Recalculare salariu

Hotărâre 182 din 10.04.2019


Dosar nr. 1250/91/2018

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VRANCEA

SECTIA A II-A CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 182/2019

Şedinţa publică de la 10 Aprilie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE Judecator

Grefier Grefier

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii formulată de reclamantul  A având CNP  , cu domiciliul în X, str.Lupeni nr.X, bl.X, ap.X, judeţul Vrancea în contradictoriu cu pârâtul  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VRANCEA cu sediul în Focşani, str.Cezar Bolliac nr.12, judeţul Vrancea  pentru obligaţie de a face şi a  cererii de intervenţie  în interes propriu şi al reclamantului  formulată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual - Biroul Teritorial Vrancea cu sediul în Focşani, str.Cezar Bolliac nr.12, judeţul Vrancea..

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 27 martie 2019, note consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa în vederea deliberării, a amânat pronunţarea pentru astăzi, când,

INSTANŢA

Asupra cauzei de față;

Prin cererea înregistrată la nr. 1250/91/2018 reclamantul A a chemat în judecată pârâtul IPJ Vrancea pentru ca prin hotărâre judecătorească acesta să fie obligat la recalcularea salariului său având în vedere nivelul maxim în plată pentru funcție, grad, treaptă și gradație pentru activitatea desfășurată în aceleași condiții având în vedere suma compensatorie corespunzătoare sporului de fidelitate și la achitarea diferențelor salariale începând cu 09.04.2015 și până la emiterea deciziei de recalculare, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflație și dobânda legală la data plății efective a debitului.

În motivarea acțiunii reclamantul a arătat că este funcționar public cu statut special – poliţist  potrivit în cadrul IPJ Vrancea.

Potrivit OG 38/2003 în vigoare până la 31.10.2009 polițiștii au beneficiat de spor de fidelitate până la 20% în funcție de vechime, Ordinul MAI 132/09.02.2004 stabilind sporul diferențiat în funcție de vechime.

În baza Legii nr. 330/2009 și OG 1/2010 sporul a fost inclus în salariu, iar cei care au împlinit vechimea ulterior nu au mai beneficiat de spor, apărând diferențe între polițiști în aceeași situație.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 71/2015 s-a stabilit faptul că salarizarea se face la nivelul maxim în plată pentru funcții similare, nivel de salarizare în care au fost incluse și sporurile acordate până la 31.12.2009.

Pârâtul nu a dat eficiență dispoziţiilor art. 5 alin.1 indice 1 și 2 din OUG 83/2014 aprobată prin Legea 74/2015 și a menținut discriminarea între polițiștii care au îndeplinit vechimea în muncă sau specialitate după 01.01.2010 și înainte de această dată.

Având în vedere dispozițiile legale invocate,  Decizia 32/2015 a ICCJ și Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 a solicitat obligarea pârâtului la recalculare și la plata diferențelor salariale cuvenite de la 09.04.2015 la data emiterii deciziei, sumă ce se va actualiza cu indicele de inflație și la care se va adăuga dobânda legală.

La 16.11.2018 în cauză a formulat cerere de intervenție în interes propriu și în interesul reclamantului Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual-Biroul Teritorial Vrancea care pentru aceleași motive a solicitat obligarea pârâtului la recalculare și la plata diferențelor salariale pentru membrii săi de sindicat.

La termenul din 16.01.2019 cererea de intervenție a fost admisă în principiu.

La 29.01.2019 intervenientul a depus un tabel rectificat cu membrii de sindicat pe care îi reprezintă și pentru care solicită acordarea drepturilor.

Legal citat, pârâtul a formulat întâmpinare și a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată având în vedere că salarizarea s-a făcut potrivit dispoziţiilor  Legii 330/2009, 284/2010 și ordonanțelor anulare ulterioare, acte normative în care nu se mai regăsește sporul de fidelitate.

Diferențele salariale decurg din valoarea procentuală diferită a unor elemente salariale cum sunt sporul de confidențialitate diferit în funcție de nivelul de acces, timpul efectiv lucrat, vechimea în muncă ș.a. și,  mai mult, de la 01.07.2017 a intrat în vigoare Legea 153/2017.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Reclamantul și membrii de sindicat reprezentanți de intervenient sunt funcționari publici cu statut special în cadrul IPJ Vrancea.

Până la 01.01.2010, acestora li s-au calculat drepturile salariale în baza OG 38/2003.

Art.6 din acest act normativ prevedea acordarea sporului de fidelitate de până la 20% din salariul de bază.

Prin Ordinul MAI 132/09.02.2004 s-a stabilit cuantumul sporului în funcție de tranșa de vechime.

De la intrarea în vigoare a Legii 330/2009 acest spor nu s-a mai regăsit în actele normative privind salarizarea.

Cu toate acestea, art. 30 alin.5 din Legea 330/2009 a stabilit că în anul 2010, personalul aflat in funcţie la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

a) noul salariu de bază, solda funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, la care se adăugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;

b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege ramase în afara salariului de bază, soldei funcției de bază sau, după caz, indemnizației lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.

 Art. 30 al. 6 din Legea-cadru nr. 330/2009 a stabilit şi că pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora.

În acest fel, sumele corespunzătoare drepturilor salariale reprezentând spor de fidelitate plătite personalului bugetar care îndeplinea condiţiile la 31.12.2009, au fost menţinute în plată şi în anul 2010.

Potrivit Pct. 1 din Anexa IV Legea nr. 330/2009: "În coeficienţii de ierarhizare minimi şi maximi sunt cuprinse solda/salariul de merit, indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate şi sporul de fidelitate". Art. 12 din Legea nr. 330/2009 a prevăzut că în anul 2010 soldele şi îndemnizațiile de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 al. 5, fără a fi utilizați coeficienții de ierarhizare prevăzuți in anexele legii.

În acest fel, s-a creat o diferenţiere între beneficiarii menţionaţi ai acestor sume şi funcţionarii publici cu statut special care au dobândit după intrarea în vigoare a legii 330/2009 condiţiile de vechime, dar desfăşurau activitatea în aceleaşi condiţii, în acelaşi compartiment şi aveau aceleaşi atribuţii potrivit fişei postului, raportat la prima categorie.

Prin art. 1 alin. 5 ind. 1 introdus prin Legea nr. 71/2015 de aprobare a OUG nr. 83/2014, legiuitorul a prevăzut că prin excepţie de la prevederile alin. 1 şi 2, personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

 Sintagma "salarizat la acelaşi nivel" a fost interpretată, potrivit deciziei nr. 23/26.09.2016, de către  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin lămurirea unei probleme de drept cu care a fost sesizată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1733/1/2016, în sensul că are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de art. 2 alin. 1 lit. a din Legea-cadru nr. 284/2010. S-a reţinut că prevederile art. 1 alin. 5 ind.1 din OUG nr. 83/2014 trebuie interpretate coroborat cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. a din Legea-cadrul nr. 284/2010, dar şi prin raportare la principiile reglementate de art. 3 din aceeaşi lege-cadru, în special cel definit la lit. c) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar. Or, art. 2 alin. 1 lit. a din Legea-cadru nr. 284/2010 se referă la autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale.Înalta  Curte a mai subliniat că, acceptându-se restrângerea domeniului de aplicare a prevederilor art. 1 alin. 5 ind.1 din OUG nr. 83/2014, ar  fi contrară scopului şi substanţei normei, respectiv s-ar menţine inechităţile ori diferenţele salariale în cadrul aceleiaşi categorii de personal şi, în consecinţă, ar persista discriminarea pe care legiuitorul a intenţionat să o elimine prin edictarea acestui text, pentru a pune în acord legislaţia internă cu prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dar şi cu cele ale dreptului Uniunii Europene. Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi se încadrează în noţiunea instituţie din subordinea unui minister, finanţată integral de la bugetul de stat, fiind aplicabile prevederile art. 1 alin. 5 ind.1 din OUG nr. 83/2014, aprobată prin Legea nr. 71/2015.

Astfel, în temeiul acestei prevederi, începând cu data intrării în vigoare a acesteia – 09.04.2015, personalul care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul pârâtei,  pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Potrivit Deciziei 2/2016 a ICCJ existenţa mai multor acte normative, adoptate succesiv într-un interval scurt de timp, în baza cărora s-a intenţionat salarizarea unică a bugetarilor nu poate constitui un temei legal pentru instituirea unui tratament diferenţiat şi pentru nesocotirea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi care presupune plată egală pentru muncă de valoare egală. Criteriul temporal sau acela al unor reglementări diferite nu poate justifica diferenţe de salarizare între persoane care exercită aceeaşi funcţie şi care au aceeaşi pregătire profesională. Pentru toate categoriile de personal aflate în situaţii identice, salarizarea trebuie să se facă la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică unde sunt încadraţi. Atunci când este analizată identitatea de situaţii între doi angajaţi, nu trebuie verificată identitatea de reglementare, ci trebuie avută în vedere identitatea de activitate desfăşurată şi de pregătire profesională. Nu există niciun argument legal care să justifice diferenţele salariale dintre persoane care desfăşoară aceeaşi activitate în cadrul aceleiaşi instituţii.

În art. 5 alin. 1 din OUG nr. 83/2014, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 71/2015, legiuitorul a stabilit că pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

Legea nr. 71/2015 a completat prevederile art. 5 cu alin. 1 ind.1, prin care a stabilit că prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.

 Astfel, prin dispoziţiile legale mai sus citate, legiuitorul a prevăzut ca salarizarea să se facă la acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor cu funcţii similare din cadrul aceleiaşi instituţii/autorităţi publice, dacă îndeplinesc acelaşi condiţii de studii şi vechime, precum şi dacă activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.

Astfel, în aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. 5 ind.1, cu trimitere la art. 5 alin. 1 din OUG nr. 83/2014, pentru determinarea noţiunii de ”nivel de salarizare in plata pentru funcţiile similare”, pârâtul avea obligaţia de a proceda la înlăturarea diferenţelor dintre salariile de bază ale personalului, care începând cu data de 01.01.2010 a beneficiat de includerea în salariul de bază a sporului de fidelitate  şi cele ale personalului care nu a beneficiat de acest spor, întrucât a dobândit vechimea după data de 01.01.2010, fie nu au avut în plată acest spor anterior înlăturării lui. Aceasta în condiţiile în care, dacă sporul ar fi fost menţinut după data de 31.12.2009, reclamanţii  ar fi beneficiat de el.

Așa fiind, urmează să se admită acțiunea și cererea de intervenție în interes propriu și să se oblige pârâtul la recalcularea salariului reclamantului și membrilor de sindicat din tabelul  de la filele 65-69 având în vedere nivelul maxim în plată pentru aceeași funcție, grad și gradație și care desfășoară activitate în aceleași condiții.

Se va obliga pârâtul la plata diferențelor salariale cuvenite începând cu 09.04.2015 și până la emiterea deciziilor de reîncadrare, sumă ce se va actualiza cu indicele de inflație și dobânda legală la data plății efective.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul  A având CNP  , cu domiciliul în X, str. X, nr.X, bl.X, ap.X, judeţul Vrancea în contradictoriu cu pârâtul  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI VRANCEA cu sediul în Focşani, str.Cezar Bolliac nr.12, judeţul Vrancea  şi cererea de intervenţie  în interes propriu şi al reclamantului  formulată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual - Biroul Teritorial Vrancea cu sediul în Focşani, str.Cezar Bolliac nr.12, judeţul Vrancea..

Obligă pârâtul să recalculeze  salariul reclamantului  şi membrilor de sindicat din tabelul anexat la filele 65-69 de intervenient la nivelul maxim corespunzător funcţiei, gradului şi gradaţiei  şi pentru activitatea desfăşurată în aceleaşi condiţii.

Obligă pârâtul la plata diferenţelor salariale începând cu 9.04.2015 şi până la emiterea deciziilor de reîncadrare, sumă ce se va actualiza cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Vrancea – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Pronunţată prin punerea la dispoziţie de grefa instanţei, azi, 10.04.2019.

PREŞEDINTE,

Judecator GREFIER,

Grefier

Red:Judecator-11.04.2019;Tehnored:Grefier._15.04.2019; ex.5; Com.3 ex. 15.04.2019