Contestaţie decizie concediere

Sentinţă civilă **** din 01.10.2018


Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:

DOSAR NR.***

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR.

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: ***

ASISTENT JUDICIAR: ***

ASISTENT JUDICIAR: **

GREFIER: **

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul – intimat ***, în contradictoriu cu intimata - contestatoare ***, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns contestatorul - intimat, personal, şi asistat de avocat **, cu împuternicire avocaţială la dosar (fila 6), şi intimata - contestatoare, prin consilier juridic **, care depune împuternicire de reprezentare juridică la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei obiectul cauzei, părţile, legalitatea îndeplinirii procedurii de citare, precum şi faptul că la data de 25.09.2018, prin Serviciul registratură, **  a înaintat conform dispoziţiilor instanţei adeverinţă de stagiu de cotizare cu privire la contestatorul - intimat din prezenta cauză, într-un exemplar.

În baza art. 219 Cod de procedură civilă, instanţa procedează la verificarea identităţii contestatorului - intimat, datele de identificare fiind trecute în caietul de note al grefierului.

La solicitarea instanţei, apărătorul contestatorului - intimat procedează la completarea împuternicirii avocaţiale aflată la fila 6 din dosar în sensul de a menţiona că limitele mandatului de reprezentare cuprind şi asistarea şi reprezentarea contestatorului în faţa instanţei.

Instanţa acordă cuvântul asupra verificării competenţei instanţei în raport de dispoziţiile art. 131 din Codul de procedură civilă.

Contestatorul – intimat, prin avocat, apreciază că instanţa sesizată este competentă să soluţioneze prezenta cauză.

Intimata - contestatoare, prin consilier juridic, apreciază că instanţa sesizată este competentă să soluţioneze prezenta cauză.

Instanţa, procedând la verificarea şi stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei, constată că Tribunalul Bucureşti este competent general, material şi teritorial să judece prezentul litigiu, având în vedere dispoziţiile art. 269 Codul muncii, art. 95 pct. 1 Cod procedură civilă, obiectul pricinii şi domiciliul contestatorului.

Instanţa, în baza art. 238 din Codul de procedură civilă, acordă cuvântul asupra estimării duratei necesare pentru cercetarea procesului.

Contestatorul - intimat, prin avocat, estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la 6 luni.

Intimata - contestatoare, prin consilier juridic, estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la 2 luni.

Instanţa, având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 5/15.02.2013 prin care s-a stabilit obligaţia instanţei de a se raporta la statisticile existente la nivelul Tribunalului pe anul 2012, faţă de obiectul acţiunii, stabileşte durata estimativă necesară pentru cercetarea procesului la 11 luni şi 09 zile.

Instanţa, în baza art. 239 din Codul de procedură civilă, pune în vedere părţilor că pot conveni ca probele să fie administrate de către reprezentanţii convenţionali ai acestora, în condiţiile art. 366 - 388 Cod procedură civilă.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul asupra propunerii de probe.

Contestatorul - intimat, prin avocat, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv înscrisurile existente la dosarul cauzei.

Intimata - contestatoare, prin consilier juridic, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv înscrisurile existente la dosarul cauzei.

Instanţa, în temeiul art. 255 şi 258 Cod procedură civilă, încuviințează pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, apreciind că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Instanţa, în raport de prevederile art. 244 Cod de procedură civilă, constată încheiată cercetarea judecătorească și în raport de prevederile art. 392 Cod de procedură civilă deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul părţilor.

Contestatorul - intimat, prin avocat, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. Astfel, arată că, deşi sarcina probei revenea angajatorului potrivit art. 272 Codul Muncii, în prezenta cauză din chiar înscrisurile depuse de angajator nu rezultă îndeplinirea stagiului de cotizare de 15 ani, aşa cum prevede legea pentru a se constata încetarea de drept a contractului individual de muncă.

De asemenea, contestatorul - intimat, prin avocat, solicită instanţei să aibă în vedere că angajatorul a depus la dosar înscrisuri şi a explicat că a avut în vedere pentru stabilirea stagiului de cotizare pe lângă cartea de muncă  şi contractele de muncă încheiate cu acest angajator, inclusiv CV-ul, ce a fost pus la dispoziţia angajatorului. Sub acest ultim aspect, precizează că natura juridică a CV-ului nu este aceea de a stabili stagiul de cotizare şi durata vechimii în muncă. Faţă de cele învederate, apreciază că din actele depuse la dosar nu rezultă îndeplinirea stagiului de cotizare de 15 ani aşa cum angajatorul a reţinut prin decizia prin care a constatat încetarea de drept a contractului de muncă. Mai arată că nici din răspunsul dat de ** la cererea instanţei nu rezultă îndeplinirea stagiului de cotizare, ci se face referire la condiţiile care ar fi necesare pentru a fi plătită pensia contestatorului.

În concluzie, contestatorul - intimat, prin avocat, solicită admiterea cererii de chemare în judecată, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat, în dovedirea cărora depune factura seria AV nr. 0759/28.06.2018 şi factura seria DIV nr. 00011909/02.07.2018, ambele în original, şi extras de cont nr.83/29.06.2018 eliberat de Banca Transilvania.

Intimata - contestatoare, prin consilier juridic, solicită respingerea acţiunii conform motivelor expuse pe larg în cuprinsul întâmpinării. Totodată, apreciază că decizia de încetare de drept a contractului individual de muncă este temeinică şi legală, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 56 alin. 1 lit. c din Codul Muncii. Mai arată că din relaţiile transmise de ** rezultă că stagiul de cotizare după data de 01.04.2001, care se raporta la **, este de 5 ani şi 8 luni, respectiv de la 01 ianuarie 2011 până 31 mai 2018, când a încetat de drept contractul de muncă al contestatorului.  Precizează că această vechime adăugată la vechimea care rezultă din cartea de muncă, care a fost depusă la dosarul cauzei, însumează o vechime totală în muncă de 18 ani şi 5 luni. Prin urmare, apreciază că sunt întrunite condiţiile stagiului minim de cotizare şi cele de vârstă prevăzute de Legea nr. 263/2010.

Intimata - contestatoare, prin consilier juridic, apreciază că decizia contestată în prezenta cauză este temeinică şi legală. Mai arată că domnul *** a recunoscut această situaţie, însă a afirmat că refuză să pună la dispoziţia pârâtei documentul pe care l-a depus la ***. Menţionează că a luat legătura cu ** şi pârâta a deţinut un document la momentul emiterii deciziei, însă nu era unul oficial.

De asemenea, intimata - contestatoare, prin consilier juridic, solicită ca, în măsura în care instanţa va admite cererea de chemare în judecată, să dispună obligarea contestatorului de a restitui prima de pensionare pe care a încasat-o.

Având cuvântul asupra cererii reconvenţionale, contestatorul – intimat, prin avocat, solicită admiterea acesteia. De asemenea, precizează că suma respectivă a fost încasată ulterior constatării încetării contractului individual de muncă.

Cu privire la comunicările efectuate de **, contestatorul – intimat, prin avocat, solicită instanţei să observe că acestea sunt exclusiv verbale şi ca atare nu reprezintă o probă, ci o simplă apărare susţinută de partea adversă.

Instanța, în temeiul art. 394 Cod de procedură civilă, declară dezbaterile închise și reține cauza spre soluționare.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul prezentei instanţe sub nr.** la data de **, contestatorul ** a chemat in judecata pe intimata **, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa sa dispună anularea deciziei nr. 275/ 31.05.2018, repunerea parţilor in situaţia anterioara, obligarea intimatului la plata către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta, calculate pana la data concedierii contestatorului si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea acţiunii, contestatorul a arătat ca prin decizia nr. 275/31.05.2018 s-a dispus încetarea contractul individual de munca in temeiul art. 56 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 53/2003. Art. 56 alin. 1 lit. c din Codul Muncii prevede ca încetează de drept contractul individual de munca la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol constatarea cazului de încetare de drept a contractului de munca se face in termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului si se comunica persoanelor aflate in aceasta situaţie in termen de 5 zile lucrătoare. In situaţia sa nu era îndeplinita condiţia stagiului minim de cotizare pentru pensionare, având un stagiu minim de cotizare sub cel de 15 ani prevăzut de art. 53 alin. 2 din legea nr. 263/2010.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 56 alin. 1 lit. c din Codul Muncii şi art. 53 alin. 2 din legea nr. 263/2010.

În dovedirea acţiunii, contestatorul a depus la dosar înscrisuri.

La data de 27.07.2018, intimata a depus întâmpinare şi cerere reconvenţionala, prin care a solicitat instanţei respingerea acţiunii ca neîntemeiata, arătând ca decizia contestata reprezintă o decizie de constatare a încetării de drept a contractului individual de munca si nu una de concediere. A întreprins demersuri la **, având confirmarea verbala a faptului ca contestatorul a cumulat in perioada 01.04.2001 – 31.05.2018 un stagiu de cotizare de 5 ani si 8 luni. La aceasta perioada, adăugând perioada înscrisa in carnetul de munca, a reieşit un stagiu de cotizare de 18 ani si 5 luni, astfel încât sunt îndeplinite cumulativ cele doua condiţii prevăzute de legea nr. 263/2010, contestatorul îndeplinind vârsta de 65 de ani si având un stagiu de cotizare mai mare de 15 ani, astfel procedând la emiterea deciziei de constatare a încetării de drept a contractului individual de munca.

Cu caracter de cerere reconvenţionala, intimata a solicitat instanţei, ca in cazul in care va admite contestaţia, sa-l oblige pe contestator sa restituie prima de pensionare (6100 lei) in cuantum de doua salarii nete ale lunii precedente, suma fiind achitata in cuantum brute, din care s-a reţinut, cumulat cu celelalte venituri obţinute in luna mai 2018, CAS si CASS.

In drept, intimata si-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205, art. 411 alin. 1 pct. 2 C.P.Civila si art. 56 alin. 1 lit. c si alin. 2, art. 256 si 270 din Codul Muncii si art. 53 si anexa 5 din Legea nr. 263/2010.

În susţinerea întâmpinării, intimata a depus la dosar înscrisuri.

Contestatorul nu a depus răspuns la întâmpinare şi nici întâmpinare la cererea reconvenţională.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Prin decizia contestata nr. 275/31.05.2018 (fila 8), intimata ** a dispus, începând cu data de 31.05.2018, încetarea de drept a contractului individual de munca al contestatorului ** in conformitate cu prevederile art. 56 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 53/2003, având in vedere îndeplinirea cumulativa a condiţiilor de vârsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Încetarea  de drept a contractului individual de muncă poate fi definită ca desfiinţarea raporturilor juridice de muncă, prin efectul legii, în cazurile expres şi limitativ prevăzute de legiuitor, ca urmare a producerii unui act sau fapt juridic, fără legătură cu voinţa părţilor contractante care determină imposibilitatea obiectivă a executării obligaţiilor derivate din încheierea contractului individual de muncă.

Încetarea de drept a contractului individual de muncă nu este determinată de o manifestare de voinţă a părţilor în sensul finalizării raportului de muncă, ci are loc, prin efectul legii, ca urmare a intervenirii unei situaţii de fapt prevăzută de lege care nu mai permite continuarea raporturilor de muncă independent de voinţa angajatului sau angajatorului.

Art. 56 alin. 1 lit. c teza I din Codul Muncii prevede încetarea de drept a contractului individual de munca la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Potrivit art. 52 si art. 53 coroborat cu anexa 5 din Legea nr. 263/2010, pensia pentru limita de vârsta se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare.

In cazul contestatorului, vârsta standard de pensionare este de 65 ani si stagiul minim de cotizare necesar este de 15 ani.

Fata de data naşterii contestatorului, astfel cum rezulta din cartea de identitate  seria RR nr. 463699 (fila 35), 31.05.1953, rezulta ca la data emiterii deciziei contestate contestatorul avea vârsta de 65 ani, îndeplinind astfel condiţia vârstei standard de pensionare.

Pentru a calcula stagiul de cotizare realizat de contestator, instanţa are in vedere carnetul de munca seria Bd nr. 0515326 (filele 50-56) si adeverinţa stagiu nr. 99291/25.09.2018 (filele 76-79).

Analizând carnetul de munca seria Bd nr. 0515326, instanţa retine ca contestatorul a realizat stagii de cotizare in baza unui contract de munca in perioadele 11.01.190 – 12.06.1992 (12 ani, 5 luni si 1 zi) si in perioada 01.01.2000 – 01.10.2000 (9 luni).

Analizând adeverinţa stagiu nr. 99291/25.09.2018, instanţa retine ca contestatorul a realizat stagii de cotizare in baza OUG nr. 82/2010 in baza unui contract/convenţie conform Codului civil in perioadele 01.03.2011 – 30.04.2012 (1 an, 1 luna, 29 zile), 01.07.2012 – 31.08.2012 (2 luni), 01.10.2012 – 30.06.2014 (1 an, 8 luni, 29 zile), 01.08.2014 – 30.09.2015 (1 an, 1 luna, 29 zile) si 01.11.2015 – 31.12.2015 (2 luni) si ca contestatorul a realizat stagii de cotizare in baza unui contract individual de munca in perioada 01.01.2017 – 31.05.2018 (1 an si 5 luni).

Perioadele in care contestatorul a fost asigurat conform OUG nr. 82/2010 constituie stagiu de cotizare si vor fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie deoarece, potrivit art. III alin 2 din OUG nr. 82/2010 (in vigoare in perioada 10.09.2010 – 31.12.2015), persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională, pentru care, potrivit acestei ordonanţe de urgenţă, se datorează şi se plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Însumând stagiile consemnate in carnetul de munca cu cele menţionate in adeverinţa de stagiu emisa de ***, instanţa retine ca contestatorul a realizat un stagiu de cotizare de 18 ani 11 luni si 28 de zile, îndeplinind astfel si condiţia stagiului minim de cotizare de 15 ani.

Instanţa constata ca la data emiterii deciziei contestate nr. 275/31.05.2018, contestatorul îndeplinea condiţiile de pensionare pentru limita de vasta, îndeplinind cumulativ atât vârsta de pensionare cat si un stagiu de cotizare mai mare decât stagiul minim de cotizare de 15 ani, motiv pentru care, in mod temeinic si legal intimata a emis decizia contestata.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiata.

Cu privire la cererea reconvenţionala, instanţa retine ca aceasta vizează restituirea primei de pensionare in cazul in care decizia de încetare a contractului de munca ar fi desfiinţata si partile ar fi repuse in situaţia anterioara.

Având in vedere ca instanţa a respins acţiunea si a constatat ca decizia nr. 275/31.05.2018 a fost legal si temeinic emisa de către intimata, instanţa va respinge cererea reconvenţionala ca rămasa fara obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge acţiunea formulată de contestatorul – intimat **, având **, cu domiciliul în ***, str. , nr. , bl. , sc. , et., ap., sector , cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat „**”, cu sediul în **, **, nr.**, bl.** sc., ap. , sector , în contradictoriu cu intimata - contestatoare **, cu sediul în **, Bd., nr. , sector , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. **, CUI , cont bancar ** deschis la ***, ca neîntemeiată.

Respinge cererea reconvenţională formulată de intimata – contestatoare **, cu sediul în **, Bd. , nr.  sector , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. **, CUI , cont bancar *** deschis la **, în contradictoriu cu contestatorul – intimat ***, având **, cu domiciliul în **, str. **, nr. , bl. , sc., et. , ap., sector , cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat „”, cu sediul în , , nr. , bl.  sc. , ap. , sector , ca rămasă fără obiect.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 01.10.2018.

PREŞEDINTE, ASISTENŢI JUDICIARI,

GREFIER,

Red. As.jud. NCE

09.10.2018

Domenii speta