Obligaţia de a face

Decizie **** din 07.12.2015


ROMANIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA A III-A CIVILĂ

DOSAR NR. ................

DECIZIA CIVILĂ NR.  ..........

Ședința publică din data de ...............

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE – ..........................

JUDECĂTOR – .........................

JUDECĂTOR – .........................

GREFIER – ......................

 

Pe rol soluţionarea recursurilor civile de faţă formulate de recurentul-pârât .................... , recurenta-intervenientă ....................... şi recurenţii-intervenienţi ....................... , ........................... împotriva sentinţei civile nr. .................... , precum şi recursul formulat de recurenta-intervenientă ...................... împotriva încheierii din camera de consiliu din data de ..................... , ambele pronunţate de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în dosarul nr. ...................... , în contradictoriu cu intimatul-reclamant .................. , având ca obiect obligaţia de a face.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de ............. , fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, când tribunalul, pentru a da posibilitate părţilor să formuleze note scrise şi, ulterior, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la ................ , la ................. şi apoi la .................. , dată la care a decis următoarele:

T R I B U N A L U L

Prin sentinţa civilă nr. ................... pronunţată de Judecătoria Sector 6 Bucureşti s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocată de pârât, ca neîntemeiată.

S-a admis cererea principală formulată de reclamantul Inspectoratul de Stat în Construcţii în contradictoriu cu pârâtul ....................... şi intervenienţii în interes propriu ....................... .

S-a admis cererea de intervenţie în favoarea reclamantului, formulată de intervenienta ...................... .

S-a admis cererea de chemare în judecată a altor persoane formulată de reclamant.

A fost obligat pârâtul să desfiinţeze, în termen de maximum 3 luni de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri, lucrările la care se referă procesul-verbal de contravenţie seria ............ nr. ................... , întocmit de reclamant, cele interioare fiind identificate conform lucrării depuse la dosar de expertul tehnic judiciar ................. în şedinţa publică din data de ................... (răspuns la obiecţiuni).

A fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de .............. lei, cheltuieli de judecată.

Analizând cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocată de pârât, instanţa a reţinut că aceasta este neîntemeiată, faţă de disp. art. 32 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991, conform cărora în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit lucrările, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune desfiinţarea construcţiilor realizate ilegal.

În speţă procesul-verbal de contravenţie seria ........... nr. ............. a fost încheiat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, care este îndreptăţit astfel să solicite instanţei de judecată desfiinţarea lucrărilor menţionate în procesul-verbal de contravenţie.

Pe fond, instanţa a reţinut că cererea reclamantului este întemeiată. Astfel, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ........ nr. ........................ , inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii au aplicat pârâtului sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de ............ lei, constatând realizarea de către acesta, la apartamentul ..................... , fără autorizaţie de construire, a următoarelor lucrări de construire/desfiinţare: la nivelul podului s-au desfiinţat sobele şi coşurile de fum, s-a construit un parapet din zidărie BCA de aproximativ 1 m înălţime, la nivelul etajului 1 s-au astupat două goluri de uşă cu accesul de pe palier, s-a practicat un nou gol de uşă într-un perete interior, s-au demolat sobele şi coşul de fum, s-a executat un perete cu fereastră pe faţada laterală, s-au demolat sobele şi Coşul de fum, s-a postat, alipită de burlanul de scurgere, o conductă de scurgere ape menajere.

Ca măsură complementară, s-a dispus desfiinţarea lucrărilor efectuate fără autorizaţie de construire până cel târziu la data de ................ .

Plângerea contravenţională formulată de pârât împotriva acestui proces-verbal de contravenţie a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. ............... a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, devenită irevocabilă prin respingerea recursului promovat de pârât.

Cererea pârâtului de obligare a ...................... la emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările efectuate la imobilul din .................. a fost de asemenea respinsă prin sentinţa civilă nr. .................. a Tribunalului Bucureşti – Secţia a IX Contencios Administrativ şi Fiscal. Sentinţa a rămas irevocabilă prin respingerea recursului formulat de pârât.

Pârâtul nu a desfiinţat nici în prezent lucrările la care s-a referit procesul-verbal de contravenţie seria ............ nr. ................ , situaţia de fapt fiind constatată prin intermediul expertizei judiciare realizate în cauză de expert ................ . Lucrările au fost identificate de expertul judiciar şi poziţionate pe o schiţă plan, cu excepţia conductei de scurgere ape menajere, a cărei existenţă nu a fost contestată, raportul expertului, în cea de-a doua variantă, a fost criticat doar de intervenienta în interesul reclamantului.

Argumentele pârâtului expuse în vederea respingerii cererii introductive sunt înlăturate întrucât aspectele legate de inexistenţa obligaţiei de obţinere a autorizaţiei de construire pentru lucrările consemnate în procesul-verbal seria ........ nr. ................. nu pot fi analizate în prezentul cadru procesual, în condiţiile în care pentru contestarea procesului-verbal petentul a avut la îndemână o procedură specială, în cadrul căreia se impuneau a fi analizate şi aceste chestiuni, a plângerii contravenţionale.

Cum reclamantul a confirmat expres, în şedinţa din data de ................. , că lucrările identificate de expertul judiciar .............. în răspunsul la obiecţiuni sunt cele la care s-a referit procesul-verbal de contravenţie seria ............ nr. ................. , atitudinea intervenientei în interesul reclamantului, care contestă în continuare expertiza judiciară, apare ca nejustificată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 54 din Codul de procedură civilă, instanţa a înlăturat argumentele şi solicitările suplimentare ale intervenientei, în aceste circumstanţe apărând ca fiind contrare intereselor părţii în folosul căreia a intervenit.

Astfel, în raport de situaţia de fapt reţinută, în temeiul art. 32 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1990, instanţa a admis cererea reclamantului şi implicit cererea de intervenţie în folosul acestuia, a obligat pârâtul să desfiinţeze lucrările la care se referă procesul-verbal de contravenţie seria ............ nr. ................. , astfel cum au fost identificate prin expertiza realizată în cauză de expert ............ , în cuprinsul lucrării intitulate „răspuns la obiecţiuni”, aflată la dosarul cauzei, fixând în acest sens, în conformitate cu art. 32 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, un termen limită de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri. Din cuprinsul acestei lucrări lipseşte conducta de scurgere a apelor menajere pozată pe peretele exterior, lucrare ce va fi de asemenea desfiinţată, fiind menţionată în procesul-verbal ce contravenţie, întrucât existenţa acesteia nu a fost contestată.

În baza art. 32 alin. 3 din Legea nr. 50/1991, instanţa a admis şi cererea de chemare în judecată a altor persoane, formulată de reclamant, autoritatea locală prin primar având obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile de desfiinţare a lucrărilor, în situaţia nerespectării termenului limită stabilit în sarcina pârâtului.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă, pârâtul va suporta cheltuielile avansate de reclamant în legătură cu judecarea prezentei cauze, în cuantum de ............ lei, din care .............. lei taxă judiciară de timbru, .......... lei timbru judiciar, iar ......... lei, onorariu expert judiciar.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs, în termen legal, pârâtul ............. şi recurenţii intervenienţi ................... şi ................ iar împotriva încheierii de îndreptare  eroare materială din camera de consiliu din data de .................. a declarat recurs intervenienta ........................ .

Prin motivele de recurs formulate de intervenienţii ............... şi ................. se susţine că, deşi la termenul din ................... , instanţa a respins ca tardiv capătul de cerere privind autorizarea desfiinţării lucrărilor executate fără autorizaţie de construcţie, cu toate acestea, prin sentinţa recurată, instanţa de fond a admis capătul de cerere menţionat mai sus.

În această situaţie se impune admiterea  recursului şi modificarea în parte a sentinţei recurate în sensul de a se constata că cererea modificatoare a fost respinsă ca tardiv formulată, iar, în consecinţă, să se respingă cererea de chemare în judecată a altor persoane ca rămasă fără obiect.

Prin motivele de recurs formulate de intervenienta .................. împotriva sentinţei recurate se susţine, în esenţă, că sentinţa atacată încalcă un interes de ordin general, că, în mod greşit, prima instanţă nu a  dispus refacerea coşurilor de fum şi aerisire conform planurilor de construcţie a imobilului, că au fost încălcate prevederile legii prin admiterea desfiinţării lucrărilor neautorizate pe baza unui raport de expertiză refăcut în data de ................ , că i-a fost încălcat dreptul la apărare, că raportul de expertiză  nu poate constitui o probă pertinentă deoarece nu conţine cercetările făcute în prezenţa părţilor şi nici susţinerile acestora, că expertul nu răspunde clar la toate obiectivele stabilite de instanţă.

Se mai susţine că instanţa a încălcat prevederile art.132 raportat la art.134 c.pr.civ., precum şi art.105 alin.2 c.pr.civ.

În ceea ce priveşte recursul declarat împotriva încheierii de îndreptare  eroare materială din camera de consiliu din data de ................  intervenienta ........................ a susţinut că omisiunile din încheierile ale căror erori materiale a solicitat a fi îndreptate vor fi folosite de pârât într-un sens care nu a fost intenţionat nici de instanţă şi nici de instituţia publică.

Prin motivele de recurs formulate de pârâtul ................. se susţine că sentinţa civila reculată s-a dat cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, în sensul art. 304 punctul 9 Cod de Procedură Civilă, deoarece, cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a intimatului reclamant, în mod greşit instanţa a respins-o ca neîntemeiată, fără a avea în vedere dispoziţiile coroborate ale art. 26, art. 27 şi art. 29 din Legea nr. 50/1991.

Procesul verbal de contravenţie întocmit de un agent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii nu conferă calitate procesuală activă Inspectoratului de Stat în Construcţii, cum în mod greşit reţine instanţa de fond, întrucât dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 50/1991, coroborate cu dispoziţiile art. 26 şi ale art. 2.7 alin. 4 din aceeaşi lege, sunt în sensul că numai ................. are competenţa de a introduce acţiunea şi nu Inspectoratul de stat în construcţii, interpretarea sistematică a tuturor dispoziţiilor anterior menţionate impunând această soluţie; aceasta cu atât mai mult cu cât, în această materie, calitatea procesuală activă rezultă ex lege şi nu dintr-un proces-verbal de contravenţie.

Pe fondul cauzei, recurentul-pârât ............. susţine că lucrările arătate de procesul-verbal de contravenţie seria ............ nr. ................. din data de .......... , întocmit de inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti Ilfov sunt din categoria celor enumerate de art. 11 din Legea nr. 50/1991, nefiind susceptibile a fi supuse autorizării, motiv pentru care ele au fost edificate cu respectarea dispoziţiilor legale, astfel că obligarea recurentului la demolarea acestora reprezintă o ingerinţă nejustificată cu privire la dreptul său la un  bun în sensul art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Se mai susţine că  recurentul-pârât .............. este în posesia unui bun în sensul sensul art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului cu atât mai mult cu cât a şi obţinut intabularea imobilului, cu structura şi modificările invocate de intimatul reclamant, obţinând şi o actualizare a documentaţiei cadastrale.

La data de ............ recurenta-intervenienta ..................... a depus întâmpinare la recursurile formulate de celelalte părţi, iar la data de ............... aceeaşi parte a depus cerere de aderare la recursul formulat de pârât.

La data de ................... intimatul Inspectoratul de Stat în Construcţii a depus întâmpinare la recursurile formulate de pârât şi de intervenienţii ............ şi .....................  .

La termenul din ............ tribunalul a respins ca inadmisibilă cererea recurentei ............ de aderare la recursul pârâtului şi a constatat că recursul declarat de această parte împotriva sentinţei recurate este neavenit în condiţiile în care partea în favoarea căreia a intervenit la prima instanţă nu a formulat recurs.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, tribunalul apreciază că toate recursurile sunt nefondate.

Astfel, în ceea ce priveşte critica ce vizează lipsa calităţii procesuale active a reclamantului din recursul declarat de pârâtul .................... , tribunalul constată că aceasta este nefondată.

Potrivit disp. art. 32 din Legea nr. 50/1991, organul care a aplicat sancţiunea contravenţională sesizează instanţa judecătorească pentru a dispune fie desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal de către persoana sancţionată contravenţional, care nu s-a conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, fie încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei.

Cum, în speţă, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 547/24.11.2008 a fost emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii, înseamnă că acesta are şi calitate procesuală activă în a solicita instanţei de judecată desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

Din acest punct de vedere tribunalul constată că nu pot face obiect de analiză, în acest litigiu, criticile recurentului-pârât legate de persoana care a aplicat sancţiunea, acestea putând fi formulate numai în cadrul unei plângeri contravenţionale formulate împotriva procesului-verbal de contravenţie contestat.

Mai mult decât atât, tribunalul constată că recurentul-pârât a atacat în justiţie procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ................ , în dosarul nr. ............... al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, dosar în cadrul căruia nu a înţeles să formuleze apărări legate de organul care a constatat contravenţia şi care a aplicat sancţiunea contravenţională, situaţie în care nu pot fi primite criticile sale legate de lipsa calităţii procesuale active a reclamantului în prezenta cauză.

În ceea ce priveşte criticile recurentului-pârât ce vizează soluţia dată de prima instanţă pe fondul cauzei, în sensul că, pentru lucrările reţinute prin procesul-verbal de contravenţie nr. 547/24.11.2008, nu era necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei, tribunalul constată că, în prezentul cadru procesual, nu pot fi analizate aceste susţineri, ele putând fi invocate numai pe calea specială a plângerii contravenţionale.

De altfel, recurentul-pârât a contestat procesul-verbal de contravenţie nr. ........... în cadrul dosarului nr. .............. al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, ce a fost soluţionat prin sentinţa civilă nr. ................ (sentinţă ce a devenit irevocabilă prin respingerea recursului formulat de pârât), dosar în cadrul căruia acesta nu a înţeles să ridice în faţa instanţei de judecată şi aspectele mai sus precizate ca reprezentând motive de nelegalitate a procesului-verbal de contravenţie.

Totodată, tribunalul reţine că recurentul-pârât a formulat cerere de obligare a .................... la emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările efectuate la imobilul din ................... , cerere ce a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. .............. a Tribunalului Bucureşti Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, devenită irevocabilă prin respingerea recursului declarat de pârât (dosar nr. .............. ).

Întrucât recurentul-pârât nu a desfiinţat nici până în prezent lucrările executate nelegal şi care au fost individualizate prin procesul-verbal nr. .................... , tribunalul apreciază că soluţia instanţei de fond de admitere a cererii şi de obligare a pârâtului la desfiinţarea acestor lucrări este legală şi temeinică, motiv pentru care va respinge ca nefondat recursul declarat de pârât.

Trebuie menţionat în acest context că deţinerea unui bun imobil în proprietate de către recurentul-pârât, în sensul art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la CEDO, presupune în primul rând respectarea legislaţiei interne referitoare la modificările ce pot fi aduse de proprietar la imobilul său, reglementări ce au caracter imperativ.

În ceea ce priveşte recursul formulat de intervenienţii ..................... , tribunalul îl apreciază ca vădit nefondat.

Astfel, prin sentinţa recurată, prima instanţă nu a stabilit obligaţii în sarcina celor doi intervenienţi, situaţie în care demersul judiciar al acestor părţi apare ca fiind nejustificat, acestea nefiind vătămate în vreun fel prin soluţia pronunţată.

În aceste condiţii recursul formulat de intervenienţii ....................... va fi respins ca nefondat.

În ceea ce priveşte criticile aduse de intervenienta ............... încheierii de respingere a cererii de îndreptare erorii materiale, tribunalul le apreciază ca vădit nefondate.

Astfel, prin cererea din ................. , intervenienta accesorie ................. a solicitat instanţei de fond îndreptarea erorii materiale strecurate în sentinţa civilă nr. ..................... în ceea ce priveşte obiectivele expertizei judiciare, iar prin cererea de îndreptare a erorilor materiale şi de completare a încheierii din .............. , aceeaşi parte a solicitat îndreptarea erorilor materiale şi completarea acestei încheieri faţă de înregistrarea audio a acestei încheieri prin raportare la concluziile raportului de expertiză formulate de expertul-parte.

Tribunalul constată că solicitările recurentei-interveniente formulate prin cele două cereri de îndreptare erori materiale nu pot fi primite, dată fiind calitatea acestei părţi de intervenientă în folosul reclamantului, în condiţiile în care partea în favoarea căreia a intervenit nu a avut obiecţiuni la raportul de expertiză şi nici la obiectivele stabilite de instanţă pentru această probă.

Solicitările recurentei-interveniente sunt irelevante în raport cu interesul părţii în favoarea căreia a intervenit în proces.

În aceste condiţii, tribunalul va respinge ca nefondat şi recursul declarat de intervenienta ............... împotriva încheierii din camera de consiliu de la ............ .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul formulat de recurentul-pârât .................. împotriva sentinţei civile nr. ............... , pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr. ............... , în contradictoriu cu intimatul-reclamant ............... , ca nefondat. 

Respinge recursul formulat de recurenta-intervenientă în interesul reclamantei ................. împotriva sentinţei civile nr. ................... , pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr. ................. , ca neavenit.

Respinge cererea de aderare la recurs formulată de intervenientul în interesul reclamantului ......................  ca inadmisibilă.

Respinge recursul formulat de recurenţii intervenienţi în interes propriu  ................. şi ......................  împotriva sentinţei civile nr. .................. , pronunţate de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr. ............ , în contradictoriu cu intimatul-reclamant ................... .

 Respinge recursul formulat de intervenienta în interesul reclamantului ............... împotriva încheierii de îndreptare  eroare materială din camera de consiliu din data de .................... , pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr. .............. , ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, .................. .

PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

.......................... ......................... ..............................

GREFIER

.............................