Litigiu de muncă

Sentinţă civilă *** din 05.06.2019


Document finalizat

Dosar nr. **

R O M A N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

SENTINTA CIVILA NR. ***

 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA ***

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE: **

ASISTENT JUDICIAR: **

ASISTENT JUDICIAR: **

GREFIER: **

Pe rol se afla  soluţionarea cauzei civile formulată de reclamanta ** în contradictoriu cu pârâta **, chemat în garanţie **, având ca obiect pretentii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pârâta prin apărător ales lipsind restul părţilor.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,

 Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, acordă cuvântul pe formulare de probe.

Pârâta prin apărător ales solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, iar în cadrul probei cu înscrisuri arată că pârâta urmează să depună la dosar decizia de pensionare a reclamantei, decizie care la acest moment nu a fost emisă deşi s-au făcut formele pentru emitere, precum şi înscrisuri din care să rezulte sumele datorate de societate până la data de pensionare.

Deliberând, în temeiul art. 255 şi 258 Noul cod de procedură civilă, instanţa va încuviinţa părţilor proba cu înscrisuri apreciind-o a fi pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Instanţa va respinge solicitarea pârâtei de suplimentare a probatoriului ca nefiind utilă cauzei, având în vedere teza probatorie, obiectul cererii de chemare în judecată, precum şi susţinerile pârâtei.

Nemaifiind probe de administrat, instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Pârâta prin apărător ales solicită admiterea acţiunii, obligarea pârâtei la plata concediilor medicale, cu cheltuieli de judecată în sarcina chematului în garanţie **.

Instanţa declara dezbaterile închise si reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Deliberând, asupra acțiunii de fata, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr.** la data de ***, reclamanta **a chemat în judecată pârâta ** şi a chemat în garanţie **,  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa  să dispună obligarea pârâtei la plata cuantumului bănesc aferent concediului medical începând din luna aprilie până în prezent conform certificatelor medicale, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că, este angajata societăţii pârâte având funcţia de lucrător comercial, pe durata nedeterminata, cu timp de lucru parţial de 4 ore/zi, de la data de 15.08.2013 si că, a  fost diagnosticată cu tumoare pulmonară dreaptă şi a fost operată la data de 25.09.2017.

A mai arătat reclamanta că, începând cu luna aprilie 2018 până în prezent, nu i-au fost plătite indemnizaţiile de concedii medicale depuse la angajatorul care a motivat că nu i s-au virat banii în cont de către **, lucru neadevărat deoarece, a depus certificatele de concediu medical până la data de 5 a fiecărei luni, mai puţin luna octombrie când a fost eliberat în două tranşe, deoarece au fost însumate 365 de zile si că, a solicitat o adeverinţă de salariu pentru a depune dosarul pentru handicap, însă lunar, începând cu luna aprilie, erau trecute sume pe care nu le-a primit, spunându-i-se că le are de aşteptat.

Totodată, reclamanta a mai învederat ca a făcut şi o sesizare la **, la ** din cadrul ** la data de 31.10.2018 urmare căreia a primit răspuns că s-au efectuat verificări şi au fost dispuse măsuri pentru remedierea în timp determinat a neconformităţilor constatate si ca în acelaşi timp a fost îndrumată să se adreseze tribunalului potrivit disp.art.210 din Legea nr.62/2011.

În dovedirea cererii reclamanta a depus un set de înscrisuri.

La data de 27.02.2019, pârâta ** a depus la dosar întâmpinare (filele 39-41) prin care a solicitat respinge cererea de chemare în judecată cu motivarea în esenţă că, deşi este regretabil că reclamanta s-a îmbolnăvit, că i-a plătit concedii medicale pe perioada septembrie 2017-martie 2018 fără a recupera aceste sume de la ***.

Pârâta a mai învederat că, nu poate plăti sume de bani pe care statul român nu înţelege să le achite, acesta fiind de fapt, cel care suportă din bugetul public contravaloarea indemnizaţiei privind concediul medical.

Că, a dat dovadă de bună voinţă şi a achitat timp de 7 luni aceste sume de bani şi că, deşi a înregistrat cereri pe o perioadă de 7 luni pentru a-i fi virate sumele din contul ** şi pentru a recupera sumele care depăşesc suma contribuţiilor datorate de asiguratul salariat în luna respectivă, până la data la care ** nu va face viramentul, societatea nu poate avansa reclamantei sume de bani.

În apărare  au fost invocate dispozițiile art.205 C.p.c. şi ale O.U.G. nr.158/2005.

La data de 27.02.2019, pârâta ** a depus la dosarul cauzei prin Serviciul Registratură al instanţei, cerere de chemare în garanţie a ** (filele 84,85) pentru a fi obligată la a plăti reclamantei sumele pe care societatea angajatoare va fi obligată să le achite cu motivarea în esenţă că, are, potrivit prevederilor art.4 din OG nr.22/2002, obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun, să solicite rectificarea creditelor bugetare şi să vireze creditele bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite în titluri executorii, prerogative ce îi conferă acesteia legitimare procesuală în cererea de chemare în garanţie în raport de aceste prevederi.

În  susținerea cererii de chemare in judecata au fost invocate dispoziţiile art.72-74 Cpc, art.266 şi art.270 din Legea nr.95/2006, art.4 din OG nr.22/2002, art.22 din Legea nr.500/2002.

În susţinerea apărărilor, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 07.05.2019, chemata în garanţie a formulat întâmpinare (filele 95,96) prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în garanţie cu motivarea în esenţă că, plata concediilor medicale către salariaţi se efectuează de către angajator potrivit disp.art.1, art.3 alin.1, art.6 alin.3 şi 3 ind.1, art.36 alin.2 şi 3 din OUG nr.158/2005, aceasta nefiind condiţionată de recuperarea eventualelor sume care ar trebui suportate din ** si  că, doar în condiţiile expres prevăzute de art.36 alin.3 lit. c din OUG nr.158/2005, plata indemnizaţiilor se efectuează de către casele de sănătate, ceea ce nu este cazul în prezenta speţă.

La termenul de judecată din data de 08.05.2019, instanţa a admis în principiu cererea de chemare în garanţie a ** pentru motivele de fapt şi de drept din încheierea de la acea dată (fila 98).

Instanţa a încuviinţat părţilor proba cu înscrisuri apreciind-o a fi pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între părţile din prezenta cauză sunt stabilite raporturi juridice de muncă, potrivit contractului individual de munca nr.09/12-08-2013 (filele 8,9), reclamanta fiind angajată la societatea pârâtă, împrejurare necontestată în cauză.

Conform înscrisurilor medicale depuse (filele 19-35), in luna septembrie 2017 reclamanta a fost diagnosticata cu tumoare pulmonară dreaptă, fiind ulterior operată.

Prin promovarea prezentei acţiuni, reclamanta urmăreşte plata indemnizaţiei aferente concediului pentru incapacitate temporară de muncă, pentru perioada aprilie 2018-în prezent, pe considerentul refuzului angajatorului de îndeplinire a acestei obligaţii.

Instanţa constată că pretenţiile deduse judecăţii sunt în parte întemeiate:

Astfel pârâta, deşi a susţinut că a plătit reclamantei sumele cuvenite pentru concediile medicale pe perioada septembrie 2017-martie 2018, nu a contestat împrejurarea că, pentru perioada  aprilie 2018 până în prezent nu a mai plătit reclamantei drepturile cuvenite cu titlu de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi nu a invocat cauze exoneratoare de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată ce îi incumba în baza art. 36 alin. 3 lit. a) din OUG nr.158/2005, coroborat cu art. 40 alin. 2 lit. c) din Codul Muncii.

Potrivit dispoziţiilor art.76 din Ordinul MSP – CNAS nr.60/32/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.158/2005, sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc asiguraților şi care, potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005, se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se rețin de către platitor din contribuțiile pentru concedii şi indemnizații datorate pentru luna respectiva.

Conform prevederilor art.77 din acelaşi act normativ, (1) sumele reprezentând indemnizatii platite de către angajatori asiguratilor, care depasesc suma contribuţiilor datorate de acestia în luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie. (2) Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligaţia lunara de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisa conform modelului prevazut în anexa nr. 12, la care se ataseaza Declaratia privind obligaţiile de plată prevazuta la art. 1, precum si, după caz, dovada achitarii contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.

Pârâta a susţinut că nu va efectua nicio plată până când, chemata în garanţie ** nu va face viramentul sumelor restante din **.

În raport de starea de nevoie în care se află reclamanta şi de situaţia sa medicală care necesită costuri substanţiale, pârâta nu se poate degreva de obligaţia de plată.

În consecinţă, câtă vreme pârâta nu a plătit drepturile băneşti pentru incapacitate temporară de muncă, pretenţiile reclamantei sunt întemeiate în parte, în sensul în care instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâta să plătească reclamantei indemnizaţia de concediu medical cuvenită, începând cu luna aprilie 2018 până la data încetării calităţii de salariat a acesteia.

In ceea ce privește cererea de chemare in garanție a ** instanța urmează să o respingă ca neîntemeiata având in vedere ca pârâta in calitate de angajator al reclamantei este obligata la plata contravalorii concediilor medicale, iar după aceea in vederea recuperării  eventualelor sume care ar trebui suportate din ***angajatorul are obligația sa înregistreze la ** cererea la care sa anexeze centralizatorul cu certificatele de concedii medicale, iar achitarea contravalorii concediilor medicale de angajator nu este condiționata de recuperarea eventualelor sume care ar trebui suportate de **.

De asemenea, instanța constata ca pârâta nu a făcut dovada pretențiilor fata de chemata in garanție, ** având in vedere că cererile adresate acesteia si depuse la filele  64-70 din dosar nu sunt însoțite de  centralizatorul cu certificatele de concedii medicale ce trebuia a fi anexat fiecăreia din cererile pentru a se putea verifica daca aceste cereri vizează exclusiv sumele ce trebuiau a fi plătite reclamantei.

Astfel, modalităţile de recuperare a sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă sunt prevăzute la art. 77 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, norme aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de  Sănătate, prin care se dispune ca:

" (1) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.

(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la registratură casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevăzut în anexa nr. 18, precum şi, după caz, dovada achitării contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioadă anterioară pentru care se solicită restituirea."

 In consecința, fata de considerentele de fapt si de drept menționate anterior, instanța  va a admite în parte cererea de chemare în judecată si va respinge ca neintemeiata cererea de chemare in garantie a a ***.

Instanța având in vedere dispozițiile art.448 alin.1 pct.2 N. C. pr. civ. constata ca prezenta hotărâre  este executorie provizoriu de drept si fata de dispozițiile art.471 N. C.pr.civ. apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti - Secția a VIII, potrivit art. 490 C.p.c. sub sancţiunea nulităţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta **, CNP, cu domiciliul în **, în contradictoriu cu pârâta **, cu sediul în **.

Obligă pârâta ** să plătească reclamantei indemnizaţia de concediu medical cuvenită, începând cu luna aprilie 2018 până la data încetării calităţii de asigurat.

Respinge cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta ** cu sediul în ** in contradictoriu cu  **, cu sediul în **, ca neîntemeiată.

Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub sanctiunea nulitatii.

 Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, **, soluţia fiind pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PRESEDINTE, ASISTENT JUDICIAR, ASISTENT JUDICIAR,

GREFIER,

Dact/tehnored/As.Jud.A.B.

Com. Gref.………………… /2019

Domenii speta