Contestaţie raport de evaluare încheiat de Agenţia Naţională de Integritate . Cazuri de incompatibilitate. Necompetenţa materială a tribunalului

Sentinţă civilă 422 din 16.08.2017


Prin cererea înregistrată sub nr. XXXXX reclamantul XXXXX a formulat contestaţie la raportul de evaluare nr. XXXXX încheiat de Agenţia  Naţională  de Integritate, considerându-l netemeinic si nelegal.

În motivarea contestaţiei reclamantul a arătat că, în fapt, s-a reţinut că, in calitate de consilier local a participat la elaborarea si adoptarea hotărârii consiliului local, nr. XXXXX privind stabilirea suprafeţei de pasune inchiriata Asociaţiei XXXXX si a chiriei pe hectar exploatat si ca, ulterior, Asociaţia in care era membru fondator, a incheiat contractul de închiriere  XXXXX, incalcand prevederile art. 175 lit. f) din Legea 393/2004 ; că a participat la deliberarea si adoptarea hotărârii consiliului local, nr. XXXXX din XXXXX privind stabilirea taxei chiriei pentru terenurile din Islazul comuna XXXXX, pentru anul bugetar 2015, incalcand art. 77 din Legea 393/2004, si prevederile art. 46 din Legea 215/2001.

A menţionat reclamantul că, nu s-a dovedit că, a avut vreun beneficiu ori interes prin participarea la vot, personal nici nu a realizat ca ar intra in contradicţie cu legea si că ar fi vorba de conflict de interese in sensul legii.

Consideră reclamantul că, nu a avut nici un fel de intervenţie in acest sens si că art. 25 alin (3) din Legea 176/2010 îi este aplicabil, mai puţin mustrarea si avertismentul ; că  a avut un comportament culpabil, dar nu cu intenţie si fapta sa nu se încadrează in noţiunea de "conflict de interese" in sensul legii, ci o abatere disciplinara comisa fara voinţa, mai precis din necunoaşterea legii.

In drept, a invocat art. 22 din Legea 176/2010.

La data de XXXXX, pârâta AGENŢIA NAŢIONALA DE INTEGRITATE a formulat întâmpinare, prin care, în prealabil, a învederat că, reclamantul a menţionat greşit numărul raportului de evaluare ca fiind XXXXX, întrucât acest număr de înregistrare reprezintă numărul de înregistrare a adresei de comunicare a raportului de evaluare nr. XXXXX.

Pârâta a invocat excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului XXXXX, solicitând declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel XXXXX, sens în care a citat prevederile art.96 alin.(1) din Noul Cod de Procedură Civilă  şi art.10 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

A mai arătat pârâta că, Agenţia Naţională de Integritate este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în sensul dispoziţiilor art.116 alin. (1), coroborate cu cele ale art.117 alin.(3), raportate la dispoziţiile art.73 alin. (3) litera t.) din Constituţia României republicată şi, este organizată ca o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, conform art.13 din Legea nr.144/2007 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe fondul cauzei, faţă de contestaţia formulată de reclamantul XXXXX a solicitat instanţei respingerea acesteia ca fiind nefondată.

Au fost ataşate întâmpinării înscrisurile care au stat la baza emiterii raportului de evaluare contestat.

Analizând cu prioritate potrivit art. 248 alin. 1) din Codul de proc. civilă excepţia necompetenţei materiale invocată de către pârâtă, instanţa reţine că aceasta este fondată, pentru următoarele considerente:

Raportul de evaluare nr. XXXXX – fila 25, a cărui anulare face obiectul cererii introductive, este emis de Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.).

Potrivit art. 13 alin. 1) din Legea nr. 144/2007 republicată, Agenţia Naţională de Integritate este unitate administrativă autonomă, cu personalitate juridică şi funcţionează la nivel naţional, ca structură unică.

În baza art. 10 alin. 1) din Legea nr. 554/2004, modificată şi completată, litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.

Cum raportul de evaluare contestat este emis de o autoritate administrativă ce funcţionează la nivel naţional, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucureşti, litigiul privind acest act administrativ este de competenţa Curţii de Apel XXXXX – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, conform art. 10 alin. 1) din Legea nr. 544/2004, modificată şi completată, neexistând prevederi legale care să prevadă altfel.

În considerarea acestor motive şi în baza art. 10 alin. 1) din Legea nr. 554/2004, modificată şi completată, instanţa va admite excepţia necompetenţei materiale şi va declina competenţa în favoarea Curţii de Apel XXXXX – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.