Grănițuire/Revendicare

Sentinţă civilă 1719 din 17.02.2015


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 3185

Dosar nr. .../.../2013

SENTINŢA CIVILĂ  NR. 1719/2014

Şedinţa publică din data de 17 februarie 2015

Instanţa constituită din:

JUDECĂTOR : Ş.-B. T.

GREFIER: C. O.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii C. A.-C. şi C. S.  în contradictoriu cu pârâtul P. V., având ca obiect revendicare imobiliară.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 03.02.2015, fiind consemnate încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru data de 10.02.2015, iar apoi pentru acelaşi motive pentru data de 17.02.2015.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

În temeiul art. 150 C.pr.civ. instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă instanţa, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 15.01.2013 pe rolul acestei instanţe, sub nr. de mai sus, reclamanţii C. A.-C. şi C. S. în contradictoriu cu pârâtul P. V. au solicitat obligarea pârâtului să predea reclamanţilor posesia terenului de aproximativ 500 mp, situat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., identificat în C.F. ..., top. ... , teren pe care pârâtul în ocupă în mod abuziv, fără nici un drept. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat în esenţă că, aceştia sunt proprietarii tabulari asupra terenului în suprafaţă de 12.735 mp identificat mai sus, suprafaţă din care pârâtul ocupă o suprafaţă de circa 500 mp, şi deşi i-au solicitat acestuia să elibereze terenul, acesta i-a agresat fizic şi verbal.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 555, art. 563 şi art. 565 C.civ., art. 274 C.pr.civ.

În dovedirea cererii s-au depus următoarele înscrisuri: extras C.F. (f. 7), plângere (f. 8), adresă Secţia I Poliţie ... (f. 9), .

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 46 lei taxă judiciară de timbru şi 0,6 lei timbru judiciar (f. 3-6, 25).

Pârâtul a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională la data de 19.03.2013 prin care a solicitat respingerea acţiunii şi anularea în parte a constatării calităţii de moştenitor şi a încluderii în masa succesorală a reclamanţilor a imobilului proprietatea pârâtului, deoarece Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ... nu este opozabilă pârâtului, şi în consecinţă radierea înscrierilor în cartea funciară.

Totodată, pârâtul a solicitat să se constate dobândirea dreptului de proprietate de către acesta asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp situat în situat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., identificat în C.F. ..., top. ... prin efectul prescripţiei achizitive de 30 de ani ori efectul joncţiunii posesiilor, iar în subsidiar să se constate dobândirea dreptului de proprietate de către pârât asupra acestui teren prin efectul prescripţiei achizitive în temeiul Decretului-Lege nr. 115/1938, dacă din probaţiune se va dovedi decesul proprietarului tabular şi folosinţa de peste 20 de ani. Cu cheltuieli de judecată.

În motivare, s-a arătat în esenţă că, în anul 1975 pârâtul a cumpărat printr-un contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată de 1000 mp situat în ..., str. ..., nr. ..., jud.  ..., identificat în C.F. ..., top. ... , iar la acel moment vânzătorul şi-a dovedit calitatea de proprietar tot prin intermediul unui contract vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat în anul 1950 cu proprietarii de la acea vreme, care erau în fapt, părinţii reclamanţilor.

Conform pârâtului, acesta a intrat în stăpânirea de drept şi fapt asupra terenului de la data încheierii contractului şi l-a stăpânit în mod public, neîntrerupt şi netulburat, sub nume de proprietar, respectiv acesta a achitat toate impozitele şi taxele aferente.

S-a mai arătat că, la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de faţă s-au aflat doi martori.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 82 Legea nr. 71/2011, art. 1860, art. 1890, art. 1897 Vechiul C.civ., art. 35 C.pr.civ., Decretul-Lege nr. 115/1938, Legea nr. 241/1947.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată cu suma de 69,40 lei (f. 61).

Reclamanţii-pârâţi reconvenţionali au depus întâmpinare la data de 25.04.2013 prin care au invocat excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, iar în subsidiar au solicitat respingerea acesteia, ca nefondată.

În motivare, s-a arătat în esenţă că, anularea unei hotărâri judecătoreşti este inadmisibilă, la fel fiind şi cererile privind uzucapiunea, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de textele invocate de pârâtul-reclamant reconvenţional şi mai ales în condiţiile în care terenul în speţă a făcut obiectul legilor fondului funciar.

În şedinţa publică din data de 30.04.2013, pârâtul a precizat faptul că, capătul de cerere privind anularea hotărârii judecătoreşti reprezintă o apărare de fond şi nu petit al cererii.

Prin Încheierea din data de 04.03.2014 instanţa a dispus restituirea taxei judiciare de timbru în valoare de 700 lei aflată la fila 57 din dosar şi achitată cu chitanţa seria ... nr. ...

Reclamanţii au depus o precizare de acţiune prin care au solicitat obligarea pârâtului să predea reclamanţilor posesia terenului de 1.828 mp, situat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., identificat în C.F. ..., top. ... , teren pe care pârâtul în ocupă în mod abuziv, fără nici un drept.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri şi expertiza tehnică judiciară topografică (f. 74-83).

Analizând actele şi materialul probator existent la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

În fapt, din coroborarea datelor înscrise în C.F. vechi nr. ... cu raportul de expertiză judiciară topografică rezultă că imobilul în suprafaţă de 12.735 mp situat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., fânaţ la F. de la C. T., înscris în C.F. nou nr. ..., nr. top. ... este proprietatea reclamanţilor C. A.-C. şi C. S., drept dobândit şi înscris în cartea funciară în temeiul Sentinţei civile nr. ... pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ... (f. 28-31).

Conform raportului de expertiză topografică şi a Sentinţei civile nr. ... pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ..., terenul de mai sus a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, fiind parte din terenul pentru care s-a eliberat Titlul de proprietate nr. ... emis  în favoarea lui T. A. şi T. V.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză topografică, pârâtul ocupă o suprafaţă de teren de 1.828 mp poziţionată în interiorul suprafeţei de teren de 12.735 mp aflată în proprietatea reclamanţilor şi identificată mai sus, suprafaţa de teren de 1828 mp ocupată de pârât fiind suprapusă cu nr. top. ... pe o porţiune de 520 mp cu destinaţia curte pe care se află edificată o şură şi pe o porţiune de 1.308 mp cu destinaţia de grădină.

În drept, instanţa reţine că, în speţă sunt aplicabile dispoziţiile Codului Civil din anul 2009, raportat la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 71/2011, având în vedere că, în speţă este vorba de o situaţie juridică născută anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil, dar care subzistă şi în prezent.

Potrivit art. 563 C.civ., ale cărui dispoziţii sunt în esenţă preluate din art. 480 Vechiul Cod civil (anul 1864), proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept, dreptul la acţiunea în revendicare fiind imprescriptibil, cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel, cu menţiunea că, dreptul de proprietate dobândit cu bună-credinţă, în condiţiile legii, este pe deplin recunoscut.

Totodată, în conformitate cu art. 565 C.civ., în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară.

Prin prisma acestor prevederi legale şi a stării de fapt mai sus expuse, instanţa apreciază acţiunea reclamanţilor ca fiind întemeiată, deoarece reclamanţii au făcut dovada dobândirii cu bună-credinţă a dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafaţă de 12.735 mp situat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., fânaţ la F. de la C.  T., înscris în C.F. nou nr. ..., nr. top. ... , aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară, din Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ... şi din raportul de expertiză judiciară topografică, în opoziţie cu pârâtul care nu a făcut dovada dreptului său de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1.828 mp ce face parte din terenul proprietatea reclamanţilor, suprafaţa ocupată de pârât fiind poziţionată în interiorul suprafeţei totale de 12.735 mp deţinută cu titlu valabil de către reclamanţi.

Astfel, pârâtul are calitatea unei persoane ce ocupă fără drept imobilul revendicat de către reclamanţi, atâta timp cât, acesta nu a probat în niciun fel şi nu a depus la dosar vreun înscris care să-i confere vreun drept de folosinţă, posesie şi dispoziţie asupra imobilului în suprafaţă de 1.828 mp.

Instanţa reţine caracterul vădit nefondat al cererii reconvenţionale a pârâtului prin care acesta a solicitat constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, de vreme ce, în susţinerea acestei cereri pârâtul nu a adus o minimă dovadă, deşi s-a obligat în acest sens.

Instanţa constată că, pârâtul nu indicat în cererea sa data la care s-ar fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată având ca obiect terenul ocupat, nu menţionat nici numele vânzătorilor şi nici cel al martorilor aflaţi prezenţi la încheierea acestui contract, acesta nu a depus dovada achitării taxelor şi impozitelor aferente acestui teren, pentru a face cel puţin credibile susţinerile sale şi a dovedi o aparenţă a dreptului invocat. Dimpotrivă, pârâtul s-a limitat la simple susţineri, cu toate că depunerea oricăror înscrisuri relevante putea fi efectuată oricând pe parcursul desfăşurării procesului ce a avut o durată de natură a permite procurarea acestor înscrisuri.

Astfel, pârâtul a solicitat anularea hotărârii judecătoreşti în temeiul căruia s-a înscris dreptul de proprietate al reclamanţilor, motivând ulterior că acest aspect reprezintă o apărare de fond constând în inopozabilitatea acestei hotărâri judecătoreşti, argument ce nu poate fi primit de instanţă, întrucât Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ... se opune pârâtului cu valoarea unui fapt juridic şi cu valoarea unui mijloc de probă – înscris autentic şi prezumţia puterii lucrului judecat, probe ce nu au fost înlăturate de pârât.

Analizând în continuare cererea reconvenţională a pârâtului, instanţa reţine că, din textul prevederilor art. 1837-1890 Cod civil, rezultă că pentru a se dobândi dreptul de proprietate pe calea prescripţiei achizitive de 30 de ani, se impune a se dovedi că s-a exercitat o posesie reală, respectiv că posesorul a avut detenţia materială a imobilului (corpus) şi s-a comportat ca un adevărat proprietar (animus), o perioadă de minim 30 de ani. Deasemenea, mai este necesar a se dovedi că posesia a fost utilă, respectiv neviciată. Pentru a nu fi viciată posesia trebuie să fie continuă, publică, paşnică şi să nu fie precară. Deasemenea posesia nu trebuie să fie echivocă.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi, fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silită şi uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil,dacă titularul înţelege să dispună de ele. Potrivit prevederilor art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii, timp de 20 ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară,va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.

În speţă, din probele administrate a rezultat că terenul în litigiu este inclus în Titlul de proprietate nr. ... emis  în favoarea lui T. A. şi T. V., prin urmare terenul fiind cooperativizat, pârâtul-reclamant reconvenţional chiar dacă l-a folosit nu a putut exercita o posesie aptă să ducă la dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii, motiv pentru care se va respinge cererea reconvenţională, ca nefondată.

Sub aspectul apărărilor pârâtului privind suprafaţa terenului ocupat fără drept de către acesta, instanţa arată că, pârâtul nu a adus nici un argument valid ori vreo minimă dovadă cu caracter tehnic în susţinere, ci s-a limitat la invocarea faptul că, reprezentantul ales – avocatul său i-ar fi explicat că suprafaţa ocupată este mai mică, aprecieri subiective şi nedovedite, ce nu pot luate în considerare.

Ca urmare a constatării caracterului fondat al acţiunii în revendicare raportat la inexistenţa vreunui drept al pârâtului asupra porţiunii de teren în suprafaţă de 1.828 mp parte din terenul asupra căruia reclamanţii şi-au dovedit dreptul de proprietate, instanţa consideră întemeiată acţiunea reclamanţilor şi prin prisma dispoziţiilor art. 555 alin. 1 C.civ., în vederea exercitării deplină tuturor atributelor dreptului de proprietate, urmează să dispună obligarea pârâtului la predarea să predea reclamanţilor posesiei asupra terenului în suprafaţă de 1.828 mp situat în ... , str. ..., nr. ..., jud. ..., înscris în C.F. nr. ..., nr. top. ... , teren ocupat fără titlu de pârât.

Potrivit dispoziţiilor art. 274 alin. 1 C.pr.civ., partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, iar în temeiul art. 276 C.pr.civ., când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia în ce măsura fiecare din ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Totodată, în conformitate cu art. 274 alin. 3 C.pr.civ. judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de ori vor constata motivat că sunt nepotrivite de mici sau de mari, faţă de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.

Având în vedere, aceste dispoziţii, instanţa reţine că reclamanţii au achitat taxa judiciară de timbru în valoare de 117,76 lei aferentă acţiunii în revendicare a terenului în suprafaţă de 1.828 mp, taxă calculată la valoarea de 0,73 lei/mp (f. 15, 4-6, 25, 81), precum şi suma de 500 lei cu titlu de avans onorariu expert (f. 49) şi suma de 2.550 lei (f. 82-85) cu titlu de onorariu avocaţial din care însă se va acorda doar suma de 1.500 lei, prin prisma valorii obiectului litigiului şi a faptului că, în speţă gradul de complexitatea al cauzei nu a fost ridicat în condiţiile existenţei înscrierii în cartea funciară, cu menţiunea că, măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său, şi în consecinţă, va dispune obligarea pârâtului să plătească reclamanţilor suma de 2.117,76 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 213 alin. 2 C.pr.civ., instanţa va încuviinţa onorariul definitiv al expertului S. C. V.  în cuantum de 1.320 lei, din care s-a achitat suma 500 de lei şi raportat la culpa procesuală a pârâtului va stabili în sarcina acestuia obligaţia de a achita restul onorariului în cuantum de 820 lei. Instanţa arată că, în cauza nu s-a procedat la încuviinţarea sumei de 1.920 lei cu titlu de onorariu al expertului, conform solicitării acestuia, având în vedere că, complexitatea cauzei şi munca efectiv depusă de către expert nu este de natură să justifice acordarea întregii sume solicitate, dat fiind valoarea obiectului cauzei, complexitatea redusă a expertizei raportat la existenţa înscrierii în cartea funciară şi lipsa dificultăţilor privind identificarea terenurilor coroborat cu timpul îndelungat pentru efectuarea şi depunerea raportului de expertiză în condiţiile unei explicaţii rezonabile în acest sens.

Sub aspectul cererii pârâtului de restituire a taxei judiciare de timbru în valoare de 700 lei, instanţa reţine că, în urma unei erori, în şedinţa publică din data de 04.03.2014 instanţa a dispus restituirea către pârât a taxei judiciare de timbru în valoare de 700 lei aflată la fila 57 din dosar, însă nu a menţionat chitanţa în baza căreia a fost achitată această sumă, motiv pentru care, în vederea punerii efective în aplicare a dispoziţiei executorii din încheierea de şedinţă din data de 04.03.2014, va dispune restituirea taxei judiciare de timbru de 700 lei achitată cu chitanţa nr.  ... către pârâtul P. V., ca nedatorată conform Încheierii din data de 04.03.2014 din prezentul dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată şi precizată de reclamanţii C. A.-C. şi C. S.  cu domiciliul procesual ales în ..., str. ..., nr. ..., jud. ... în contradictoriu cu pârâtul P. V. cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ...

Respinge, ca neîntemeiată, cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant reconvenţional P. V. în contradictoriu cu reclamanţi pârâţi reconvenţionali C. A. –C.  şi C. S.

Obligă pârâtul să predea reclamanţilor posesia asupra terenului în suprafaţă de 1.828 mp situat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., înscris în C.F. nr. ..., nr. top. ... , teren ocupat fără titlu de pârât.

Obligă pârâtul să plătească reclamanţilor suma de 2.117,76 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Încuviinţează onorariul definitiv al expertului S. C. V. în cuantum de 1.320 lei, din care s-a achitat suma 500 de lei. Stabileşte în sarcina pârâtului obligaţia de a achita restul onorariului în cuantum de 820 lei, sens în care obligă pârâtul să plătească expertului S. C. V. suma de 820 lei.

Dispune restituirea taxei judiciare de timbru de 700 lei achitată cu chitanţa nr. ... către pârâtul P. V., ca nedatorată conform Încheierii din data de 04.03.2014 din prezentul dosar.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 februarie 2015.

JUDECĂTOR,GREFIER,

Ş.-B. T. C. O.

Red.Dact/S.B.T./C.O./4 ex./18.03.2015