P.I. Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 în Dosarul nr. 92180/21.09.2016.

Prezenta hotărâre judecătorească se va comunica, din oficiu, biroului teritorial, după rămânerea definitivă.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.01.2017.

PREŞEDINTE:GREFIER:

Domenii speta