Anulare proces verbal de contravenţie – nelegalitatea procesului-verbal în raport de faptul că nu conţine numele, prenumele şi nici calitatea persoanei care l-a întocmit

Hotărâre 4337 din 26.06.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei da faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.02.2019, sub nr. …./299/2019 (f. 1-13), petentul A a solicitat, în contradictoriu cu intimata D.G.P.M.B., Poliţia Sector 1, următoarele: în principal, anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PBW nr. 008230 din data de 10.02.2019, exonerarea de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 870 lei şi anularea punctelor de penalizare; în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului, exonerarea de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 870 lei şi anularea punctelor de penalizare.

În motivare, petentul a arătat că, prin procesul verbal mai sus menţionat, a fost reţinută în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 101 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aplicându-i-se sancţiunea amenzii în cuantum de 870 lei şi 4 puncte penalizare. În fapt, i s-a imputat depăşirea limitei vitezei regulamentare cu 33 km/h.

În legătură cu regularitatea formală a procesului verbal, petentul a invocat trei motive de nelegalitate, respectiv: lipsa menţiunii privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, menţionarea greşită a datei comiterii faptei, precum şi utilizarea unui alt model de proces verbal decât cel prevăzut de lege. A apreciat că viciile anterioare atrag sancţiunea nulităţii absolute a procesului verbal, întrucât prin instituirea obligativităţii menţionării lor se apără un interes public, general, fiind aplicabile dispoziţiile art. 16 şi 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Referitor la faptă, petentul a solicitat instanţei să-i pună în vedere intimatei să depună la dosar fotografiile şi înregistrarea care atestă săvârşirea acesteia, precum şi a următoarelor documente: certificatul de omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar şi autorizaţia de operator radar pentru agentul constatator.

În probaţiune, petentul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi cu înregistrarea video ce urmează a fi depusă de către intimată.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 16, 17 şi 31 din O.G. nr. 2/2001, O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 181 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002.

Plângerea contravenţională a fost timbrată cu 20 lei, conform art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013, dovada achitării acestei taxe regăsindu-se la fila 12.

La data de 08.04.2019, intimata a formulat întâmpinare (f. 20-21), prin care a arătat că nu se opune admiterii plângerii contravenţionale, dat fiind că agentul constatator nu a respectat, la întocmirea procesului-verbal, prevederile art. 17 din O.G. nr. 2/2001, în sensul că nu a completat datele sale de identitate, respectiv numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, omisiune de natură a atrage nulitatea actului sancţionator, conform art. 17 din O.G. nr. 2/2001.

A solicitat, de asemenea, în temeiul art. 454 C.proc.civ., respingerea unei eventuale cereri de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001 şi ale art. 454 C.proc.civ.

Analizând probatoriul administrat în cauză, reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PBW, nr. 008230 (f. 4), petentul a fost sancţionat contravenţional cu o amendă contravenţională în cuantum de 870 lei şi 4 puncte de penalizare, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 121 alin. (1) din R.A.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

În fapt, s-a reţinut că, în data de 10.02.2019, ora 00:57, petentul a condus autoturismul marca Renault, de culoare negru, având numărul de înmatriculare …, pe Şoseaua Odăii nr. 459 şi a fost înregistrat de aparatul radar tip Autovision, seria ROM 328, montat pe autospeciala cu numărul 24452, circulând cu viteza de 83 km/h pe un sector de drum unde limita maximă legală de viteză admisă este de 50 km/h.

Potrivit art. 34 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

Plângerea contravențională a fost formulată în termenul legal de 15 zile, în acord cu dispozițiile art. 31 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Din analiza procesului verbal aflat la fila 4 din dosar, reiese că petentul a primit un exemplar chiar la data întocmirii acestuia, respectiv 10.02.2019. Plângerea a fost înregistrată pe rolul instanţei în data de 25.02.2019, deci în interiorul termenului prescris de legiuitor.

Potrivit art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, „Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea”. În continuare, art. 17 din acelaşi act normativ prevede că „Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu”.

Ca atare, sancţiunea specifică pentru nerespectarea unei condiţii obligatorii la întocmirea procesului-verbal este nulitatea.

Nulitatea stipulată de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 este una expresă, necondiţionată de dovedirea de către petent a vreunei vătămări, astfel cum rezultă, de altfel, şi din considerentele Deciziei nr. XXII/2007, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în procedura recursului în interesul legii, în care se menţionează că „situaţiile în care nerespectarea anumitor cerinţe atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contravenţiei sunt strict determinate prin reglementarea art. 17 din ordonanţă”.

În cauză, procesul-verbal întocmit nu conţine numele, prenumele şi nici calitatea persoanei care l-a întocmit. Lipsa acestor menţiuni conduce la imposibilitatea identificării persoanei care a redactat procesul-verbal şi, implicit, la imposibilitatea stabilirii, cu certitudine, dacă aceasta avea sau nu abilitarea legală de a întocmi asemenea acte de sancţionare. O astfel de omisiune echivalează cu neasumarea, de către nicio persoană, a măsurilor dispuse prin procesul-verbal. Cu alte cuvinte, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, act administrativ individual, nu are autor.

Înfrângerea principiului legalităţii este, în acest caz, atât de gravă încât singura soluţie posibil a fi aplicată este anularea procesului-verbal, cu consecinţa repunerii petentului în situaţia anterioară.

Prin urmare, instanţa, în temeiul art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, va admite plângerea contravenţională şi, în consecinţă, va anula procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBW, nr. 008230, precum şi sancţiunile aplicate prin acesta.

În final, instanţa reţine că petentul nu a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul A, domiciliat în …., în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada Rutieră, cu sediul în Bucureşti, str. Logofăt Udrişte, nr. 9-15, sector 3.

Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBW, nr. 008230, precum şi sancţiunile aplicate prin acesta.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 26.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

PREŞEDINTE GREFIER