Pârâta la data întocmirii înscrisurilor locuia la adresă din şi folosea energia electrică fără contorizare, printr-o improvizaţie, fără a se înregistra consumul de energie electrică cu aparat de măsură contor. Legătura de cauzalitate faţă de împrejurările

Hotărâre 7969 din 05.12.2018


INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de … sub nr de dosar …, reclamanta  E SA a solicitat în contradictoriu cu pârâtul DC obligarea pârâtei la plata sumei de 27494,64 lei reprezentând despăgubiri, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a învederat în esenţă faptul că prejudiciul material cauzat reclamantei de pârâtă este rezultatul unei fapte prevăzută şi pedepsită de legea penală.

În drept, a invocat art. 1357 şi urm C. civil, art. 92 alin 2 din Legea 123/2012, art. 60 şi art. 80 din Ordinul 64/2014, art. 29 alin 1 lit i din OG 80/2013.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru în baza art. 29 alin 1 lit i din OUG 80/2013

În susţinerea cererii, reclamanta a depus înscrisuri (f. 6-25).

Pârâtul, legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi formula apărările.

Pârâta a fost citată domiciliul, astfel cum rezultă din verificările din baza de date a Evidenţei Populaţiei precum şi la locul de consum.

În cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând înscrisurile administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 11.03.2015 s-a efectuat de către reprezentanţii reclamantei în prezenţa pârâtului DC , legitimat cu … seria … nr. … verificarea la imobilul situat în Bucureşti, sector 1, … în urma verificării rezultând că exista la momentul verificării un consumator alimentat direct cu energie electrică din reţeaua ENEL cu 2 conductoare de 2,5mm, consumul de energie nefiind înregistrat şi facturat, conform notei de constatare nr. 18411 (f 17) semnată de pârâtă.

Potrivit procesului-verbal de verificare …, semnat de pârâtă (f. 19) rezultă aceeaşi situaţie de fapt.

Reclamanta a întocmit calculul energiei pe secţiunea coloanei de alimentar (f 20) rezultând un consum total de 54027 Kwh pentru 11.03.2012-11.-03.2015.

Pârâtul nu s-a prezentat personal pentru administrarea probei cu interogatoriu, deşi a fost citat cu menţiune în acest sens.

În drept, potrivit art. 1349 alin. 1 C.civ. din 2009, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, iar potrivit art. 1357 alin. 1 C.civ. din 2009, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

În cauză se invocă prejudiciul creat reclamantei prin fapta pârâtei care, vizează materia răspunderii civile delictuale.

În ce priveşte răspunderea delictuală a pârâtei, instanţa constată că pentru a se angaja răspunderea civilă a pârâtei în calitate de consumator fără contract de furnizare energie electrică, care utiliza energia electrică din reţeaua E. fără contorizare, faţă de reclamantă în calitate de operator de distribuţie, se impune îndeplinirea următoarelor  condiţii cumulative, sarcina probei, în aplicarea prevederilor art. 249 C.pr.civ. revenindu-i chiar reclamantei: a) pârâta să fi săvârşit o faptă ilicită constând în nerespectarea obligaţiilor ce îi incumbă în temeiul legii, b) reclamantei să-i fie cauzat un prejudiciu; c) existenţa unei legături de cauzalitate; d) vinovăţia pârâtei.

Înscrisurile administrate în cauză- respectiv nota de constatare nr. …, procesul-verbal de verificare … - fac probă că pârâta la data întocmirii înscrisurilor locuia la adresă din şi folosea energia electrică fără contorizare, printr-o improvizaţie, fără a se înregistra consumul de energie electrică cu aparat de măsură contor, înscrisurile fiind semnate de pârâtă fără obiecţiuni.

Din acelaşi înscris rezultă că pârâtului i s-a adus la cunoştinţă că se va proceda la calcularea cantităţii de energie electrică de recuperat, urmând să fie notificată sub acest aspect.

Din înscrisurile de la filele 16-18 dosar rezultă că pârâtul a locuit la această adresă Bucureşti, sector 1,  … , că la data controlului consumul real şi efectiv de  la imobil nu era înregistrat de contorul de măsurare a consumului ca urmare a unei acţiuni de conectare direct de la branşamentul existent care alimenta tabloul de distribuţie, acţiune care chiar dacă nu poate fi probată ca aparţinând pârâtului, nu prezintă relevanţă probatorie în cauză, atâta timp cât fapta ilicită a pârâtei invocată de reclamantă este aceea de a consuma energie electrică fără a i se înregistra consumul.

Prin fapta ilicită a pârâtului de a consuma energie fără a se înregistra consumul de contor s-a cauzat reclamantei un prejudiciu, aşa cum acesta rezultă din calculul energiei pe secţiunea coloanei de alimentar rezultând un consum total de 54027 Kwh pentru 1095 de zile, de la 05.03.2012 până la data de 05.03.2015.

Legătura de cauzalitate faţă de împrejurările reţinute mai sus rezultă cu evidenţă, nemaifiind necesar a fi administrate alte probe pentru a dovedi că prin consumul energiei electrice fără ca aceasta să fie înregistrată de contorul ce deservea imobilul a determinat producerea în patrimoniul reclamantei a prejudiciului constând atât în contravaloarea energiei electrice consumată şi neachitată, dar şi în contravaloarea taxei de constatare din partea comisiei de expertiză.

Unit cu puterea de probă a înscrisurilor asumate de pârâtă, instanţa reţine ca un început de dovadă în folosul reclamantei  lipsa pârâtei de la interogatoriu în temeiul art. 358 C.pr.civ.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 1349, 1357 alin 1 C.civ., reţinând ca îndeplinite condiţiile pentru răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 27494,64 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului creat prin consumul de energie electrică în perioada 05.03.2012-05.03.2015.

În temeiul art. 453 C.pr.civ., reţine că prin raportare la art. 29 alin 1 lit i din OUG nr. 80/2013, reclamanta nu a plătit taxă judiciară de timbru la valoarea pretenţiilor şi nu a făcut dovada altor cheltuieli de judecată, motiv pentru care respinge cererea de cheltuieli de judecată formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea privind pe reclamanta E S.A.,  …, CUI RO …, cu sediul ales în sector 3, Bucureşti, … şi pe pârâtul DC , CNP …, cu domiciliul în sector 1, Bucureşti, … și la adresa fără forme legale sector 1, Bucureşti, … .

Obligă pârâtul la plata sumei de 27494,64 lei cu titlu de despăgubiri.

Respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.12.2018.

PREŞEDINTE,GREFIER,