Contestaţie la executare

Decizie 375/2019 din 22.01.2019


Dosar nr.

Cod operator ….

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

SECŢIA CIVILĂ

ÎNCHEIEREA Nr. 375

Şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE –

Grefier -

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea  F.E şi pe intimata O.P, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, contestatoarea fiind reprezentată de avocat A.M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, s-a constatat ataşat cauzei dosarul de executare silită contestat în cauză, apărătorul ales al contestatoarei precizând că nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat şi a depus chitanţa ce atestă plata de către contestatoare a onorariului său de avocat în cauză.

Instanţa a constatat cercetarea judecătorească încheiată şi a acordat cuvântul asupra excepţiei tardivităţii invocată de intimată prin întâmpinare şi unită cu fondul, apoi asupra fondului cererii.

Avocat A.M. a solicitat, pentru contestatoare, respingerea excepţiei tardivităţii, contestatoarea primind comunicarea din partea executorului judecătoresc la data de 20.08.2018, iar contestaţia la executare este înregistrată la data de 31.08.2018 pe rolul instanţei, precum şi admiterea contestaţiei la executare ca întemeiată, în cauză intervenind prescripţia dreptului creditoarei de a cere executarea silită; cu cheltuieli de judecată şi cu aplicarea art. 45 alin. 1 lit.f din OUG nr.80/2013.

INSTANŢA

Deliberând, constată :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Jiu sub nr….., contestatoarea F.E. a solicitat instanţei de judecată ca în contradictoriu cu intimata O.P. să se dispună anularea tuturor formelor şi actelor de executare silită întreprinse în dosarul nr. …./2013 instrumentat de BEJ A.M.P, urmând a se constata intervenită prescripţia dreptului de a se cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …./29.01.2010 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Totodată, contestatoarea a solicitat întoarcerea executării silite în cauză prin repunerea părţilor în situaţia anterioară şi restituirea sumelor executate silit, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei la executare, contestatoarea a arătat că la data de 20.08.2018 a primit o înştiinţate de la BEJ A.M.P prin care i se comunica punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …./29.01.2010 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la cererea creditoarei O.P.

Contestatoarea a învederat instanţei de judecată faptul că termenul de prescripţie a executării silite s-a împlinit în condiţiile art. 706 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., data la care s-a născut dreptul creditoarei de cere executarea silită fiind data rămânerii definitive a sentinţei judecătoreşti 29.01.2010, în timp ce creditoarea a solicitat punerea în executare silită la data de  31.05.2013.

Contestatoarea a făcut vorbire despre conţinutul art. 705, art. 707 C.pr.civ. şi despre art. 405, art. 377  din vechiul cod de procedură civilă.

Contestaţia la executare a fost legal timbrată.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca tardiv formulată, iar în subsidiar ca neîntemeiată, cu obligarea contestatoarei la cheltuieli de judecată.

Intimata a învederat instanţei de judecată că punerea în executare a titlului executoriu s-a realizat sub imperiul noului cod de procedură civilă, aplicabil în speţă, sens în care a citat prevederile art. 622, art. 634, art. 705, art. 711 C.pr.civ., prin raportare la care se impune respingerea cererii de faţă.

Intimata a invocat excepţia de netimbrare a contestaţiei la executare, excepţia tardivităţii, în condiţiile în care a fost depăşit termenul de 15 zile reglementat de art. 714 C.pr.civ., contestatoarea având cunoştinţă despre executare încă de la data de 27.11.2013.

Cu privire la prescripţia dreptului de a se cere executarea silită, intimata a subliniat că sentinţa civilă care este invocată drept titlu executoriu, nu a devenit definitivă la data pronunţării, ci la expirarea termenului de 15 zile de la comunicare, în care putea fi atacată cu recurs. Prin urmare, a concluzionat intimata, formularea cererii de executare silită a fost formulată în termen legal. Mai mult decât atât, a arătat intimata, punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti de acest gen este imposibilă, în condiţiile în care este necesar ca hotărârea să fie redactată, neputându-se proceda la punerea în executare silită a unui titlu executoriu care nu există în materialitatea sa până la data redactării; în altă ordine de idei, a subliniat intimata, este relevant şi rolul prescripţiei, acela de a stimula creditorul să realizeze pretenţiile sale în timpul prevăzut de lege în vederea înlăturării cât mai rapide a incertitudinii drepturilor şi, în speţa de faţă, nu se poate aprecia că în timpul în care creditorul nu a obţinut o hotărâre cu caracter definitiv, susceptibilă de desfiinţare, el este nediligent. În opinia intimatei, este evident că termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită începe să curgă din momentul în care se află în situaţia unui creditor nediligent, de la data când se naşte necondiţionat şi fără risc dreptul de a cere executarea silită.

În cazul de faţă, a subliniat intimata, dreptul său s-a născut la data la care sentinţa judecătorească a devenit irevocabilă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 715 alin. 3 şi art. 705 C.pr.civ.

Răspunzând întâmpinării, contestatoarea a solicitat respingerea ca neîntemeiate a excepţiilor invocate, în condiţiile în care a timbrat cererea, iar comunicarea privind executarea silită a primit-o la data de 28.08.2018.

Cu privire la fondul cauzei, contestatoarea a preciza că aplicabile în speţă sunt prevederile vechiului cod de procedură civilă şi, din această perspectivă a intervenit prescripţia dreptului de a se cere executarea silită, invocând astfel dispoziţiile art. 405, art. 377 din acest cod.

Contestatoarea a reiterat susţinerile din contestaţia la executare, solicitând admiterea cererii aşa cum a fost formulată.

Prin încheierea de şedinţă din data de 11.12.2018, instanţa a respins excepţia de netimbrare a cererii, în condiţiile în care la fila 73 din dosar se regăseşte dovada achitării acesteia şi a unit cu fondul excepţia de tardivitate.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind ataşat în copie conformă cu originalul, dosarul de executare silită nr. …/2013 instrumentat de Biroul Executorilor Judecătoreşti A.M.P.

Analizând cu prioritate excepţia de tardivitate invocată prin întâmpinare, instanţa constată că prima dovadă de comunicare legală a actelor de executare silită către contestatoare s-a realizat la data de 20.08.2018 (fila 82 din dosar), în toate comunicările efectuate în dosar adresa fiind trecută „Tg.-Jiu, str. Lotrului”, fără a se menţiona numărul imobilului la care s-a deplasat agentul de procedură, astfel încât procedura de comunicare nu este legal îndeplinită.

Prin raportare la data de 20.08.2018, când contestatoarea a primit comunicarea, contestaţia la executare de faţă nu este tardivă, fiind înregistrată pe rolul instanţei la data de 31.08.2018, în interiorul termenului de 15 zile. În consecinţă, excepţia tardivităţii va fi respinsă ca neîntemeiată.

Din actele aflate la dispoziţia sa, instanţa constată şi reţine faptul că la baza executării silite contestate în cauza se află titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …./29.01.2010 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, hotărâre definitivă, dată cu calea de atac a recursului.

Din perspectiva datei la care a fost pronunţată sentinţa şi a dispoziţiilor art. 201 din Legea nr. 79/2011, prescripţia a început să curgă sub imperiul Codului de la 1865 , urmând a fi aplicate aceste dispoziţii; instanţa are în vedere că, potrivit art. 377 din Codul de procedură din 1865, hotărârile definitive sunt hotărâri date în primă instanţă fără drept de apel, cum este şi cazul titlului executoriu de faţă, situaţie în care dreptul de a cere executarea silită s-a născut la data pronunţării sentinţei.

Fără îndoială, dreptul creditoarei de cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …./29.01.2010 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti s-a născut la data pronunţării acestei sentinţe, prescripţia intervenind la trei ani din acest moment; în situaţia dată, cererea de executare silită a fost formulată la data de 29.05.2013, cu depăşirea celor trei ani în care creditoarea putea şi trebuia să ceară executarea silită.

Astfel, instanţa priveşte ca întemeiată contestaţia la executare de faţă, urmând a o admite ca atare, urmând a anula toate actele şi formele de executare silită întreprinse în dosarul de executare silită nr. …./2013 instrumentat de Biroul Executorilor Judecătoreşti A.M.P.

 Întrucât în dosarul de executare silită a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi asupra conturilor debitoarei şi s-au realizat reţineri ale unor sume de bani din conturile acesteia, se va dispune întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare executării silite întreprinse în dosarul de executare silită nr. …./2013 instrumentat de Biroul Executorilor Judecătoreşti A.M.P, prin restituirea către contestatoare a sumelor de bani încasate din contul acesteia în cadrul executării silite în cauză.

În temeiul art. 453 C.pr.civ., va fi obligată intimata la 500 le cheltuieli de judecată contestatoarei, constând din onorariul achitat apărătorului ales, potrivit chitanţei de la dosar..

Totodată, se va dispune, în temeiul art. 45 alin. 1 lit.f din OUG nr. 80/2013,  ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, contestatoarei să îi fie restituită taxa de timbru în sumă de 262 lei achitată în cauză.

 În temeiul art. 717 C.pr.civ., va fi obligată intimata la 164,22 lei către Biroul Executorilor Judecătoreşti A.M.P, reprezentând contravaloarea xerocopiei dosarului de executare silită .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE :

Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare de faţă, excepţie invocată de intimata O.P  prin întâmpinare.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea F.E. domiciliată în ……  în contradictoriu cu intimata O.P cu sediul în …..

Anulează toate actele şi formele de executare silită întreprinse în dosarul de executare silită nr. …./2013 instrumentat de Biroul Executorilor Judecătoreşti A.M.P.

 Dispune întoarcerea executării silite şi restabilirea situaţiei anterioare executării silite întreprinse în dosarul de executare silită nr. …..2013 instrumentat de Biroul Executorilor Judecătoreşti A.M.P, prin restituirea către contestatoare a sumelor de bani încasate din contul acesteia în cadrul executării silite în cauză.

Obligă intimata la 500 le cheltuieli de judecată contestatoarei.

Dispune, în temeiul art. 45 alin. 1 lit.f din OUG nr. 80/2013,  ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, contestatoarei să îi fie restituită taxa de timbru în sumă de 262 lei achitată în cauză.

 Obligă intimata la 164,22 lei către Biroul Executorilor Judecătoreşti A.M.P.

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, urmând ca cererea de apel să fie depusă la Judecătoria Tg.Jiu.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei azi, 22.01.2019 la Judecătoria Tg.-Jiu.

PREŞEDINTE

GREFIER

5ex/01 Februarie 2019