Drept civil. Pretenții solicitate atât în temeiul răspunderii contractuale cât și în temeiul răspunderii delictuale pentru fapta altuia.

Sentinţă civilă 179/C din 26.01.2017


Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

I. Sub nr. ...a fost înregistrată pe rolul Tribunalului ..., la data de 26.11.2015, acţiunea în pretenţii formulată de reclamanta UAT comuna ..., reprezentată prin Primar, în contradictoriu cu pârâţii ... ..., ... (...) ..., ... ..., ... ..., ... ... şi ... ... ..., a cărei soluţionare a fost declinată de Judecătoria ... ... în favoarea Tribunalului ... în urma admiterii excepţiei necompetenţei sale materiale, prin sentinţa civilă nr. ....

Pentru a hotărî aceasta, prima instanţă învestită, Judecătoria ... ..., a reţinut că, potrivit art. 94 lit. k Cod de procedură civilă, judecătoriile judecă în primă instanţă cererile evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti. Cum în cauza dedusă judecăţii reclamanta solicită obligarea pârâţilor la plata sumei de 201.425,88 lei cu titlul de prejudiciu suferit, competenţa aparţine Tribunalului, ca instanţă cu plenitudine de competenţă, astfel că, făcând aplicarea dispoziţiilor procedurale înscrise în art. 132 al. 3 Cod procedură civilă, a dispus trimiterea dosarului către Tribunalul ..., apreciat ca fiind competent să soluţioneze prezenta cauză.

În motivarea cererii sale introductive de instanţă, reclamanta UAT comuna ... a arătat că solicită de la pârâţi repararea prejudiciului cauzat de fiii minori ai pârâţilor, respectiv ... ... ..., ... ... ... şi ... ... ..., prin incendierea şi distrugerea în totalitate, în data de  9.02.2015, a magaziei în suprafaţă de 330 mp, aparţinând domeniului privat al reclamantei, situată în parcul Palatului ..., sat ..., str. ... nr. …, com. ..., împreună cu un număr de 818 bucăţi unităţi de compostare individuală depozitate în interiorul magaziei, predate în custodie reclamantei de către Consiliul Judeţean ... în cadrul proiectului „Sistem de management integrat a deşeurilor în judeţul ...”, în cuantum total de 201.425,88 lei.

În fapt, la data de 9.02.2015, la magazia menţionată a izbucnit un incendiu. Organele de cercetare penală sesizate prin apel la 112, anume Secţia de poliţie rurală nr. 13 ..., au demarat cercetările, constituind dosarul penal nr. ..., reţinându-se, în baza celor constatate de Detaşamentul de Pompieri ... ..., conform procesului verbal de intervenţie nr. ..., faptul că sursa probabilă a incendiului a fost flacăra, mijlocul posibil folosit fiind chibriturile, iar împrejurarea determinantă a fost folosirea sursei de aprindere, stabilindu-se că magazia a fost incendiată de persoane necunoscute. Potrivit aceluiaşi proces verbal de intervenţie întocmit de Detaşamentul de Pompieri ... ..., au fost distruse în incendiu, fără a putea fi salvate, magazia aparţinând domeniului privat al UAT com. ... şi un număr de 818 bucăţi unităţi de compostare individuală depozitate în interiorul magaziei.

În data de 18.02.2015, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul penal, au fost identificaţi autorii care au incendiat magazia, în persoana celor trei minorilor: ... ... ..., ... ... ... şi ... ... ....

Întrucât autorii identificaţi ai infracţiunii de distrugere prevăzută de art. 253 al. 1 şi 4 cod penal sunt minori şi nu răspund penal pentru fapta constatată, Parchetul de pe lângă Judecătoria ... ... a dispus, prin Ordonanţa nr. ..., clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de distrugere.

Magazia incendiată, în suprafaţă de 330 mp, situată în parcul Palatului ..., sat ..., str. ... nr. …, com. ..., jud. ..., face parte din domeniului privat al reclamantei, în baza prevederilor HCL nr. 28 din 19 aprilie 2004 emisă de Consiliul Local al comunei ..., fiind înscrisă în lista inventar a Primăriei com. ... - Situaţia privind mijloacele fixe (construcţii) la 31.12.2004, poziţia nr. 16. Acelaşi bun este înscris şi în Lista de inventariere domeniul privat al reclamantei la data de 31.12.2014, poziţia 5, cu o valoare de inventar de 18.063 lei.

Cele 818 bucăţi unităţi de compostare individuală, cu o valoare de inventar de 183.362,88 lei (inclusiv TVA), au fost predate cu proces-verbal de predare-primire nr. ... de către Consiliul Judeţean ... către UAT Comuna ... jud. ..., în custodie, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul ...", fiind livrate de furnizorul ...... ... la Primăria com. ... cu aviz de însoţire a mărfii nr. ... şi proces verbal de predare/primire nr. ....

Unităţile au fost depozitate în magazia aparţinând domeniului privat al UAT com. ... în prezenţa Comisiei de inventariere şi depozitare constituită prin Dispoziţia nr. ... a Primarului com. ..., a reprezentantului poliţiei, a doi martori şi a dlui. ..., fiind încheiat procesul verbal nr. ....

În drept, a invocat reclamanta dispoziţiile art. 1372 al. 1 şi 2 noul Cod Civil, art. 194-195 Cod de procedură civilă, considerând că pârâţii sunt răspunzători de prejudiciul cauzat reclamantei pentru faptele minorilor pe care, în temeiul legii, sunt obligaţi să-i supravegheze.

În dovedire, reclamanta UAT comuna ... s-a folosit de proba cu înscrisuri.

În cadrul dosarului nr. ..., niciunul dintre pârâţi nu a formulat întâmpinare.

I.Sub nr. ... a fost înregistrată pe rolul Tribunalului ..., la data de 29.01.2016, acţiunea în pretenţii formulată de reclamantul UAT Judeţul ..., reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean ..., în contradictoriu cu pârâţii UAT comuna ..., reprezentată prin Primar, ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ... şi ... ... .... În cadrul dosarului înregistrat iniţial pe rolul Judecătoriei ... ... sub acelaşi număr, prin încheierea pronunţată la data de 12.01.2016, prima instanţă sesizată a admis excepţia conexităţii cu dosarul nr. ...aflat pe rolul Tribunalului ..., excepţie invocată de pârâţii UAT comuna ..., ... ... şi ... ... ... şi s-a dispus trimiterea dosarului nr. ... către Tribunalul ....

Pentru a dispune aceasta, prima instanţă învestită, Judecătoria ... ..., a reţinut că, potrivit art. 139 Cod de procedură civilă, pentru asigurarea unei bune judecăţi, în primă instanţă este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură. În fapt, dosarul nr. ... are ca părţi UAT Judeţul ..., în calitate de reclamant, şi UAT Comuna ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ...-..., ... ... şi ... ..., în calitate de pârâţi, obiectul dosarului reprezentându-l pretenţii ca urmare a distrugerii a 818 unităţi compostare individuală a deşeurilor, cauza constând în răspunderea civilă contractuală a pârâtei UAT Comuna ..., respectiv răspunderea civilă delictuală a celorlalţi pârâţi.

Din consultarea ECRIS şi din înscrisurile dosarului, s-a constatat că dosarul nr. ...a fost iniţial înregistrat pe rolul Judecătoriei ... ... şi are ca părţi pe UAT Comuna ..., în calitate reclamant, şi pe numiţii ... ..., ... ..., ... ..., ... ...-..., ... ... şi ... ..., în calitate de pârâţi, obiectul dosarului reprezentându-l pretenţii ca urmare a distrugerii a 818 unităţi compostare individuală a deşeurilor şi a unei magazii, cauza fiind răspunderea civilă delictuală.

Judecătoria ... ... a mai reţinut că excepţia conexităţii a fost invocată în termenul legal, de pârâta UAT Comuna ... prin întâmpinare şi de pârâţii ... ... şi ... ... prin cererea depusă înaintea primului termen de judecată, că excepţia a fost invocată înaintea instanţei ulterior sesizate şi că sunt îndeplinite condiţiile conexităţii, întrucât în dosare sunt aceleaşi părţi (în dosarul nr. ... figurând în plus şi UAT Judeţul ...), iar obiectul şi cauza lor au între ele o strânsă legătură.

În motivarea cererii sale introductive de instanţă, reclamanta UAT Judeţul ... a arătat că solicită obligarea pârâţilor la plata sumei de 183.362,88 lei valoare de inventar (inclusiv TVA), reprezentând contravaloarea a 818 bucăţi unităţi de compostare individuală a deşeurilor, aflate în proprietatea Judeţului ... şi în administrarea UAT Comuna ..., distruse prin incendiere. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean ... nr. ... s-a aprobat darea în administrare a unui număr de 52.000 unităţi de compostare individuală a deşeurilor către unităţile administrativ teritoriale din judeţul .... Aceste unităţi fuseseră achiziţionate în cadrul proiectului Managementul integrat al Deşeurilor în Judeţul .... Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei ... nr. ... privind aprobarea luării în administrare, Comunei ... i-au fost date în administrare, în baza procesului-verbal de predare-primire nr. ..., 818 bucăţi unităţi de compostare, în vederea distribuirii acestora în folosinţă gratuită cetăţenilor comunei.

In data de 09.02.2015 a izbucnit un incendiu la magazia aparţinând domeniului privat al comunei ..., în care erau depozitate cele 818 unităţi de compostare, care au fost distruse integral prin incendiere. Ca urmare a plângerii formulate de UAT Comuna ... s-a format dosarul penal nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... ..., în care reclamanta s-a constituit parte civilă pentru suma de 183.362,88 lei. În urma cercetărilor efectuate, au fost identificaţi autorii incendiului, ca fiind numiţii ... ... ..., ... ... ... şi ... ... ..., minori care nu împliniseră vârsta de 14 ani la data săvârşirii faptei, ceea ce a impus clasarea cauzei penale, sens în care reclamanta a formulat prezenta acţiune la instanţa civilă pentru recuperarea prejudiciului.

Reclamanta UAT Judeţul ... apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii contractuale a UAT Comuna ..., în temeiul art. 1350 Cod civil, în baza Acordului de parteneriat nr. 3150/06.04.2010 în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul ...". Mai mult, la data producerii incendiului, pârâta UAT Comuna ... avea bunurile în administrarea sa, potrivit procesului verbal de predare primire nr. ..., iar potrivit pct. 5 din procesul verbal de custodie nr. 949/23.01.2014, avea obligaţia de depozitare, pază, păstrare, conservare, precum şi răspunderea de eventuala distrugere, degradare sau dispariţie a bunurilor.

Consideră aceeaşi reclamantă că în cauză sunt întrunite şi condiţiile răspunderii părinţilor pentru prejudiciul cauzat de minori, în temeiul art. 1372 al. 1 Cod civil. În cauză se face dovada existentei prejudiciului, a faptei ilicite a minorilor şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, situaţie în care răspunderea părinţilor beneficiază de trei prezumţii: că în exercitarea obligaţiei de creştere şi educare au existat abateri, care urmează a fi privite ca adevărate acţiuni sau inacţiuni ilicite, că există vinovăţia părinţilor, de regulă sub forma neglijenţei în privinţa acestor abateri şi că există raport de cauzalitate între aceste abateri şi fapta prejudiciabilă săvârşită de minor, în sensul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiei de creştere si educare a făcut posibilă săvârşirea faptei respective de către minor.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1372, 1350, 1381, 1386 Cod civil.

În dovedire,  reclamanta UAT Judeţul ... s-a folosit de proba cu înscrisuri.

În cadrul dosarului nr. ..., pârâta UAT Comuna ... a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea capătului de cerere privind angajarea răspunderii sale contractuale.

A motivat că incendierea magaziei aparţinând domeniului său privat reprezintă un eveniment fortuit, independent de acţiunile sale, care nu a putut fi prevăzut şi nici împiedicat şi care înlătură în totalitate răspunderea sa contractuală, conform art. 1351 al. 3 Cod civil. Magazia în care erau depozitate cele 818 bucăţi unităţi de compostare individuală a deşeurilor a fost închisă cu lacăte şi sigilată de către Comisia de inventariere şi depozitare, la data întocmirii procesului-verbal nr. ..., şi că prin incendierea acesteia pârâta a fost de asemenea prejudiciată, întrucât magazia cu valoare de inventar de 18.063 lei a fost distrusă.

A mai apreciat pârâta că a dat dovadă de bună credinţă şi solicitudine în recuperarea prejudiciului cauzat atât ei, cât şi reclamantei, întrucât UAT Comuna ... a întreprins primele măsuri pentru găsirea vinovaţilor şi recuperarea prejudiciului, prin depunerea plângerii penale, prin informarea reclamantei cu privire la stadiul soluţionării dosarului penal şi prin adresele transmise cu privire la părinţii minorilor care au incendiat imobilul.

În dovedire, pârâta UAT comuna ... s-a folosit de proba cu înscrisuri.

Pârâţii ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ..., ... ... şi ... ... nu au formulat întâmpinare.

În răspuns la întâmpinare, reclamanta UAT Judeţul ... a arătat că pârâta UAT Comuna ... avea în administrare cele 818 unităţi de compostare individuală a deşeurilor, calitate dobândită prin adoptarea şi semnarea Hotărârii Consiliului Judeţean ... nr. ..., a Hotărârii Consiliului Local al comunei ... nr. ... şi a procesului-verbal de predare-primire nr. .... În această calitate, pârâtei îi reveneau toate drepturile şi obligaţiile ce revin unui administrator al bunului altuia, stabilite de art. 795 şi art. 800 Cod civil, fiind ţinută să efectueze toate actele necesare pentru conservarea şi paza bunurilor, precum şi actele utile pentru ca acestea să poată fi folosite conform destinaţiei lor iniţiale, de către cetăţenii comunei, pentru îndeplinirea obiectivului proiectului de interes judeţean „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul ...”.

Totodată, a apreciat că incendiul reprezintă un eveniment care, deşi nu putea fi prevăzut, putea fi împiedicat prin distribuirea unităţilor de compostare către cetăţeni, în cadrul proiectului, în intervalul de timp de la preluarea lor în administrare (24.07.2014) şi până la producerea incendiului (09.02.2015) sau prin asigurarea unei paze stricte a spaţiului în care acestea fuseseră depozitate, astfel că subzistă culpa pârâtei, răspunderea sa neputând fi complet înlăturată.

Prin încheierea pronunţată de Tribunalul ... la data de 9.03.2016 în dosarul nr. ..., s-a dispus conexarea dosarului nr. ... la dosarul nr. ....

Cererile conexate, promovate de reclamanta UAT Comuna ... şi de reclamanta UAT Judeţul ... sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru, conform prevederilor art. 30 din O.U.G nr. 80/2013.

Prin sentinţa civilă nr. ..., Tribunalul ... a admis excepţia necompetenţei sale materiale, invocată din oficiu, şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzelor conexate, în favoarea Judecătoriei ... .... Constatând ivit conflictul negativ de competenţă, a dispus suspendarea, din oficiu, a procedurii de judecată a acţiunilor conexate, şi înaintarea dosarului către Curtea de Apel ..., pentru pronunţarea regulatorului de competenţă.

S-a considerat că, prima acţiune înregistrată pe rolul instanţei judecătoreşti dintre cele două acţiuni conexate, respectiv cea cu nr. ..., privind solicitarea reclamantei UAT Comuna ... de obligare a pârâţilor persoane fizice la plata sumei de 201.425,88 lei daune materiale, deşi are obiectul formulat ca un unic capăt de cerere, pretenţia dedusă judecăţii conţine două capete de cerere principale:

-unul prin care se cerere repararea prejudiciului produs în patrimoniul propriu al reclamantei UAT Comuna ..., reprezentat de suma de 18.063 lei, contravaloarea unei magazii aparţinând domeniului său privat şi

-altul prin care se cere repararea prejudiciului produs în patrimoniul UAT Judeţul ..., reprezentat de suma de 183.362.88 lei, contravaloarea a 818 unităţi de compostare individuală a deşeurilor, al căror proprietar este reclamanta din cererea conexată, nr. ... (adică UAT Judeţul ...).

Deşi cele două prejudicii au drept cauză aceeaşi faptă ilicită, constând în incendiul izbucnit la data de 9.02.2015 din culpa a trei minori, sumele la plata cărora se solicită obligarea în solidar a părinţilor minorilor sunt destinate a acoperi prejudicii distincte, din acest punct de vedere considerându-se că cele două capete de cerere au o anumită independenţă unul faţă de celălalt, bunurile distruse având, fiecare, un regim juridic distinct.

Din perspectiva art. 99 al. 2 Cod de procedură civilă, s-a considerat că instanţa competentă să soluţioneze cele două pretenţii deduse judecăţii prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, se determină ţinând seama de pretenţia care atrage competenţa unei instanţe de grad mai înalt, prin această reglementare legiuitorul excluzând determinarea competenţei pe baza valorii totale a cererilor principale ale reclamantului, din moment ce întrevede posibilitatea ca respectivele capete de cerere să fie în competenţa unor instanţe de grade diferite.

Cum pentru fiecare dintre capetele de cerere principale competenţa de soluţionare aparţine judecătoriei, cele două pretenţii privind sume aflate sub valoarea maximă de 200.000 lei reglementată de art. 94 pct. 1 lit. k Cod de procedură civilă, Tribunalul ... a făcut în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 133 pct. 2 şi art. 134 Cod de procedură civilă.

Prin sentinţa civilă nr. ..., pronunţată de Curtea de Apel ... în dosarul nr. ..., a fost admisă sesizarea şi s-a constatat competenţa Tribunalului ... - Secţia I Civilă în soluţionarea cauzei, instanţă căreia i s-a înaintat dosarul. S-a avut în vedere că soluţia primei instanţe a făcut o corectă interpretare a dispoziţiilor legale în materie, întrucât în cauză nu există două capete de cerere principale, ci un singur capăt principal - anume plata sumei de 201.425,88 lei, cu titlu de daune materiale. Faptul că în componenţa sumei solicitate intră contravaloarea a două categorii de bunuri, indiferent de titularul dreptului de proprietate, nu schimbă natura ori unicitatea cererii, ci ridică, cel mult, problema interesului, aspect care nu poate avea nicio influenţă asupra normei de competenţă aplicabilă, 94 pct. 1 lit. k Cod de procedură civilă.

Pe rolul Tribunalului ..., dosarul nr. ..., conţinând cele două cauze conexate, a fost reînregistrat la data de 10.05.2016.

În cauză, faţă de constatarea vicierii procedurii de citare cu pârâtul ... ..., Tribunalul a făcut aplicarea prevederilor art. 167 al. 2 Cod de procedură civilă, dispunând la termenul din 19.10.2016 citarea acestuia prin publicitate, cu desemnarea d-nei avocat ... în calitate de curator.

La termenul de judecată din data de 19.10.2016, faţă de împrejurarea că minorul ... ... ..., născut la data de 10.08.2002, a dobândit capacitate de exerciţiu restrânsă, în temeiul art. 78 al. 1 Cod de procedură civilă, Tribunalul a dispus introducerea acestuia în judecată şi citarea cu menţiunea „asistat de reprezentanţii săi legali, părinţii ... ... şi ... ...”.

În cauză, la cererea curatorului desemnat pentru pârâtul ... ..., instanţa a solicitat relaţii de la UAT Comuna ... şi de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ..., referitoare la modul de organizare a apărării împotriva incendiilor şi la respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006, în sensul celor detaliate în încheierea redactată pentru respectivul termen de judecată, aflată la filele … dosar Tribunal. Instituţiile solicitate au înaintat răspunsurile cerute, prin adresele aflate la filele … (ISU ...) şi … (comuna ...).

La solicitarea apărătorului pârâţilor ... ... şi ... ... ..., în cauză a fost ataşat spre consultare dosarul penal nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... ....

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, Tribunalul reţine acţiunile conexate a fi întemeiate în parte, pentru următoarele considerente:

În fapt, la data de 6.04.2010, sub nr. …, a fost încheiat între UAT Judeţul ..., prin Consiliul Judeţean ..., şi UAT comunele, oraşele şi municipiile din judeţul ..., prin primari (printre care şi UAT Comuna ...), Acordul de parteneriat în vederea realizării proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul ... (în copie la filele … dosar ... vol. I).

În cadrul derulării acestui proiect, în considerarea contractului de furnizare echipamente şi unităţi de compostare individuală a deşeurilor încheiat de Judeţul ... cu furnizorul Asocierea ... şi ..., acesta din urmă a început să livreze bunurile, în cursul lunii decembrie 2013 fiind livrate şi cele 818 bucăţi unităţi de compostare individuală a deşeurilor destinate locuitorilor comunei ..., aşa cum atestă avizul de însoţire a mărfii nr. ... şi procesul-verbal de predare primire aflate în copie la filele … dosar ...Judecătorie. Bunurile livrate au fost depozitate sub supravegehrea comisiei de inventariere şi depozitare constituită prin Dispoziţia nr. ... a Primarului comunei ..., conform procesului-verbal nr. ..., aflat în copie la filele … dosar ...Judecătorie. În concret, cele 818 unităţi de compostare individuală a deşeurilor au fost depozitate în magazia aparţinând domeniului privat al UAT Comuna ..., situată în parcul Palatului ..., sat ..., com. ..., jud. .... În procesul-verbal nr. ... s-a consemnat faptul că în respectiva magazie erau depozitate cereale, butoaie din lemn, navete de plastic cu sticle, elemente de mobilier (bănci), anvelope auto, jante auto, elemente nedefinite din metal (ţevi sudate), două pubele de gunoi, bunuri despre care numitul ... a declarat că îi aparţin, fără a putea prezenta acte doveditoare. Ulterior depozitării celor 818 unităţi de compostare individuală deşeuri, s-a făcut menţiunea că s-a procedat la închiderea şi sigilarea uşilor de acces în magazie.

La data de 23.01.2014, conform procesului-verbal nr. … (filele … dosar ... vol. I), achizitorul Consiliul Judeţean ... a efectuat recepţia cantitativă şi calitativă a celor 818 unităţi şi, începând cu aceeaşi dată de 23.01.2014, conform procesului-verbal de custodie nr. … (în copie la filele … dosar ... vol. I), bunurile au fost predate de proprietarul Consiliul Judeţean ... în custodie către Comuna ..., prin Consiliul Local al comunei. La punctul 3 din procesul-verbal încheiat s-a stipulat că perioada de păstrare a bunurilor predate în custodie este de la data încheierii respectivului proces-verbal şi până la data preluării bunurilor în administrare de către comuna ..., în vederea distribuirii lor către cetăţenii de pe raza comunei.

La data de 30.04.2014, prin hotărârea Consiliului Judeţean ... nr. …, s-a aprobat darea în administrare a unui număr de 52.000 unităţi de compostare individuală, proprietate a Judeţului ..., către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, conform anexei la hotărâre, Comunei ... revenindu-i un număr de 818 astfel de unităţi de compostare (filele … dosar ... vol. I).

La data de 11.06.2014, prin hotărârea Consiliului Local ... nr. 27 (filele … dosar ... vol. I), s-a aprobat luarea în administrare a celor 818 unităţi de compostare individuală proprietatea Judeţului. La art. 2 din menţionata hotărâre s-a stipulat că UAT comuna ... va inventaria anual respectivele unităţi de compostare, având obligaţia transmiterii rezultatului inventarierii către Consiliul Judeţean .... Potrivit art. 3, bunurile în cauză urmau a fi date în folosinţă gratuită utilizatorilor serviciului public de salubrizare, persoane fizice, în baza unor contracte de comodat.

La data de 11.07.2014 s-a încheiat procesul-verbal de predare-primire prin care Judeţul ... a predat în administrare către Comuna ... cele 818 unităţi de compostare individuală deşeuri, act aflat în copie la filele 68-69 dosar ... vol. I. Conform prevederilor de la punctul 3 din procesul-verbal de custodie nr. …, calitatea de custode a Comunei ... cu privire la cele 818 bucăţi unităţi de compostare individuală deşeuri a încetat la data de 11.07.2014, când, prin preluarea bunurilor în administrare, Comuna ... a dobândit dreptul de administrare a bunurilor în cauză.

Este locul aici a menţiona că, deşi Comuna ... avea obligaţia de a distribui respectivele unităţi de compostare individuală deşeuri către cetăţenii de pe raza administrativ-teritorială a comunei, acesta fiind scopul pentru care bunurile proprietatea Judeţului ... au fost preluate în administrare, niciunul din actele încheiate, la care s-a făcut până acum referire, nu stipula un termen limită până la care să fie realizată această distribuire.

La data de 9.02.2015, în urma apelului primit la SNUAU 112 la ora 13:44, echipajul de pompieri din cadrul ISU ... care a intervenit pentru stingerea incendiului şi organele locale de poliţie au constatat că magazia aparţinând domeniului privat al UAT Comuna ..., situată în parcul Palatului ..., sat ..., com. ..., jud. ... a fost incendiată. În urma sesizării din oficiu a organelor de cercetare penală şi a cercetărilor efectuate în cadrul dosarului penal nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... ..., deschis pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prevăzută de art. 253 al. 1 şi 4 Cod penal, s-au identificat autorii incendiului în persoana numiţilor ... ... ..., ... ... ... şi ... ... ..., minori cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani la acea dată. Faţă de starea de minorat a autorilor faptei, aflaţi la vârste la care nu poate fi antrenată răspunderea lor penală, prin Ordonanţa dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... ... la data de 22.06.2015 în dosarul nr. ..., s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere. 

Astfel, entităţile care în cursul cercetării penale din dosarul nr. ... s-au constituit părţi civile pentru recuperarea prejudiciilor suferite, respectiv UAT Judeţul ... şi UAT Comuna ..., neputând obţine despăgubirile solicitate în cadrul respectivului dosar penal, au fost nevoite a promova prezentele acţiuni în justiţie, înregistrare sub nr. ...şi nr. ... şi reunite în prezenta cauză.

În drept, prin acţiunea înregistrată sub nr. ... şi conexată la prezentul dosar, reclamanta UAT Judeţul ... şi-a îndreptat pretenţiile atât împotriva UAT Comuna ..., în temeiul răspunderii contractuale, cât şi împotriva persoanelor fizice chemate în judecată, în temeiul răspunderii delictuale pentru fapta altuia, ce revine părinţilor pentru fapta copiilor lor minori vinovaţi de producerea incendiului.

Din perspectiva art. 1350 al. 1 Cod civil, solicitarea de atragere a răspunderii contractuale a pârâtei UAT Comuna ... este pe deplin întemeiată. Potrivit textului arătat, „orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.”

Prin Acordul de parteneriat în vederea realizării proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul ... nr. ..., UAT Judeţul ..., prin Consiliul Judeţean ..., în calitate de solicitant al finanţării şi UAT comunele, oraşele şi municipiile din judeţul ..., printre care şi UAT Comuna ..., în calitate de beneficiare ale investiţiilor realizate prin proiect, şi-au asumat obligaţii specifice în vederea implementării respectivului proiect, care au presupus şi luarea în administrare de către Comuna ... a 818 bucăţi unităţi de compostare individuală deşeuri, bunuri intrate în domeniul public al judeţului, conform art. 6 al. 1 al Acordului. Prin preluarea bunurilor în administrare la data de 11.07.2014, conform procesului-verbal de predare-primire nr. …, pârâta UAT Comuna ... a dobândit calitatea de administrator al bunului altuia, fiind supusă reglementărilor conţinute la art. 800 şi urm. Cod civil.

Prin administrarea bunurilor domeniale, organele administraţiei publice erau ţinute a urmări ocrotirea şi conservarea dreptului de proprietate publică asupra bunurilor domeniului public, dar şi punerea în valoare a acestora, prin exploatarea, utilizarea şi valorificarea lor.

Conform art. 800 Cod civil, „persoana împuternicită cu administrarea deplină este ţinută să conserve şi să exploateze în mod profitabil bunurile, să sporească patrimoniul sau să realizeze afectaţiunea masei patrimoniale, în măsura în care aceasta este în interesul beneficiarului”. Detaliind modul în care trebuie îndeplinite aceste obligaţii, art. 803 al. 1 Cod civil stipulează că „administratorul trebuie să acţioneze cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale.”

Administratorul era ţinut să efectueze toate actele necesare pentru conservarea bunurilor. Cât timp la data de 9.02.2015 cele 818 unităţi de compostare individuală a deşeurilor se aflau încă în administrarea pârâtei UAT Comuna ..., nefiind predate prin contracte de comodat către cetăţenii utilizatori ai serviciului public de salubrizare, răspunderea administratorului faţă de proprietarul UAT Judeţul ... este deplină.

Potrivit art. 802 al. 2 Cod civil, „administratorul nu va fi răspunzător pentru pieirea bunurilor pricinuită de forţa majoră, vechimea sau natura perisabilă a bunurilor ori de folosirea obişnuită şi autorizată a acestora.” Aşadar, legea reglementează restrictiv condiţiile în care răspunderea administratorului poate fi înlăturată, doar cele trei cauze expres stipulate fiind exoneratoare de răspundere. Pârâta UAT Comuna ... a invocat în apărare faţă de pretenţiile UAT Judeţul ... faptul că este exonerată de răspundere pentru pieirea celor 818 bucăţi unităţi de compostare individuală deşeuri de împrejurarea că incendiul survenit ar reprezenta un caz fortuit şi că ar reprezenta o faptă a terţului pentru care nu sunt ţinuţi a răspunde.

Tocmai în considerarea importanţei bunurilor domeniale pe care administratorul era ţinut a le conserva, ocrotirea proprietăţii beneficiază de norme de reglementare generoase, corelativ răspunderea administratorului fiind mai strictă. Nici cazul fortuit şi nici fapta terţului nu sunt reglementate de art. 802 al. 2 Cod civil drept cauze exoneratoare de răspundere a administratorului. Mai mult decât atât, art. 1351 al. 4 Cod civil precizează că „dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.” Dat fiind că legiuitorul a făcut expres această extindere a exonerării de răspundere doar în sensul arătat, per a contrario, un debitor exonerat de răspundere contractuală pentru un caz de forţă majoră, nu poate fi exonerat şi în situaţia unui caz fortuit. Aşadar, art. 802 al. 2 Cod civil reglementează situaţii exoneratoare de răspundere de strictă interpretare.

În acelaşi sens, art. 1352 Cod civil prevede că „fapta terţului înlătură răspunderea chiar dacă nu au caracteristicile forţei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenţiei părţilor, cazul fortuit este exonerator de răspundere.” Or, în situaţia de faţă, după cum s-a arătat, cazul fortuit nu îl exonerează pe administratorul bunului altuia de răspundere faţă de proprietar. 

În consecinţă, pârâta unitatea administrativ teritorială Comuna ..., jud. ..., reprezentată prin Primar, va fi obligată a plăti reclamantei unitatea administrativ teritorială Judeţul ..., reprezentată prin Preşedintele Consiliului Judeţean ..., suma de 183.362,88 lei, cu titlul de despăgubiri (daune contractuale), reprezentând contravaloarea celor 818 unităţi de compostare individuală deşeuri pe care pârâta le avea în administrare, valoare rezultată din luarea în considerare a preţului unitar per bucată menţionat în procesul-verbal de predare-primire încheiat la data de 11.07.2014, asumat prin semnare de reprezentantul legal al pârâtei.

Prin acţiunea promovată sub nr. ..., reclamanta UAT Judeţul ... a solicitat şi atragerea răspunderii delictuale a persoanelor fizice părinţii minorilor care au provocat incendiul, în considerarea dispoziţiilor art. 1372 al. 1 Cod civil. Dat fiind că reclamanta UAT Judeţul ... avea la îndemână acţiunea în răspundere contractuală derivată din predarea bunurilor în administrare către pârâta UAT Comuna ..., pe care a şi exercitat-o, iar obiectul acesteia viza întreaga valoare a bunurilor pierite, reclamanta nu avea un drept de opţiune între răspunderea contractuală şi cea delictuală. De altfel, între pârâţii atraşi în judecată de reclamanta UAT Judeţul ... nu putea exista o răspundere solidară, date fiind temeiurile juridice diferite ale răspunderii lor. Mai mult decât atât, reclamanta UAT Judeţul ... beneficiază de dispoziţii legale mai favorabile în atragerea răspunderii contractuale a administratorului bunurilor sale, aşa cum s-a arătat mai sus, spre deosebire de dispoziţiile din materia răspunderii civile delictuale.

Răspunderea pârâţilor persoane fizice pe temeiuri delictuale poate fi atrasă faţă de administrator, aşa cum se va detalia în analiza cererii promovate de reclamanta UAT Comuna ..., obiect al dosarului ..., potrivit art. 810 Cod civil. Acesta reglementează în favoarea administratorului dreptul de a sta în justiţie pentru orice cerere sau acţiune referitoare la administrarea bunurilor, iar art. 870 al. 1 Cod civil precizează că „apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului.”

În consecinţă, cu atât mai mult cu cât pârâta UAT Comuna ... va fi obligată a acoperi complet paguba reclamată de reclamanta UAT Judeţul ..., acţiunea în pretenţii formulată de reclamanta menţionată în contradictoriu cu pârâţii ... ..., ... ..., ... ... ... (asistat de reprezentanţi legali, părinţii), ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ... va fi respinsă ca neîntemeiată.

Prin acţiunea înregistrată sub nr. ..., reclamanta UAT Comuna ... şi-a îndreptat pretenţiile împotriva persoanelor fizice chemate în judecată, în temeiul răspunderii delictuale pentru fapta altuia, ce revine părinţilor pentru fapta copiilor lor minori vinovaţi de producerea incendiului.

Din perspectiva art. 1372 al. 1 Cod civil, solicitarea de atragere a răspunderii delictuale este întemeiată. Potrivit textului arătat, „cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicţie răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urmă persoane.”

Răspunderea pe temeiul art. 1372 al. 1 Cod civil revine părinţilor care au obligaţia de supraveghere a minorului, obligaţie instituită de art. 261 Cod civil potrivit căruia "părinţii sunt cei care au în primul rând, îndatorirea de creştere şi educare a copiilor lor minori." Aşadar, răspunderea celui care are obligaţia să supravegheze minorul presupune îndeplinirea, în primul rând, a condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie şi se analizează în persoana minorului, întrucât acesta este autorul propriu zis al faptei pentru care părinţii sunt chemaţi să răspundă.

Mai mult decât atât, răspunderea prevăzută la art. 1372 al. 1 Cod civil prezintă particularitatea că subzistă chiar şi în cazul în care făptuitorul, fiind lipsit de discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie (art. 1372 al. 2 Cod civil). Aşadar, reclamanta UAT Comuna ... trebuie să facă dovada cu privire la existenţa prejudiciului, existenţa faptei ilicite a minorului şi raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.

Aplicând aceste aspecte teoretice la circumstanţele speţei de faţă, se reţine că faptele ilicite ale minorilor ... ... ... şi ... ... ... sunt dovedite de probele administrate în cuprinsul dosarului penal ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ... .... Potrivit acestora, la data de 9.02.2015, după terminarea cursurilor şcolare, minorii ... ... ..., ... ... ... şi ... ... ... au mers în Parcul ... din comună, minorul ... ... ... găsind pe pervazul unui geam al Palatului o cutie de chibrituri pe care a luat-o. Ajunşi în preajma magaziei aflate în domeniul privat al comunei s-au jucat pe derdeluş şi, apropiindu-se de magazie, doi dintre minori, respectiv ... ... ... şi ... ... ... au început să aprindă chibrituri şi să le arunce în aer sau în interiorul magaziei, printr-un geam spart.

Astfel, minorul ... ... ..., în declaraţia de la filele … dosar penal arată că: „La un moment dat, colegul meu pe nume ... ... ... a scos din buzunar o cutie cu chibrituri şi a început să aprindă beţe de chibrituri pe care le-a aruncat în sus. La puţin timp, numitul ... ... ... mi-a dat cutia cu chibrituri mie, cu care m-am deplasat lângă geamul din mijloc al magaziei, am început să aprind beţe de chibrituri pe care le-am aruncat în sus în faţa geamului, iar o parte din beţele aprinse au căzut pe geam în magazie, în urma căruia s-a aprins un sac de rafie de la care s-au aprins mai mulţi saci.”

Minorul ... ... ... declară la filele … dosar penal:

„ Am mers în partea din faţă a magaziei, respectiv pe latura dinspre palat, iar la o distanţă de aproximativ 4m faţă de magazie, am scos cutia de chibrituri şi-am aprins câteva beţe de chibrituri pe care le-am aruncat în zăpadă.

Eu împreună cu ... ... ... am început să ne batem cu zăpadă, iar ... ... ... s-a urcat pe prispa magaziei, aşeza un băţ de chibrit pe cutie şi îl arunca în sus aprins, aruncând de aproximativ două ori, după care a venit şi el la noi să ne jucăm, dându-ne împreună pe derdeluş. (…) în timp ce ne jucam, la aproximativ 20 minute, am observat un sac care ardea în zona geamului din mijlocul magaziei. (…)

În timp ce noi căram zăpadă, colegul nostru ... ... ... s-a urcat pe geam şi s-a uitat în magazie, zicând către noi că nu mai este nevoie de zăpadă, întrucât s-a stins focul. Înainte de a se urca ... pe geam să vadă focul, m-am uitat şi eu, ocazie cu care, am văzut că într-un colţ, lângă geam, ardea un sac gol. 

Când ne-a spus ... că a reuşit să stingă focul, noi am plecat fiecare spre locuinţele noastre. (…)

Sacii care au luat foc în magazie se aflau pe direcţia în care s-a urcat ... ... ... şi a aruncat cu chibrituri aprinse.”

În declaraţia luată minorului ... ... ... şi aflată la filele … dosar penal, acesta arată că:

„ În timp ce eu mă dădeam pe derdeluş împreună cu ... ... ..., colegul nostru ... ... ... s-a urcat pe prispa magaziei, de unde ne arăta nouă cum aprinde el beţele de chibrituri, pe care le arunca în sus aprinse.

Eu am continuat să mă dau pe derdeluş împreună cu ... ... ..., după câtva timp a venit la noi şi ... ... ... care s-a dat împreună cu noi pe derdeluş.

După câtva timp am observat la o fereastră de la magazie că ardeau nişte saci de rafie. Văzând acele flăcări, am încercat să stingem focul cu zăpadă, eu şi colegul meu ... ... ... căram zăpadă, iar ... ... ... era urcat pe prispă şi arunca zăpada pe geam. După câtva timp, ... ... ... s-a uitat pe geam şi ne-a spus că s-a stins focul şi că nu mai este nevoie de zăpadă (…).

A doua zi, când am mers la şcoală, am auzit că a luat foc magazia unde ne-am jucat noi cu o zi înainte, timp în care l-am întrebat pe ... ... ... dacă ştie de acel foc, dar acesta s-a făcut că nu ştie, iar eu i-am amintit că el s-a jucat cu chibriturile la magazie şi au luat foc sacii. În cele din urmă, ... ... ... şi-a amintit că, într-adevăr a aruncat el cu chibrituri aprinse în sus şi au luat foc acei saci de rafie şi cred că nu s-a stins focul. (…)”

Declaraţiile minorilor, singurele probe referitoare la modul în care aceştia s-au jucat cu chibriturile aprinse, fapt ce a determinat incendierea magaziei (de altfel, în cauză nu s-a contestat faptul că minorii au fost cei care s-au jucat cu focul în preajma magaziei din domeniul privat al reclamantei UAT Comuna ...), relevă împrejurarea că minorul ... ... ..., deşi îi însoţea pe ceilalţi doi, nu a aprins chibrituri, ci doar a privit, în timp ce se juca în zăpadă, la ce făceau colegii săi, iar la momentul când au sesizat focul a ajutat la stingerea acestuia. Niciunul dintre minorii ... ... ... şi ... ... ..., în declaraţiile lor, nu afirmă despre minorul ... ... ... că ar fi aprins şi el chibrituri, astfel că nu se poate  reţine că minorul ... ... ... ar fi participat activ la producerea incendiului.

În aceste condiţii, dovada faptei ilicite este făcută doar în privinţa minorilor ... ... ... şi ... ... ....

Dovada prejudiciului şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită a minorilor şi prejudiciu este făcută prin procesul-verbal de intervenţie nr. ... întocmit de ISU ... Subunitatea Detaşamentul de Pompieri ... ..., în copie la fila … dosar ...Judecătorie, din care rezultă că sursa probabilă de aprindere la incendiu a fost flacăra, mijlocul care putea produce aprinderea – chibrituri, iar împrejurarea determinantă – folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.

Ca urmare a incendiului produs, magazia reclamantei şi tot ce se afla în interiorul ei a ars, aşa cum atestă fotografiile judiciare efectuate cu ocazia conducerii în teren la data de 18.02.2015, aflate la fila … dosar penal ataşat, provocând pagube însemnate. Astfel, au fost distruse în întregime în incendiu:

- magazia în suprafaţă de 330 mp, aparţinând domeniului privat al reclamantei, situată în parcul Palatului ..., sat ..., str. ... nr. …, com. ..., cu valoare de inventar de 18.063 lei, potrivit listei de inventar din data cea mai apropiată producerii incendiului, respectiv data de 31.12.2014, aflată în copie la fila 12 dosar ...Judecătorie;

- 818 bucăţi unităţi de compostare individuală deşeuri aparţinând domeniului public al UAT Judeţul ... şi date în administrare UAT Comuna ..., depozitate în magazia mai sus identificată, în valoare de 183.362,88 lei, conform preţului unitar per bucată, de 224,16 lei, menţionat în procesul-verbal de predare-primire încheiat la data de 11.07.2014 între Judeţul ... şi Comuna ..., prin reprezentanţi legali.

În privinţa celor 818 bucăţi unităţi de compostare individuală deşeuri, deşi apărătorul pârâţilor ... ... şi ... ... ... a susţinut că nu ar exista dovada că respectivele bunuri se aflau în magazia incendiată, Tribunalul reţine că apărarea nu este întemeiată. Prin dispoziţia nr. ... a Primarului com. ... privind constituirea Comisiei de inventariere şi depozitare a unităţilor de compostare, la art. 1 lit. b s-a stabilit ca depozitarea respectivelor bunuri să se facă în clădirea cu destinaţie de magazie din domeniul privat al comunei, amplasată în parcul dendrologic .... Acolo bunurile au fost depozitate conform procesului-verbal nr. .... Întrucât nu s-a făcut dovada că bunurile au fost distribuite către cetăţenii comunei până la momentul incendierii magaziei, nu există niciun motiv a crede că unităţile de compostare nu mai existau în magazie la data de 9.02.2015. UAT Comuna ... avea obligaţia inventarierii anuale a unităţilor de compostare preluate în administrare şi a transmiterii rezultatului inventarierii către Consiliul Judeţean ..., aşa cum se stipula atât în hotărârea Consiliului Judeţean ... nr. ... de aprobare a dării în administrare a unităţilor de compostare individuală, cât şi în hotărârea Consiliului Local ... nr. ... de aprobare a luării în administrare a celor 818 unităţi de compostare individuală. În îndeplinirea acestei obligaţii, s-a întocmit lista de inventariere decembrie 2014, înregistrată sub nr. ... în evidenţele Primăriei com. ..., aflată în copie la fila … dosar ... vol. I, primită de Consiliul Judeţean ... la data de 14.01.2015.

Mai mult decât atât, la filele … dosar penal ataşat se află copia unui proces-verbal de cercetare la faţa locului, întocmit la data de 12.09.2014 de agenţi de poliţie din cadrul Postului de Poliţie ..., în urma sesizării de către un reprezentant al Primăriei comunei ... cu privire la faptul că, în dimineaţa respectivei zile, magazia din domeniul privat al comunei avea lacătul care asigură uşa de acces deschis. Cu ocazia cercetării efectuate atunci, s-a consemnat constatarea concretă că în interiorul magaziei se află depozitate „tomberoane de culoare neagră, din plastic, ce aparţin Primăriei comunei ...”.

Odată făcută dovada existenţei prejudiciului, a faptei ilicite a minorilor şi a raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, pentru care sarcina probei incumba reclamantei UAT Comuna ..., în privinţa răspunderii părinţilor pentru fapta minorului, aceeaşi reclamantă beneficiază de trei prezumţii instituite de Codul civil, care îi vizează pe părinţi, şi anume: prezumţia că în exercitarea obligaţiei de creştere şi educare au existat abateri, care urmează privite ca adevărate acţiuni sau inacţiuni ilicite, prezumţia existenţei vinovăţiei părinţilor, de regulă sub forma neglijenţei în privinţa acestor abateri şi prezumţia existenţei raportului de cauzalitate între aceste abateri şi săvârşirea de către minor a faptei ilicite prejudiciabile, în sensul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiei de creştere şi educare a făcut posibilă săvârşirea faptei respective de către minor.

Înlăturarea prezumţiilor stabilite în sarcina părinţilor intervine în momentul în care aceştia dovedesc că nu au putut împiedica faptul prejudiciabil, dovedind că şi-au îndeplinit ireproşabil îndatoririle care le reveneau (context în care nu ar exista un raport de cauzalitate între fapta lor ca părinţi ce nu şi-au făcut datoria faţă de copil şi fapta ilicită cauzatoare de prejudicii comisă de minori) şi că fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât a modului în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul autorităţii părinteşti. Cum aceste prezumţii nu au fost înlăturate în sensul menţionat, Tribunalul constată că în cauză nu sunt incidente prevederile art. 1372 al. 3 Cod civil.

Cu privire la întinderea prejudiciului, Tribunalul reţine că în cauză trebuie reţinută o culpă concurentă a reclamantei UAT Comuna ... în producerea prejudiciului, însă nu derivată din vreo nerespectare a prevederilor legale privind apărarea contra incendiilor, întrucât conform art. 30 al. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz, se impune doar în cazul începerii lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi sau al dezvoltării, modernizării ori schimbării destinaţiei unei construcţii existente, precum şi la punerea în funcţiune a acestora, situaţii cărora magazia în cauză nu li se încadra, fiind o construcţie veche, construită în anul 1950, căreia nu i s-a schimbat destinaţia şi nici nu a fost modernizată.

În plus, H.G nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, în vigoare la momentul producerii incendiului (actualmente abrogată prin art. 5 din H.G nr. 571/2016), prevedea la art. 1 lit. e necesitatea supunerii spre avizarea şi/sau autorizare privind securitatea la incendiu doar a clădirilor sau a spaţiilor amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 m2. Or, în cauză, magazia distrusă în incendiu avea o suprafaţă de aproximativ 350 mp, după cum atestă procesul-verbal de intervenţie nr. ... întocmit de ISU ... Subunitatea Detaşamentul de Pompieri ... ... şi răspunsul ISU ... la relaţiile solicitate, aflat la filele … dosar ...Tribunal. De altfel, întrucât clădirea în cauză nu era racordată la nicio sursă de energie şi nu era prevăzută cu instalaţii electrice sau de încălzire, ISU ... a apreciat că dotarea sa cu mijloace iniţiale de stingere (extinctoare P6) satisfăcea respectarea prevederilor legale în vigoare pe linia apărării împotriva incendiilor, cu referire la destinaţia utilizării spaţiului respectiv.

Culpa concurentă a reclamantei UAT Comuna ... în producerea prejudiciului va fi reţinută ca derivând din nerespectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Potrivit art. 15 din legea menţionată, „unităţile situate pe teritoriul localităţilor rurale îşi organizează paza conform prevederilor prezentei legi.”

La art. 3 al. 1 din acest act normativ se prevede că, în funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 al. 1 (reclamanta în speţă încadrându-se în categoria organelor de specialitate ale administraţiei publice locale), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu poliţişti locali, pază proprie sau pază prin societăţi specializate.

Al. 3 al aceluiaşi articol stipulează că „la unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.”

În fapt, reclamanta UAT Comuna ... a considerat că prin depozitarea celor 818 unităţi de compostare individuală deşeuri în valoare de 183.362,88 lei (echivalentul a mai mult de 40.000 euro) în magazia din domeniul său privat, încuiată cu lacăte şi sigilii aplicate pe cele două uşi de acces, şi-a îndeplinit cu diligenţa unui bun proprietar obligaţiile de pază ce-i reveneau. Nici împrejurările recunoscute prin chiar plângerea penală formulată de reclamantă la data de 10.02.2015 şi adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria ... ... (în copie la filele … dosar ... vol. I) în sensul că magazia aparţinând domeniului său privat a mai fost vandalizată, că sigiliile şi lacătele aplicate pe uşile de acces au fost distruse şi că s-a pătruns de către persoane private, în repetate rânduri, ilegal, fapte semnalate prin sesizări repetate şi plângeri adresate Postului de Poliţie ..., fiind constituite mai multe dosare penale (…, … etc.), aşa cum atestă sesizările aflate la filele … dosar penal ataşat, datate 4.03.2014, 12.09.2014, 4.11.2014, nu au motivat reclamanta să ia măsuri de întărire a pazei pe care trebuia să o asigure spaţiului în care avea depozitate bunuri de valoare ridicată, ori să execute acele minime măsuri exemplificate la al. 3 al art. 3 din Legea nr. 333/2003.

Din declaraţiile celor trei minori, aflate la filele …, …, … dosar penal, rezultă că magazia avea geamuri care erau prevăzute cu grilaje metalice, dar nu aveau sticlă la geam, astfel că minorii ... ... ... şi ... ... ... fie au fost tentaţi a arunca chibrituri aprinse în interiorul magaziei, fie chibriturile aprinse pe care le aruncau în sus au putut lesne pătrunde printre gratiile metalice şi ajunge în interiorul magaziei, cauzând incendiul păgubitor. Aplicarea unor obloane sau chiar a unei simple sticle pentru obturarea deschiderilor practicate ca geamuri ar fi fost suficientă pentru a împiedica pătrunderea chibriturilor aprinse în interiorul magaziei.

Din perspectiva valorii bunurilor depozitate de reclamantă în magazia în cauză, a faptului că depozitarea lor era parte a derulării unui proiect major, de interes şi utilitate publică, cu contribuţie financiară din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, supus controalelor din partea Comisiei Europene, reclamanta UAT Comuna ... era ţinută a manifesta o atenţie şi implicare mai sporită în îndeplinirea sarcinilor care-i reveneau. Deşi nu îi poate fi reproşată nedistribuirea unităţilor de compostare către cetăţeni până la data producerii incendiului, în condiţiile în care nu s-a făcut dovada stipulării vreunui termen limită în care obligaţia de predare trebuia executată (abia prin adresa nr. … emisă la data de 12.02.2015, aşadar ulterior producerii incendiului, Consiliul Judeţean ... punând în vedere comunelor care nu distribuiseră unităţile să facă această operaţiune până la data de 28.02.2015 – copie adresă fila … dosar ... vol. I), reclamantei îi poate fi reproşată neasigurarea unui spaţiu corespunzător pentru integritatea bunurilor depozitate o perioadă destul de îndelungată de timp, în ciuda semnalelor constituite de vandalizările şi pătrunderile ilegale repetate căreia i-a fost supus spaţiul de depozitare.

Potrivit art. 1371 al. 1 Cod civil, „în cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o.”

Art. 1383 Cod civil stipulează că „între cei care răspund solidar, sarcina reparaţiei se împarte proporţional în măsura în care fiecare a participat la cauzarea prejudiciului ori potrivit cu intenţia sau cu gravitatea culpei fiecăruia, dacă această participare nu poate fi stabilită. În cazul în care nici astfel nu se poate împărţi sarcina reparaţiei, fiecare va contribui în mod egal la repararea prejudiciului.”

Făcând în cauză aplicarea acestor texte legale, Tribunalul va admite doar în parte acţiunea reclamantei UAT Comuna ... şi va obligă în solidar pârâţii ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ..., părinţii minorilor ... ... ... şi ... ... ... să plătească reclamantei jumătate din prejudiciul total solicitat, respectiv suma de 100.712,94 lei, cu titlul de despăgubiri (daune delictuale).

Acţiunea în pretenţii a aceleiaşi reclamante în contradictoriu cu pârâţii ... ..., ... ..., ... ... ... (asistat de reprezentanţi legali, părinţii) va fi respinsă ca neîntemeiată, faţă de nedovedirea faptei ilicite săvârşite de minorul ... ... ....

În considerarea prevederilor art. 453 al. 1 Cod de procedură civilă, pârâta unitatea administrativ teritorială Comuna ..., jud. ..., reprezentată prin Primar, ca parte care a pierdut procesul, va fi obligată a plăti reclamantei unitatea administrativ teritorială Judeţul ..., reprezentată prin Preşedintele Consiliului Judeţean ..., suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariul curatorului desemnat pentru apărarea intereselor pârâtului ... ... citat prin publicitate). Deşi reclamanta UAT Judeţul ... a achitat întregul cuantum al onorariului curatorului desemnat, achitând atât partea sa de 200 lei, în calitate de reclamantă care a atras în proces pe pârâtul citat prin publicitate, cât şi partea de 200 lei fixată în sarcina reclamantei UAT Comuna ... care, de asemenea, a formulat pretenţii împotriva pârâtului citat prin publicitate, UAT Judeţul ... este îndreptăţită doar a recupera de la UAT Comuna ... partea de onorariu achitată în contul acesteia, dat fiind că pretenţiile proprii formulate de UAT Judeţul ... împotriva pârâtului ... ... au fost respinse ca neîntemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunile în pretenţii conexate, formulate de reclamanta unitatea administrativ teritorială judeţul ..., reprezentată prin Preşedintele Consiliului Judeţean ..., cu sediul în municipiul … ..., str. …, nr. …, judeţul ..., în contradictoriu cu pârâţii unitatea administrativ teritorială comuna ..., jud. ..., reprezentată prin Primar, cu sediul în comuna ..., str. …. nr. …, judeţul ... ... ..., ... ..., ... ... ... (asistat de reprezentanţi legali, părinţii), domiciliaţi în sat/comuna …, judeţul ..., ... ..., ... ..., ambii domiciliaţi în sat/comuna ..., judeţul ..., ... ..., ... ... ..., ambii cu domiciliul procedural ales la Cabinet avocat …, cu sediul în oraşul ... ..., str. …, bl. …, ap. …, judeţul ..., cod poştal …, respectiv de reclamanta unitatea administrativ teritorială comuna ..., jud. ..., reprezentată prin Primar, în contradictoriu cu pârâţii ... ..., ... ..., ... ... ... (asistat de reprezentanţi legali, părinţii), ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ....

Obligă pârâta unitatea administrativ teritorială comuna ..., jud. ..., reprezentată prin Primar, să plătească reclamantei unitatea administrativ teritorială Judeţul ..., reprezentată prin Preşedintele Consiliului Judeţean ..., suma de 183.362,88 lei, cu titlul de despăgubiri (daune contractuale).

Respinge ca neîntemeiată acţiunea în pretenţii formulată de reclamanta unitatea administrativ teritorială Judeţul ..., reprezentată prin Preşedintele Consiliului Judeţean ..., în contradictoriu cu pârâţii ... ..., ... ..., ... ... ... (asistat de reprezentanţi legali, părinţii), ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ....

Obligă în solidar pârâţii ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ... să plătească reclamantei unitatea administrativ teritorială comuna ..., jud. ..., reprezentată prin Primar, suma de 100.712,94 lei, cu titlul de despăgubiri (daune delictuale).

Respinge ca neîntemeiată acţiunea în pretenţii formulată de reclamanta unitatea administrativ teritorială comuna ..., jud. ..., reprezentată prin Primar, în contradictoriu cu pârâţii ... ..., ... ..., ... ... ... (asistat de reprezentanţi legali, părinţii).

Obligă pârâta unitatea administrativ teritorială comuna ..., jud. ..., reprezentată prin Primar, să plătească reclamantei unitatea administrativ teritorială Judeţul ..., reprezentată prin Preşedintele Consiliului Judeţean ..., suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.