În cazul contestației la executare formulate împotriva executării silite desfășurate în temeiul unui titlu executoriu reprezentat de biletul la ordin, legiuitorul nu a prevăzut două remedii diferite la dispoziția debitorului pentru a contesta executarea s

Hotărâre 2099 din 03.04.2018


Deliberând asupra cauzei civile de fată, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de …, sub nr. …, contestatoarea  … a chemat în judecată pe intimatele  … și ...., formulând contestaţie la executarea silită şi cerere de suspendare a executării silite în dosarul de executare silită nr. …aflat în executare la B.E.J. .. prin care a solicitat: 1. constatarea nulității avalului biletului la ordin seria … nr. … emis de societatea …în favoarea societăţii...; 2. anularea executării silite însăşi, a tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. .. aflat pe rolul B.E.J. ..; 3. anularea încheierii pronunţate în data de … de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …, prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, 4. anularea încheierii pronunţate în data de …de către Judecătoria Oradea în dosarul nr. …, prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, 5. suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare, 6. obligarea societăţi … la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei, contestatoarea a susținut că, în data de …, între contestatoare şi societatea … a fost încheiat Contractul de management nr. …(„Contractul de Management”), având ca obiect desemnarea societăţii TOUR MIRINVEST S.R.L. ca fiind mandatarul unic si exclusiv al contestatoarei. Pretinsul mandatar unic si exclusiv, respectiv societatea … era reprezentată de dl…. în conformitate cu prevederile art. 2.3 din Contractul de Management.

S-a arătat că, în data de …, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a pronunţat Sentinţa penală nr. … în dosarul nr. …, prin care a dispus anularea Contractului de Management si restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor menţionate în dispozitivul hotărârii, iar în data de …, Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat Decizia penală nr. … în acelaşi dosar, prin care a menţinut sentinţa sub aspectul desfiinţării Contractului de Management şi restabilirii situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor.

Contestatoarea a mai susținut că dl. … a completat si a semnat la rubrica .Avalizat’ a biletului la ordin seria … nr. … emis de societatea … în favoarea societăţii … fără consimţământul său, întrucât instanţele penale au desfiinţat, cu caracter retroactiv, Contractul de Management prin care dl. … a fost desemnat reprezentantul mandatarului contestatoarei (societatea ….).

A mai învederat că prin încheierea pronunţată în data de …în dosarul nr. …, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a încuviinţat executarea silită iniţiată de B.E.J. … la cererea pretinsei creditoare … în cadrul dosarului de executare nr. …. Totodată, executarea silită a fost încuviinţată şi prin încheierea pronunţată în data de … în dosarul nr. …de către Judecătoria Oradea.

Contestatoarea a invocat excepția lipsei de mandat a persoanei care a completat și a semnat la rubrica avalizat întrucât Contractul de Management a fost desfiinţat cu caracter retroactiv, iar pretinsul mandatar unic şi exclusiv, respectiv societatea … prin dl. …, nu a avut împuternicirea de a lucra, astfel încât devin aplicabile prevederile art. 9 din Legea nr. 58/1934, sancțiunea fiind aceea că intimata … nu are un titlu executoriu împotriva debitoarei.

A mai susținut contestatoarea că a lipsit consimțământul acesteia la garantarea obligației debitoarei... Contestatoarea a învederat că, întrucât s-a constatat nulitatea Contractului de Management, se consideră că acest contract nu a existat niciodată, astfel că … nu a fost niciodată mandatarul unic si exclusiv al contestatoarei si, pe cale de consecinţă, dl. …nu putea, în numele contestatoarei, să exprime acordul valabil al contestatoarei de a completa si semna la rubrica „Avalizat” a Biletului la Ordin.

Contestatoarea a învederat că se impune nulitatea avalului prin raportare la reprezentarea frauduloasă. A susținut că, din considerentele Sentinţei penale nr. … şi ale Deciziei penale nr. …, rezultă atât faptul că reprezentantul  … a acţionat cu intenţie în dauna intereselor contestatoarei, cât şi faptul că reprezentantul a fost în înţelegere cu Avalizatul, acesta fiind controlat de către … .

Totodată, contestatoarea a învederat că avalul nu a creat nicio obligație în sarcina sa. având în vedere că nu este valabil mandatul în baza căruia dl. … a completat şi a semnat la rubrica „Avalizaf a Biletului la Ordin, contestatoarea neputând fi obligată la nicio prestație ca urmare a încheierii de către mandatarul … prin dl. … a actului juridic reprezentat de avalul Biletului la Ordin, iar în lipsa obligaţiei contestatoarei, nu există dreptul de creanţă corelativ, pretins de..., astfel că nu se poate reţine că pretinsa creditoare ar deţine vreo creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în temeiul căreia să demareze procedura de executare silită împotriva debitoarei.

Contestatoarea a susținut și că executarea silită însăşi este nulă întrucât B.E.J. … nu este competent teritorial să execute Biletul la Ordin în raport de prevederile art. 652 şi art. 782 C.proc.civ. A arătat că B.E.J. … îşi are sediul în circumscripţia Curții de Apel Oradea, respectiv în str…., însă contestatoarea nu are bunuri în circumscripţia Curţii de Apel Oradea, iar conform informaţiilor eliberate de O.N.R.C., sediul acesteia este situat în sectorul 1, Bucureşti. A mai învederat că Sancţiunea pentru nerespectarea prevederilor privind competenţa executorului judecătoresc este nulitatea necondiţionată de existenţa vreunei vătămări, sancţiune expres prevăzută de art. 652 alin. (5) C.proc.civ.

De asemenea, contestatoarea a susținut că executarea silită a fost iniţiată fără a fi comunicată o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi fără emiterea somaţiei cambiale prevăzute de art. 61 alin. (4) din Legea nr. 58/1934. A învederat că somaţia cambială este distinctă de somaţia prevăzută de art. 667 C.proc.civ., are un conţinut reglementat în mod expres de dispoziţiile art. 61 alin. (4) din Legea nr. 58/1934 şi este specifică procedurilor de executare silită demarate în temeiul unei cambii sau a unui bilet la ordin. Fiind reglementată de dispoziţii speciale, derogatorii de la prevederile dreptului comun în materia executării silite, cuprinse în Codul de procedură civilă, emiterea somaţiei cambiale este obligatorie chiar dacă procedura execuţională aleasă de creditor este poprirea. Sancţiunea pentru nerespectarea dispoziţiilor imperative ale art. 61 alin. (4) din Legea nr. 58/1934 este nulitatea întregii proceduri de executare demarate în lipsa acestui act de procedură obligatoriu în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de un bilet la ordin.

Sub un alt aspect, contestatoarea a invocat beneficiul de discuțiune și a învederat că avalul este o obligaţie cambială, iar acesta are un caracter literal, astfel că elementele sale, inclusiv data, nu pot fi nici completate şi nici interpretate cu ajutorul altor înscrisuri ori a unor împrejurări de fapt. Excluderea oricăror dovezi extrinseci este o consecinţă a caracterului formal al avalului. Cu alte cuvinte, data avalului nu se poate determina decât în raport de menţiunile din Biletul la Ordin, fiind exclusă posibilitatea de a dovedi această dată cu dovezi extrinseci Biletului la Ordin. Prin urmare, întrucât pe Biletul la Ordin nu este menţionată data avalului, nu se poate dovedi că această dată ar fi anterioară datei scadenţei Biletului la Ordin, existând un dubiu cu privire la data avalului. Or, având în vedere că orice dubiu trebuie interpretat în favoarea debitorului, data avalului trebuie să fie considerată ulterioară datei scadenţei Biletului la Ordin, astfel că, în măsura în care avalul nu ar fi nul, acest act juridic produce numai efectele unei fideiusiuni.

Contestatoarea a mai susținut și că se impune anularea actelor de executare întrucât încheierea din data de … a fost pronunţată de o instanţă necompetentă, Judecătoria … neputând fi considerată instanţa de executare potrivit art. 651 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

În drept, contestatoarea și-a întemeiat susținerile pe dispozițiile art. 62 din Legea nr. 58/1934, art. 712 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă și art. 719 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

În dovedirea susținerilor din cuprinsul contestației și a cererii de suspendare a executării silite, contestatoarea a solicitat încuviințarea și administrarea probelor reprezentate de înscrisurile depuse la dosar, expertiza grafoscopică și expertiza contabilă.

La data de … a fost înregistrată cererea completatoare a contestatoarei, prin care a solicitat, în contradictoriu cu aceleași intimate, anularea adreselor de înfiinţare a popririlor emise de B.E.J. … în data de…; anularea încheierii nr. 1 emise în data de…, prin care executorul judecătoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare; anularea somaţiei de executare/plată emise în data de …(f. 1, vol. II).

În motivare s-a invocat nelegalitatea adreselor de înfiinţare a popririlor, întrucât 4.au fost emise de către un executor judecătoresc necompetent și nici nu au fost comunicate împreună cu înştiinţarea privind înfiinţarea popririlor, fiind emise înainte de comunicarea somaţiei cambiale şi fără a fi respectat termenul de plată de 1 zi acordat prin somaţie. De asemenea, contestatoarea a susținut nerespectarea dispozițiilor art. 61 din Legea nr. 58/1934 întrucât în somaţia emisă de B.E.J.  … nu a fost inclusă nicio menţiune cu privire la actele din care rezultă suma datorată sau la actul din care rezultă mandatul. Contestatoarea a învederat că, în măsura în care nu va fi anulată încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, se impune cenzurarea cheltuielilor de executare, având în vedere caracterul excesiv al acestora.

Contestatoarea a mai susținut că, față de deschiderea procedurii de insolvență a …., se impune constatarea nulității avalului deoarece nu există nicio dovadă în sensul că avalizarea biletului la ordin de către pretinsul mandatar … ar fi fost autorizată de către judecătorul-sindic sau de către administratorul judiciar al pretinsului mandatar.

În drept, contestatoarea și-a întemeiat susținerile pe dispozițiile art. 63 alin. 3 din Legea nr. 58/1934, art. 713 alin. 3 din Codul de procedură civilă și art. 84 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

La data de 15.01.2018, intimata … a formulat întâmpinare în termenul prevăzut de art. 201 alin. 1 din Codul de procedură civilă, prin care a solicitat respingerea contestației la executare și a cererii de suspendare a executării silite ca neîntemeiate, precum și obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată, f. 19, vol. II.

În motivare, intimata a învederat că schimbarea membrilor organelor de conducere respectiv a administratorilor s-a făcut la data de 10 mai 2017, după anul 2012 când au fost trimişi în judecată persoanele vinovate de infracţiunile reținute în sarcina acestora inclusiv în ceea ce priveşte administratorul persoană juridică ... De asemenea, a subliniat că sentinţele penale invocate de către contestatoare au fost depuse si înscrise în registrul public la data de 12.04.2017. Intimata a arătat și că societatea contestatoare are punct de lucru deschis in Băile Felix - Hotel Muncelul din anul 2010. A mai susținut și că contestatoarea nu s-a considerat prejudiciată si nu a dorit să se constituie parte civilă în cadrul dosarului penal instrumentat de către DNA, iar în cadrul procedurii de insolventa a administratorului persoană juridică,  …, nu a fost depusă nicio declaraţie de creanţa cu toate că tabelul definitiv a fost întocmit la data de 15 noiembrie 2017, după pronunţarea sentinţei penale si schimbarea administratorului.

Intimata a susținut că executarea silită a fost pornită în mod legal de către executorul judecătoresc … în conformitate cu prevederile art. 652 din Codul de procedură civilă, debitoarea având bunuri urmăribile, inclusiv mobile si imobile, în localitatea Băile Felix, județul Bihor, aflată în raza de competentă a Curţii de Apel Oradea.

Intimata a arătat că la data emiterii biletelor la ordin puse în executare silită mandatul administratorului era valabil, desfiinţarea contractului de management nu poate avea efect asupra actelor juridice externe întrucât acestea nu sunt ale reprezentantului legal ci ale societăţii, ca persoană juridică, încheiate prin intermediul unui mandatar. Valoarea fată de societate a actului juridic încheiat de către mandatar depinde de buna credinţa sau de reaua credinţa a terțului la momentul semnării biletului la ordin. iar intimata a fost de bună credinţă, livrând marfa până în luna martie 2017, înainte de pronunţarea sentinţei.

S-a mai învederat că administratorul are o răspundere juridică fată de asociaţi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, dar fată de terți răspunderea este a societăţii si nu a mandatarului acesteia, iar intimata nu poate fi prejudiciată pentru modul în are contestatoarea și-a ales administratorul.

Intimata a susținut că, din art. 33 din Legea nr.58/1934, rezulta ca avalul este o garanţie, iar obiectul garanţiei îl constituie plata cambiei - respectiv a biletului la ordin ( dispoziţiile art. 33 - 35 fiind aplicabile si biletului la ordin conform art. 106 alin. 3 din Legea nr.58/1934). Cel care garantează ( avalistul ) intervine pentru a întări încrederea în titlu, obligându-se solidar ( art. 52 din lege) cu ceilalţi semnatari ai cambiei - respectiv biletului la ordin, la plata sumei prevăzută în actul de plata - instrument financiar de plata. Potrivit art. 35 din lege, avalistul este ținut, în acelaşi mod, ca acela pentru care a garantat. A învederat că, atunci când avalul este dat trasului acceptant (emitent instrumentului de plata), avalistul este un obligat direct si va putea urmărit de către creditor, fără a se urma o ordine de preferinţa.

În drept, intimata a invocat dispozițiile art. 205 din Codul de procedură civilă, 1309 și 1312 din Codul civil și ale Legii nr. 58/1934.

Pentru dovedirea apărărilor sale, intimata a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

La data de .., intimata … a formulat întâmpinare la cererea completatoare, prin care a invocat excepția tardivității completării contestației la executare, iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. În motivare, intimata a reluat motivele invocate prin întâmpinarea formulată la cererea introductivă.

Contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinările depuse, înregistrat la data de…, prin care a solicitat respingerea excepției tardivității ca neîntemeiată, iar pe fond a învederat că intimata nu a demonstrat că societatea contestatoare ar avea bunuri mobile sau imobile în raza Curții de Apel Oradea, astfel încât executorul judecătoresc nu este competent teritorial să desfășoare executarea silită. A mai susținut suplimentar că dispozițiile art. 1309 din Codul civil nu sunt aplicabile în speță întrucât art. 9 din Legea nr. 58/1934 cuprinde norme speciale derogatorii de la dreptul comun. În rest a reluat susținerile din cuprinsul cererii introductive și a celei completatoare.

În temeiul art. 717 alin. 2 din Codul de procedură civilă instanța a solicitat executorului judecătoresc copii certificate de acesta de pe înscrisurile aflate în dosarul de executare.

La termenul din data de 06.03.2018, instanța a luat act că intimata a renunțat la excepția tardivității formulării cererii completatoare la contestația executare, a încuviințat proba cu înscrisurile, respingând probele cu expertiza grafoscopică și expertiza contabilă propuse de contestatoare.

La data de 02.04.2018, contestatoarea a depus note scrise prin care a reluat susținerile din cererile introductive și completatoare. De asemenea, în aceeași zi, și intimata a formulat concluzii scrise în care a sintetizat apărările din cuprinsul întâmpinărilor.

Analizând probele administrate, instanţa retine următoarele:

În temeiul titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin seria … nr. …emis la data de …, scadent la data de … în suma de 100.000 lei, emis de... în favoarea creditoarei... și avalizat de  ... (f. 96 din dosarul de executare), intimata-creditoare … a formulat la data de … cerere de executare silită (f. 95 din dosarul de executare) împotriva contestatoarei, formându-se dosarul de executare nr. .. pe rolul B.E.J. ...

Executarea silita a fost încuviințată prin Încheierea de încuviințare a executării silite pronunțate de către Judecătoria Oradea la data de … în dosarul nr. …, pentru recuperarea creanței de 100.000 lei (f. 85 din dosarul de executare).

Prin încheierea din data de …, executorul judecătoresc a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare la suma totală de 8.899,03 lei.

La data de …a fost emisă somația cambială, f. 83 din dosarul de executare, care cuprinde și fotocopia biletului la ordin pus în executare, fiind îndeplinită astfel condiția transcrierii acestuia.

La aceeași dată au fost emise o altă somație mobiliară, adresa de înștiințare privind măsura popririi și adresele de înființare a popririlor asupra conturilor bancare deținute de mai multe unități bancare cu sediile în Municipiul București , f. 56 – 82 din dosarul de executare.

Prin încheierea pronunţată în data de … în dosarul nr. …, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a încuviinţat executarea silită iniţiată de B.E.J. …la cererea creditoarei... în cadrul dosarului de executare nr. ...

Potrivit dovezii de înmânare de la fila 31 din dosarul de executare, la data de…, contestatoarei i-au fost comunicate înștiințarea privind măsura popririi, somația mobiliară, somația cambială, copiile încheierii de încuviințare a executării silite și a titlului executoriu și încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare.

La data de …, prin încheierea pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. …, a fost admisă cererea de suspendarea provizorie a executării silite formulată de contestatoare.

Potrivit extrasului nr. ..., eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, contestatoarea are înregistrată o sucursală cu sediul în Băile Felix, județul Bihor, f. 29, Vol. II, iar din adresa din data de … emisă de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. – Cluj-Napoca, depusă de intimată la termenul din data de…, rezultă că sucursala debitoarei avea în cont suma de 297,96.

Aceasta fiind situaţia de fapt, instanţa reţine că, potrivit art. 712 alin. 1 Cod procedură civilă (republicat), împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. Contestaţia la executare este o cale specială de atac aplicabilă în faza executării silite prin care se poate obţine anularea actelor de executare efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale.

De asemenea, potrivit art. 62 alin. 1 din Legea 58/1934, „în termen de 5 zile de la comunicarea somaţiunii, debitorul poate face contestaţie la executare”, iar potrivit art. 63 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 „în procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiunile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 19”. Conform art. 61 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, somaţiunea de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei sau a protestului, precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorită”.

Coroborând prevederile legale menționate, instanța reține că, în cazul contestației la executare formulate împotriva executării silite desfășurate în temeiul unui titlu executoriu reprezentat de biletul la ordin, legiuitorul nu a prevăzut două remedii diferite la dispoziția debitorului pentru a contesta executarea silită. Instanța reține și că, în cazul biletului la ordin, legiuitorul a înțeles să deroge doar de la termenul în care se poate formula contestație la executare (5 zile în loc de 15 zile) și a limitat motivele pentru care se poate formula contestație la executare (fiind excluse motivele prevăzute de art. 19 din Legea nr. 58/1934). De asemenea, instanța apreciază că art. 61 alin. 5 din Legea nr. 58/1934 stabilește conținutul expres al somației prevăzute de art. 668 din Codul de procedură civilă, nereprezentând obligativitatea emiterii unei somații cambiale după care a altei somații conform art. 668 din Codul de procedură civilă. În acord cu acest punct de vedere, instanța reține și că în cazul executării silite prin poprire executorul judecătoresc nu este obligat să comunice somația cambială anterior înființării popririi, Legea nr. 58/1934 neprevăzând nicio excepție de la art. 783 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Analizând motivele de contestație, instanța urmează să admită cererea doar în parte, numai din prisma ultimului motiv de contestație, respectiv efectuarea executării silite în temeiul unei încheieri de încuviințare a executării silite nule, ca urmare a necompetenței Judecătoriei Oradea prin raportare la dispozițiile art. 651 alin. 1 din Codul de procedură civilă

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că, la data iniţierii procedurii de executare silită (15.11.2017 – data înregistrării cererii la executorul judecătoresc), contestatoarea avea sediul principal în mun. Bucureşti, …, sector 1.

Instanţa constată faptul că din dosarul de executare lipseşte încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de instanţa de executare, respectiv Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, instanţa de la sediul principal al debitorului – contestator. Instanța reține că executarea silită a fost încuviințată și de Judecătoria Sector 1 București abia în data de…, prin încheierea pronunțată în dosarul nr. …(aspect necontestat de părți). În consecinţă, instanţa reţine că în mod nelegal a fost încuviinţată executarea silită de către Judecătoria Oradea, această instanţă nefiind competentă prin raportare la sediul debitorului la data începerii procedurii de executare silită.

Faţă de prevederile art. 651 alin. 1 şi alin. 3 C.proc.civ. (în vigoare la data începerii procedurii de executare silită) prin care se prevede obligativitatea încuviinţării executării silite de către instanţa de executare, prin încheiere, instanţa urmează a admite contestaţia la executare şi a anula actele de executare efectuate până la data de …, data încuviințării executării silite de către instanța competentă.

Instanța atrage atenția părților, precum și executorului judecătoresc că legiuitorul a avut în vedere protejarea dreptului la apărare al debitorului executat silit atunci când a stabilit prin prevederile art. 651 alin. 1 şi alin. 3 C.proc.civ. competența, exclusivă din punct de vedere teritorial instanței de la sediul principal al debitorului. În niciun caz rațiunea legii nu este aceea de a asimila sediul debitorului cu un sediu secundar sau cu un sediu al unui dezmembrământ al acestuia, întrucât, în această situație, s-ar eluda scopul legii, debitorul fiind nevoit în cazul în care ar fi executat simultan să suporte costuri ridicate pentru a se putea apăra în mod efectiv împotriva actelor de executare pe care le apreciază nelegale.

Nerespectarea dispoziţiilor art. 651 alin. 1 şi alin. 3 C.proc.civ. (competenţa instanţei de executare) atrage sancţiunea nulităţii necondiţionate a actelor de procedură efectuate, sancţiune aplicabilă în cauză pentru nerespectarea normelor imperative privind competenţa teritorială exclusivă fiind nulitate necondiţionată. În acest sens instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 176 pct. 3 C.proc.civ., potrivit cărora nulitatea nu este condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la competenţa instanţei, executarea silită fiind nulă, fără a fi necesar ca debitorul contestator să justifice o vătămare ce nu ar putea fi înlăturată în alt mod.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul art. 179 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă instanţa urmează a admite în parte contestaţia la executare şi a anula toate actele de executare silită realizate până la data de 07.12.2017.

În ceea ce privește nulitatea executării silite prin prisma efectuării acesteia de către un executor necompetent, instanța urmează să o respingă ca neîntemeiată, având în vedere dispozițiile art. 652 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Codul de procedură civilă care prevede competența teritorială a executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află bunurile. Așa cum s-a arătat în situația de fapt, intimata a demonstrat că, potrivit extrasului nr. …, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, contestatoarea are înregistrată o sucursală cu sediul în Băile Felix, județul Bihor, f. 29, Vol. II, iar din adresa din data de … emisă de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. – Cluj-Napoca, depusă de intimată la termenul din data de 06.03.2018, rezultă că în contul de Trezorerie al sucursalei debitoarei se afla suma de 297,96 lei. Cu privire la aceste aspect, instanța reține și că, dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel.

Cu privire la motivele de contestație întemeiate pe lipsa mandatului persoanei care a completat și semnat rubrica avalizat, respectiv lipsa consimțământului contestatoarei și reprezentarea frauduloasă, instanța consideră că și acestea sunt neîntemeiate.

În data de …, între contestatoare şi societatea … a fost încheiat Contractul de management nr. … („Contractul de Management”), având ca obiect desemnarea societăţii …ca fiind mandatarul unic si exclusiv al contestatoarei. Mandatarul unic si exclusiv, respectiv societatea … era reprezentată de dl. ... în conformitate cu prevederile art. 2.3 din Contractul de Management.

Instanța reține că, în data de …, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a pronunţat Sentinţa penală nr. … în dosarul nr. …, prin care a dispus anularea Contractului de Management si restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor menţionate în dispozitivul hotărârii, iar în data de …, Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat Decizia penală nr.  … în acelaşi dosar, prin care a menţinut sentinţa sub aspectul desfiinţării Contractului de Management şi restabilirii situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor.

În schimb, instanța apreciază că anularea actelor subsecvente și restabilirea situației anterioare nu presupune anularea actelor încheiate de contestatoare prin reprezentantul  … cu terții de bună-credință.

Instanța reține că, potrivit art. 1309 alin.2 din Codul civil, dacă, prin comportamentul său, reprezentatul l-a determinat pe terţul contractant să creadă în mod rezonabil că reprezentantul are puterea de a-l reprezenta şi că acţionează în limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala faţă de terţul contractant de lipsa puterii de a reprezenta. Instanța subliniază că, deși îi revenea sarcina probei, contestatoarea nu a demonstrat că a revocat mandatul societății  … anterior semnării biletului la ordin, dar nici că intimata … a luat cunoștință în alt mod de cuprinsul Sentinţei penale nr. … pronunțată în dosarul nr. … al Judecătoriei Sectorului 1 București.

Astfel, instanța reține că intimata s-a întemeiat cu bună-credință pe informațiile publicate în ONRC la data emiterii biletului la ordin, acestea fiind suficiente pentru a considera că … , era reprezentanta contestatoarei, iar anularea Contractului de Management nu poate conduce la inaplicabilitatea art. 1309 alin. 2 din Codul civil, fiind mai mult decât rezonabil a se considera că lipsa oricăror informații din registrul public este o culpă a contestatoarei reprezentate care, prin neglijența acesteia, l-a determinat pe terț să considere că reprezentantul avea puterea de a-l reprezenta.

În ceea ce privește pretinsa derogare de la dispozițiile art. 1309 alin. 2 din Codul civil a dispozițiilor art. 9 din legea 58/1934, instanța consideră susținerea vădit neîntemeiată. Astfel, art. 9 din Legea 58/1934 instituie o formă calificată de răspundere a celui care acționează în lipsa unui mandat asemenea dispozițiilor prevăzute de art. 1310 din Codul civil și nu presupune o excludere a răspunderii avalistului. Astfel, art. 9 instituie o garanție suplimentară pentru beneficiarul biletului la ordin prin care beneficiarul se poate îndrepta inclusiv împotriva reprezentantului, acesta reprezentând o excepție de la efectele contractului de mandat, prevăzute de art. 1296 din Codul civil.

Astfel, deși a fost anulat Contractul de management, semnătura domnului Florin Dumitrescu ca reprezentant al ..., reprezentantă a contestatoarei, este aptă de a produce efecte în continuare în relația dintre contestatoare și intimata ..., fiind opozabilă contestatoarei ca un efect direct al aplicabilității dispozițiilor art. 1309 alin. 2 din Codul civil.

În ceea ce privește anularea biletului la ordin pentru înțelegerea frauduloasă dintre … și ..., instanța reține că pentru anularea biletului la ordin era necesar ca înțelegerea frauduloasă să aibă loc între ... și intimata ..., întrucât aceasta este terțul co-contractant față de care s-a obligat contestatoare să garanteze plata datoriei societății … .

Cu privire la beneficiul de discuțiune invocat de contestatoarei prin prisma lipsei datei avalului, instanța reține că, potrivit art. 273 alin. 2 din Codul de procedură civilă, menţiunile din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic al părţilor fac, de asemenea, dovadă până la proba contrară, iar celelalte menţiuni, străine de cuprinsul acestui raport, pot servi doar ca început de dovadă scrisă. Instanța reține din cuprinsul biletului la ordin că s-a născut prezumția că avalul a fost dat la data emiterii biletului la ordin, iar contestatoarea nu a dovedit că acesta ar fi fost emis ulterior, astfel încât și acest motiv de contestație este neîntemeiat.

Cu privire la menționarea încălcării dispozițiilor art. 84 din legea 85/2014, respectiv că avalizarea biletului la ordin nu ar fi fost încuviințată de Judecătorul Sindic, întrucât ... se afla în procedura falimentului, este de asemenea vădit neîntemeiată. Instanța atrage atenția că ... nu a făcut un act de dispoziție cu privire la patrimoniul propriu, ci cu privire la patrimoniul contestatoarei.

În aceste condiții si pentru aceste considerente, instanța apreciază că prezenta contestație la executare este întemeiată în parte și atât Încheierea de încuviințare a executării silite pronunțată de către Judecătoria Oradea la data de  … în dosarul nr. …, (f. 85 din dosarul de executare) cat și toate actele de executare silită efectuate ulterior în dosarul de executare nr.  … al B.E.J.  … în baza acestei încheieri, până la data de …, data încuviințării executării silite de către Judecătoria Sectorului 1 București, urmează a fi anulate având în vedere că acestea sunt nelegale.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, instanţa o va respinge ca rămasă fără obiect, având în vedere dispoziţiile art. 719 alin. 1 Cod procedură civilă, conform cu care aceasta se poate dispune până la soluţionarea contestaţiei la executare, precum şi faptul că contestaţia a fost soluţionată pe fond la prima zi de înfăţişare.

Instanța, în temeiul art. 262 alin. 2 din Codul de procedură civilă din Codul de procedură civilă, va obliga contestatoarea să plătească către B.E.J.  … suma de 115,43 lei reprezentând cheltuieli efectuate pentru fotocopierea dosarului de executare.

Având în vedere că a admis în parte cererea de chemare în judecată, instanța, în temeiul art. 453 alin. 2 din Codul de procedură civilă va lua act de declarația de la ultimul termen de judecată prin care contestatoarea și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Instanța va obliga contestatoarea la plata către intimată a sumei de 2500 lei reprezentând contravaloare onorariu de avocat conform facturii nr. 0800/08.01.2018 și a ordinului de plată nr. 13.09.01.2018, precum și a sumei de 1362,97 lei reprezentând contravaloarea transportului și cazării avocatului ales, sumă plătită conform ordinului de plată nr. 163 din 02.03.2018.

În temeiul art. 720 alin.4 din codul de procedura civila, prezenta hotărâre se va comunica si B.E.J…. ..

Domenii speta