Pretenţii

Sentinţă civilă 42 din 31.01.2019


Rezumat: reclamantul, creditor în procedura execuţională, nu are niciun temei de drept să pretindă ca executorul judecătoresc, pârât în cauza cu obiect pretenţii, personal, sau în calitate de executor să execute fizic operaţiunile de demolare.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA Operator …

DOSAR NR. …. 

SENTINŢA CIVILĂ NR.  …

Şedinţa publică din 31 ianuarie 2019

Preşedinte: ..

Grefier: ..

Se procedează la soluţionarea cauzei având ca părţi pe reclamantul .. şi pe pârâtul …., pentru pretenţii.

 La apelul nominal se prezintă reclamantul, personal, lipsă fiind pârâtul.

 Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cererea este legal timbrată cu suma de 288 lei taxă judiciară de timbru.

 Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care se constată că B.E.J. … a comunicat instanţei copia Dosarului execuţional nr. ….

Reclamantul precizează că nu mai are de formulat alte cereri.

Nemaifiind alte probe de administrat, instanța declară încheiată etapa de cercetare a procesului şi acordă cuvântul pentru dezbaterea fondului.

Reclamantul solicită admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată, pentru motivele invocate în petitul acţiunii. Cu cheltuieli de judecată.

JUDECATA:

Constată că, prin cererea înregistrată la .. 2018, la această instanţă, reclamantul …, în contradictoriu cu pârâtul …, a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 4000 lei reprezentând prejudiciul produs de către pârât ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor vizând efectuarea procedurilor de executare silită din Dosarul execuţional nr. … al S.C.P.E.J. …, precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 În motivarea cererii, reclamantul a argumentat că, în anul 2012 a apelat la serviciile pârâtului pentru punerea în executare a unei sentinţe civile pronunţată de Tribunalul ….

 Reclamantul a mai argumentat că i-a plătit pârâtului onorariul solicitat ca urmare a demarării procedurii de executare silită din Dosarul execuţional nr. ….

În cadrul procedurii de executare, pârâtul a efectuat parţial actele de executare silită pe care le presupunea executarea, respectiv a adus la îndeplinire parţial punerea în executare a titlului executoriu, însă nu a finalizat această procedură, nerecuperând de la debitor cheltuielile de judecată şi cheltuielile de executare.

Reclamantul a precizat că  l-a contactat telefonic pe pârât, solicitându-i să depună toate diligenţele necesare pentru finalizarea executării silite şi recuperarea creanţei, însă pârâtul a lăsat dosarul în stare de nelucrare. Reclamantul a mai precizat că a  fost nevoit să se adrese unui alt executor judecătoresc, însă executarea a fost anulată.

 În drept, reclamantul a invocat art. 1357 Cod civil.

Pentru probaţiune, reclamantul a depus următoarele înscrisuri: adresă emisă către B.E.J. Rădulescu Cristian, cererea de executare silită, Încheierea nr. … pronunţată de Judecătoria …. în Dosarul nr. .., Încheierea din data de … pronunţată de Judecătoria Lipova în Dosarul nr. ….

 Prin întâmpinare, pârâtul a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Lipova, a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului şi cea de inadmisibilitate a cererii ca urmare a chemării în judecată a unei persoane fizice pentru proceduri execuţionale.

Pe fondul cauzei, pârâtul a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată formulată de reclamant, ca nelegală şi netemeinică.

 În motivarea întâmpinării, pârâtul a argumentat că prejudiciul în cuantum de 4.000 lei pretins a-i fi fost adus reclamantului, nu este întemeiat si nu poate fi dovedit. Prin cererea de executare s-a solicitat punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. … pronunţata de Tribunalul …, fiind emisă în aceste sens Încheierea de încuviinţare nr. … a Judecătoriei ... La data de …, s-a emis somaţia prin care debitoarea … a fost somată să respecte obligaţiile stabilite în sarcina sa, respectiv obligaţia de a face şi obligaţia de plata a sumei de 3.520,45 lei. La data de … au fost comunicate actele de executare debitoarei, iar la data …., pârâtul s-a deplasat la imobilul debitoarei încheind procesul - verbal prin care a constatat ca debitoarea nu s-a conformat somaţiei.

În ceea ce priveşte suma de bani, pârâtul a precizat că s-a emis adresa de poprire la angajatorul debitoarei.

Referitor la obligaţia de a face, constatând ca titlul executoriu nu dispune şi autorizarea creditorului să realizeze  lucrările pe cheltuiala debitoarei, a fost necesară pronunţarea unei noi hotărâri în acest sens (Dosar …). După obţinerea acestei hotărâri au fost reale dificultăţi -  reclamantul cunoscând foarte bine acest aspect - în a găsi o firma de profit care să fie dispusă să realizeze lucrările, să emită acte doveditoare a achitării contravalorii lucrărilor şi materialelor, să efectueze lucrările, iar plata să fie efectuată în rate, pe o perioadă mai mare de timp, dat fiind că reclamantul/creditor nu a dorit să înainteze aceste costuri.

Pentru a duce la îndeplinire titlul executoriu, cu acordul creditorului, după ce într-un final pârâtul a găsit o firmă dispusa să realizeze acele lucrări, a hotărât să înainteze costurile aferente în cuantum de 1.522,32 lei din sumele de bani obţinute de la terţul poprit - angajatorul debitoarei.

La data de ….2015, pârâtul  s-a deplasat la locuinţa debitoarei însoţit de ….. - administratorul firmei de construcţii …, comunicându-i-se debitoarei sa permită accesul constructorului în incinta imobilului pentru efectuării lucrărilor, după un program care urmează să se stabilească ulterior.

Prin acelaşi proces – verbal, pârâtul  a consemnat şi că suma de 1522,32 lei contravaloarea manoperei şi a materialelor a fost înmânată d-lui … cu obligaţia asumată de către acesta de a-i transmite factura şi chitanţa aferente.  Reclamantul, date fiind relaţiile încordate dintre părţi nu a dorit sa participe, însa, aflându-se în imediata apropiere, a citit şi semnat procesul - verbal.

După încheierea lucrărilor, din discuţiile telefonice avute pe rând cu debitoarea, creditorul şi reprezentantul firmei de construcţii, a luat act că lucrările au fost realizate integral, conform raportului de expertiza al expertului …, creditorul confirmându-i pârâtului ca este mulţumit de lucrarea efectuată.  Dat fiind că B.E.J. … funcţionând în cadrul S.C.P.E.J. … şi-a schimbat sediul din circumscripţia Judecătoriei … în circumscripţia Judecătoriei …. din luna februarie 2014, creditorul nu a avansat cheltuielile ocazionate nici de deplasarea subsemnatului din Lugoj in Lipova in data de 23.11.2015, nici ulterior finalizării lucrărilor în vederea încheierii unui proces - verbal de constatare, a fost în imposibilitate să încheie procesul - verbal şi, implicit, emiterea unui proces - verbal de stabilire a cheltuielilor suplimentare de executare. Această întârziere în emiterea actelor de executare menţionate a fost cauzată şi de întârzierea transmiterii către S.C.P.E.J. … a înscrisurilor doveditoare a încasării sumei de 1522,32 lei de către …....

În ceea ce priveşte sumele de bani ce au fost solicitate, prin cererea de executare, de către reclamant a fi recuperate, pârâtul a precizat că  reclamantul are de primit suma de 1.116 lei reprezentând cheltuieli de judecată şi suma de 400 avansată de acesta pentru executarea silită

Cumulând cele doua sume rezultă că, în total, creditorul avea de recuperat suma de 1.516 lei.

Pârâtul a precizat că până la acest moment, nici executorul judecătoresc nu si-a recuperat integrat onorariul de executare şi cheltuielile pricinuite de executarea silită, iar în ceea ce-l priveşte pe reclamant, i s-a restituit integral suma de 400 lei la data de 11.05.2018, suma ce a reprezentat avansul de executare achitat la momentul demarării procedurii de executare.

Referitor la pretenţiile băneşti pretinse pârâtul a precizat că sunt neîntemeiate, reprezentând o îmbogăţire fără justa cauză.

În drept, pârâtul a invocat art. 205 Cod procedură civilă.

Prin încheierea din data de 27 septembrie 2018, instanţa a respins excepţiile necompetenţei teritoriale a Judecătoriei …., a lipsei calităţii procesuale a pârâtului şi cea de inadmisibilitate a cererii ca urmare a chemării în judecată a unei persoane fizice pentru proceduri execuţionale, excepţii invocate de pârât prin întâmpinare.

Din analiza documentaţiei aferente dosarului, respectiv: adresă emisă către B.E.J. …., cererea de executare silită, Încheierea nr. … pronunţată de Judecătoria .. în Dosarul nr. …, Încheierea din data de … pronunţată de Judecătoria .. în Dosarul nr. …., instanţa reţine în fapt următoarele:

Obiectul cererii, respectiv pretenţiile invocate decurg din executarea  procedurilor execuţionale aferente Dosarului execuţional nr. …..

Pentru pretenţiile reclamantului în sumă de 4000 lei, invocate de acesta  reprezentând prejudiciul cauzat reclamantului de către pârât generat de neîndeplinirea obligaţiilor vizând efectuarea procedurilor de executare silită în dosarul execuţional menţionat, reclamantul nu a argumentat şi dovedit care sunt criteriile după care a calculat un atare prejudiciu, deşi a specificat textual că acesta constituie un prejudiciu material. În răspunsul la întâmpinare, acesta a confirmat că societatea specificată de pârât a executat lucrările de demolare pe care le implica executarea silită. Reclamantul nu avea niciun temei de drept să pretindă ca pârâtul personal, sau în calitate de executor să execute fizic operaţiunile de demolare. Chiar dacă reclamantul a indicat pârâtului respectiva societate, aceasta nu putea acţiona decât cu concursul pârâtului şi pe cheltuiala reclamantului, operaţiunile de demontare executându-se în cadrul executării silite. În consecinţă, instanţa nu identifică vreun prejudiciu cauzat reclamantului de către pârât, nici personal, nici în cadrul activităţii sale în calitate de executor judecătoresc.

Temeiurile de drept care susţin aceste considerente sunt conţinute de art. 3717 din vechiul Cod de procedură civilă în vigoare la data începerii executării silite, dosarul execuţional fiind instrumentat în anul 2012. Primul alineat al acestui articol specifică principiul în materie de executare silită că mijloacele necesare pentru executarea silită sunt asigurate de partea interesată ,,Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor”. Acest principiu a fost mai bine conturat prin art. 647 alin. 1 din noul Cod de procedură, conţinutul fiind cvasi-identic, dar mai explicit; ,,Creditorul este obligat să acorde executorului judecătoresc, la cererea acestuia, sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire, în bune condiţii, a executării silite, punându-i la dispoziţie şi mijloacele necesare în acest scop. El este obligat să avanseze cheltuielile necesare îndeplinirii actelor de executare, potrivit dispoziţiilor luate de executor”.

Însăşi sintagma ,,să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane” folosită de legiuitor la reglementarea executării obligaţiilor de a face, în art. 5802 din vechiul Cod de procedură civilă, respectiv în art. 904 din noul Cod de procedură civilă, evocă acelaşi principiu, respectiv cel că revine creditorului obligaţia de a pune la dispoziţia executorului mijloacele necesare pentru materializarea executării silite.

Or, lecturându-se dosarul execuţional, documentele care îl compun atestă doar corespondenţa adresată de executor …., societatea care a executat lucrările aferente obligaţiei de a face conţinută de titlul executoriu vizând depunerea documentului care atestă costul acestor lucrări, respectiv factura aferentă. Însă, cum creditorul – reclamant a fost autorizat să execute el însuşi această obligaţie sau prin altă persoană pe cheltuiala debitorului, rezultă că reclamantul – creditor avea obligaţia de a încheia contractul aferent îndeplinirii obligaţiei printr-o altă persoană, contract încheiat cu acea altă persoană, care să ateste costul manoperei aferente ca – în temeiul acelui contract, fie încheiat el inclusiv în forma simplificată atestată de factură – executorul să poată stabili cheltuielile de executare aferente.

Însă, pe lângă constatarea că reclamantul – creditor nu a procedat astfel, din dosarul execuţional şi din documentaţia aferentă prezentului dosar, rezultă că reclamantul nu a contestat susţinerea pârâtului că i s-a restituit integral suma de 400 lei, plătită la demararea procedurii de executare silită şi nici că s-a recuperat de la debitor suma de 1516 lei aferentă cheltuielilor de judecată atestate de titlul executoriu hotărâre judecătorească – Decizia civilă nr. …… a Tribunalului …, în sumă de 1116 şi 400 lei sumă avansată de reclamant pentru executare, atestate de copia Dosarului execuţional nr. …, sumă care, în timpul executării, a fost plătită celui care a efectuat demersurile de demolare aferente executării silite. Această situaţie este  confirmată şi de ultimul proces – verbal întocmit de executorul judecătoresc în Dosarul execuţional nr. .. al SCPEJ ...

Imputarea reclamantului că datorită tergiversării executării a fost prejudiciat, tergiversarea implicând refuzul executorului de a efectua acte sau operaţiuni execuţionale, nu îi poate fi opusă pârâtului deoarece reclamantul ar fi trebuit să aibă o conduită diligentă şi să exercite calea de atac a plângerii împotriva unui atare refuz al executorului în termenul specificat de at. 56 alin. 2 din Legea nr. 188/2000 conform modificării în vigoare la data declanşării executării silite;

,,(1) Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 7 lit. b)-i) se motivează, dacă părţile stăruie în cererea de îndeplinire a acestora, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului. (Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 11 al  art. 37 din Legea nr. 76 din 24 mai 2012  publicată în monitorul oficial nr. 365 din 30 mai 2012).

(2) În cazul refuzului nejustificat de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la alin. (1), partea interesată poate introduce plângere, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz, la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc”.

Ca atare, cererea reclamantului este neîntemeiată iar eventualele alte nemulţumiri ale acestuia nu puteau fi valorificate, respectiv nu puteau fi soluţionate decât în cadrul procedurii execuţionale prin căile de atac specificate a fi aferente acesteia.

În consecinţă, nefiind îndeplinite condiţiile aferente art. 137 Cod civil, invocat de reclamant, instanţa va respinge cererea formulată de reclamantul …., contradictoriu cu pârâtul …, pentru pretenţii.

Va constata că din omisiune s-a menţionat că identificarea pârâtului este  menţionată eronat doar prin numele …, identificarea corectă fiind  …, în nume propriu şi în calitate de titular al formei de exercitare a profesiei Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti …., urmând ca în temeiul art. 442 Cod procedură civilă, să se îndrepte eroarea materială din încheierile de şedinţă precedente şi din minuta hotărârii, această ultimă parte fiind omisă la întocmirea încheierilor de şedinţă precedente şi a minutei.

Constatând că reclamantul a solicitat cheltuieli de judecată, însă cum acesta nu a obţinut câştig de cauză, instanţa în temeiul art. 451 – 453 Cod procedură civilă, nu va acorda sume cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea formulată de reclamantul ….., contradictoriu cu pârâtul …., pentru pretenţii.

Constată că din omisiune s-a menţionat că identificarea pârâtului este  menţionată eronat doar prin numele …, identificarea corectă fiind  …., în nume propriu şi în calitate de titular al formei de exercitare a profesiei Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti …., urmând să se îndrepte eroarea materială din încheierile de şedinţă precedente şi din minuta hotărârii, această ultimă parte fiind omisă la întocmirea încheierilor de şedinţă precedente şi a minutei.

Fără cheltuieli de judecată.

 Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

 În temeiul art. 425 alin. ultim Cod procedură civilă, în cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Lipova.

 Pronunţată  la data de  31 ianuarie 2019.

 PREŞEDINTE GREFIER

 

Red/Tehnored

../..

4 Ex/ 2 Com./ …. 2019

Se comunică cu:

RECLAMANTUL:

1. ..

PÂRÂTUL:

2. ……