Admite obiecțiunile aduse raportului de evaluare de către creditorul, în contradictoriu cu debitorul, prin lichidator judiciar, şi creditorii.

Sentinţă civilă 47 din 22.01.2019


Dosar nr................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţa nr. ..................

Şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2019

Completul compus din:

Pe rol judecarea obiecţiunilor la raportul de evaluare formulate de creditorul ...................., în contradictoriu cu debitorul .................., prin lichidator judiciar RDP GRUP IPURL, şi creditorii ..................

TRIBUNALUL

Deliberând asupra prezentei cauze,

Constată că la data de 04.12.2018, creditorul .................. a formulat obiecţiuni la raportul de evaluare, solicitând admiterea acestora cu consecinţa anulării raportului de evaluare înregistrat sub nr. ...................... şi a desemnării de către instanţă a unui nou evaluator pentru întocmirea raportului de evaluare a bunurilor debitoarei, în temeiul art. 62 alin. (5) din lege.

În motivarea cererii a arătat că evaluatorul a fost angajat de lichidator, iar raportul de evaluare a fost întocmit la data de 24.10.2018, în condiţiile în care adunarea creditorilor a fost convocată pentru data de 05.12.2018, având ca puncte pe ordinea de zi desemnarea comitetului creditorilor, aprobarea raportului de evaluare şi a onorariului evaluatorului.

A menţionat  că raportul de evaluare a fost comandat de către lichidatorul judiciar înainte de îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de legea insolvenţei, pentru ca preţul evaluat să se potrivească cu o ofertă deja înregistrată şi negociată de lichidator, înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, aspect ce rezultă din manipularea datelor şi a corecţiilor, raportul fiind întocmit cu încălcarea standardelor de evaluare ANEVAR.

Pe de altă parte, a arătat că evaluatorii desemnaţi de lichidatorul judiciar au evaluat terenul ca un singur corp de proprietate şi astfel i-au depreciat valoarea, în condiţiile în care acest teren cuprinde mai multe loturi cadastrale distincte, este uşor parcelabil şi are deschidere la două căi de acces, situaţie în care are o valoare de vânzare mai mare decât cea stabilită de evaluator; fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 154 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.

A menţionat că, anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, la data de 09.08.2018 terenul a mai fost evaluat  stabilindu-se un preţ de 38 euro/mp, astfel că diferenţa dintre preţul stabilit prin acest raport de evaluare şi preţul stabilit de evaluatorul angajat de lichidator este dublă, evaluarea depusă la dosarul cauzei fiind lezionară pentru acţionari.

În drept a invocat dispoziţiile art. art. 62 art. 154 şi art. 155 din Legea nr. 85/2014.

În scop probatoriu la dosarul cauzei creditorul contestator a depus în copie raportul de evaluare din 09.08.2018, extras din BPI nr. ................. şi nr. ................., raportul de evaluare depus la 29.11.2018.

Creditorul ...................... a depus la dosar note scrise, solicitând respingerea ca nefondată a cererii creditorului ......................

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată că prin încheierea pronunţată la data de 09.10.2018 a fost admisă cererea formulată de debitoarea ....................şi s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva sa, fiind stabilit termenul pentru publicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 04.12.2018.

La data de 29.11.2018 a fost depus la dosarul cauzei raportul de evaluare, anunţul privind depunerea raportului de evaluare fiind publicat în BPI nr............... la data de ................. (fila 69).

La data de 04.12.2018 a fost înregistrat tabelul preliminar al creanţelor (fila 43), iar potrivit procesului verbal al adunării creditorilor din 05.12.2018 (fila 61), lichidatorul judiciar a supus aprobării creditorilor, printre altele, raportul de evaluare, onorariul expertului evaluator şi modalitatea de vânzare a bunurilor debitorului, respectiv în bloc, la un preţ cel puţin egal cu valoarea din raportul de evaluare de 20 euro/mp.

Observând raportul de evaluare contestat instanţa constată că acesta a fost realizat ca urmare a contractului nr. ............... din 19.10.2018, obiectul evaluării fiind terenul în suprafaţă totală de 80.015 mp.,  teren care a fost evaluat ca un tot unitar, data la care evaluatorul şi-a exprimat opinia asupra valorii de piaţă a proprietăţii fiind 24.10.2018.

Potrivit art. 61 din Legea nr. 85/2014 în îndeplinirea atribuţiilor sale, practicianul în insolvenţă poate fi ajutat de persoane de specialitate.

După inventarierea averii, lichidatorul judiciar trebuie să ia măsurile necesare pentru evaluarea bunurilor din averea debitorului, pentru aceasta putând angaja evaluatori independenţi.

Art.61 reglementează această posibilitate, precum şi procedura de numire şi modul de remunerare al acestor specialişti. Acest text trebuie însă coroborat şi cu dispoziţiile art. 62 alin.6 şi art. 154 alin.2 care se referă la desemnarea şi remunerarea evaluatorilor.

Persoanele de specialitate se desemnează de lichidatorul judiciar, cu acordul comitetului creditorilor (adunarea creditorilor, dacă nu a fost desemnat un comitet al creditorilor), care aprobă şi onorariu acestora dacă se plăteşte din averea debitorului. Din interpretarea coroborată a dispoziţiile art.61, art. 62 alin.6 şi art. 154 alin.2 rezultă că acordul creditorilor este necesar atât pentru desemnarea persoanei specialistului independent, cât şi pentru stabilirea onorariului acestuia.

Astfel, lichidatorul judiciar trebuie să facă propunerea nominală a persoanei de specialitate şi nivelul onorariului acesteia, convocând în acest sens creditorii în vederea exprimării acordului.

Pentru ca valoarea bunurilor identificate în averea debitorului să fie cât mai aproape de valoarea de piaţă, legiuitorul i-a dat posibilitatea lichidatorului de a angaja în condiţiile mai sus menţionate un expert evaluator, expertul având obligaţia conform art. 154 alin.3, de a evalua bunurile care compun averea debitorului, atât separat, individual, cât şi în bloc (fie evaluarea totalităţii bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea subansamblurilor funcţionale).

Având în vedere că în cauză, evaluatorul a fost desemnat de lichidatorul judiciar la 19.10.2018, fără a avea aprobarea creditorilor (numirea, cât şi depunerea raportului de evaluare fiind anterioare întocmirii tabelului preliminar), evaluatorul numit nu face parte dintre specialiştii angajaţi în societatea desemnată de instanţă să efectueze lichidarea, iar  terenul identificat în averea debitorului a fost evaluat numai în bloc, instanţa apreciază întemeiate obiecţiunile, astfel încât le va admite şi va dispune efectuarea unei noi evaluări de un alt evaluator.

Coroborând dispoziţiile Legii nr. 85/2014 cu dispoziţiile art. 39 din OUG nr. 86/2006, care prevăd că evaluatorul, trebuie să fie practician în insolvenţă definitiv şi compatibil, aflat pe lista UNPIR, cu drept de a efectua expertize în procedurile de insolvenţă, calitatea de membru al Asociaţiei Naţionbale a Evaluatorilor, fiind o condiţie prevăzută la art. 154 alin. 2 din lege, instanţa având în vedere tabelul cu practicienii în insolvenţă ce deţin această calitate, dispune ca efectuarea evaluării să fie efectută de către evaluatorul Toader Ludmila, care va evalua bunurile din averea debitorului atât individual cât şi în bloc, cu un onorariu în cuantum de .............. lei în sarcina creditorului contestator ....................

Întrucât potrivit art. 62 alin.5, în cadrul soluţionării obiecţiunilor, judecătorul sindic trebuie să dispună şi omologarea raportului de evaluare în forma depusă iniţial sau în forma refăcută, raportul de evaluare omologat urmând a sta la baza operaţiunilor ulterioare de lichidare, se va amâna cauza la data de ................... pentru depunerea raportului de evaluare şi omologarea unuia dintre rapoartele de evaluare, dispunându-se totodată efectuarea adresei către evaluatorul desemnat pentru a întocmi şi depune la dosarul cauzei raportul de evaluare .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite obiecțiunile aduse raportului de evaluare de către creditorul, în contradictoriu cu debitorul, prin lichidator judiciar, şi creditorii.

Dispune efectuarea unei noi evaluări de către evaluator, care va evalua bunurile atât individual cât şi în bloc.

Stabilește onorariu în cuantum de 2000 lei în sarcina creditorului contestator.

Dispune efectuarea adresei către evaluatorul desemnat pentru a întocmi şi depune la dosarul cauzei raportul de evaluare.

Acorda termen pentru depunerea raportului de evaluare şi omologarea unuia dintre rapoartele de evaluare.

Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj.

Pronunţată în şedinţa publică de la ........................