Despăgubiri , Penalitati

Sentinţă civilă 4580 din 12.12.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 6306/204/2017 la data 16.08.2017  reclamantul  SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ P. a chemat în judecată pe pârâtul B.C.C pentru ca,  prin sentinţa ce  se  va  pronunţa să dispună  obligarea pârâtului la  plata  sumei de 2.154,83 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare acordate acestuia.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că pârâtul  a avut calitatea de persoană cercetată în dosarul penal nr. XXX/P/2014, având ca obiect infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193, alin. 1, Codul Penal

Astfel cum rezulta din Ordonanţa  nr. XXX/P/2017 a Parchetului de pe langa Judecătoria P.  din data de 5.07.2017  înregistrata la aceasta sub nr 24492/2.08.2017, s-a dispus clasarea cauzei fata de numita V.M, cercetata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporala din culpa, fapta prev de art.196 alin.(2),(3) Cp,. insa parţii vătămate B.C.C, care s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis şi fara sa se asigure, i-au fost acordate îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean de Urgenta P., perioada de spitalizare fiind  22.03 -26.03.2017

Reclamantul a făcut  precizarea că, astfel cum reiese din Fisa de decont întocmita de unitatea spitaliceasca, cuantumul cheltuielilor ocazionate de spitalizarea parţii vătămate se ridica la suma de 2.154,83 lei.

A mai învederat că, deşi paratul nu răspunde penal pentru comiterea infracţiunii exista raport de cauzalitate intre fapta sa si prejudiciul cauzat motiv pentru care acesta urmează sa răspundă potrivit legii civile si sa suporte cheltuielile ocazionate de asistenta medicala acordata acesteia.

A menţionat  că ,in conformitate cu prevederile art. 320 alin. 1,2 din Legea nr.95/20 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare republicata, „Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum  şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuieli efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuieli efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate  drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc  calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor  judecătoreşti, indiferent de faza de judecată. (2)Furnizorii de servicii care acordă asistenţa medicală prevăzută la alin.1 realizează o evidenţă distinctă a acestor cazuri şi au obligaţia să comunice lunar casei asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală această evidenţă, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat  cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări sănătate pentru cazurile respective.

Spitalul restituie sumele recuperate in urma introducerii in instanţa a acţiunilor pretenţii către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, sume care se virează la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, astfel sumele recuperate nu se constituie venituri ale spitalului.

A mai precizat că în cauza sunt  aplicabile disp art 1349 al 1”Orice persoana  are îndatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiectul locului le impune şi sa nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane”şi prev art 72 al.4 din OUG 195/2002, respectiv”Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora sau  nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poarta întreaga răspundere a accidentării lor,in condiţiile in care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector.

Având  in vedere cele expuse a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulata şi obligarea acestuia la plata sumei de 2154,83 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare acordate paratului.

În susţinerea cererii a  solicitat  proba cu înscrisuri sens in care a anexat in copie : decontul de cheltuieli din data de 26.03.2017 ,Ordonanţa nr XXX/P/2017 a Parchetului de pe langa Judecătoria P.,  referatul cu propunere de clasare nr 392494/24.06.2017 întocmit de Politia P. -.Biroul Rutier.f 8-10

În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art 194 -197C.pc. coroborate cu art 1349 C.c şi art 320 din Legea 95/2006 cu mod si complet .ult, art 27-28 Cpp şi urm. 

Reclamantul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Prin rezoluţia din 28.08.2017, în baza disp. art. 201 alin. 1 C. pr. civ., instanţa a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor către pârât, cu menţiunea de a depune întâmpinare în două exemplare în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată,în condiţiile art 165 Cod pr.civ sub sancţiunea decăderii dvs din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca alte excepţii,în afara celor de ordine publică, daca lg nu prev altfel sancţiune prevăzută de art. 208 al.2 C.p.c; f 20

Pârâtul a primit această comunicare la 6.09.2017 conform dovezii de înmânare de la f. 14 dosar insa nu a formulat întâmpinare, astfel că prin rezoluţia din 12.10.2017 instanţa a fixat primul termen de judecata la data de 12.12.2017, cu citarea parţilor.

La termenul fixat , paratul s-a prezentat in instanţa , a declarat ca nu solicita probe in combaterea acţiunii iar pe fondul cauzei a susţinut ca este de acord cu admiterea acţiunii insa la acest moment nu dispune de posibilitati materiale pentru a achita debitul datorat catre reclamant.

S-a încuviinţat şi administrat, la solicitarea reclamantului, proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Ordonanţa  nr. XXX/P/2017 a Parchetului de pe langa Judecătoria P. din data de 5.07.2017 f.9  , s-a dispus clasarea cauzei fata de numita V.M, cercetata sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporala din culpa, fapta prev de art.196 alin.(2),(3) Cp,.

Din cuprinsul referatului cu propunerea de clasare  f.10, s-a reţinut că în data de 22.03.2017 in jurul orei 15,00, V.M a condus autoturismul marca Daewoo Cielo cu nr de înmatriculare YYY,proprietatea lui V.I,pe DJ 101 G din localitatea B. catre DN1 şi, când a ajuns iu  dreptul imobilului cu nr 45 l-a accidentat pe numitul B.C.C, care s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure, din partea dreapta către partea stângă a direcţiei de mers a autoturismului

In urma accidentului a rezultat vătămarea corporala a  numitului B.C.C, care a fost transportat de către un echipaj al Serviciului de Ambulanta Prahova la Spitalul Judeţean de Urgenta P., unde medicul de garda i-a stabilit diagnosticul „ policontuzionat prin accident rutier, contuzie gamba dreapta,plaga contuza occipitala” rămânând in spital sub observaţie medicala

Persoana vătămată B.C.C, care s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis şi fara sa se asigure, a primit îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean de Urgenta P., in perioada 22.03-26.03.2017 cuantumul cheltuielilor de spitalizate acordate acesteia fiind în sumă de 2154,83 lei, astfel cum rezultă din decontul de cheltuieli de la f 8.

 Potrivit disp. art. 320 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare republicata, –  in vigoare  la data  producerii accidentului  ( 22.03.2017) „ Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.”

În ceea ce priveşte existenţa elementelor necesare răspunderii civile delictuale acestea sunt: existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui prejudiciu, a unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.

Având în vedere înscrisurile depuse la dosar, precum şi poziţia procesuală a pârâtului care a recunoscut pretenţiile şi a fost de acord cu admiterea acţiunii instanţa, reţine că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale întrucât prin fapta săvârşită pârâtul a adus daune sănătăţii propriei persoane  iar între această faptă şi prejudiciul produs reclamantului există raport de cauzalitate.

Faţă de considerentele mai sus menţionate, instanţa constată că acţiunea reclamantului este întemeiată şi în raport de prev. art. 1349 rap. la prev. art. 1357 C.civ., urmează a o admite şi a dispune obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 2.154,83 lei , cu titlu de cheltuieli de spitalizare acordate acestuia.