Obligaţia de a face, emitere titlu proprietate

Sentinţă civilă 2142 din 18.10.2017


Întrucât din oficiu instanța a invocat excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului S I conform art. 248 alin 1 NCPC instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Reclamanții SI şi S I au chemat în judecată pe pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor constituita conform Legii 18/1991 Galaţi şi Comisia Locală Tecuci solicitând ca prin hotărârea care se va pronunţa să fie obligate pârâtele  la emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa totală de 29.150 mp în conformitate cu procesul verbal de punere în posesie, cu plata cheltuielilor de judecată.

Atâta din motivarea acțiunii, cât şi din întâmpinările depuse a rezultat că terenul pentru care se solicită eliberarea titlului de proprietate a fost reconstituit autoarei CA, mama reclamantei S I, conform actelor de stare civilă şi a certificatului de calitate de moștenitor depus la fila 7 dosar.

Prin urmare, în cadrul conceptului juridic folosit pentru a desemna modul de participare al părţilor în procesul civil întâlnim şi noţiunea de calitate procesuală atunci când este vizată obligaţia unei persoane de a justifica pretenţiile pentru care solicită intervenția instanței.

Sarcina justificării calităţii procesuale, atât active cât şi pasive, aparţine reclamantului care în cadrul cererii de chemare în judecată va trebui să expune împrejurările de fapt sau de drept din care să rezultă îndreptăţirea de a acţiona în judecată.

Ori, reclamantul S I a dovedit doar că este soțul reclamantei S I care o moștenește pe autoarea CA, în favoarea căreia s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 29.150 mp, dar această calitate de soț nu-i conferă şi legitimitate procesuală activă.

În ceea ce priveşte chemarea în judecată a Comisiei Judeţene Galaţi instanţa are în vedere dispoziţiile  art. 6 din Normele de aplicare a legii fondului funciar care prevăd  ca atribuţie emiterea titlurilor de proprietate pentru cererile de validare.

Ori, în condițiile în care s-a dovedit că fără nicio justificare pârâta Comisia Judeţeană Galaţi nu şi-a îndeplinit atribuția legală de eliberare a titlului de proprietate se apreciază că cererea reclamantei este justificată în privința acestei pârâte.

În ceea ce privește obligarea pârâtei Comisia locală Tecuci la eliberarea titlului de proprietate, instanța va reţine că în cadrul procedurii speciale prevăzute de Legea  18/1991 această comisie are ca atribuții punerea în  posesie, delimitările în  teren şi  completarea fişelor de punere în  posesie.

Din actele depuse la dosar s-a dovedit faptul că aceste atribuții au fost îndeplinite de comisia locală prin întocmirea fişei de punere în posesie, iar atributul de a elibera titlul de proprietate nu-i aparţine.

Pentru aceste motive instanța va respinge cererea faţă de comisia locală ca nefondată