Acțiune în constatare

Decizie **** din 28.11.2017


DOSAR NR.  .................

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de ………

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ……….

JUDECATOR: ………..

GREFIER: ………………

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat  de apelanţii reclamanți .................şi ................. prin mandatar ................., împotriva sentinţei civile nr. .................pronunţată de ................., în dosarul nr. ................., în contradictoriu cu intimații pârâți ................., ................., .................şi ................., cauza având ca obiect acțiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns apelanta reclamanta ................., care răspunde în calitate de mandatar si pentru apelantul reclamant ................., în baza procurii judiciare de la dosar, şi intimata pârâtă ................., reprezentată de avocat ................., în baza împuternicirii avocațiale de la fila 423 dosar, lipsind intimații pârâți ................., .................  şi ..................

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, din actele dosarului, de către grefierul de ședință, care prezintă pe scurt obiectul cauzei, stadiul judecăţii şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, după care;

În baza art. 392 N.C.pr.civ., nemaifiind excepţii de ridicat şi alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul deschide dezbaterile asupra fondului apelului, și dă cuvântul părților, pentru susținerea cererilor și apărărilor formulate.

Apelanţii reclamanți solicită admiterea apelului așa cum a fost formulat, motivat de faptul că la fond prezenta cauză nu a fost judecată. Instanța de fond a refuzat să constate că apelanții sunt unicii moştenitori ai defunctei ................., autoarea apelanţilor. Susțin că prin încheierea din dosarul nr. ................., intimații pârâți recunosc în mod expres faptul că ei nu sunt moştenitorii autoarei apelanților reclamanţi. Conform certificatului de moştenitor aflat la dosar, menţionează că au făcut dovada că autoarea lor este unica moştenitoare a mamei sale şi faptul că a existat o încheiere de îndrumare la proces, ca urmare a decesului mamei autoarei apelanților, în care se specifică în mod expres că autoarea sa este moştenitoarea mamei ei, iar autorii intimaților pârâţi aveau un testament pe care nu l-au valorificat în termenul de 6 luni prevăzut de lege. Prin urmare, singura moştenitoare a mamei sale este autoarea apelanților. Nu înțelege de ce instanțele se ţin de o hotărâre judecătorească dată ulterior decesului autoarei lor. Susține că autoarea sa, după Revoluție, şi-a revendicat casa, aceasta i-a fost restituită, şi a reușit să-şi intabuleze dreptul de proprietate, după care a decedat. Ulterior, a intrat un posesia certificatului de moştenitor legal. Arată că intimații pârâți nu au un certificat de moştenitor ai autorilor lor în acest dosar. Precizează că testamentul intimaților pârâți nu a fost recunoscut niciodată de nimeni. Prin urmare, de vreme ce nu există niciun act la dosar care să ateste că ei sunt moştenitorii autoarei lor, nicio instanța nu poate să-i considere moştenitori. Mai arată că, ulterior decesului autoarei lor, intimații au promovat o acțiune în revendicare care nu le este opozabilă. Precizează că li s-a recunoscut dreptul de unici moştenitori ai autoarei lor fără ca intimații pârâți să răstoarne acest document. Precizează că hotărârea pe care o au intimații pârâţi nu le este opozabilă, pentru că a fost pronunţată după decesul autoarei sale, iar apelanţii nu au reușit să intre în cauză.

În consecinţă, solicită admiterea apelului şi, pe cale de consecinţă, admiterea acţiunii așa cum a fost formulată pentru că toate capetele de cerere din acțiune au fost dovedite cu înscrisurile aflate la dosar, fără cheltuieli de judecată.

Apărătorul intimatei pârâte solicită respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea hotărârii instanței de fond ca temeinică şi legală pentru că certificatul de moştenitor a fost anulat în parte în ceea ce priveşte introducerea în masa partajabilă a acestui imobil. Susține că intimații pârâți nu sunt moştenitorii lui ................., ci sunt moştenitorii lui ................., singura care a avut în patrimoniu acest imobil, iar testamentul nu a fost niciodată anulat. De asemenea, hotărârea judecătorească pe care o au este constitutivă de drepturi, este opozabilă erga omnes, în timp ce hotărârea părții potrivnice este doar o hotărâre prin care s-a anulat o decizie pe legea 112/ fără să le constituie nici un drept. Atâta timp cât au un titlu şi posesia, consideră că si prezenta acțiune trebuie respinsă ca neîntemeiată pentru considerentele expuse pe scurt si având în vedere că cele două hotărâri judecătorești, respectiv aceea de restituire şi aceea de anulare a certificatului de moştenitor, precum şi a certificatul de moştenitor suplimentar, produc efecte juridice, cu cheltuieli de judecată în conformitate cu chitanţa pe care o depune la dosar.

In replică, apelanții arată că imobilul din ................. a fost intabulat pe numele  autoarei ..................

În replică, apărătorul intimatei paratei arată că pe dreptul de proprietate se pronunţă instanțele de judecată si nu Cartea Funciară, iar actele care au stat la baza înscrierii imobilului în Cartea Funciară au fost anulate.

În baza art. 394 N.C.pr.civ., considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, tribunalul închide dezbaterile şi amână  pronunţarea cauzei la data de 28.11.2017 pentru a da posibilitate părților să depună la dosar concluzii scrise.

TRIBUNALUL,

Pentru a da posibilitate părţilor să depună la dosar concluzii scrise, tribunalul  va amâna pronunțarea cauzei;

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de ………

Pronunțată în ședință publică, azi, ………….

Președinte, Judecător, Grefier,

ECLI:RO:TBBUC:2016:012.003764

DOSAR NR. .................

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. …………

Şedinţa publică din data de …………

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ………….

JUDECATOR: ……………

GREFIER: ……………….

Pentru astăzi a fost amânat apelul declarat  de apelanţii reclamanți .................şi ................. prin mandatar ................., împotriva sentinţei civile nr. .................pronunţată de ................., în dosarul nr. ................., în contradictoriu cu intimații pârâți ................., ................., ................. şi ................., cauza având ca obiect acțiune în constatare.

Dezbaterile şi cuvântul pe fond au avut loc în şedinţa publică din data de 22.11.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când tribunalul  a amânat pronunţarea la data de 28.11.2017 când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând, reţine:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 1, la data de 06.01.2006, sub nr. ................., reclamanţii ................., ................. au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii ................., ................., ................., ................., ................., ................., să se constate că: în calitate de moştenitori testamentari ai defunctei ................., sunt unicii moştenitori ai acesteia; imobilul situat în ................., str. .................a fost redobândit de către defunctă în timpul vieţii acesteia, în baza sentinţei civile nr. .................pronunţată de Judecătoria ................. –.................; defuncta este unica moştenitoare legală a mamei sale .................; în urma decesului acesteia din urmă – ................. -  nu a fost dezbătută succesiunea; pârâţii nu deţin nici un certificat de moştenitor de pe urma defunctelor ................. şi .................; sentinţa civilă nr. .................a Judecătoriei ................. ................. nu este opozabilă reclamanţilor; imobilul situat în ................., str. .................a fost naţionalizat pe numele defunctei ..................

Reclamanţii au susţinut că cererea, întemeiată pe dispoziţiile art. 111 C.proc.civ. rap. Art. 650, 651, 652, 653 C.civ. şi art. 480 C.civ. este admisibilă în condiţiile în care reclamanţii sunt proprietarii bunurilor mobile şi imobilului situat în ................., ................., jud. ................., bunuri aflate în masa succesorală a defunctei ..................

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că autoarea lor, ................., a decedat la data de 12.04.1998, reclamanţilor fiindu-le eliberat certificatul de legatar nr. .................şi suplimentul nr. 139/1998; în acelaşi an, reclamanţii au procedat la intabularea proprietăţii dobândite prin testament asupra imobilului situat în ................., ................., jud. .................. Ulterior, pârâţii au atacat în instanţă certificatul de moştenitor al reclamanţilor şi au formulat plângere penală împotriva acestora şi a notarului ce a eliberat certificatul de moştenitor; urmare acţiunii civile formulate la Judecătoria ................. ................., pârâţii au obţinut în mod nelegal dreptul de proprietate asupra imobilului, soluţia nefiind însă irevocabilă.

Apreciază reclamanţii că, pentru constatarea lipsei oricărui drept pe care l-ar pretinde pârâţii împotriva lor şi pentru a evita ulterioare şicanări în instanţe civile ori penale se impune admiterea cererii de chemare în judecată astfel formulate.

Au fost anexate cererii înscrisuri.

Prin întâmpinarea formulată la data de 24.02.2006, pârâţii ................., ................., ................., ................., ................. au solicitat respingerea cererii. Pe cale de excepţie, pârâţii au înţeles să invoce lipsa de interes a cererii reclamanţilor în ce priveşte constatarea că sunt moştenitorii defunctei ................., atâta timp cât pârâţii nu pretind decât drepturi succesorale în privinţa defunctei .................; pârâţii au precizat că există o hotărâre, nedefinitivă, prin care s-a statuat asupra acestui capăt de cerere; s-a arătat că este inadmisibil ca o instanţă să poată confirma sau infirma o hotărâre pronunţată de altă instanţă, iar pe de altă parte reclamanţii au procedat la intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului cu încălcarea legii.

Pârâţii au arătat că, în urma decesului numitei ................., soră a mamei pârâţilor, ................., s-a deschis dosarul succesoral nr. .................la Notariatul de Stat al Raionului .................; potrivit testamentului defunctei, numitele ................. şi ................. au fost instituite ca legatari, ................. dobândind o serie de bunuri mobile iar ................. – bunuri casnice şi „tot ce s-ar putea ivi în viitor” ca drept al testatoarei; ................. a contestat masa succesorală şi rezerva sa, ca atare procedura notarială a fost întreruptă, părţile fiind îndrumate a se adresa instanţelor judecătoreşti; această cale nu a fost urmată de către ................., ce nu a mai formulat nicio poziţie referitoare la testament; acest testament a fost atacat ulterior decesului lui ................. de către reclamanţi, plângerea penală fiind însă soluţionată prin neînceperea urmăririi penale.

Apreciază pârâţii că, pe calea acţiunii în constatare, nu se poate stabili dacă imobilul în discuţie a fost naţionalizat pe numele autoarei reclamanţilor şi nici dacă restituirea s-a făcut în patrimoniul acesteia; de altfel, imobilul a fost restituit pârâţilor prin sentinţa civilă nr.................., irevocabilă. În ce priveşte stabilirea unor drepturi ale reclamanţilor asupra imobilului, pârâţii arată că, prin decizia civilă nr. .................a .................s-a constatat nulitatea parţială a certificatului de moştenitor nr. .................emis de .................şi în consecinţă imobilul a fost inclus în masa succesorală a defunctei ..................

Au fost anexate întâmpinării înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. ................., instanţa a reţinut:

Prin Hotărârea nr. .................emisă de Comisia Judeţeană ................. de Aplicare a Legii nr. 112/1995 (f.70), a fost admisă cererea formulată de petenţii ................., ................., ................., ................., ................., .................; reţinându-se că imobilul solicitat în natură de către petenţi nu este liber şi că solicitanţii nu locuiau în el la data de ................., hotărârea Comisiei a fost de acordare a despăgubirilor în cuantum de .................lei ROL pentru imobilul situat în ................., ................. (fost nr. 136).

Prin sentinţa civilă nr. .................pronunţată de Judecătoria ................. (f.15), irevocabilă prin neexercitarea căilor de atac, a fost anulată Hotărârea nr. .................emisă de Comisia Judeţeană de Aplicare a Legii nr. 112/1995; în considerentele sentinţei s-a reţinut că procedura succesorală de pe urma defunctei ................. nu a fost finalizată, ca urmare calitatea de moştenitori ai defunctei, pretinsă de către pârâţi şi contestatoare, nu a fost stabilită.

La data de .................a decedat numita ................., fiind deschisă procedura succesorală – dosar nr. .................; s-a emis certificatul de legatar nr. .................(f.80), recunoscându-li-se reclamanţilor .................şi .................calitatea de moştenitori testamentari; a fost inclus în masa succesorală dreptul de proprietate asupra imobilului situat în ................., ................., dobândit de către defunctă prin moştenire de la defuncţii săi părinţi, aceştia dobândind imobilul conform actului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .................la Tribunalul Judeţean ..................

Prin sentinţa civilă nr. .................pronunţată de Judecătoria .................  (f.65) a fost admisă acţiunea în revendicare promovată de către reclamanţii – pârâţi în prezenta cauză, fiind obligată pârâta Primăria ................. jud. ................. să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie reclamanţilor imobilul casă şi teren în suprafaţă de 745 mp, situat în .................. ................., jud. .................; această hotărâre a rămas definitivă prin decizia civilă nr. .................(f.67) pronunţată de Tribunalul ................. – Secţia Civilă în dosarul nr. ................., prin care s-a respins apelul şi cererea de intervenţie formulate de către reclamantul din prezenta cauză, ..................

La data de ................., în baza sentinţei civile nr. .................pronunţată de Judecătoria ................., definitivă şi învestită cu formulă executorie s-a întocmit procesul –verbal nr. ……./................. (f. 68) de punere în posesie a pârâţilor; s-a reţinut că, la data întocmirii procesului-verbal, imobilul era ocupat de chiriaşi.

În ce priveşte primul capăt al cererii - constatarea că, în calitate de moştenitori testamentari ai defunctei ................., reclamanţii sunt unicii moştenitori ai acesteia, instanţa a admis excepţia lipsei de interes în promovarea unei astfel de cereri atâta timp cât reclamanţii nu au făcut dovada folosului practic imediat al unei asemenea recunoaşteri, calitatea de moştenitori nefiind contestată de către pârâţi.

Asupra celorlalte capete de cerere, instanţa a apreciat că sunt formulate cu încălcarea dispoziţiilor art. 111 C.pr.civ., în speţă reclamanţii având deschisă calea acţiunii în realizare, respectiv acţiunea în revendicare, în cadrul procesual declanşat prin promovarea acestei acţiuni, şi nu a acţiunii în constatare, fiind posibil a fi analizată existenţa în patrimoniul autoarei reclamanţilor a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în .................. ................., jud. ..................

Astfel cum rezultă din procesul –verbal nr. ................./................. (f. 68), pârâţii sunt cei care se află în posesia imobilului asupra căruia reclamanţii pretind un drept de proprietate; împrejurarea că, potrivit susţinerilor reclamanţilor, detenţia este a acestora nu împiedică formularea unei acţiuni în revendicare pentru realizarea pretinsului drept de proprietate.

Pentru aceste considerente, în raport de dispoziţiile art. 111 C.pr.civ. instanţa a admis excepţia lipsei de interes a capătului de cerere referitor la constatarea calităţii de moştenitori testamentari şi a excepţiei inadmisibilităţii celorlalte capete ale cererii introductive, ce au fost respinse ca atare.

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel reclamanţii, calea de atac fiind înregistrată pe rolul .................la data de ..................

În motivare, apelanţii au susţinut că instanţa a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea procesului, apreciind că motivul real pentru care s-a întâmplat aşa, a fost că apelanţii deţin acte cu care să îşi dovedească acţiunea, iar pârâţii nu au nici un fel de acte. De asemenea, instanţa nu a vorbit despre dovezile reclamanţilor, ci doar de aşa-zisele dovezi ale pârâţilor. Apelanţii mai arată că instanţa de fond nu a motivat fiecare capăt de cerere, nu a făcut aprecieri pro şi contra privind fiecare capăt de cerere, ci le comentează global, pentru a se crea confuzie, ignorând evidenţa înscrisă în actele depuse la dosar sa legea ca atare. În legătură cu sentinţa civilă nr. ................., au subliniat că instanţa în respectiva hotărâre judecătorească, a reţinut că ................. nu recunoscuse testamentul olograf, intimaţii având obligaţia ca în termen de 6 luni de la această încheiere (din data de .................), să introducă acţiune în justiţie, însă, până în anul ................., nu au depus diligenţele necesare pentru a-şi clarifica poziţia juridică faţă de succesiunea defunctei .................. Au mai menţionat că procesul verbal nr. ................./.................de punere în posesie a pârâţilor, reţinut de instanţa de fond, este lovit de nulitate, întrucât, pe de o parte, aşa cum se arată şi în acest act, primăria nu a trimis un delegat şi nici nu putea, pentru că imobilul fusese restituit autoarei lor cu doi ani în urmă. De asemenea, punerea în posesie nu se putea realiza în contradictoriu cu chiriaşii, ci cu proprietarul de drept al imobilului, care, în ................., era apelantul reclamant .................. Astfel, prima instanţă ar fi trebuit să constate nulitatea acestui act şi lipsa lui de efecte juridice. Asupra reţinerii primei instanţe că apelanţii reclamanţi ar fi realizat intabularea dreptului de proprietate cu încălcarea legii, au învederat că nu s-a specificat ce dispoziţii legale au încălcat, şi, în al doilea rând, au susţinut că intabularea s-a făcut în mod corect, casa fiind moştenită de autoarea lor, ................., de la defuncţii ei părinţi, .................. În continuare, au mai arătat că aprecierea instanţei de fond în sensul că pârâţii sunt cei care se află în posesia imobilului asupra căruia reclamanţii pretind un drept de proprietate, astfel cum rezultă din procesul verbal nr. ................., este greşită, întrucât în dosar există intabulat dreptul de proprietate pe numele apelantului reclamant ................., iar pârâţii nu puteau fi puşi în posesie întrucât în ................., imobilul fusese restituit autoarei apelanţilor cu doi ani înainte. Mai susţin că instanţa de fond a ignorat actele de proprietate atât ale autoarei lor, cât şi ale lor, negând evidenţa, respectiv că acest imobil a trecut de la părinţii autoarei lor la autoarea lor, ................., iar de la aceasta, la apelantul reclamant, .................. Au menţionat şi faptul că sentinţa nr. .................a Judecătoriei ................. nu le este opozabilă, întrucât imobilul fusese restituit autoarei lor în timpul vieţii sale, iar în anul ................., proprietarul imobilului din ................. era apelantul reclamant ................., care nu a fost citat în proces. Referitor la primul capăt de cerere, respins ca fiind lipsit de interes, au menţionat că au un interes practic imediat, întrucât apelanţii sunt unicii moştenitori ai defunctei ................., aceasta fiind unica moştenitoare a defunctei ................., fiind vorba, în speţă, de o singură moştenire, nu de două succesiuni. Relativ la inadmisibilitatea acţiunii în constatare, au susţinut că nu au la îndemână acţiunea în revendicare, întrucât imobilul este intabulat pe numele reclamantului ................., au acte de proprietate valabile, intimaţii pârâţi neavând nici un drept asupra acestuia şi nici un înscris doveditor. Apelanţii reclamanţi au invocat fart. 653 C.civ., întrucât autoarea lor, ................., a avut de drept posesiunea şi proprietatea averii succesorale a mamei sale, ................., până la momentul decesului său, când a transmis acest drept către apelantul reclamant.

În dpret, au fost indicate, art. 297, alin. 1 CPC, art. 261, alin. 3 CPC, art. 651-653 C.civ.

Apelul a fost legal timbrat, conform chitanţei aflate la fl. 17 dosar.

Prin întâmpinare, intimaţii pârâţi au solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, tribunalul expune următoarele considerente:

Referitor la primul motiv de apel, în privinţa analizei ansamblului materialului probator, tribunalul constată că prima instanţă a examinat înscrisurile depuse la dosar.

Tribunalul mai apreciază că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre ce respectă dispoziţiile art. 261 alin. 1 pct.5 C.proc.civ.

În acelaşi sens, tribunalul are în vedere faptul că art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, astfel cum a fost interpretat în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, implică mai ales în sarcina instanţei obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa [Hotărârea Perez împotriva Franţei (GC), Cererea nr. 47.287/99, paragraful 80, CEDH 2004-I, şi Hotărârea Van der Hurk împotriva Olandei, din 19 aprilie 1994, seria A, nr. 288, p. 19, paragraful 59].(…). Conform jurisprudenţei Curţii, noţiunea de proces echitabil presupune ca o instanţă internă care nu a motivat decât pe scurt, hotărârea sa, să fi examinat totuşi în mod real problemele esenţiale care i-au fost supuse (Hotărârea Helle împotriva Finlandei, din 19 decembrie 1997, Culegere de hotărâri şi decizii 1997 - VIII, p. 2.930, paragraful 60). În speţă, instanţa de fond a analizat în mod real şi efectiv aspectele de fapt şi de drept care au făcut obiectul judecăţii precum şi condiţiile prevăzute de lege pentru pronunţarea unei hotărâri, neputându-se aprecia că hotărârea nu este motivată în fapt şi în drept, cu privire la toate aspectele invocate de părţi.

De asemenea, tribunalul apreciază că în mod corect a fost respins capătul de cerere având ca obiect constatarea calităţii de unici moştenitori ai defunctei ................., prin admiterea excepţiei lipsei de interes, întrucât urmare a deschiderii succesiunii acesteia, au fost eliberate certificatul de legatar nr. 83/1998 şi certificatul suplimentar nr. 139/1998, aspect necontestat de către niciuna dintre părţile litigante. Prin urmare, nu este necesară intervenţia instanţei de judecată pentru stabilirea succesorilor defunctei ................., întrucât acest aspect a fost dezlegat prin cele două certificate amintite. Aceasta este raţiunea pentru care s-a apreciat, în mod judicios de către instanţa de fond, că, în condiţiile în care certificatele de legatar menţionate atestă calitatea de moştenitor, nefiind anulate sub acest aspect, nu rezultă interesul apelanţilor reclamanţi în dezlegarea de către o instanţă de judecată a aceleiaşi chestiuni juridice.

Asupra celorlalte capete de cerere, soluţionate de către prima instanţă prin admiterea excepţiei inadmisibilităţii, prin prisma celorlalte motive de apel, tribunalul constată următoarele:

Capetele de cerere formulate de către reclamanţi tind, prin constatarea unor situaţii de fapt (că imobilul a fost redobândit de către ................. conform sentinţei civile nr. .................şi intabulat în ................. pe numele apelantului reclamant, că nu s-a dezbătut în instanţă succesiunea lui ................., că sentinţa civilă nr. .................nu le este opozabilă), inadmisibilă prin prisma art. 111 CPC, la stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilului din ................., str. ................., jud. ................., în patrimoniul lor. Totodată, menţiunile procesului verbal nr. ................./………., nefiind desfiinţat prin formularea unei astfel de cereri în faţa vreunei instanţe de judecată, se impun în prezenta cauză, ca fiind valabile, astfel că, având posesia imobilului, pârâţii nu pot fi acţionaţi în judecată pe calea unei acţiuni în constatare, ci doar pe calea acţiunii în realizare, care este acţiunea în revendicare, adică, tocmai acţiunea proprietarului neposesor îndreptată împotriva posesorului neproprietar.

În acelaşi context, tribunalul reţine că prin sentinţa civilă nr. ................., pronunţată de Judecătoria ………., definitivă prin decizia civilă nr. ................., irevocabilă prin decizia civilă nr. ................., pronunţată de ................., pronunţate în cauza având ca obiect anularea certificatului de moştenitor nr. .................suplimentar la certificatul nr. ................., s-a constatat nulitatea absolută a acestuia, pentru următoarele considerente:

Prin decizia civilă nr. ................., pronunţată de către Tribunalul ………. în primul ciclu procesual al respectivului dosar, s-a apreciat că apelanţii, respectiv intimaţii pârâţi din prezenta cauză, se legitimează cu sentinţa civilă nr. ................., prin care au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului situat în ................., str. ................., în suprafaţă de 474, 25 mp, în calitate de moştenitori ai defunctei .................. Împotriva acestei decizii niciuna dintre părţi nu a declarat recurs, astfel că asupra calităţii procesuale a reclamanţilor din acel litigiu s-a statuat cu putere de lucru judecat. În continuare, s-a menţionat că prin sentinţa nr. ................., s-a reţinut că autoarea reclamanţilor (intimaţii pârâţi din prezentul litigiu), ................., a fost proprietara imobilului potrivit actului de vânzare-cumpărare din august ……. şi că naţionalizarea s-a realizat abuziv, fiind obligată Primăria să lase reclamanţilor în deplină proprietate imobilul în cauză. S-a mai reţinut că, chiar dacă această hotărâre nu a fost pronunţată în contradictoriu cu pârâtul ................., aceasta a stat la baza litigiului în care s-au pronunţat deciziile nr. ……… şi nr. ………., pronunţate în contradictoriu cu acesta şi care nu pot fi ignorate. În decizia nr. ………., prin care s-a constatat nulitatea absolută parţială a certificatului de legatar nr. ………., în ceea ce priveşte includerea în masa succesorală a defunctei ................. a imobilului în cauză, s-au examinat relatările părţilor legate de sentinţa .................prin care numita ................. a obţinut anularea hotărârii nr. ……….................., iar prin decizia nr. …….., pronunţată în contradictoriu cu pârâtul ................., s-a admis cererea reclamanţilor şi s-a dispus radierea înscrierii în cartea funciară pe numele lui ................., instanţa reţinând că reclamanţii sunt proprietarii imobilului.

Prin urmare, tribunalul apreciază că reţinerile primei instanţe au fost legale şi temeinice, dezlegările solicitate de apelanţii reclamanţi pe calea acţiunii judiciare de faţă fiind inadmisibile, astfel că apelul va fi respins ca nefondat.

În temeiul art. 274 CPC, constatând, faţă de modalitatea de soluţionare a apelului, culpa procesuală a apelanţilor, îi va obliga la plata sumei de 800 lei către intimata ................., cheltuieli de judecată, respectiv onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelanţii reclamanți ................., cu domiciliul în ................., sector 1, şi ................. prin mandatar ................., cu domiciliul în …………., împotriva sentinţei civile nr. .................pronunţată de ................., în dosarul nr. ................., în contradictoriu cu intimații pârâți ................., cu domiciliul în …………, ................., cu domiciliul în …………, ................., cu domiciliul în ………..,  şi ................., cu domiciliul în ………….., cauza având ca obiect acțiune în constatare,  ca nefondat.

Obligă apelanţii la plata sumei de ………. lei către intimata ................., cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică  azi,  ……... 

Președinte, Judecător, Grefier,

Red. şi tehn. ……………