Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului prevăzută de oug nr. 148/2005 pentru cel de al doilea copil geamăn

Sentinţă civilă 1811 din 22.05.2012


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1811

Şedinţa publică din 22 mai 2012

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: …………………..

GREFIER: ………………………

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta A. E., în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ COVASNA, având ca obiect obligarea pârâtei la acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului prevăzut de OUG nr. 148/2005 pentru cel de al doilea copil geamăn al reclamantei.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că a rămas în pronunţare asupra fondului în şedinţa publică din data de 15 mai 2012, potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi.

TRIBUNALUL

Constata că prin cererea înregistrată sub numărul de mai sus, reclamanta A.  E. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ  COVASNA, să dispună următoarele:

- obligarea pârâtei la acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi pentru cel de-al doilea copil geamăn al său, născut la data de 08.11.2006,  pentru perioada 20.12.2006-09.11.2008, în sumă de 800 lei lunar până în 31.12.2006 şi 600 lei lunar în continuare; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii formulate, reclamanta arată că în data de 08.11.2006 a născut doi copii gemeni, A. M. – G. şi A. G. N. Prin Decizia nr. 3876/21.02.2007 emisa de pârâtă i-a fost acordată o indemnizaţie lunară în cuantum de 800 lei, respectiv 600 lei lunar, aferentă unui singur copil. La data de 14.11.2011 a fost publicată Decizia nr. 26 a ÎCCJ privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor născuţi din sarcină gemelară, pentru mamele care au născut înainte de 17 iunie 2009. Prin această decizie s-a stabilit că până la intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din OUG nr. 148/2005, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzută la art. 1 din ordonanţă se acordă pentru fiecare copil născut din sarcină gemelară. Reclamanta a solicitat pârâtei acordarea indemnizaţiei pentru al doilea copil, însă cererea sa nu a primit nici un răspuns, ca urmare a fost introdusă prezenta acţiune.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile OUG nr. 148/2005 şi pe Decizia nr. 24/2011 pronunţată de ÎCCJ.

Pârâta nu a formulat întâmpinare .

În probaţiune, s-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 08.11.2006  reclamanta a născut doi copii gemeni: A.M. – G. şi A. G. N.

Prin Decizia nr. 3876/21.02.2007 emisă de fosta Direcţie de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Covasna (fila 6) s-a acordat reclamantei indemnizaţia de creştere a copilului în vârstă de până la doi ani, în cuantum de 800 lei lunar, începând cu data de 20.12.2006 şi în cuantum de 600 lei lunar, începând cu data de 01.01.2007. Indemnizaţia a fost acordată însă numai pentru unul din copiii  gemeni născuţi de reclamantă la data de 08.11.2006 . Prin Decizia nr. 3876/24.11.2008 s-a dispus încetarea plăţii indemnizaţiei ca urmare a împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani.

Urmare a pronunţării Deciziei cu nr. 24/2011 de către ÎCCJ, reclamanta a înaintat pârâtei cererea sa de acordare retroactivă a indemnizaţiei lunare şi pentru creşterea celui de-al doilea copil geamăn. Cererea sa a fost însă respinsă, conform răspunsului scris cu nr. 6651/03.05.2012 emis de pârâtă.

În drept,  tribunalul reţine în primul rând scopul avut în vedere de legiuitor la adoptarea OUG nr 148/2005, ca fiind acela de îmbunătăţire a echilibrului social-economic al familiei prin susţinerea acesteia în vederea creşterii copilului, modalităţile de susţinere fiind clar stabilite şi constând în principal din concediul pentru creşterea copilului şi acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Legiuitorul nu a limitat numărul de copii născuţi concomitent  pentru care se acordă indemnizaţia lunară, limita fiind stabilită numai la numărul de naşteri.

Aşa fiind, instanţa apreciază că reclamanta trebuia să beneficieze  de indemnizaţie  în cuantum de 600 lei pentru fiecare din cei doi copii născuţi la aceeaşi dată, indemnizaţia trebuind a fi acordată de la acelaşi moment.

HG nr. 1025/2006 prin care au fost adoptate Normele Metodologice de aplicare a OUG nr. 148/2005, prin dispoziţiile art. 8 alin 1 şi 2 conduc la crearea  unei discriminări între persoane aflate în situaţii identice, impunând acordarea unei singure indemnizaţii, indiferent de numărul copiilor născuţi.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi ICCJ în Decizia nr. 1947/2007 în care se arată că „definind naşterea ca reprezentând aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii, art. 2 din HG 1825/2005 completează în mod nelegal actul normativ cu forţă superioară în aplicarea căruia a fost adoptat şi încalcă principiul egalităţii de tratament între copiii proveniţi dintr-o sarcină multiplă”.

Dealtfel, legiuitorul a intervenit prin adoptarea Legii 239/2009 modificând art. 2 din OUG nr. 148/2005 în sensul acordării indemnizaţiei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară sau multiplă.

Pentru perioada de timp anterioară acestei modificări legislative, ÎCCJ, prin Decizia nr. 26/14.11.2011 a statuat că : în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzută de art. 1 alin. (1) din ordonanţă se acordă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, în cuantum de: 800 lei pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2006; 600 lei pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008; 600 lei sau, opţional, 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 de lei pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 17 iunie 2009.

Această Decizie este obligatorie pentru instanţele de judecată învestite cu soluţionarea unor litigii în care se invocă aceeaşi chestiune de drept, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Având în vedere aceste considerente, instanţa apreciază cererea reclamantei ca fiind întemeiată, urmând a o admite şi a dispune în temeiul art. 18 alin 1 din Legea nr. 554/2004 obligarea pârâtei  la acordarea şi pentru cel de-al doilea copil născut de reclamantă la data de 08.11.2006 a indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, în cuantum de 800 lei lunar pentru perioada 20.12.2006-31.12.2006 şi 600 lei lunar pentru perioada 01.01.2007-09.11.2008.

În temeiul art. 274 Cpc, faţă de soluţia de admitere a cererii de chemare în judecată, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 600 lei cheltuieli de judecată (onorariu de avocat).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta A.  E., domiciliată în ………., în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ  COVASNA, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Gen Grigore Bălan nr. 14, jud. Covasna.

Obligă pârâta la acordarea şi pentru cel de-al doilea copil geamăn născut de reclamantă la data de 08.11.2006,  a indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, în cuantum de 800 lei lunar pentru perioada 20.12.2006-31.12.2006 şi 600 lei lunar pentru perioada 01.01.2007-09.11.2008.

Obligă pârâta să-i plătească reclamantei suma de 600 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 22 mai 2012.

PREŞEDINTEGREFIER