Contract de locaţiune.

Sentinţă civilă 1229 din 08.03.2018


În prezenţa unui contract tip, contract de locaţiune care se completează cu dispoziţiile legale. Astfel, contractul încheiat între părţi le obligă pe acestea nu numai la ce este expres stipulat, dar şi la toate urmările pe care practicile statornicite între părţi, uzanţele, legea sau echitatea le dau contractului-art.1272 alin 1 Cod civil. De asemenea, clauzele obişnuite într-un contract se subînţeleg, deşi nu sunt stipulate în mod expres-art.1272 alin 2 Cod civil.

Sentinţa civilă nr. 1229/08.03.2018 a Judecătoriei Galați 

Prin cererea înregistrată la instanţă sub numărul xx/233/2016, în data de 05.07.2016, reclamanţii xx xx şi xx xx au solicitat în contradictoriu cu pârâtul xx xx eliberarea de către acesta a imobilului din strada Războieni care face obiectul contractului de închiriere nr.xx din 03.09.2015.

Arată reclamanţii că după încheierea contractului de închiriere şi plata chiriei pârâtul nu a dorit să elibereze decât o parte din imobil, iar în pofida numeroaselor notificări a refuzat să elibereze întreg spaţiul.

Între părţi s-a încheiat contractul de închiriere nr.xx din data de 03.09.2015, la care s-a încheiat şi un act adiţional în care se indică ce parte din imobilul situat pe str. Războieni, se închiriază reclamanţilor, contractul fiind încheiat pe o durată de 1 an iar chiria lunară fiind stabilită la 50 de lei(filele 22-23).

În cauză suntem în prezenţa unui contract tip ,a unui model de contract de locaţiune care se completează cu dispoziţiile legale. Astfel, contractul încheiat între părţi le obligă pe acestea nu numai la ce este expres stipulat, dar şi la toate urmările pe care practicile statornicite între părţi, uzanţele, legea sau echitatea le dau contractului-art.1272 alin 1 Cod civil. De asemenea, clauzele obişnuite într-un contract se subînţeleg, deşi nu sunt stipulate în mod expres-art.1272 alin 2 Cod civil.

Conform chitanţelor de mână aflate la dosarul cauzei(filele 44-55 respectiv 94-122) reiese că reclamanţii-pârâţi au achitat chiria astfel cum a fost stabilită prin contractul de închiriere, plătind 25 de lei pe lună către fiecare coproprietar, pârâţi în cauză.

Instanţa nu poate reţine astfel susţinerile pârâtului xx xx în sensul că reclamanţii nu si-au îndeplinit obligaţia de plată a chiriei.

De asemenea instanţa nu poate reţine nici afirmaţia că reclamanţii au efectuat modificări la imobilul închiriat fără acordul pârâtului xx xx ,cât timp la dosarul cauzei există un acord al acestuia pentru renovarea imobilului, acord în care sunt regăsite şi pretinsele modificări ale imobilului fără acord.

Art.1796 Cod civil arată că „ locatarul are următoarele obligaţii principale:

-să ia în primire bunul dat în locaţiune;

-să plătească chiria în cuantumul şi la termenele stabilite în contract;

-să folosească bunul cu prudenţă şi diligenţă;

-să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locaţiune.” , iar dispoziţiile art.1817 coroborate cu disp.art.1830 Cod civil arată că o parte a unui contract de locaţiune are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune interese, dacă este cazul, atunci când , fără justificare, una dintre părţile contractului nu îşi execută obligaţiile.

În prezenta cauză, instanţa nu a identificat încălcări ale contractului sau neexecutare a obligaţiilor din partea reclamanţilor-pârâţi de natură a conduce la rezilierea contractului.

Pentru aceste considerente, urmează a respinge cererea reconvenţională formulată de către pârâtul reclamant xx xx.

Din interogatoriile luate părţilor şi mai ales din recunoaşterea făcută de către pârâtul-reclamant xx xx reiese fără nici un dubiu că acesta din urmă a blocat accesul în camera 3, cameră ce face parte din obiectul contractului de închiriere, că nu le permite reclamanţilor accesul la ea şi că a întrerupt furnizarea energiei electrice tulburând astfel utila folosinţă a bunului.

Sistarea furnizării energiei electrice de către pârât în camerele ocupate de către reclamanţi este un aspect confirmat şi de către martora xx xx, audiată în cauză.

Dispoziţiile art.1786 Cod civil impun locatorului, pârâţii din prezenta cauză, să respecte anumite obligaţii, chiar fără stipulaţie expresă. Printre aceste obligaţii legale se regăseşte si aceea de a asigura locatarului liniştita şi utila folosinţă a bunului pe tot timpul locaţiunii.

Reiese, din probele administrate în cauză, aşa cum au fost reţinute mai sus, că pârâtul xx xx, prin interzicerea accesului în una din camerele închiriate şi prin întreruperea furnizării energiei electrice în toate camerele închiriate, nu a respectat această dispoziţie contractuală şi legală.

Pentru aceste considerente instanţa va admite cererea principală, aşa cum a fost modificată prin cererea modificatoare aflată la fila 73 dosar.