Anulare act administrativ

Sentinţă civilă **** din 14.04.2017


DOSAR nr. ……………..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. …..

Şedinţa publică din data de …..

Completul constituit din:

PREŞEDINTE:****

GREFIER: ****

 

 Pe rol soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta ……în contradictoriu cu pârâta ……, având ca obiect anulare act administrativ.

 Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de ….. când au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la aceea dată ce face parte integrantă din prezenta încheiere când Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de … şi la data de ….., când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

 

 Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal la data de … sub nr. …, reclamanta …. în contradictoriu cu …..a formulat plângere împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare nr. ….. solicitând în principal anularea acestuia şi exonerarea de la plata amenzii stabilite.

În esenţă, a arătat că fapta nu este descrisă, fiind încălcate dispoziţiile art. 16 din Og nr. 2/2001, a fost realizată notificarea prealabilă a petentelor. Dispoziţiile art.12 alin.1 din Legea nr.677/2001 fac vorbire de obligativitatea creditoarei care transmite datele de a furniza persoanei vizate cel puţin informaţiile specifice cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective. Petentele debitoare posedau deja informaţiile respective iar cuantumul restanţei la plată era acelaşi.

În drept, au fost invocate dispoziţiile OG nr. 2/2201 şi Legea nr. 677/2001, solicitând administrarea probei cu înscrisuri.

La data de ….. pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, ca neîntemeiată, apreciind că procesul-verbal a fost încheiat în mod legal şi temeinic, iar la date de ….. reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare prin care a urmărit să combată susţinerile pârâtei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare/sancţionare nr…. petenta a fost sancţionată pentru:

1.prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art.32 din Legea nr.677/2001 cu încălcarea art.12 şi 14 alin. 1 din Legea nr.677/2001 coroborate cu prevederile art.8 alin.2din Decizia … nr…. întrucât nu a dat curs solicitării petentei ….. în sensul de a fi adoptate măsuri de ştergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea sa prealabilă din datele de …. (… raportări), …..; au fost transmise Biroului de Credit date negative pe ….. fără respectarea prevederilor art. 12 alin. 1 din Legea nr. 667/2001 şi art. 9 alin. 1 din Decizia ….. S-a aplicat amenda de …. lei.

2.prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art.32 din Legea nr.677/2001 întrucât nu a dat curs solicitării petentei … din …. în sensul de a fi adoptate măsuri de ştergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea sa prealabilă în perioada ….. fără respectarea prevederilor art. 12 şi art. 14 alin. 1 din Legea nr. 667/2001 şi art. 8 alin. 2 din Decizia …. S-a aplicat amenda de …. lei.

3.prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, prevăzută de art.32 din Legea nr.677/2001 întrucât nu a dat curs solicitării petentei …. din …. în sensul de a fi adoptate măsuri de ştergere a datelor negative transmise la Biroul de Credit fără informarea sa prealabilă în perioada ….. fără respectarea prevederilor art. 12 şi art. 14 alin. 1 din Legea nr. 667/2001 şi art. 8 alin. 2 din Decizia ….. S-a aplicat amenda de …. lei.

A rămas necontestat că petentele au fost notificate că datoria va fi raportată Biroului de credite conform adreselor nr. …..

Cu toate acestea, pentru celelalte perioade nu existe la dosar dovada notificării notării, reclamanta arătând că ar fi fost de un formalism excesiv să fie notificat de fiecare dacă când face o solicitare de notare, în condiţiile în care suma este aceeaşi.

Conform textelor de lege aplicabile în cauză din Decizia …..:

Art. 8. -  (…) (2) Datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit numai după înştiinţarea prealabilă, realizată de către participanţi în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată şi transmiterea datelor, realizată cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.

Art. 9. - (1) Participanţii sunt obligaţi să furnizeze persoanei vizate la data înştiinţării prealabile prevăzute la art. 8, în mod clar şi exact, informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele cu privire la: a) datele cu caracter personal transmise; b) identitatea biroului sau birourilor de credit către care sunt transmise datele; c) categoriile de participanţi la birourile de credit către care sunt transmise datele; d) perioada sau perioadele de stocare a datelor în cadrul sistemelor de evidenţă de tipul birourilor de credit; e) modalităţile concrete de exercitare a dreptului de acces, de intervenţie şi de opoziţie, în relaţia cu participantul şi cu biroul/birourile de credit. (…).

De asemenea, potrivit art.3 alin.3 lit.b din Decizia nr….. – datele cu caracter personal care pot fi prelucrate în cadrul unor sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit sunt următoarele: (…) b) date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului;

Constată Tribunalul că potrivit art.8 alin.2 şi alin.3 din Decizia …. nr….. notificarea prealabilă se realizează şi în situaţia transmiterii datelor negative, textele legale fiind clare şi înlăturând orice alt fel de interpretare contrară.

De asemenea, potrivit art.3 alin.3 lit.b din Decizia nr….. include în categoria datelor negative şi numărul de zile de întârziere. În condiţiile în care s-au realizat raportări succesive, chiar dacă debitul principal a rămas acelaşi, numărul de zile de întârziere este diferit, fiecare raportare succesivă fiind doar aparent identică (debitul este acelaşi) întrucât analizând toate datele negative raportate nu este identitate în privinţa zilelor de întârziere. Aşadar interpretarea reclamantei pe de o parte nu are temei în textul arătat anterior, iar, pe de altă parte, atât timp cât ar susţine că este vorba despre aceleaşi date apare ca nejustificată raportarea succesivă atât timp cât nu s-ar fi modificat premizele de la raportarea anterioară.

În ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea art.12 din Legea nr.677/2001 se constată că la lit.d – operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective (…)orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. În cauza de faţă reglementarea specifică este Decizia nr….. După cum s-a arătat anterior informarea cu privire la datele negative vizează mai multe aspecte printre care şi numărul de zile de întârziere. Fiecare dintre aceste aspecte trebuie readus la cunoştinţa clientului cu atât mai mult cu cât între raportări intervin modificări fie prin simpla trecere a timpului (numărul de zile de întârziere) fie prin intervenţia oricăreia dintre părţi (calcularea de accesorii respectiv plata totală sau parţială). Aşadar nu se poate afirma că persoana vizată poseda toate informaţiile respective, iar în lipsa unor notificări şi verificări reciproce există posibilitatea comunicării unor date care nu mai corespund realităţii iar persoana vizată este împiedicată în exercitarea dreptului său de intervenţie şi de opoziţie.

Având în vedere cele arătate anterior, având în vedere că reclamanta nu neagă că nu ar fi dat curs solicitărilor de ştergere a datelor, ci susţine că a acţionat legal în acest mod, întrucât nu era necesară notificarea, urmează să respingă ca neîntemeiată plângerea formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

 Respinge cererea ….., ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la sediul Tribunalului Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.04.2017.

PREȘEDINTE,GREFIER,

****

****

Red.Thred. A.N.C. 4 ex.

Prin decizia civilă nr. ….. pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost respins apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. ……. pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal ca nefondat.