Contestaţie în anulare. Tardivitatea formulării contestaţiei în anulare. Incidenţa dispoziţiile art.2548 alin 2 c. civ rap. la art. 2539 alin 2 C.civ., respectiv calificarea naturii de termen procedural sau de drept substanţial. Nerespectarea termenului d

Hotărâre 2234 din 10.04.2018


Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

La data de xx.xx.2017 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, sub nr.x/299/2017, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul A, împotriva Încheierii din 3.06.2016 pronunţată în dosarul nr. X/299/2016 al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti. 

În motivare, contestatorul a arătat că nu a fost prezent la niciunul din termen şi nu a primit nicio citaţie, prin urmare, procedura de citare la termenul la care s-a pronunţat Încheierea de anulare nu a fost legal îndeplinită. Mai arată contestatorul că, în ceea ce priveşte termenul de formulare a contestaţiei în anulare, înţelege să invoce dispoziţiile art.2539 alin 2 teza a II a C.pr.civ, arătând că în dosarul nr.X/299/2017 al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, instanţa a anulat ca netimbrată o contestaţie în anulare identică cu cea care face obiectul prezentei cauze şi care a fost introdusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a Încheierii prin care a fost anulată prima contestaţie.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 2539 alin 2 teza a II-a C.pr.civ, art. 503 alin 1 C.pr.civ.,art.6 şi 22 C.pr.civ.

În probaţiune, contestatorul  solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale.

Prin Încheierea pronunţată în şedinţa publică din 13.03.2018, instanţa a admis cererea contestatorului de acordare de ajutor public judiciar, acesta fiind scutit de la plata taxei judiciare de timbru datorată pentru contestaţia în anulare.

Deliberând cu prioritate, în condiţiile art.248 alin 3 C.pr.civ, asupra excepţiei tardivităţii contestaţiei în anulare, invocată din oficiu de instanţă,  reţine următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art. 503 alin 1 C.pr.civ: “Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare, atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata”.

Conform art. 506 alin 1 C.pr.civ:”Contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii dar nu mai târziu de 1 an de la data la care hotărârea a rămas definitivă”.

Aşa cum rezultă din dosarul nr.X/299/2016 al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, contestatorului i-a fost comunicată Încheierea din 3.06.2016, la adresa domiciliului procesual ales, la data de 14.06.2016(f.11), aceasta devenind defintivă prin neexercitarea căii de atac a reexaminării în termen de 15 zile de la comunicare. Acceptând, teoretic, că acesta nu ar fi primit nicio comunicare, aşa cum susţine, rezultă că, cel mai târziu, a luat cunoştinţă de Încheiere anterior formulării primei contestaţii în anulare îndreptată împotriva acesteia, ca urmare a cererii sale, formulată la data de 25.11.2016, de eliberare a unei copii de pe Încheiere(f.12 dosar X/299/2016), în prima contestaţie în anulare, formulată împotriva acestei Încheieri la data de 27.01.2017, chiar contestatorul afirmând că Încheierea din 3.06.2016 a rămas definitivă ca urmare a neexercitării căii de atac a reexaminării, aspect confirmat de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti-Biroul Executări Contravenţionale prin adresa emisă către Primăria sectorului 1 Bucureşti, pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de procesul verbal de constatare a contravenţiei(f.16 dosar X/299/2016).

Or, chiar şi raportat la această dată-25.11.2016 sau, şi mai mult, la data introducerii primei contestaţii în anulare împotriva Încheierii de anulare din 3.06.2016, contestaţia în anulare care face obiectul prezentei cauze este tardiv formulată, cu depăşirea cu mult a termenului legal, imperativ şi de decădere de 15 zile, instituit de lege.

Raportat la motivul invocat de contestator în susţinerea acestei cereri, respectiv incidenţa dispoziţiilor art. 2539 alin 2 C.Civ, instanţa reţine că petentul a înţeles să invoce, în fapt, formularea în termen a contestaţiei în anulare, ca efect al întreruperii termenului de decădere de 15 zile prin introducerea, în termen, a contestaţiei în anulare care a făcut obiectul dosarului nr.X/299/2017* şi reiterarea acesteia în termenul de 6 luni de la data anulării contestaţiei iniţiale. 

Prin urmare instanţa trebuie să clarifice dacă în speţă sunt incidente dispoziţiile art.2548 alin 2 C. civ rap. la art. 2539 alin 2 C.civ, răspunsul, în aprecierea instanţei fiind negativ, motivat de următoarele considerente:

Conform art. 180 C.pr.civ: “Termenele procedurale sunt stabilite de lege sau de instanţă şi reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedura sau în care este interzis să se îndeplinească un act de procedura.“

Natura acestuia de termen de decădere de drept procedural sau termen de decădere de drept substanţial trebuie determinată raportat la efectele produse prin nerespectarea acestor termene.

Din această perspectivă, nerespectarea termenului de introducere a contestaţiei în anulare conduce la pierderea dreptului de acces la instanţă şi nu la pierderea unui drept substanţial, or, dreptul de acces la instanţă este un termen exclusiv procedural care se încadrează în dreptul prevăzut de art. 6 din Convenţia E.D.O. şi nu un termen care apără un drept material.

Contestaţia în anulare este o cale de atac, iar căile de atac sunt supuse în mod evident dispoziţiilor Codului de procedură civilă din punct de vedere al termenului în care pot fi formulate, termen procedural, legal, imperativ şi de decădere, fiind supus cauzelor de întrerupere reglementate exclusiv de Codul de procedura civilă.

Prin urmare, dispoziţiile art. 2548 alin 2 C. civ rap. la art. 2539 alin 2 C.civ nu sunt aplicabile termenului de formulare a contestaţiei în anulare ci numai termenelor de decădere de drept substanţial şi în concluzie, contestaţia în anulare care face obiectul prezentei cauze fiind introdusă cu depăşirea evidentă a termenului de formulare, instanţa va admite excepţia tardivităţii contestaţie în anulare şi o va respinge ca tardiv formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare, invocată din oficiu de instanţă.

 Respinge contestaţia în anulare formulată de către contestatorul A cu domiciliul procesual ales în …, în contradictoriu cu intimatul B, cu sediul în …, ca tardiv formulată.

Cu cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de reexaminare urmând a fi înregistrată la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată azi, xx.xx.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.