Apel-pensie de întreţinere

Decizie 21 din 24.10.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2017:

Operator de date personale înregistrat sub nr. 8353

Dosar nr. XXXX/222/2016 apel-pensie de întreţinere

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA I CIVILĂ

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Completul compus din:

Preşedinte – 

Judecător – 

Grefier –

Decizia civilă nr. XXX A

 

La ordine, judecarea apelului civil formulat de apelantul-reclamant T. S. C.  împotriva sentinţei civile nr. XXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Dorohoi, în contradictoriu cu intimatul-pârât T. C.acţiune civilă având ca obiect „apel-pensie întreţinere”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, lipsă părţile.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dosarul se află la primul termen de judecată, evidenţiază părţile şi obiectul pricinii şi învederează că procedura de citare  este legal îndeplinită.

 Întrucât nu mai sunt cereri de formulat şi nici alte incidente de soluţionat, iar părţile au solicitat judecata în lipsă, instanţa constată apelul în stare de judecată şi îl reţine în pronunţare.

TRIBUNALUL,

Asupra apelului civil de faţă;

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr.XXXX/222/2016 din data de xx.xx.xxxx, reclamantul T. S. C. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul T. C., stabilirea în sarcina pârâtului a unei pensii de întreţinere în favoarea sa.

În motivare, reclamantul a arătat că a existat o hotărâre judecătorească în acest sens, însă acum reclamantul a devenit major şi pârâtul nu mai este ţinut de aceasta. Pe de altă parte, reclamantul îşi continuă studiile, astfel că doreşte ca tatăl său să-i presteze în continuare întreţinere.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art.499 alin.3, precum şi pe cele ape art.527-530 din Codul civil.

În dovedirea cererii sale, reclamantul a depus acte de stare civilă, sentinţa civilă nr.XXX/xx.xx.xxxxa Judecătoriei Dorohoi, precum şi o adeverinţă de şcolarizare.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

În vederea soluţionării cererii, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar de reclamantă, precum şi cu relaţii de la instituţiile abilitate.

Prin sentinţa civilă nr. XXXX/xx.xx.xxxx Judecătoria Dorohoi a admis acţiunea având ca obiect pensie de întreţinere formulată de reclamantul T. S. C., în contradictoriu cu pârâtul T. C..

A obligat pe pârât să achite reclamantului suma de 1200 lei cu titlu de pensie de întreţinere datorată pentru perioada mai – octombrie 2016, precum şi suma de 200 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu luna noiembrie 2016 şi până la terminarea de către reclamant a studiilor, dar fără ca acesta să depăşească vârsta de 26 de ani.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr.XXX/xx.xx.xxxxa Judecătoriei Dorohoi, pronunţată în cauza ce a format obiectul dosarului nr.XXXX/222/2013, s-a stabilit obligaţia pârâtului de a achita în favoarea fiilor săi, T. S. C. şi T. C. A., câte o pensie de întreţinere în cuantum de 287,50 lei lunar, până la majoratul fiecăruia, iar reclamantul, care este fiul cel mare al pârâtului, a ajuns la vârsta majoratului, aşa că hotărârea judecătorească amintită nu mai poate produce efecte în favoarea sa.

Pe de altă parte, prevederile art.499 alin.3 din Codul civil prelungesc obligaţia părintelui de a presta întreţinere copilului şi după vârsta majoratului, dar nu după vârsta de 26 de ani, cu condiţia continuării de către copil a studiilor, iar reclamantul se află în această ipoteză, aşa cum rezultă din adeverinţa de şcolarizare depusă la fila 6 dosar.

Instanţa de fond a precizat că nu are dovezi privind veniturile obţinute de pârât, iar din datele obţinute de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani (fila 34 dosar) a rezultat că acesta nu este angajat în România.

Astfel, salariul minim garantat pe economie în România se ridică acum la valoarea de 1250 lei lunar (potrivit prevederilor art.1 din H.G. nr.1017/2015), iar pârâtul nu rezultă că ar avea vreun motiv obiectiv ca să nu lucreze sau să nu presteze întreţinere copiilor săi.

A precizat prima instanţă că, cuantumul maxim al pensiei de întreţinere la care poate fi obligat pârâtul este de 1/3 din venitul său/venitul minim pe economie pentru doi copii (având în vedere că reclamantul are un frate care şi el tot fiul pârâtului), adică din 1250 lei (art.529 alin.2 din Codul civil), iar instanţa s-a orientat pentru reclamant spre maximul legal, întrucât nu rezultă din probele existente la dosarul cauzei că reclamantul ar avea vreo altă sursă din care să-i fie acoperite necesităţile financiare, decât veniturile părinţilor, mai ales că reclamantul este înscris la cursurile liceale, rezultând astfel o potenţială pensie de întreţinere pentru reclamant de până la 208,33 lei, astfel că instanţa a reţinut valoarea de 200 lei lunar.

În consecinţă, pentru perioada mai – octombrie 2016, aceasta înseamnă o sumă totală de 1200 lei, instanţa făcând astfel aplicarea art.532 alin.1 din Codul civil, potrivit căruia pensia de întreţinere se acordă de la data cererii de chemare în judecată.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art.529 alin.2 rap. la art.532 alin.1 din Codul civil, instanţa de fond a admis acţiunea şi a dispus ca pârâtul să achite reclamantului suma de 1200 lei cu titlu de pensie de întreţinere datorată pentru perioada mai – octombrie 2016, precum şi suma de 200 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu luna noiembrie 2016 şi până la terminarea de către reclamant a studiilor, dar fără ca acesta să depăşească vârsta de 26 de ani.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat apel reclamantul T. S. C. prin care a solicit modificarea în parte a acesteia în sensul acordării unei pensii raportate la veniturile tatălui său,care este angajat la Unitatea Militară Roşu Vatra Dornei, avându-se bineînţeles în vedere faptul că acesta îl are în întreţinere pe fratele său minor (căruia mama sa îi plăteşte pensie la venitul realizat în Italia).

Declară că a formulat acţiunea în nume propriu, având în vedere că deşi a devenit major este în continuarea studiilor, fiind elev la Colegiul National Grigore Ghica din Dorohoi.

Precizează în motivare că, la acel moment a apreciat ca tatăl său va depune o adeverinţa de venituri, având în vedere că lucrează la o unitate militară unde circuitul documentelor are un alt regim însă, se pare că acesta nu a depus nici întâmpinare si nici un înscris care să ateste veniturile sale, iar instanţa a procedat la emiterea unei adrese la ITM Botosani (unde nu sunt înscrişi angajaţii militari) şi a admis acţiunea pentru o pensie raportata la venitul minim din România.

Mai precizează faptul că fiind elev şi învăţând dimineaţa nu s-a prezentat la procese şi nici nu a fost informat că nu ar exista relaţii cu privire la veniturile tatălui său, astfel încât hotărârea instanţei de fond l-a nemulţumit, pensia fiind mai mica chiar decât precedenta, deşi veniturile tatălui său au crescut cu siguranţa.

Solicită ca instanţa de apel să admită cererea sa pentru că este legitimă, mai ales ca este elev la liceu si are necesităţi mult mai mari decât cele avute în vedere la stabilirea pensiei iniţiale. Solicită în mod respectuos ca instanţa să solicite relaţii de la unitatea unde tatăl său lucrează pentru a putea calcula o pensie raportată la nevoile sale şi la veniturile tatălui său.

Intimatul T. C., nu s-a prezent în instanţă şi nu a depus întâmpinare la dosar.

Examinând sentinţa apelată prin prisma motivelor de apel formulate şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, Tribunalul va constata că apelul formulat de apelantul T. S. C. este fondat şi-l va admite  pentru considerentele ce se succed:

Potrivit art. 529 alin. (2) Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.

Astfel, din adeverinţa aflată la fila 35 dosar apel, rezultă că pârâtul T. C.este angajat la Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 01037 Vatra Dornei, unde are un venit stabil context în care contribuţia de 1/6 datorată de pârât pentru reclamantul apelant deoarece pârâtul mai are în întreţinere un copil astfel cum rezultă din sentinţa de divorţ, conform art. 529 alin.2 Cod civil,  va fi calculată în raport de acest venit şi  nu la venitul minim pe economie din România, cum a reţinut instanţa de fond.

Totodată instanţa de apel având în vedere Decizia nr. 21/2015 a ICCJ prin  care s-a stabilit  că sumele de bani primite lunar ca normă de hrană trebuie să fie excluse din venitul net în cazul calculării pensiei de întretinere de către părinte copilului sau copiilor săi, va dispune excluderea acesteia de la calculul pensiei de întreţinere

Pentru aceste motive apelul declarat va fi admis iar în temeiul art. 480 al. 2 din Noul cod de procedură civilă va fi schimbată în parte sentinţa civilă nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Dorohoi în sensul obligării pârâtului T. S. C. la plata cu titlul de pensie de întreţinere o cotă procentuală de 16% din venitul său net cu excluderea normei de hrană, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv de la xx.xx.xxxx şi până la terminarea studiilor dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de apelantul  T. S. C. domiciliat în sat. şi com. Broscăuţi, jud. Botoşani – la familia J. M., în contradictoriu cu intimatul T. C.domiciliat în oraşul Vatra Dornei, str. X, nr.Y, bl.Z, et.T, ap.U, jud. Suceava, împotriva sentinţei civile nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Dorohoi.

Schimbă, în parte, sentinţa apelată în sensul că obligă pe pârâtul intimat T. C. să achite apelantului reclamant T. S. C. cu titlul de pensie de întreţinere o cotă procentuală de 16% din venitul său net cu excluderea normei de hrană, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv de la xx.xx.xxxx şi până la terminarea studiilor dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

Menţine celelalte  dispoziţii din sentinţă care  nu contravin prezentei decizii.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx.

Preşedinte, Judecător, Grefier,