Potrivit art. 1.021 alin.1 ncpc dacă debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă contestaţia este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor. În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, i

Hotărâre 436 din 30.01.2019


Prin cererea înregistrată sub nr. …/299/2018 creditoarea I.G. S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea S.C. A.B. S.R.L. a formulat cerere de emitere a unei ordonanţe de plată pentru următoarele sume:

1.47.980,80 lei, conform facturii seria IRB 4040 reprezentând contravaloarea serviciilor de pază efectuate, aferente lunii iunie 2018

2.49.580,16 lei, conform facturii seria IRB 4153 reprezentând contravaloarea serviciilor de pază efectuate, aferente lunii iulie 2018

3.23.990,40 lei, conform facturii seria IRB 4194 reprezentând contravaloarea serviciilor de pază efectuate, aferente lunii august 2018, până în data de 15

4.313474,56 lei, aferent perioadei 16.08.2018-27.02.2019, sumă precizată ulterior la valoarea de 73500 lei

5.Penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi care curg de la 21.07.2018 pentru prima factură, 20.08.2018 pentru a doua factură şi 20.09.2018 pentru a treia factură, până la data plăţii efective a principalului

6.Dobânda legală pentru suma de la capătul de cerere 4.

În motivare, arată că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

În drept, creditorul invocă prevederile art. 1013-1024 din Codul de procedură civilă, coroborate cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Probe: înscrisuri.

Debitoarea a formulat întâmpinare-fila 74.  A invocat compensaţia legală şi a arătat că sumele au fost reţinute în temeiul art. 5.5 din contract pentru acoperirea prejudiciului cauzat de creditoare.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între părţi s-a încheiat contractul de furnizare servicii de pază nr. …/26.02.2015, pentru obiectivul … din str. … sector 3 Bucureşti-fila 9.

Preţul serviciilor a fost stabilit la art. IV din contract care mai prevede la art.4.4 penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, începând cu prima zi după data scadenţei.

Părţile au mai stabilit şi faptul că totalitatea penalităţilor pentru întârziere nu va depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

În executarea acestui contract, creditoarea a prestat servicii de pază la obiectiv în perioada iunie 2018-15 august 2018, fiind emise 3 facturi. Astfel, debitoarea datorează următoarele sume: 47.980,80 lei, conform facturii seria IRB 4040 reprezentând contravaloarea serviciilor de pază efectuate, aferente lunii iunie 2018, 49.580,16 lei, conform facturii seria IRB 4153 reprezentând contravaloarea serviciilor de pază efectuate, aferente lunii iulie 2018, 23.990,40 lei, conform facturii seria IRB 4194 reprezentând contravaloarea serviciilor de pază efectuate, aferente lunii august 2018, până în data de 15.

Prima factură este scadentă la data de 21.07.2018, a doua la data de 20.08.2018 şi a treia la data de 20.09.2018, ceea ce înseamnă că penalităţile nu se calculează aşa cum a solicitat creditoarea, ci de a doua zi, adică începând cu prima zi după data scadenţei, aşa cum prevede art.4.4 din contract. De asemenea, penalităţile sunt limitate la valoarea debitului principal al fiecărei facturi.

Instanţa reţine că societatea creditoare a făcut dovada prestării serviciilor, iar pârâta nu a achitat contravaloarea acestora.

 Faţă de această situaţie de fapt, instanţa reţine că pentru emiterea ordonanţei de plată trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1014 din Noul Cod de procedură civilă : „Prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.”

Totodată, creanţa trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă. Astfel, art. 662 N.C.pr.civ. arată că: „(1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. (2) Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. (3) Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui. (4) Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.”

Astfel, pentru capetele de cerere 1,2,3 şi 5 instanţa reţine ca fiind îndeplinite condiţiile legale pentru emiterea ordonanţei de plată întrucât existenţa creanţei este neîndoielnică, aceasta rezultând din înscrisurile depuse, câtimea acesteia rezultă din înscrisuri şi debitoarea nu a respectat termenul de plată. Astfel, instanţa va obliga  debitoarea ca în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, să plătească suma de 47.980,80 lei reprezentând servicii aferente lunii iunie 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 22.07.2018 până la data plăţii, suma de 49.580,16 lei reprezentând servicii aferente lunii iulie 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 21.08.2018 până la data plăţii, suma de 23.990,40 lei reprezentând servicii aferente perioadei 01-15 august 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 21.09.2018 până la data plăţii.

În  ceea ce priveşte apărarea debitoarei, în sensul că a operat compensaţia legală sau că ar fi necesară clarificarea unor raporturi juridice complexe între părţi, instanţa observă că este vădit neîntemeiată.

Potrivit art. 1.021 alin.1 NCPC dacă debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă contestaţia este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor. În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, instanţa va respinge cererea creditorului prin încheiere.  2) Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele prevăzute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanţa va respinge cererea creditorului privind ordonanţa de plată prin încheiere. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.

Aşadar, instanţa este obligată să verifice dacă aspectele invocate de debitoare sunt întemeiate, fiind obligată să se aplece asupra rezolvării chestiunilor litigioase, chiar şi în această procedură simplificată dar contencioasă, neputând respinge facil o cerere de emitere a ordonanţei de plată pentru simplul motiv că debitoarea a invocat anumite apărări. La acest argument se mai adaugă şi acela că pentru verificarea caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei creditoarei nu mai este necesară nici o altă probă în afară de înscrisurile depuse de aceasta, care sunt necontestate.

Singura apărare invocată de debitoare este compensaţia legală, iar aceasta este vădit neîntemeiată. Debitoarea invocă o creanţă faţă de creditoare în cuantum de 182558,39 euro plus TVA. Potrivit susţinerilor debitoarei aceasta ar proveni dintr-un alt contract de prestări servicii, la un alt obiectiv, de la care susţine că s-ar fi sustras bunuri mobile. La fila 102 este depusă o plângere penală în care nu este indicată ca făptuitoare societatea creditoare.

Raportat la aceste împrejurări, instanţa reţine că art. 1617 alin.1 cod civil prevede: „Compensaţia operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură.”

Debitoarea nu a făcut dovada existenţei unei datorii certe, simpla existenţă a unei plângeri penale şi a invocării unui presupus prejudiciu evaluat estimativ, rezultat dintr-un alt contract, şi fără înscrisuri nu poate conduce la constatarea operării compensaţiei legale şi cu atât mai puţin la respingerea cererii de ordonanţă de plată.

În plus, instanţa observă că efectul invocării compensaţiei de către debitoare este acela al recunoaşterii datoriei creditoarei. Astfel, pentru a opera compensaţia este necesară existenţa două creanţe certe, lichide şi exigibile. Invocând compensaţia cu datoria pretinsă de creditoare la punctele 1,2 şi 3 din acţiune, rezultă că debitoarea recunoaşte aceste creanţe. De altfel, debitoarea nici nu a invocat vreun moment vreo excepţie de neexecutare sau alte apărări care să privească strict cele 3 facturi emise de creditoare.

Referitor complexitatea probatoriului ce ar fi necesară, instanţa reţine că un eventual probatoriu mai complex nu s-ar impune pentru cererea creditoarei, sumele de pe capetele de cerere 1, 2, 3 şi 5 fiind dovedite cu înscrisuri şi necontestate de debitoare, ci doar pentru dovedirea caracterului cert al sumei invocate de debitoare. Or, caracterul incert al sumei pretinse pe cale de apărare de debitoare nu poate fi imputat creditoarei.

Referitor la capetele de cerere 4 şi 6 instanţa observă că societatea creditoare solicită suma de 73500 lei reprezentând despăgubiri şi dobânda legală aferentă. Această sumă nu poate fi solicitată pe calea ordonanţei de plată, deoarece nu rezultă din contract.  Art. 1014 NCPC : „Prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.” Din contract şi facturi nu rezultă decât contravaloarea serviciilor şi cuantumul penalităţilor, astfel că pentru despăgubiri nu se poate folosi procedura ordonanţei de plată.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 1022 N.C.pr.civ. instanţa va admite în parte acţiunea, va obliga debitoarea ca în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, să plătească suma de 47.980,80 lei reprezentând servicii aferente lunii iunie 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 22.07.2018 până la data plăţii, suma de 49.580,16 lei reprezentând servicii aferente lunii iulie 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 21.08.2018 până la data plăţii, suma de 23.990,40 lei reprezentând servicii aferente perioadei 01-15 august 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 21.09.2018 până la data plăţii şi va respinge capetele de cerere 4 şi 6 ca neîntemeiate.

În temeiul art. 453 NCPC va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecată de 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de ordonanţă de plată privind pe creditorul I.G. S.R.L., cu sediul în sector 4, Bucureşti, STR. … şi pe debitoarea S.C. A.B. S.R.L., cu sediul în sector 1, Bucureşti, STR. ION BREZOIANU, nr. 27, astfel cum a fost precizată.

Obligă debitoarea ca în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, să plătească:

- suma de 47.980,80 lei reprezentând servicii aferente lunii iunie 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 22.07.2018 până la data plăţii,

- suma de 49.580,16 lei reprezentând servicii aferente lunii iulie 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 21.08.2018 până la data plăţii,

- suma de 23.990,40 lei reprezentând servicii aferente perioadei 01-15 august 2018 şi penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, în limita debitului principal, de la data de 21.09.2018 până la data plăţii.

Respinge capetele de cerere 4 şi 6 ca neîntemeiate.

Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată de 200 lei.

Cu cerere în anulare în 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30.01.2019.