Completare, lămurire dispozitiv

Decizie 406 din 06.06.2019


DREPT PROCESUAL CIVIL

Completare, lămurire dispozitiv

- art. 9 alin. 2, art. 22 alin. 6, art. 443 alin. 1, art. 444 alin. 1, art. 9 alin. 2 art. 22 alin. 6 Cod procedură civilă

Câtă vreme instanţa de fond, prin sentinţa ce s-a solicitat a se lămuri, completa, s-a pronunţat clar, fără echivoc, în limitele investirii, asupra a ceea ce s-a cerut, nefiind investită cu o cerere prin care să se fi solicitat acordarea drepturilor ulterior rămânerii definitive a hotărârii, dispoziţiile art. 443 alin. 1, art. 444 alin. 1 Cod procedură civilă nu erau incidente, corect cererea fiind respinsă ca neîntemeiată.

Curtea de Apel Oradea – Secţia I-a civilă

Decizia civilă nr. 406 din 6 iunie 2019

Prin Sentinţa civilă nr. (…)/LM din 27.04.2018, pronunţată de Tribunalul (...) s-a admis acţiunea formulată de reclamantul (...) (...) CNP (...), domiciliat în comuna (...), nr. (...), judeţul (...), în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII (...), cu sediul în (...), (...) (...) şi în consecinţă:

A fost obligată pârâta să recalculeze pensia reclamantului cu luarea în considerare a veniturilor înscrise în Adeverinţa nr. (...)/03.06.2008 eliberată de S.C. (...) S.A. – Punct de lucru (...), sens în care să emită o nouă decizie de pensie, cu acordarea drepturilor astfel stabilite începând cu data de 29.09.2017 până la rămânerea definitivă a hotărârii.

A fost obligată pârâta la plata în favoarea reclamantului a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Conform cererii înregistrată pe rolul Tribunalului (...) la data de 8 noiembrie 2018, reclamantul (...) (...), a solicitat în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII (...), lămurirea, completarea dispozitivului Sentinţei Civile nr. (...)/LM/27 aprilie 2018, în sensul de a se completa dispozitivul sentinţei cu menţiunea şi pe mai departe, după propoziţia cu acordarea drepturilor astfel stabilite începând cu data de 29.09.2017 până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. (...)/LM/8.01.2019, Tribunalul (...) a respins cererea de completare şi lămurire dispozitiv formulată de petentul (...) (...) – CNP (...) cu domiciliul în (...), nr.(...), jud. (...) în contradictoriu cu pârâtul CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII (...) cu sediul în (...), (...) (...).

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

Conform cererii de chemare în judecată reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la recalcularea pensiei sale cu valorificarea sumelor reprezentând plata muncii peste lucrul sistematic peste durata normală de lucru, conform Legii nr. 49/1992, menţionate ca atare în adeverinţa nr. (...)/ 03.06.2008 emisă de S.C. (...) S.A., plata retroactivă a drepturilor de pensie din 29.09.2017 până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Prin sentinţa civilă nr. (...)/LM/2018 pronunţată de Tribunalul (...) în dosar nr. (...)/2017 a fost admisă acţiunea formulată şi în consecinţă a fost obligată pârâta să recalculeze pensia reclamantului cu luarea în considerare a veniturilor înscrise în Adeverinţa nr. (...)/03.06.2008 eliberată de S.C.(...) S.A. – Punct de lucru (...), sens în care să emită o nouă decizie de pensie, cu acordarea drepturilor astfel stabilite începând cu data de 29.09.2017 până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Conform dispoziţiilor art. 443 alin. 1 din Codul de procedură civilă, s-a reţinut că în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

Potrivit dispoziţiilor art. 444 alin. 1 din Codul de procedură civilă, dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare.

Analizând cererea reclamantului raportat la dispoziţiile legale menţionate, s-a reţinut că instanţa a fost investită cu o cerere de completare a dispozitivului, analizând-o prin prisma art. 444 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Din lecturarea art. 444 alin. 1 din Codul de procedură civilă s-a observat că instanţa poate completa hotărârea atunci când a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal ori asupra unei cereri conexe sau incidentale.

În situaţia de faţă însă, instanţa a constatat că s-a pronunţat asupra cererii reclamantului, astfel cum a fost aceasta formulată, or, din analiza acţiunii, s-a reţinut că nu a fost investită cu cererea privind acordarea drepturilor recalculate pe mai departe, solicitând doar plata retroactivă a drepturilor de pensie din 29.09.2017 până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Deoarece acordarea drepturilor recalculate pe mai departe, nu a format obiectul judecăţii în cauză, s-a apreciat de instanţa de fond că dispoziţiile din cuprinsul hotărârii sunt clare şi în limitele cererii cu care a fost investită, nefiind în prezenţa vreuneia dintre situaţiile reglementate de art. 444 alin. 1 Cod procedură civilă, motiv pentru care a respins cererea formulată ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, scutit de la plata taxelor de timbru, a declarat apel petentul (...) (...), solicitând admiterea acestuia, admiterea cererii sale de completare dispozitiv a Sentinţei civile nr. (...)/LM/27.04.2018 în dosar nr. (...)/2017 în sensul lămuririi şi completării sentinţei cu menţiunea şi pe mai departe, după propoziţia cu acordarea drepturilor astfel stabilite începând cu data de 29.09.2017, până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Prin motivele de apel s-a invocat că, prin respingerea cererii se lipseşte de eficienţă juridică practic o hotărâre judecătorească, se aduce un prejudiciu prin neîncasarea în totalitate a drepturilor.

S-a invocat în drept art. 466 şi urm. Cod procedură civilă.

Intimata, prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea apelului, invocând că instanţa s-a pronunţat asupra cererilor, în limita investirii sale.

Examinând sentinţa apelată, prin prisma motivelor de apel, cât şi din oficiu Curtea a reţinut următoarele:

Prin acţiunea înregistrată sub dosar nr. (...)/2018 al Tribunalului (...), reclamantul (...) (...) a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii (...) a se dispune obligarea acesteia la recalcularea corectă a pensiei sale cu valorificarea sumelor pentru plata muncii peste durata normală de lucru, conform adeverinţei nr. (...)/03.06.2008, la plata retroactivă a drepturilor cuvenite din data de 29.09.2017 până la data rămânerii definitive a hotărârii.

Acţiunea a fost soluţionată prin Sentinţa civilă nr. (...)/LM/2018 pronunţată de Tribunalul (...) la data de 27 aprilie 2018 în sensul admiterii acesteia, astfel cum a fost formulată, drepturile stabilite fiind acordate din data de 29.09.2017 până la rămânerea definitivă a hotărârii, reţinându-se totodată că s-a dispus astfel faţă de solicitarea reclamantului, hotărâre păstrată şi rămasă definitivă urmare a respingerii apelului declarat de pârâtă, prin Decizia civilă nr. (...)/2018-A pronunţate de Curtea de Apel (...).

Procedura lămuririi unor hotărâri judecătoreşti, a completării acestora, se regăseşte în art. 443 aliniat 1 Cod procedură civilă, conform căruia, în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice, art. 444 aliniat 1 Cod procedură civilă, potrivit căruia, dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare. În cazul hotărârilor definitive pronunţate în apel sau în recurs, completarea acestora se poate cere în termen de 15 zile de la comunicare, dispoziţii legale corect reţinute astfel şi de către instanţa de fond.

Curtea a reţinut faptul că, prin lămurirea hotărârii nu poate fi modificat dispozitivul, ci se pot doar clarifica, interpreta măsurile dispuse de instanţă prin hotărârea a cărei lămurire se doreşte. Această procedură a fost pusă la dispoziţia părţii interesate atunci când, din culpa instanţei, dispozitivul hotărârii nu este suficient de clar, ceea ce ar genera dificultăţi la executare.

Art. 443 din Codul de procedură civilă, susmenţionat, are în vedere caracterul neclar sau contradictoriu al menţiunilor din dispozitiv, or, în speţă dispozitivul sentinţei este exprimat cu claritate în sensul stabilirii în sarcina intimatei a obligaţiei de a recalcula pensia apelantului reclamant cu luarea în considerare a veniturilor înscrise în adeverinţa nr. (...)/03.06.2008 eliberată de SC (...) SA, Punct de lucru (...), să emită o nouă decizie de pensie, cu acordarea drepturilor astfel stabilite din data de 29.09.2017 până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Este evident că aspectele reliefate de partea petentă nu vizează chestiuni de formă neclare, singurele asupra cărora se pot purta discuţii pe calea procedurii vizate de dispoziţiile art. 443 din Codul de procedură civilă, în cadrul căreia nu se poate ca, sub motiv de interpretare, să se adauge hotărârii iniţiale ori să i se modifice sensul, cum s-ar proceda dacă s-ar da curs cererii deduse judecăţii.

S-a constatat că dispozitivul întocmit este neechivoc, nefiind susceptibil de interpretări, de asemenea, în conţinutul său nu apar menţionate dispoziţii contradictorii pentru ca să se pună problema ivirii unor dificultăţi de punere în executare, astfel că, dispoziţiile cuprinse în art. 443 aliniat 1 Cod Procedură Civilă, nu sunt incidente în cauză.

Cât priveşte cererea de completare dispozitiv, astfel cum s-a arătat mai sus şi corect a reţinut instanţa de fond, aceasta cu ocazia soluţionării acţiunii deduse judecăţii, nu a fost investită cu o cerere care să vizeze solicitarea acordării drepturilor cuvenite în baza adeverinţei emise de fostul angajator decât pentru perioada 29.09.2017 până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Potrivit art. 9 aliniat 2 Cod procedură civilă, obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor, iar, conform art. 22 aliniat 6 Cod procedură civilă, judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel.

Ca urmare, atâta timp cât instanţa nu a fost investită cu o cerere pentru acordarea drepturilor ulterior rămânerii definitive a hotărârii, aceasta a fost pronunţată în limitele investirii sale, corect reţinându-se faptul că nu sunt incidente situaţiile prevăzute de art. 444 aliniat 1 Cod procedură civilă care să impună admiterea cererii de completare dispozitiv, criticile fiind astfel neavenite.

Faţă de cele expuse, în baza art. 480 aliniat 1 Cod procedură civilă, Curtea a respins ca nefondat apelul şi a păstrat în întregime sentinţa apelată, ca fiind legală şi temeinică.

Nefiind solicitate de către intimată cheltuieli de judecată, nu au fost acordate, prevederile art. 451 - 453 Cod procedură civilă nu s-a impus astfel a fi aplicate şi interpretate.