Acţiune în anulare act privind instituire sprijin financiar de stat producătorilor agricoli. Nedovedirea dreptului de folosinţă pentru terenul cultivat. Nelegalitatea cererii.

Sentinţă civilă 15 din 31.01.2017


Prin cererea înregistrată sub nr. XXXXX, reclamanta  XXXXX,  în contradictoriu cu  pârâta  AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PT AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN XXXXX, a cerut anularea deciziei nr. XXXXX şi a procesului verbal nr. XXXXX.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că prin procesul verbal nr. XXXXX pârâta AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PT AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN XXXXX a reţinut că pentru suprafaţa de 0,57 ha aflată pe raza comunei XXXXX, nu a prezentat documente doveditoare ale dreptului de folosinţă şi nici nu a făcut dovada utilizării acesteia, pentru a putea beneficia de sprijin financiar aferent în sumă de 805,72 lei.

Prin decizia nr. XXXXX, pârâta a respins contestaţia făcută împotriva procesului verbal nr. XXXXX, cu motivarea de mai sus.

Acest proces verbal este nelegal pentru că este superficial motivat , nu cuprinde menţiunea că s-a verificat conformitatea suprafeţelor declarate de reclamantă cu cele efectiv cultivate şi nu arată modalitatea de calcul a creanţei bugetare în sumă de 195515,53 lei şi nici temeiul acesteia.

Pe fond, a arătat că la data constituirii dosarului privind cererea de sprijin pentru campania 2008, a depus înscrisurile prevăzute la art.7 alin.1) lit.f) din OUG nr.125/2006, fiind declarată eligibilă prin decizia de plată din 11.04.2009.

Pârâta nu specifică în cuprinsul Procesului verbal  de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. XXXXX alte aspecte esenţiale, cum ar fi modul în care au fost măsurate terenurile în cauză în momentul înscrierii lor  în cererea unică de ajutor pentru agricultură, cât şi la data constatării neregulilor, nu indica posibilele neconcordanţe sau erori de măsurare, aparatele de măsură utilizate  şi dovada omologării lor metrologice, nu indica posibilele erori acceptate, marje de eroare scuzabile/explicabile, toleranta etc. în raport de tehnica de măsurare folosită.

Prin urmare, nu a declarat o suprafaţă mai mare decât cea efectiv folosită, nu a supradeclarat cu intenţie suprafeţe, respectând prevederile art.7 alin.1) lit.f) din OUG nr.125/2006.

Spre probă, reclamanta a depus înscrisuri – filele 7-16, 20.

Pârâta AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PT AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN XXXXX a formulat întâmpinare – fila 23 prin care a cerut respingerea acţiunii reclamantei ca neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Ca urmare a Notei de Control nr. XXXXX a Departamentului pentru Lupta Antifraudă din cadrul Guvernului României , a reinstrumentat dosarele depuse de reclamantă.

Pentru a beneficia de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie, printre altele, să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea – art.7 alin.1) lit.f) din OUG nr.125/2006.

Procesul verbal nr. XXXXX nu este superficial pentru că la pct.6 se arată în mod expres că reclamanta nu face dovada dreptului de folosinţă pentru suprafaţa de 0,57 ha, conform art.7 alin.1) lit.f) din OUG nr.125/2006, prejudiciul este individualizat.

Pe fond, a arătat că la controlul DLAF din cadrul Guvernului României, reclamanta a prezentat ca document justificativ doar un contract de donaţie pentru suprafaţa de 1,95 ha din totalul de 2,52 ha, însă pentru diferenţa în minus de 0,57 ha nu a avut acte, arătând că „din câte îmi amintesc am avut contract încheiat cu primăria pentru această suprafaţă”, adeverinţa nr. XXXXX nefăcând dovada dreptului de folosinţă.

În drept a invocat art.205-208 din Codul de procedură civilă şi actele normative iterate în întâmpinare iar spre probă a depus înscrisuri – filele 33-73.

Analizând cererea în raport de probele administrate şi prevederile legale incidente în cauză, instanţa reţine că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Prin procesul verbal nr. XXXXX – fila 8, pârâta AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PT AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN XXXXX a reţinut că pentru suprafaţa de 0,57 ha, reclamanta XXXXX nu a făcut dovada dreptului de folosinţă conform art.7 alin.1) lit.f) din OUG nr.125/2006 – pct.6, motiv pentru care i-a pus în sarcină un debit în cuantum de 805,72 lei, din care 592,73 aferenţi bugetului Uniunii Europene şi 212,99 lei pentru bugetul de stat – pct.9,11,13 – fila 9 , verso

În respectivul proces verbal s-a menţionat la pct.15 – fila 9, verso că potrivit prevederilor art.21 alin.20) din OUG nr.66/2011, acesta constituie titlu de creanţă , iar în baza art.43 lit.a), constituie titlu executoriu , în caz de neplată voluntară a debitului.

Contestaţia formulată de reclamantă împotriva procesului verbal în discuţie – fila 11, a fost respinsă prin decizia nr. XXXXX – fila 13, cu motivarea că reclamanta XXXXX nu a putut prezenta documente doveditoare a dreptului de folosinţă pentru suprafaţa de 0,57 ha, conform art.7 alin.1) lit.f) din OUG nr.125/2006.

În aceste condiţii, nu se poate susţine că procesul verbal nr. XXXXX este superficial motivat.

Cu atât mai mult cu cât se poate lesne observa – pct.5, că în respectivul proces verbal s-a precizat faptul că s-au verificat suprafeţele declarate prin raportare la cele reale, fermierul reclamant fiind audiat cu privire la diferenţa în minus de 0,57 ha.

Prin urmare, nu se poate pune problema nemotivării procesului verbal de constatare, mai ales că formularul acestuia este aprobat prin HG nr.875/2011.

Pe fond, instanţa reţine că reclamanta nu a făcut dovada că deţine folosinţa suprafeţei de 0,57 ha şi corelativ nu îndeplineşte condiţia imperativă prevăzută de art.7 alin.1) lit.f) din OUG nr.125/2006.

Faptul că la data formulării cererii de sprijin  financiar a fost declarată eligibilă, nu este de natură să anuleze constatările  făcute ulterior, nefiind prevederi legale în acest sens, mai ales că adeverinţa nr. XXXXX primăriei comunei XXXXX, depusă iniţial, nu poate produce efecte decât în situaţia în care aceasta s-ar fi întemeiat pe un titlu care să-i consacre reclamantei dreptul de folosinţă.

De altfel, însăşi reclamanta a arătat în faţa Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) din cadrul Guvernului României, că „din câte îmi amintesc am avut contract încheiat cu primăria pentru această suprafaţă”.

În fine, instanţa reţine că potrivit prevederilor art.7 alin.1) lit.a) şi f) din OUG nr.125/2006, pentru acordarea sprijinului financiar în discuţie , sunt cerute cumulativ condiţiile dovedirii dreptului de folosinţă şi exploatarea terenului.

În considerarea acestor motive şi în baza art.18 din Legea nr.554/2004, instanţa va respinge cererea ca nefondată.