Fapta victimei înseşi şi fapta terţului înlătură răspunderea chiar dacă nu au caracteristicile forţei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenţiei părţilor, cazul fortuit este exonerator de răs

Hotărâre 228 din 18.01.2019


INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de … sub nr. …,  reclamantul NT SRL a chemat în judecată pe pârâtul T Auto SRL, solicitând instanţei ca prin  hotărârea ce o va pronunţa să oblige pârâtul  la plata sumei totale de 5000 euro din care : 1800 euro reprezentând diferenţa de preţ dintre un autoturism marca MB şi unul marca MBC, daune interese în cuantum de 1180  euro conform art. 7.4 din contractul de vânzare a autovehiculului rulat nr. …. ; daune moratorii în cuantum de 2000 euro, prejudiciul creat prin executarea defectuoasă a vânzării; daune moratorii în cuantum de 0,05% zi de întârziere calculate asupra sumelor deja încasate, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că, între părţi s-a încheiat la data de  … contractul de vânzare autovehicul rulat nr. … prin care pârâta s-a obligat să îi vândă un autovehicul rulat MB an de farbicaţie 2011 serie motor …  nr de identificare … dar nu i-a prezentat şi certificatul de conformitate al autoturismului. A precizat că a notificat pârâta să îşi execute obligaţiile asumate prin contract , respectiv să efectueze modificările în actele autoturismului, să aplice o reducere de preţ proporţională cu reducerea valorii lucrului datorat viciului, să înlocuiască autoturismul.

În drept, reclamanta a invocat dispozițiile art. 194  şi următ. C.proc.civ., art. 1270, art. 1350 Cod civil, art. 1531. Art. 1707 şi următoarele Cod civil.

În probațiune, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, martori, interogatoriu.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1254,13 lei (f. 5)

La data de …, pârâtul T S.R.L. a depus întâmpinare  prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. În motivare, pârâtul a arătat că a achiziţionat autoturismul de la numitul SA la data de …, marca MB serie de şasiu…, primind şi certificatul de înmatriculare,cartea de identitate a maşinii purtând viza de omologare de către RAR. Ulterior, pârâtul a vândut autoturismul reclamantului NT, conform contractului …, dată la care i-a predat şi documentele de identitate ale maşinii. La data de …, reclamantul l-a notificat pe pârât cu privire la faptul că autoturismul este un MB C180 iar nu C200 şi a solicitat efectuarea modificărilor în documentele vehiculului, aplicarea unei reduceri de preţ proporţionale , în situaţia în care nu e posibilă modificarea documentelor, înlocuirea bunului, daune moratorii de 3000 euro, penalităţi de întârziere. Arată că denunţarea viciilor s-a făcut cu depăşirea termenului prev de art. 1079 alin 2 Cod Civil. Pârâtul nu a cunoscut la data vânzării faptul că autoturismul este un model C180 iar nu C200, având în vedere că înscrisurile oficiale indicau că maşina este de tip C200. Pârâtul a arătat că reclamantul solicită acordarea unor sume de bani care nu i se cuvin. Astfel, daunele moratorii solicitate nu sunt datorate, nefiind îndeplinite condiţiile prev. de lege pentru acordarea acestora. Prejudiciul solicitat este nedovedit şi nejustificat, suma de 1800 euro diferenţă se raportează la vehiculele noi, ori maşina în cauză are o vechime de 7 ani, cu o valoare reziduală de aprox. 30% din preţul vânzării. Daunele-interese sunt prevăzute în contract dar pentru vânzător, nu pentru cumpărător. Pârâtul a dat dovadă de bună-credinţă şi şi-a arătat disponibilitatea în remedierea situaţiei sesizate, oferindu—i reclamantului suma de 1000 euro.

În drept, a invocat disp. art. 1270 C.Cv., art. 1350 Cod Civil, art. 1531 Cod Civil, art. 1707 Cod Civil.

În probaţiune a solicitat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiza.

De asemenea, pârâtul T SRL a formulat cerere de chemare în garanţie a lui SA în temeiul art. 1270, art. 1350, art. 1531 , art. 1707 şi urm. Cod Civil.

La data de 17.01.2018 reclamantul NT a depus răspuns la întâmpinare.

La termenul din 03.05.2018 a fost admisă în principiu cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta T S.R.L.

La data de 11.06.2018. SA a depus întâmpinare prin care a invocat tardivitatea cererii de chemare în garanţie, respingerea acesteia ca neîntemeiată, cât şi respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată. În motivare, chematul în garanţie a arătat că nu este un profesionist în domeniul vânzării autoturismelor, iar autoturismul ce face obiectul în cauză a fost achiziţionat pentru uz personal, aflând de la mecanici că nu este model C180, nici C200, poate C220 cu elemente de AMG, deci o maşină mult mai scumpă. Arată că nu a fost interesat atunci când a cumpărat maşina de model ci de aspectul estetic şi starea de funcţionare . Nu el a întocmit actele la RAR şi nu are cunoştinte în acest domeniu. T Auto avea posibilitatea să verifice în service dacă exista vreo eoare cu privire la actele întocmite de RAR.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1270, art. 1350, art. 1351 şi art. 1707 şi urm Cod Civil. În probaţiune,  a solicitat proba cu înscrisuri.

La data de 29.06.2018 reclamantul a depus răspuns la întâmpinarea formulată de chematul în garanţie.

Instanţa a încuviinţat pentru toate părţile proba cu înscrisuri, pentru reclamant proba cu interogatoriul pârâtului. Din dispoziţia instanţei, a fost comunicat dosarul de la Registrul Auto Român privind autoturismul cu seria  … (f.16 şi urm. Vol 2).

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între T AUTO S.R.L., în calitate de vânzător şi NT SRL în calitate de cumpărător, s-a încheiat contractul de vânzare autovehicul rulat nr. …, având ca obiect un autovehicul rulat marca MB model C200 CDI (fila 15 şi urm vol 1). Preţul autovehiculului a fost de 11800 euro, inclus TVA.

Prin art. 5.1.1 din contract, vânzătorul se obligă să predea cumpărătorului obiectul contractului , în conformitate cu specificaţia tehnică agreată, răspunzând pentru neexecutarea acestei obligaţii numai dacă cumpărătorul a efectuat plata integrală a preţului.

Potrivit art. 7.1 din contract, nerespectarea totală sau parţială a obligaţiilor asumate prin contracct, respectiv neexecutarea sau executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor , dă dreptul părţii prejudiciate să solicite executarea obligaţiilor ce către cealaltă parte, acordarea unui termen suplimentar de o durată rezonabilă pentru executarea obligaţiilor de către cealaltă parte, declararea contractului rezoluţionat.

Potrivit procesului-verbal de predare-primire autovehicul (fila 108) la data de 13.07.2017 a fost predat autovehiculul marca MB C200 cât şi alt înscrisuri : CIV original, 2 chei, talon original, roata rezervă.

Atât în cartea de identitate a maşinii cât şi în talonul maşinii este menţionat faptul că autoturismul este marca M tipul C 200 (file 97, 98).

La data de 03.08.2017, pârâta T SRL  a fost notificată de faptul că autoturismul era MB C180 iar nu MB C200.

Instanţa reţine că părţile din prezenta cauză nu neagă situaţia de fapt, recunoscând că într-adevăr s-a vândut un alt model decât cel solicitat, disputa părţilor fiind legată doar de partea responsabilă pentru această neconcordanţă.

Din coroborarea probelor administrate în dosar instanţa reţine că la data de 28.04.2017, chematul în garanţie SA a vândut lui T SRL autoturismul marca MB tipul C200 , ce a făcut ulterior obiectul contractului de vânzare autovehicul rulat nr. … încheiat între pârât şi reclamant . (fila 107)

Din înscrisurile depuse de Registrul Auto Român (file 16 şi urm vol 2) instanţa reţine că chematul în garanţie în cererea sa adresată către Registrul Auto Român a descris autovehiculul ca fiind MB C180 cu nr. de identificare … (fila 19 vol.2) Chiar şi în actele pe care chematul în garanţie le-a depus la RAR, respectiv actele emise de autorităţile germane, este menţionat autovehiculul ca fiind MB C180 (fila 23 şi fila 29).

 Potrivit art. 1350 Cod civil, orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat. Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

Potrivit art. 1516 Cod civil, creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei.

De asemenea, instanţa are în vedere şi dispoziţiile art. 1352 Cod Civil potrivit cărora fapta victimei înseşi şi fapta terţului înlătură răspunderea chiar dacă nu au caracteristicile forţei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenţiei părţilor, cazul fortuit este exonerator de răspundere. În continuare, instanţa reţine dispoziţiile art. 1351 alin. 3 Cod Civil conform căruia cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Nu în ultimul rând, relevant în prezenta cauză este şi conţinutul art. 1358 Cod Civil pentru aprecierea vinovăţiei se va ţine seama de împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei, precum şi, dacă este cazul, de faptul că prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în exploatarea unei întreprinderi.

Din coroborarea probelor administrate în dosar instanţa reţine că pârâtul este un profesionist în accepţiunea art. 1358 Cod Civil având în vedere că se ocupă cu vânzarea autovehiculelor şi că ar fi trebuit să depună toate diligenţele pentru a observa dacă actele unui autovehicul sunt corespunzătoare . La art 1709 alin 1 Cod Civil se prevede termenul rezonabil în care cumpărătorul este obligat să aducă la cunoştinţa vînzătorului viciul ascuns. Ori, din actele depuse la dosar,autoturismul a fost predat la data de 13.07.2017 iar notificarea pe care i-a transmis-o reclamantul pârâtului a fost formulată la 27.07.2017 (fila 6 vol 1) , aşadar un termen suficient de rezonabil, în opinia instanţei. De asemenea, instanţa nu poate reţine apărările chematului în garanţie cum că nu ar fi viciu ascuns şi că oricum nu a fost afectat cumpărătorul reclamant. Astfel, potrivit art. 1707 Cod Civil vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent. Iar conform art. 1710 alin.1 lit.c) Cod Civil în temeiul obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor, cumpărătorul poate obţine, după caz: reducerea corespunzătoare a preţului. La momentul predării autoturismului către reclamant, pârâtul T SRL nu i-a predat şi certificatul de conformitate (concordanţă) al autoturismului din care să reiasă că de fapt este un alt tip de MB, C180 iar nu CD200 pentru care reclamantul achitase preţul vânzării.

Faţă de considerentele mai sus expuse, de dispoziţiile legale arătate dar şi de art. 1270 C.civ. (potrivit cărora contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante ), instanţa apreciază că, în speţă, reclamanta a făcut dovada existenţei unui prejudiciu constând în diferenţa de preţ pe care reclamantul nu ar fi plătit-o dacă ar fi ştiut la momentul la care a cumpărat autovehiculul că achiziţionează un alt tip de autovehicul decât pe cel pe care îl negociase cu pârâtul. Această diferenţă de preţ, de 1800 euro este justificată de înscrisurile depuse la dosar (file 169 şi 173) cât şi de art. 1233 Cod Civil conform căruia dacă un contract încheiat între profesionişti nu stabileşte preţul şi nici nu indică o modalitate pentru a-l determina, se presupune că părţile au avut în vedere preţul practicat în mod obişnuit în domeniul respectiv pentru aceleaşi prestaţii realizate în condiţii comparabile sau, în lipsa unui asemenea preţ, un preţ rezonabil. Având în vedere că nu s-a făcut o dovadă contrarie cum că preţul era mai mic şi că autoturismul era uzat , singurul criteriu pe care îl poate avea instanţa în vedere este preţul pieţei pentru un produs similiar.

Cu privire la solicitarea reclamantului de a-l obliga pe pârât la daune interese în temeiul art. 7.4 din contractul …, instanţa o va respinge ca neîntemeiată deoarece art. 7.4 din contractul încheiat între părţi are în vedere posibilitatea vânzătorului de a obţine daune-interese, adică a pârâtului T S.R.L. din prezenta cauză (file 17 şi 18).

Cât priveşte daunele moratorii de 2000 euro respectiv 0,05%/zi , acestea nu au fost prevăzute în contractul încheiat între reclamant şi pârât , reclamantul ar fi putut obţine cel mult dobânda legală, dar nu a investit instanţa cu o astfel de solicitare, prin urmare şi acest capăt de cerere va fi respins ca neîntemeiat.

Cu privire la excepţia tardivităţii formulării cererii de chemare în garanţie, instanţa apreciază că este neîntemeiată deoarece aceasta a fost depusă împreună cu întâmpinarea.

Având în vedere că şi în sarcina chematului în garanţie rezidă aceeaşi obligaţie de garanţie pentru vicii ascunse ,ţinând cont şi de situaţia de fapt şi de dispoziţiile legale arătate anterior, instanţa va admite în parte cererea de chemare în garanţie, în mod similar cu admiterea cererii principale. Prin urmare,va obliga  chematul în garanţie SA la plata către pârâtul T SRL, a sumei de 1800 euro cu titlu de diferenţă de preţ şi a sumei de 518,1 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, drept consecinţă a admiterii în parte a cererii principale.

În temeiul art. 453 Cod procedură civilă  va obliga pârâtul T SRL la plata către reclamantul NT SRL,  a sumei de  518,1 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu admiterea în parte a cererii, reprezentând taxă judiciară de timbru. Va lua  act că onorariul de avocat va fi solicitat pe cale separată. De asemenea, în temeiul art. 453 Cod Proc. Cv. chematul în garanţie SA va fi obligat la plata către pârâtul T SRL, a sumei de 518,1 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu admiterea în parte a cererii de chemare în garanţie, reprezentând taxă judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia tardivităţii formulării cererii de chemare în garanţie, ca neîntemeiată.

Admite în parte cererea de chemare în judecată privind pe reclamanta NT SRL cu sediul în … şi pe pârâta T SRL cu sediul în … chemat în garanţie SA domiciliat în …

Obligă pârâtul T SRL către reclamantul NT SRL, la plata sumei de 1800 euro, cu titlu de diferenţă de preţ.

Obligă pârâtul T SRL la plata către reclamantul NT SRL,  a sumei de  518,1 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu admiterea în parte a cererii, reprezentând taxă judiciară de timbru. Ia act că onorariul de avocat va fi solicitat pe cale separată.

Admite în parte cererea de chemare în garanţie.

Obligă chematul în garanţie SA la plata către pârâtul T SRL, a sumei de 1800 euro cu titlu de diferenţă de preţ şi a sumei de 518,1 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, drept consecinţă a admiterii în parte a cererii principale.

Obligă chematul în garanţie SA la plata către pârâtul T SRL, a sumei de 518,1 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu admiterea în parte a cererii, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Respinge în rest cererea principală, ca neîntemeiată.

Respinge în rest cererea de chemare în garanţie, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin grefă, azi, … .

PREŞEDINTE

GREFIER