Contestatie la executare

Sentinţă civilă 70 din 16.01.2019


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Slatina, cu nr. ..../311/2018, contestatoarea CM, in contradictoriu cu intimații PC.. SRL, prin reprezentant legal K.. ROMÂNIA SRL  si Bej TN, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța sa dispună anularea întregii executări silite începută de Bej TN in dosarul se executare nr.13/..../207/2013, deoarece executarea a fost începută la cererea unei persoane juridice (K.. ROMANIA SRL)  in calitate de reprezentant al creditoarei PC.. SRL.

Pana la soluționarea contestației, contestatoarea a solicitat instanței sa dispună suspendarea provizorie  a executării pana la soluționarea cererii de suspendare, potrivit art. 718 alin. 7 CPCIV, precum si suspendarea executării pana la soluționarea definitiva a contestației la executare.

In fapt, arata ca prin încheierea nr. 280/08.02.2013, emisa de Judecatoria Caracal, in dosarul ..../207/2013, s-a admis cererea de executare silita a contractului de credit nr. 351CS16082190002 pentru suma de 16171 lei, cerere formulate de K.. ROMANIA SRL.

In data de 19 martie 2018, Înalta Curte de Casație si Justiție a stabilit ca ,,in interpretarea si aplicarea art. 664 alin 2 din codul de procedura civila, reprezentarea convenționala a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoana juridica, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urma...”.

In dosarul de executare 13/..../207/2013, creditoarea PC.. SRL, cu sediul in Luxemburg, a trecut la executarea creanţei in valoare de 16171 lei, la solicitarea SC K.. ROMÂNIA SRL, in calitate de reprezentant legal al creditoarei PC.. SRL.

Având in vedere ca Decizia Înaltei Curti de Casaţie si Justiţie contestatoarea apreciază că executarea  silita  care  face  obiectul dosarului 13/..../207/2013, este nelegala, motiv pentru care a solicitat instanţei sa constate nulitatea acesteia .

De asemenea, a solicitat instanței si suspendarea executării silite pana la soluționarea definitiva a contestației la executare, precum si suspendarea provizorie a executării.

In drept,  isi întemeiază cererea pe dispozițiile art. 711, 713, 716, 718, 719 CPCIV.

La data de 16.07.2018, intimatul  PC.. S.A.R.L.,  in temeiul dispozițiilor art. 205 NCPC, a formulat  întâmpinare, solicitând respingerea contestației la executare formulate împotriva executării silite înseși si a actelor de executare încheiate de executorul judecătoresc TN in dosarul execuțional nr. 13/2013,  ca nelegala si neîntemeiata.

In fapt, arată că la data de 06.08.2008, a fost încheiat Contractul nr. 351CSI6082190002, intre ERB NEW EF II B.V., in calitate de împrumutător si contestatorul din prezenta cauza in calitate de împrumutat, prin care banca i-a acordat acestuia din urma un împrumut.

Întrucât, debitorul a încetat sa mai achite ratele, instituția financiar bancara a declarat creditul scadent anticipat si ulterior a cesionat întreaga creanța intimatului. Totodată, au fost efectuate formalitățile de înscriere a Contractului de cesiune creanțe in Arhiva Electronic de Garanții Reale Mobiliare in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, sub avizul nr. 2017-00047488819653-GWM/2017-00047488889075-WHA/2017-00047488899228-ZCS/2017-00047489219833-AMM/2017-00047489419860-DBI/2017-00047489429347-MTE/2017-00053972332367-YQK/2017-00053972342738-RWL

La data cesiunii, intimatul a preluat calitatea de creditor in cadrul dosarului execuțional nr. 13/2013 aflat la BEJ TN. Toate cererile si susținerile debitorului sunt însă neîntemeiate, cu consecința respingerii in totalitate a cererii sale.

Intimatul a solicitat instanței sa aibă in vedere faptul ca debitorul contestator a formulat acțiunea in contradictoriu cu PC.. SARL si nu SECAPITAL SARL, astfel cum este menționat in citativ si pe portalul instanțelor.

Înţelege sa invoce prin întâmpinare excepţia netimbrarii acţiunii,  excepția tardivității formulării contestaţiei la executare, excepţia nulităţii cererii pentru neîndeplinirea de către contestator a prevederilor art. 194 coroborat cu art. 196 NCPC.

Referitor la solicitarea contestatoarei de anulare a actelor de executare silita efectuate in dosarul execuţional, arăta instanţei faptul ca toate documentele întocmite in cadrul procedurii de executare silita au fost transmise la adresa menţionata in Contractul de credit acesta fiind domiciliul declarat de către contestator.

Potrivit dispoziţiilor din contractul - condiţii generale, contestatorul avea obligaţia sa notifice instituţiei financiar bancare in scris toate schimbările survenite cu privire la domiciliul sau datele sale de identitate, ori contestatorul nu a depus dovezi in acest sens, fiind de rea-credinţa.

 Executarea silita insesi, cat si toate actele de executare ce au fost întocmite de către executorul judecătoresc au respectat toate regulile de fond si de forma impuse de dispoziţiile Codului de procedura civila, si au fost dispuse in conformitate cu prevederile legii.

Mai mult decât atât:

Aplicarea de către instanţa de judecata a unei masuri de natura anularii executării silite insesi, a tuturor formelor de executare, sau a unui act de executare este condiţionată de dovedirea de către contestator a incalcarii dispoziţiilor legale aplicabile in materia executării silite, condiţie ce nu este îndeplinita in prezenta cauza.

Simplul fapt al invocării unor "motive" lipsite de suport real nu sunt de natura a proba existenta unor vicii de procedura care sa ii fi prejudiciat pe contestator.

Executarea silita insesi, cat si toate actele de executare ce au fost întocmite de către executorul judecătoresc au respectat toate regulile de fond si de forma impuse de dispoziţiile Codului de procedura civila, motiv pentru care anularea acestora este lipsita de temei legal.

In ceea ce priveşte Decizia nr. 19/2018 a ICCJ, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 80-89 din NCPC şi dispoziţiilor Deciziei nr. 9/2016 la faza de executare silită, menţionează ca Decizia nr. 19/2018 a fost pronunţata de către ICCJ la data de 19.03.2018, insa a fost publicata in Monitorul Oficial cu numărul 510 din data de 21.06.2018, data de la care a devenit obligatorie, având insa efect doar pentru viitor, respectiv pentru situaţiile juridice născute ulterior acestei date.

Anterior, prin Decizia nr. 9/2016, ICCJ stabilise ca cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urma, dar menţionase aceeaşi excepţie in cazul in care exista un raport juridic de administrare al bunurilor altei persoane.

Având in vedere toate aspectele menţionate mai sus, nu se poate retine o acţiune a intimatului care sa infranga dispoziţiile ICCJ prevăzute in Decizia 19/2018, întrucât (a) aceasta nu este obligatorie decât de la data publicării sale in Monitorul Oficial si nu se aplica retroactiv, întrucât s-ar incalca astfel prevederile art. 15 din Constituţia României privind aplicarea legii in timp si (b) subscrisa oricum a respectat in integralitate menţiunile din Decizia 19/2018 chiar anterior adoptării acesteia de către ICG.

Cu privire la suspendarea executării silite, solicitata de către contestator, intimatul a precizat ca suspendarea executării silite este o măsura vremelnica si excepţionala, care poate fi justificata doar prin existenta unei prejudicieri grave a debitorului prin continuarea executării silite începute împotriva sa si care ar fi greu de reparat sau imposibil de reparat in viitor. Or, in cauza nu sunt motive care sa justifice suspendarea executării silite, contestatorul nu susţine in niciun fel aceasta solicitare, nu justifica si nu probează in niciun fel necesitatea sau urgenta aplicării unei astfel de masuri, nu arata niciun motiv de nelegalitate al actelor de executare care sa dovedească încălcarea prevederilor legale.

Concluzionând asupra tuturor celor precizate prin prezenta întâmpinare, intimatul a solicitat instanţei a constata nelegalitatea si netemeinicia contestaţiei la executare formulata de contestator si pe cale de consecinţa sa respingă acţiunea ce face obiectul acestui dosar, cu atât mai mult cu cat contestatorul nu invoca si nu probează in niciun fel nelegalitatea actelor de executare.

In drept, isi intemeieaza prezenta cerere pe dispoziţiile art. 205 NCPC.

In dovedire, înţelege sa se folosească de proba cu înscrisuri,  precum si  orice alte  probe  ce  se dovedesc  necesare  in cursul dezbaterilor.

La primul termen de judecată, instanţa a invocat, din oficiu, excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Slatina si a rămas in pronunţare asupra acestei excepţii, care trebuie soluţionată cu prioritate.

Prin sentinţa civilă nr. 3920/10.10.2018, a fost admisă exceptia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Slatina, instanta retinând urmatoarele:

Debitoarea CM are domiciliul în localitatea  R...., sat P...., str. Unirii nr. .., jud. Olt (astfel cum rezultă din chiar menţiunile indicate de contestatoare în cuprinsul contestaţiei la executare), domiciliu pe care l-a avut şi la data începerii executării silite, aşa cum rezultă din actul din dosarul de executare silita aflat la fila 6 din dosar. Din acelaşi document rezultă şi că Judecătoria Caracal a încuviinţat executarea silită în dosarul de executare ..../207/2013, aspect ce confirmă, încă o dată, faptul că la momentul începerii executării silite debitoarea avea domiciliul în localitatea  R.....

În acest context, instanţa apreciază că sunt incidente următoarele prev. legale din Codul de Procedură Civilă:

“Art. 651 - Instanţa de executare

(1) Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.

(2) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenţei instanţei de executare.

(3) Instanţa de executare soluţionează contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.

(4) În toate cazurile instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin lege nu se dispune altfel (...).

Art. 714 - Instanţa competentă

(1)Contestaţia se introduce la instanţa de executare.

(2) În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria de la locul situării imobilului”.

Astfel, raportat la aceste prevederi legale, competenta soluţionării contestaţiei la executare aparţine judecătoriei in a cărei circumscripţie şi-a avut domiciliul debitorul la data începerii executării silite.

Cum din actele de la dosar rezultă că domiciliul debitoarei era în localitatea  R...., sat P...., str. Unirii nr. 37, jud. Olt, situata potrivit HG 337/1993 în circumscripţia Judecătoriei Caracal (aceasta fiind de altfel şi instanţa care a încuviinţat executare silită, deci instanţa de executare) si avându-se in vedere caracterul absolut al competentei teritoriale reglementate în materia executării silite, instanţa a  admis excepţia invocată din oficiu şi, în consecinta, in temeiul art. 132 alin. 3 NCPC, a declinat competenta de solutionare a contestaţiei la executare în favoarea Judecatoriei Caracal.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecătoriei Caracal la data de 25.10.2018, sub nr. ..../311/2018, fixandu-se termen la data de 07.11.2018, pentru cand au fost citate părtile.

Prin încheierea de şedinţă din 07.11.2018, instanţa a luat act de cererea contestatoarei CM, de renunțare la capătul 3 de cerere privind suspendarea provizorie cat si  la capătul 4 de cerere privind  suspendarea executării  silite pana la soluționarea definitiva a contestației la executare,  formulată în cauza civilă având ca obiect „contestație la executare”.

La solicitarea instantei, a fost inaintat in copie dosarul de executare silită nr.13/2013, al  BEJ TN.

Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. 1 Cod. pr.civ, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Prin încheierea de şedinţă din 28.11.2018, instanţa a  respins  excepţia netimbrării  contestației  la  executare invocata de catre intimata prin întâmpinare, având în  vedere  că  la  dosar, există chitanţa  Nr.0013898/05.09.2018, reprezentând dovada  achitării  taxei  judiciare  de timbru si a prorogat  discuția  cu  privire la  celelalte excepţii  invocate  în  cauză.

De asemenea, instanța a respins excepţia tardivității formulării contestaţiei la executare invocată de intimata PC.. SARL prin întâmpinare, considerând că sunt îndeplinite disp. art.715 C.p.c..

Astfel contestatia la executare a fost înregistrata pe rolul instanței la data de 08.06.2018, iar încheierea de încuviințare a executării silite nr. 280/08.02.2013 pronunțată de Judecatoria Caracal, in dosarul ..../207/2013, a fost comunicata contestatoarei la data de 13.03.2018, procedura fiind realizata prin afișare, asa cum rezulta din dovada existenta  fila 37, la adresa din comuna R.... sat C...., Județul Olt, adresa greșită deoarece asa cum rezulta din  înscrisurile depuse la dosar cat si din domiciliu indicat de către contestatoarea Coiolan ,Maria in cadrul contestației la executare silita formulată, aceasta domiciliază in comuna R.... sat P.... , str. Unirii, nr. ....

Instanța a respins excepția inadmisibilității cererii invocată de intimata PC.. SARL prin întâmpinare, motivat de faptul: contestația la executare formulată de contestatoare este admisibila fiind întemeiata pe dispoz. art. 711 si urm Cod procedura civila.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine ca prin cererea de chemare in judecata, contestatoarea CM in contradictoriu cu intimaţii PC.. SRL prin reprezentant legal K.. ROMÂNIA SRL  si Bej TN, a solicitat anularea executării silite începută de Bej TN in dosarul de executare nr.13/..../207/2013, întrucat executarea a fost începută la cererea unei persoane juridice (K.. ROMANIA SRL)  in calitate de reprezentant al creditoarei PC.. SRL.

Instanţa retine ca la data de 06.08.2008, a fost încheiat Contractul de credit nr. 351CSI6082190002, intre ERB NEW EF II B.V., in calitate de împrumutător si contestatoarea debitoare CM in calitate de împrumutat, prin care banca i-a acordat acesteia din urma un împrumut.

La data de 01.02.2018, creditoarea ERB NEW EF II B.V. s-a adresat Bej TN cu o cerere de executare silită pentru recuperarea creanţei datorată de debitoarea CM ( fila 3 dosar executare).

Prin încheierea nr. 280/08.02.2013 pronunţată de Judecatoria Caracal, in dosarul ..../207/2013 ( fila 30 dosar executare) a fost admisă cererea formulata de creditoarea ERB NEW EF II B.V. privind executarea silita a titlului executoriu reprezentant de  contractul de credit nr. 351CS16082190002/06.08.2008, executorul judecătoresc efectuând formele de executare silita in dosarul de executare nr.13/2013.

La data de 16.08.2016, creditoarea ERB NEW EF II B.V., a cesionat întreaga creanţa catre intimatul din prezenta cauza PC.. S.A.R.L.

Potrivit  disp. art. 712 alin. 1 cpc. împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare.

Contestația la executare este mijlocul procesual prin care părţile interesate sau vătămate prin modul de realizare al executării silite, cu neobservarea sau ignorarea condițiilor şi formalităților stabilite de procedura execuțională, se pot plânge instanţei competente în vederea desființării sau anulării formelor sau actelor de executare nelegale.

Instanța retine ca, contestatoarea CM, a solicitata instantei sa constate nelegal executarea începuta in cadrul dosarului de executare silita nr. 13/..../207/2013,  invocând ca temei legal decizia nr. 19/2018 a I.C.C.J., cu privire la aplicabilitatea dispoz. art. 80-89 din NCPC si dispoz. Deciziei nr. 9/2016 la faza de executare silita.

Constata instanța ca Decizia nr. 19/2018, a fost pronunțata de IC.C.J. la data de 19.03.2018, fiind obligatorie pentru instanțe, având astfel efect si in ceea ce privește executarea silita ce a fost încuviințata prin încheierea nr. 280/08.02.2013, pronunțată de Judecatoria Caracal in dosarul nr. ..../207/2013, si care face obiectul contestației la executare ce a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 08.06.2018.

Potrivit literaturii de specialitate Decizie este aplicabila cauzelor pendinte si celor care se introduc ulterior pe rolul instanțelor astfel ca, instanța urmează sa, admită contestația la executare  formulata de contestatoarea CM si va dispune  anularea  formelor  de executare silită emise în  dosarul de  executare nr.13/..../207/2013, al BEJ TN.

In consecința, in interpretarea si aplicarea dispoz. art. 664 alin. 2 din C.P.C. , reprezentarea convenționala a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoana juridica, nici prin consilierul juridic sau avocatul acestuia din urma , considerente pentru care instanța apreciază ca executarea solicita care face obiectul dos. nr. 13/..../207/2013, este nelegala.

Postat 01.02.2019