Opoziţie la executare. Solicitare anulare acte de executare.

Sentinţă civilă 2348 din 21.12.2018


Prin cererea formulată la data de 28.08.2018 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Pașcani sub nr. de dosar 5231/866/2018, contestatorul - , în contradictoriu cu intimata - , a formulat opoziție la executare, solicitând anularea filei CEC seria BTRL 1 BD nr. 1626930 completată la data 12.07.2018 cu suma de 256.388,50 lei, refuzat la plată ca nelegal completat și contestaţie la executare împotriva actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 277/L/2017 aflat pe rolul Biroului Executorilor Judecătorești Asociați - , solicitând anularea actelor de executare, precum și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivare, contestatorul a arătat, în esenţă, că între părți a fost încheiat contractul de antrepriză de construcții nr. 1/22.05.2017, prin care contestatoarea s-a obligat să edifice, în calitate de antreprenor, imobilul numit Locuințe colective pe teren proprietate aflat pe strada Smârdan, nr. 65, județul Iași, pe un teren în suprafață de 840 mp, în favoarea intimatei, în calitate de beneficiar, data stabilită pentru finalizarea executării fiind 1.03.2018. Constatatoarea a remis către intimată, la momentul încheierii contractului, cu titlu de garanție de bună executare, fila CEC seria BTRL 1 BD nr. 1626930, în alb, cecul nefiind datat și neconținând prevederi referitoare la condițiile în care contestatoarea mandatează intimata să completeze cecul. Părțile au prevăzut, în contract, ca și motiv de prorogare a termenului de finalizare a lucrărilor, starea vremii și sărbătorile legale, termenul de finalizare fiind amânat, astfel, până în aprilie 2018. A mai existat o amânare solicitată de intimată care, printr-o adresă trimisă contestatoarei în luna aprilie 2018, din care reieșea faptul că, raportat la finalizarea lucrărilor interioare, termenul de finalizare se va proroga cu un an. Cu două săptămâni înainte de finalizarea lucrărilor de către contestatoare, fără a da o justificare, intimata a denunțat unilateral contractul prin două adrese trimise via e-mail contestatoarei și a interzis accesul pe șantier a utilajelor aparținând contestatoarei. Intimata a invocat faptul că petenta nu ar fi respectat condițiile contractuale; demersurile menționate ale intimatei au avut loc după ce contestatoarea adusese la cunoștință intimatei faptul că îi datorează suma suplimentară de 650000 euro.

Contestatoarea arată că, anterior completării cecului în alb cu suma de 256.338,50 lei, intimata nu a notificat contestatoarea cu privire la intenția de a introduce în circuitul civil instrumentul de plată. Cecul a fost emis de către contestatoare cu titlu de garanție operantă în situația constatării unor deficiențe în executarea lucrărilor de către contestatoare, însă intimata nu a adus la cunoștința contestatoarei astfel de deficiențe. De asemenea, arată contestatoarea, persoana care a semnat cecul este un mandatar al intimatei, care nu a fost împuternicit să semneze și cecul, aspect ce conduce la nulitatea filei cec. Contestatoarea apreciază faptul că folosirea filei CEC în alt scop decât cel pentru care a fost încredințată intimatei - cel de a garanta buna executare a lucrărilor - atrage nulitatea filei cec și conduce la inexistența unui titlu executoriu, în baza căruia are loc executarea silită în dosarul de executare 277/l/2018.

În drept, contestatoarea invocă  art. 23 și 55 din Legea 59/1934, pct. 67-69, 257-259 din  Normele BNR nr. 7/1994 și art. 711 și următoarele C.proc.civ.

Pentru dovedirea cererii sale, contestatoarea solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar (filele 10-38).

La data de 13.09.2018, intimata a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii formulate de către intimată. A arătat că petenta a primit contravaloarea întregului preț stabilit prin contract, deși lucrarea nu a fost finalizată în proporție considerabilă și că, în scopul de a recupera sumele de bani și de a finaliza construcția imobilului, cu bună credință și cu înștiințarea prealabilă a contestatoarei, intimata a completat fila CEC primită. Contestatoarea a primit notificări prealabile prin e-mail, la sediul reprezentantului legal și prin poștă. Nefinalizarea lucrărilor de către contestatoare , refuzul de a continua lucrările și refuzul de a preda documentele necesare justificării plăților dovedesc intenția contestatoarei de a frauda intimata.

Arată intimata că argumentul potrivit căreia suma completată de către intimată nu ar corespunde realității nu reprezintă o critică de nulitate a filei CEC în discuție, în sensul Legii 59/1934. Intimata arată că, din documentația depusă la dosar, rezultă faptul că petenta, după ce a încasat întreaga sumă negociată, refuză să continue lucrările, intimata necesită a plăti sume de bani către alți constructori pentru finalizarea lucrărilor, iar lucrările efectuate nu sunt de calitatea corespunzătoare. Din aceste motive, intimata solicită respingerea contestației la executare și a opoziției la executare formulate de către contestatoare și obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În drept, intimata invocă dispozițiile art. 250 și 150 C.proc.civ.

Pentru dovedirea susținerilor sale, intimata solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar (filele 33-191) și proba cu interogatoriul intimatei.

La data de 1.10.2018, contestatoarea a depus răspuns la întâmpinare, prin care a reiterat aspectele de fapt invocate în cererea de chemare în judecată, adăugând faptul că notificarea de reziliere emisă de către intimată nu a cuprins solicitări de revenire asupra lucrărilor pretins realizate necorespunzător sau invitația de participare la inventarierea bunurilor și că, deși se pretinde faptul că petenta ar fi adus prejudicii intimatei în echivalentul sumei din cec, în luna august 2018, intimata a efectuat recepția lucrărilor.

Prin Încheierea nr. 69/10.09.2018, pronunțată în dosarul 5355/866/2018, instanța a admis cererea de suspendare provizorie a executării silite derulate în dosarul de executare 277/L/2018, formulată la termenul de judecată din data de 10.09.2018 din dosarul 5355/866/2018. De asemenea, instanța a admis cererea contestatoarei de recalificare a cererii formulate în dosarul 5355/866/2018, din suspendare provizorie a executării silite în suspendare a executării silite, în temeiul art. 719 alin. 1 C.proc.civ. și a admis excepția de conexitate invocată de către contestatoare, dispunând conexarea dosarului 5355/866/2018, având ca obiect suspendare executare silită la dosarul 5231/866/2018, având ca obiect contestație la executare și opoziție la executare.

Prezenta cerere a fost legal taxată cu suma de 1000 lei (fila 198 vol. 1) - art. 10 alin. 2 din OUG 80/2013. Cererea de suspendare a executării silite a fost legal taxată cu suma de 50 de lei (fila 198 vol. 1), iar cauțiunea în cuantum de 7063,38 lei a fost achitată în dosar 5355/866/2018. (fila 154 dosar 5355/866/2018).

A fost atașată copie a dosarului de executare nr. 277/L/2018.

Pe parcursul cercetării judecătorești, instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar pentru ambele părți și proba cu interogatoriile părților.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

În fapt, între părți a fost încheiat Contractul de antrepriză construcții nr. 1/22.05.2017 (filele 10-13), prin care contestatoarea, în calitate de antreprenor, s-a obligat să edifice în favoarea intimatei, în calitate de beneficiar, imobilul numit Locuințe colective pe teren proprietate, situat pe Str. Smârdan, nr. 65, Iași (filele 10-15).

Potrivit punctului 4 al convenției dintre părți, Se constituie garanție efectul de comerț seria BTRL1BD nr. 1626930 emis de Banca Transilvania. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limitele prejudiciului creat, dacă executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate și după acordarea unui termen de remediere de 20 de zile (fila 11).

Prin Încheierea nr. 1961/3.09.2018, pronunțată de Judecătoria Pașcani în dosarul 4760/866/2018, s-a dispus învestirea cu formulă executorie a înscrisului CEC seria BTRL1BD nr. 1626930 emis la data de 12.07.2018, pentru creanța în cuantum de 256338,5 lei (fila 17).

Prin Somația din data de 14.08.2017, emisă în dosarul de executare nr. 277/L/2018, s-a pus în vedere contestatoarei ca, în termen de o lună de la comunicare, să achite suma d 256.338,50 lei, reprezentând contravaloarea filei CEC și a cheltuielilor de executare de 9614,97 lei (fila 18).

În ceea ce privește capătul opoziția la executare formulată de către contestatoare, potrivit art. 640 CPC cambia, biletul la ordin şi cecul , precum şi alte titluri de credit constituie titluri executorii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în legea specială, aspect ce se verifică în speţă, prin prisma dispoziţiilor  Legii 59/1934 privind CEC-ul.

Potrivit art. 55 din Legea 59/1934, În procesele pornite fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie, la somaţia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decât excepţiunile de nulitate a titlului prevăzut de art. 2, precum şi cele care nu sînt oprite de art. 23.

Potrivit art. 1 din Legea 59/1934, Cecul cuprinde:1. Denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu.2. Ordinul necondiţionat de a plati o anumită suma de bani.3. Numele celui care trebuie să plătească (tras).4. Arătarea locului unde plata trebuie făcuta.5. Arătarea datei şi a locului emiterii.6. Semnătura celui care emite cecul (tragatorul).7. Numele trăgătorului, respectiv numele şi prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. În cazul în care numele trăgătorului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe cec primele caractere din numele şi prenumele, respectiv din denumirea trăgătorului, în limita spaţiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cecului iar, potrivit art. 2 a aceluiași act normativ, Titlul căruia îi lipseşte una din condiţiunile arătate în articolul precedent nu va fi socotit cec, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează:În lipsa unei arătări speciale, locul arătat lîngă numele trasului este socotit loc de plată. Dacă mai multe locuri sînt arătate lîngă numele trasului, cecul este plătibil la primul loc arătat.În lipsa acestora, sau a oricăror alte arătări, cecul este plătibil la locul unde trasul are principalul sau stabiliment.Cecul care nu arata unde a fost emis se socoteşte semnat la locul arătat lîngă numele tragatorului.

De asemenea, potrivit art. 23 din Legea 59/1934, Persoanele împotriva cărora s-a pornit acţiune, în baza unui cec, nu pot opune posesorului excepţiunile întemeiate pe raporturile lor personale cu tragatorul sau cu posesorii anteriori, afară numai dacă posesorul dobândind cecul a lucrat cu ştiinţa în paguba debitorului.

 Potrivit pct.66 din Norma BNR nr.7/1994, înscrierea pe cec de către trăgător a unei clauze prin care acesta se exonerează de răspunderea de plată a cecului respectiv se consideră nulă iar dacă un cec necompletat la emitere a fost completat fără a ține seama de înțelegerile intervenite, neobservarea acestor înțelegeri nu poate fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit cecul cu rea-credință, sau dacă posesorul a săvârșit o greșeală gravă în dobândirea cecului ; potrivit pct.67, cecul în alb este un instrument de plată care cuprinde numai semnătura trăgătorului, iar uneori și o parte din mențiunile cerute de art.1 din Legea asupra cecului iar potrivit pct.68, mențiunile care lipsesc trebuie să fie completate de către posesor atunci când acesta prezintă cecul la plată sau îl remite unei instituții de credit pentru prezentarea la plată fiind obligatoriu ca cecul în alb să aibă completat numele posesorului în momentul prezentării la plată.

Din analiza conținutului filei CEC seria BTRLBD nr. 1626930, emisă la data de 12.07.2018 (fila 2 dosar de executare), instanța constată că acesta cuprinde toate elementele prevăzute de art. 1 din Legea 59/1934. În ceea ce privește critica adusă de către contestatoare, privitoare la faptul că semnătura trăgătorului nu aparține unei persoane care să fi fost împuternicită de către intimată în acest sens, instanța constată că intimata a depus la dosar, la fila 169, lista provenind de la Banca Transilvania SA privind persoanele împuternicite de către societatea intimată pe cont cu drept se semnătură, printre care se află și numitul Năstase Costel, cu semnătura prezentă și pe fila CEC.

Din analiza filei CEC seria BTRL1BD nr. 1626930 din data de 12.07.2018, instanța nu identifică niciunul din motivele de nulitate prevăzute de Legea 59/1934; de asemenea, instanța constată faptul că, potrivit pct. 66 din Norma BNR 7/1994, nerespectarea convenției părților în completarea filei CEC nu constituie un motiv de nulitate a acesteia, cu excepția situației în care fila CEC a fost dobândită de posesor cu rea-credință (în speță, a fost remisă de bunăvoie de către contestatoare către intimată) sau în a situației în care posesorul a săvârșit o greșeală gravă în dobândirea filei CEC, ce nu a fost probată. Din aceste motive, neidentificând niciun motiv de nulitate a filei CEC în discuție, instanța urmează să respingă ca neîntemeiată opoziția la executare formulată de către contestatoare.

În ceea ce privește contestația la executare formulată de către petentă, instanța reține incidența în cauză a art. 713 alin. 2 C.proc.civ, care stabilește că În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului pretins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui. Așa cum a fost deja stabilit în analiza capătului de cerere privitor la opoziția la executare, pe calea acestei căi de atac speciale prevăzute de art. 59/1934, se pot analiza numai cauzele de nulitate a filei CEC, nu și eventuala nerespectare a dispozițiilor convenției părților în completarea filei CEC; instanța conchide, astfel, faptul că aceste aspecte pot fi verificate pe calea contestației la executare.

Contestatoarea a depus la dosar notificarea de la fila 20, volumul 1, emisă de intimată prin apărător, prin care contestatoarei i se impută faptul că a părăsit șantierul, luându-și toate utilajele, motiv pentru care i se aduce la cunoștință contestatoarei faptul că nu i se va mai permite accesul pe proprietate. Contestatoarei i se solicită să predea cartea construcției și toate documentele, i se atrage atenția că nu i se mai permite pătrunderea în incinta șantierului pentru a lua materiale sau alte obiecte ce nu îi aparțin și că, datorită faptului că intimata este nevoită să angajeze alte firme pentru a finaliza lucrările, intimata va depune fila CEC oferită de către contestatoare, pentru a recupera parte din prejudiciul creat prin neexecutarea în întregime a contractului. Arată că, prin transmiterea ”celor două notificări”, contestatoarei i s-a adus la cunoștință că a intervenit rezilierea contractului, colaborarea dintre părți nemaiputând fi continuată din cauza culpei contestatoarei. Notificarea în discuție nu este datată și nu este depusă la dosar dovada comunicării notificării către contestatoare.

Intimata a mai depus la dosar , la fila 168 volumul 1, o notificare adresată de către intimată prin apărător către contestatoare, prin care se pune în vedere faptul că, de la primirea notificării, contestatoarea are obligația ca, în 3 zile, să dispună efectuarea lucrărilor de finalizare a imobilului ce face obiectul contractului de antrepriză. Se arată că data limită de executare a lucrărilor, negociată în contract, a fost de 1 martie 2018, ”suntem la data de 10 iunie 2018, iar imobilul nu este finalizat încă” (instanța conchide că aceasta este data emiterii notificării), întârzierea cauzează prejudicii grave intimatei, motiv pentru care se solicită finalizarea lucrărilor. Nu este depusă la dosar dovada comunicării notificării către contestatoare.

Instanța constată că intimata nu a depus alte notificări adresate contestatoarei, printre înscrisurile depuse la dosar la filele 43-188.

În aceste condiții, instanța constată faptul că, în completarea filei CEC seria BTRL nr. 1626930 emisă de Banca Transilvania, intimata nu a respectat dispozițiile punctului 4 din convenția părților; fila CEC în discuție a fost constituită ca garanție asupra bunei execuții a lucrărilor, în limitele prejudiciului creat iar, anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, intimata și-a asumat obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând obligațiile ce nu au fost respectate și acordând un termen de remediere de 20 de zile.

Din conținutul notificărilor emise de către intimată către contestatoare, prezente la dosar la filele 20 și 168 volum 1 dosar, instanța constată faptul că se impută petentei că nu au fost finalizate lucrările, fără a se detalia stadiul până la care acestea au fost efectuate și lucrările ce mai sunt necesare pentru finalizarea construcției și nu se acordă acesteia termenul de remediere de 20 de zile, prevăzut de art. 4 din contractul încheiat de părți. În aceste condiții, instanța constată că intimata a procedat la completarea filei CEC seria BTRL1BD nr. 1626930 emis de Banca Transilvania, ce constituie titlu executoriu în dosarul de executare nr. 277/L/2018, cu nerespectarea dispozițiilor contractuale negociate de părți.

De asemenea, instanța constată faptul că, potrivit art. 4 al convenției dintre părți, intimata are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limitele prejudiciului creat. Instanța constată că, nici în cuprinsul înscrisurilor anexate la dosar și nici în cuprinsul dosarului de executare nr. 277/L/2018, nu este depusă o detaliere a întinderii prejudiciului creat, pentru a stabili dacă aceasta reprezintă contravaloarea sumei de 256338,50 lei, sumă trecută de intimată în cuprinsul filei CEC în discuție, emisă de către contestatoare în alb. În aceste condiții, instanța constată că prezenta creanță, pentru care contestatoarea este executată silit, nu respectă condițiile de certă, lichidă și exigibilă, prevăzute de art. 663 C.proc.civ., existența ei nerezultând în mod neîndoielnic din titlul executoriu (stabilit fiind că acesta a fost emis cu nerespectarea dispozițiilor contractuale dintre părți), obiectul ei nu este determinat și titlul executoriu nu conține elemente care să permită determinarea sa, în aceste condiții, neputându-se stabili care ar fi scadența obligației în discuție.

Din aceste motive, instanța urmează să admită contestația la executare formulată de contestatoare și să anuleze executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 277/L/2018, aflat pe rolul BEJA - .

Instanța constată că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către contestatoare. În temeiul art. 453 alin. 1 C.proc.civ și constatând că nu s-au depus de către intimată dovezi în acest sens, urmează să respingă cererea intimatei de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea -  CUI - , cu sediul în - , reprezentată de - în contradictoriu cu intimata - , CUI - , cu sediul în  - , reprezentată de - .

Admite contestația la executare formulată de contestatoare împotriva intimatei și, drept consecință, anulează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 277/L/2018, aflat pe rolul BEJA - , cu sediul profesional în - .

Respinge ca neîntemeiată opoziția la executare formulată de către contestatoare în contradictoriu cu intimata, având ca obiect anularea filei CEC seria BTRL 1 BD nr. 1626930 completată la data de 12.07.2018 pentru suma de 256.338,50 lei.

Executorie.

Constată că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către contestatoare

Respinge ca neîntemeiată cererea intimatei de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

Cu drept de apel  în termen de 10 zile de la comunicare, cu privire la soluția dată cu privire la cererea de contestație la executare. Eventuala cerere de apel se va depune la Judecătoria Paşcani.

Cu drept de a formula apel  în termen de 15 zile de la pronunţare, cu privire la soluția dată cu privire la cererea de opoziție la executare. Eventuala cerere de apel se depune la Judecătoria Paşcani.

Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 21.12.2018.

Preşedinte, Grefier,