Plati

Sentinţă civilă 713 din 24.04.2019


Prin actiunea inregistrată la această instantă la data de (...) reclamanta (...) cu sediul in (...) prin reprezentant legal (...), a chemat in judecată pe parata (...) cu sediul in (...), solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta să oblige pe aceasta la plata sumei de (...) lei, reprezentand facturile nr. (...) in valoare de (...) lei; (...) in valoare de (...) lei; (...) in valoare de (...) lei; (...) in valoare de (...) lei; (...) in valoare de (...) lei; (...) si la plata dobanzii legale calculată de la scadenta fiecărei facturi si pana la plata efectiva.

In motivarea actiunii reclamanta arată că intre ea, in calitate de prestator si parată, in calitate de beneficiar exista incheiat contractul de prestări servicii nr. (...), in baza căruia prestatorul va depozita pe (...)  deseurile menajere aduse de beneficiar.

Mai precizează reclamanta că in conformitate cu prev. art. 9 alin. 1 lit. c din OUG 196/2005, in forma in care era in vigoare in perioada vizata de prezenta actiune, coroborate cu prev. art. 18 din Ordinul Ministrului Mediului nr. 2413/2016, administratorii de depozite ecologice declară si plătesc lunar, pana la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei in care s-a desfăşurat activitatea, taxa de 80 lei/tonă de deseu depozitată, aşa cum este mentionată in anexa 2 la OUG 196/2005.

In continuare, reclamanta arată că această obligatie a fost in vigoare pentru perioada (...)  si pana la (...) cand a intrat in vigoare OUG 48/2017, prin care această taxă a fost suspendată pana la (...)

Reclamanta mai mentioneaza că a inaintat paratei la data de (...) actul aditional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. (...), insă aceasta l-a tinut pana la data de (...), cand i-a fost returnat nesemnat si cu mentiunea că le returneaza si facturile fiscale, avand in vedere că taxa a fost suspendată pana la data de (...).

Parata a formulat intampinare si a solicitat respingerea actiunii, precizand că a achitat, in conformitate cu prevederile contractuale, tarifele stabilite pentru depozitarea deseurilor, prezenta actiune avand ca obiect pretentii financiare ale reclamantei solicitate in mod netemeinic, in plus faţă de pretul stabilit prin contract.

In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizand probatoriul administrat, instanta constată următoarele :

La data de (...) intre reclamantă, in calitate de operator de depozitare (prestator) si parată, in calitate de beneficiar, s-a incheiat contractul de prestari servicii nr. (...) avand ca obiect depozitarea de către operatorul de depozitare (prestator) a deseurilor menajere, la (...), in conditiile impuse de HG 349/2005 si OUG nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completările ulterioare.

Potrivit art. 20, din contract, tariful operatiunii de depozitare pentru deseurile depuse de beneficiar si cele asimilate acestora este de (...) lei/tonă.

La data de (...), reclamanta a inaintat paratei actul aditional nr. 2 la contractul de prestării servicii nr. (...), prin care acesta din urmă se modifica si se completează, in sensul că la Cap. V – art. 20 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins : „Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului contravaloarea taxei de 80 lei/tonă, taxa pe care prestatorul este obligat să o achite incepand cu data de (...), in conformitate cu art. 9 alin. 1 lit. c din OUG 196/2005 modificată. Această sumă va fi achitată de beneficiar in termen pana cel târziu pe 20 ale lunii următoare pentru deseurile depozitate in rampă din luna anterioară”, insă acesta nu a fost semnat de parată.

Prin adresa nr. (...) parata a comunicat reclamantei că potrivit prevederilor art. II din Ordonanta de Urgentă nr. 48/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu ce are următorul cuprins „Taxele prevazute la art. 9 alin. 1 lit. c din OUG 196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completările ulterioare se suspendă pana la 01.01.2019”, inainteaza acesteia următoarele documente : facturile nr. (,,,) ; (...); (...); (...); (...); (...) (documente originale) in valoare total cumulată de (...) lei; actul aditional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. (...) – ambele exemplare.

Potrivit art. 1270 alin. 2 cod civil, contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul părtilor ori din cauze autorizate de lege.

In cazul de faţă actul aditional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. (...)  nu a fost semnat de parată, lipsind astfel consimtamantul acesteia.

Avand in vedere cele mai susmentionate si tinand cont de disp.art. 249 cod procedura civila, instanta va respinge actiunea, ca neintemeiată.

In baza art. 453 cod procedura civila, instanta va obliga reclamanta la (...) lei cheltuieli de judecată către parată.