Fond funciar

Sentinţă civilă 2342 din 29.10.2014


Pe rol soluţionarea acţiunii civile, având ca obiect FOND FUNCIAR, nulitate absolută titlu de proprietate, daune morale, formulată de petentul xxxxx, în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeţeană xxxx  Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, cu sediul în xxxx şi Comisia Locală de Fond Funciar xxxx.

Despre mersul dezbaterilor s-a făcut vorbire în încheierea de amânare a pronunţării din data de 22.10.2014 care face parte integrantă din prezenta, când instanţa pentru a da posibilitatea petentului să depună la dosarul cauzei concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 29.10.2014.

S-a arătat că la data de 27.10.2014, petentul a depus la dosarul cauzei, prin modalitatea fax, concluzii scrise.

I N S T A N Ţ A :

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin acţiunea civilă, înregistrată pe rolul Judecătoriei xxxx judeţul xxx, la data de 16.04.2014, sub nr. 1609/335/2014, petentul xxx,a chemat în judecată pe intimatele Comisia Judeţeană Teleorman  Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor şi Comisia Locală de Fond Funciar Videle, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 09-01695 emis prin fraudarea Legii nr. 18/1991, pe numele fratelui acestuia xxxx, să se anuleze titlul de proprietate nr. 09-01695 şi Hotărârea nr. 5026/30.08.1994 care a stat la baza eliberării titlului de proprietate, cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, cât şi la plata  daunelor morale în valoare de 25 000 Euro , pentru violarea dreptului de propietate privată.

În motivarea acţiunii, petentul a arătat că pârâţii au fraudat dispoziţiile imperative  ale Legii nr. 18/1991 şi ale Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a propietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/04.03.1991.

Solicită ca instanţa să constate şi să ia act că proprietatea privată din str. xxxxx, nu intră sub incidenţa Legii nr. 18/1991; pârâţii l-au deposedat ilegal pe xxxx, titularul de drept al propietăţii private din str. xxxx, judeţul Teleorman, violând art.1 din primul protocol adiţional la Convenţie; conform chitanţei de vânzare-cumpărare din data de 07.08.1974, proprietarul de drept al imobilului din str. xxxx, judeţul Teleorman, este defunctul xxxx, ( tatăl petentului), al cărui unic moştenitor legal este; fratele acestuia xxxxx, (decedat), nu a depus niciodată cerere  pentru constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 sau a altei legi; fratele acestuia xxx, prin declaraţia nr. xxxx, autentificată la Notariatul de Stat Roşiorii de vede a renunţat la moştenire; fraudând legea, Comisia Judeţeană Teleorman a eliberat titlul de proprietate, fără a deţine cererea şi documentele care trebuiau să facă dovada propietăţii.

Petentul a depus la dosarul cauzei în cursul etapei prealabile stabilirii termenului de judecată înscrisuri filele nr. 5-11 din dosar , iar la termenul de judecată din data de 22.10.2014, a depus în copii conforme cu originalul procesul verbal încheiat la data de xxxx, în şedinţa Comisia Locale Videle, tabelul nominal cu cetăţenii care nu au formulat cereri de retrocedare terenuri, adresa nr. xxx emisă de Primăria Videle, către petent şi procesul verbal încheiat la data de xxxx în şedinţa Comisiei judeţene de fond funciar semnat de patru din cei 15 membri ai comisiei .

La data de 13.05.2014 petentul şi-a evaluat daunele morale solicitate în moneda naţională la suma de 2.500 lei.

La data de 15.05.2014, Comisia Judeţeană Teleorman, a depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. xxxx.

La data de 22.05.2014, Comisia Locală de Fond Funciar Videle, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii formulate de petent, ca netemeinică şi nelegală. A anexat întâmpinării înscrisurile de la filele nr. 36-45 din dosar.

La data de 05.06.2014, petentul a depus răspuns la întâmpinarea formulată de Comisia Locală de Fond Funciar Videle.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin plângerea formulată reclamantul a solicitat să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. xxxx emis pe numele fratelui său xxx, decedat şi anularea Hotărârii nr. xxxx a Comisia Judeţeană Teleorman  Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, precum şi obligarea pârâtelor la plata sumei de 2500 euro cu titlu de daune morale.

La termenul de judecată din data de 16.07.2014, instanţa a pus în dezbaterea contradictorie a părţilor lămurirea cadrului procesual avut în vedere de reclamant în momentul  sesizării instanţei de judecată şi în limitele căruia acesta din urmă înţelege să sesizeze instanţa de judecată.

Reclamantul este cel ce fixează cadrul procesual dedus judecăţii, având libera alegere în privinţa persoanelor cu care  doreşte să se judece.

 Introducerea în cauză a altor persoane din iniţiativa instanţei este nelegală şi nici  nu poate fi explicată în baza principiului rolului activ al judecătorului, deoarece acest principiu  activ se referă la folosirea unor mijloace legale pentru  aflarea adevărului în limitele legii şi numai în cadrul procesual stabilit prin voinţa reclamantului.

Necesitatea chemării în judecată a moştenitorilor titularului dreptului înscris în titlul de proprietate  a cărui anulare se solicită rezidă în necesitatea asigurării acestora a tuturor  garanţiilor principiului dreptului la un proces echitabil, garantat de art. 6 alin.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Unul din elementele fundamentale ale  preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice, astfel încât, în condiţiile în care acest titlu de proprietate a cărui anulare se  solicită a intrat în circuitul civil, pentru a asigura respectarea principiului enunţat este necesar ca toţi cei pe numele cărora a fost emis acest act ( sau moştenitorii lor) să fie încunoştinţaţi de existenţa unui litigiu care  se urmăreşte anularea unui titlu care îi vizează deopotrivă.

Pe cale de consecinţă, ţinând cont de cele mai sus şi de  faptul că reclamantul nu s-a conformat prevederilor legale în  sensul de a chema în judecată moştenitorii titularului dreptului de proprietate reconstituit  prin titlul de proprietate a cărui anulare se solicită, instanţa va respinge acţiunea acestuia, ca inadmisibilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge cererea, având ca obiect fond funciar, nulitate absolută titlu de proprietate, daune morale, formulată de petentul xxxx, în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeţeană Teleorman  Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, cu sediul în xxx  şi Comisia Locală de Fond Funciar Videle, ca inadmisibilă.

Cu  apel în termen de 30 zile de la comunicare, la Tribunalul Teleorman, cerere de apel care se depune la Judecătoria Videle.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.10.2014.