Cerere de înlocuire a practicianului în insolvenţă pentru depunerea cu întârziere a declaraţiilor 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, 101 privind impozitul pe profit şi 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozit p

Decizie 506 din 20.06.2017


Potrivit art. 57  alin 4 din Legea nr. 85/2014 în orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, îl poate înlocui pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, pentru motive temeinice.

În acelaşi sens art. 45 alin 1 lit. f din Legea nr. 85/2014 stabileşte între principalele atribuţii ale judecătorului sindic înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului potrivit prevederilor art.57 alin.4.

Din interpretarea coroborată a celor două texte  rezultă că legiuitorul a reglementat înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului pentru motive temeinice, fie din oficiu la iniţiativa judecătorului sindic, fie pe baza hotărârii adunării creditorilor.

Sintagma motive temeinice desemnează neîndeplinirea flagrantă de către administrator a atribuţiilor conferite de lege şi vizează încălcări grave.

În articolul 60 alin.2 şi 3 din Legea nr. 85/2014 legiuitorul a reglementat, alternativ măsurii drastice a înlocuirii lichidatorului, sancţiunea amenzii şi răspunderea delictuală a administratorului judiciar/lichidatorului în situaţiile în care, cu rea credinţă sau din culpă, nu îşi îndeplineşte ori îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege.

Depunerea cu întârziere a declaraţiilor 100,101 şi 112 nu constituie motiv temeinic de înlocuire.

Prin sentinţa nr. 160 din data de 10.04.2017, Tribunalul Gorj – Secţia a II-a Civilă a respins ca nefondată cererea de înlocuire a lichidatorului judiciar MITISPRLFA formulată de reclamanta-creditoare AJFPG).

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic, examinând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, a constatat că cererea de înlocuire a practicianului în insolvenţă este nefondată, întrucât au fost întocmite şi depuse – trimestrial, Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru perioada 01.07.2015 la zi; anual - declaraţia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2015; lunar - Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale impozit pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate pentru perioada 01.09.2015 la zi, astfel încât în sensul legii nu există motive temeinice care să justifice aplicarea măsurii de înlocuire solicitată de creditor.

 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel creditoarea AJFPG, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivele de apel, apelanta creditoare AJFPG a criticat sentinţa, arătând că, în mod greşit, judecătorul sindic a reţinut că cererea de înlocuire este nefondată, deoarece au fost întocmite şi depuse declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru perioada 01.07.2015 la zi, anual declaraţia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2015, lunar 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozit pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru perioada 01.09.2015 la zi şi nu există motive temeinice care să justifice măsura înlocuirii.

În opinia apelantei creditoare, dispoziţiile privind depunerea declaraţiilor 100,101 şi 112 nu au fost respectate până la data formulării cererii de înlocuire, deşi societatea aflată în insolvenţă are această obligaţie, iar atribuţia de conducere a activităţii revine lichidatorului judiciar care trebuie să acorde importanţa cuvenită disciplinei fiscale.

Nu s-a depus întâmpinare.

Analizând apelul prin prisma motivelor de apel şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, Curtea a constatat că acesta este nefondat.

Potrivit art. 57  alin 4 din Legea nr. 85/2014 în orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, îl poate înlocui pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, pentru motive temeinice.

În acelaşi sens art. 45 alin 1 lit. f din Legea nr. 85/2014 stabileşte între principalele atribuţii ale judecătorului sindic înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului potrivit prevederilor art.57 alin.4.

Din interpretarea coroborată a celor două texte menţionate mai sus rezultă că legiuitorul a reglementat înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului pentru motive temeinice, fie din oficiu la iniţiativa judecătorului sindic, fie pe baza hotărârii adunării creditorilor.

Sintagma motive temeinice desemnează neîndeplinirea flagrantă de către administrator a atribuţiilor conferite de lege şi vizează grave încălcări cum ar fi, de exemplu, nedepunerea rapoartelor prevăzute de art. 92 alin. 1 şi 97 alin. 1, a rapoartelor curente; acte de gestiune frauduloasă a procedurii, care vădesc indubitabil conivenţa dintre administratorul judiciar şi anumiţi creditori.

În articolul 60 alin.2 şi 3 din Legea nr. 85/2014 legiuitorul a reglementat, alternativ măsurii drastice a înlocuirii lichidatorului, sancţiunea amenzii şi răspunderea delictuală a administratorului judiciar/lichidatorului în situaţiile în care, cu rea credinţă sau din culpă, nu îşi îndeplineşte ori îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege.

În speţă, creditorul AJFPG a invocat drept motive temeinice depunerea cu întârziere a declaraţiilor 100,101 şi 112, faptă care, raportat la cele arătate anterior, nu constituie motiv temeinic de înlocuire, aşa cum corect a apreciat şi judecătorul sindic.

Pentru considerentele expuse, având în vedere dispoziţiile art. 480 C.pr.civ., Curtea a respins apelul ca nefondat.