Potrivit art. 906 alin. (4) c. proc. civ., în forma în vigoare la data înregistrării cererii de executare silită, „Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul exec

Hotărâre 0 din 25.04.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 13.11.2018 sub nr. …/299/2018 reclamantul TG în contradictoriu cu pârâta CSS SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună stabilirea sumei datorate de pârâtă cu titlu de penalităţi pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 877/2017, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, începând cu data de 10.11.2017 şi până la pronunţarea hotărârii.

În motivarea cererii, reclamantul a susţinut că, prin sentinţa nr. 877/2017, pârâta a fost obligată să plătească, pentru reclamant, contribuţiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, sănătate şi şomaj pentru perioada 01.01.2015-14.09.2016 pentru o normă întreagă de 8 ore/zi, calculate raportat la salariul minim pe economie aferent perioadei indicate.

În continuare, a arătat că a declanşat executarea silită împotriva pârâtei, iar prin încheierea pronunţată în data de 21.05.2018 de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …/299/2018 s-a dispus obligarea debitoarei la plata unor penalităţi în cuantum de 100 de lei pe zi, calculate de la data de 10.11.2017 şi până la executarea obligaţiei.

Reclamantul a precizat că pârâta nu a executat obligaţia de a face stabilită în sarcina sa nici până în prezent.

În dovedire, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată (fila 23).

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

În temeiul art. 258 alin. (1) rap. la art. 255 alin. (1) C. proc. civ., instanţa a încuviinţat pentru reclamant proba cu înscrisuri, socotind-o admisibilă potrivit legii şi concludentă.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în prezenta cauză, reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa civilă nr. 877 din data de 09.05.2017, pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. …/97/2016, pârâta a fost obligată la plata, pentru reclamant, pentru perioada 01.01.2015-14.09.2016, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, sănătate şi şomaj pentru o normă întreagă de 8 ore/zi calculate în raport de salariul minim pe economie aferent perioadei indicate (fila 33). Totodată, pârâta a fost obligată la plata către reclamant a indemnizaţiei pentru concediu de odihnă cuvenit şi neefectuat în anul 2016.

Pentru punerea în executare a hotărârii, reclamantul s-a adresat BEJ „Răileanu Ionuţ-Cătălin” cu o cerere de executare silită, fiind deschis, la data de 09.10.2017, dosarul de executare nr. …/2017 (filele 32 şi 41).

Prin încheierea din data de 11.10.2017, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …/299/2017, s-a dispus încuviinţarea executării silite în temeiul sentinţei civile nr. 877 (fila 59).

Prin încheierea din data de 21.05.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. …/299/2018, pârâta a fost obligată la plata către reclamant a penalităţilor în cuantum de 100 lei pe zi, calculate de la data de 10.11.2017 până la executarea obligaţiei stabilite prin sentinţa civilă nr. 877 (filele 113-114 din dosarul ataşat). Încheierea a fost comunicată pârâtei la data de 29.05.2018, astfel cum rezultă din menţiunile de pe dovada de înmânare (fila 116 verso din dosarul ataşat).

În drept, potrivit art. 906 alin. (4) C. proc. civ., în forma în vigoare la data înregistrării cererii de executare silită, „Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor”.

Din interpretarea normei legale rezultă că, pentru stabilirea sumei definitive cu titlu de penalităţi, este necesar ca debitorul să nu fi procedat la executarea obligaţiei în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii.

În prezenta cauză, încheierea de aplicare a penalităţii a fost comunicată la data de 29.05.2018, iar până la prezentul termen pârâta nu a probat faptul că şi-ar fi îndeplinit obligaţiile stabilite prin sentinţa civilă nr. 877. Prin urmare, pârâta nu şi-a executat obligaţiile din titlul executoriu în termenul prevăzut de art. 906 alin. (4) C. proc. civ., motiv pentru care reclamantul este îndrituit la stabilirea sumei cu titlu de penalităţi definitive.

Referitor la prejudiciu, având în vedere faptul că obligaţia stabilită în sarcina pârâtei vizează plata contribuţiilor pentru reclamant la bugetul asigurărilor sociale de stat, sănătate şi şomaj, penalitatea în valoare de 100 de lei pe zi de întârziere este în măsură să asigure atât repararea prejudiciului cauzat reclamantului, cât şi constrângerea indirectă a pârâtei la executarea obligaţiei.

Astfel, cuantumul total al penalităţilor de întârziere este de 53.100 de lei (36.400 de lei pentru perioada 10.11.2017 – 09.11.2018 şi 16.700 de lei pentru perioada 10.11.2018 – 25.04.2019, data pronunţării).

Din aceste considerente, instanţa urmează să admită cererea şi să dispună obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 53.100 de lei cu titlu de penalităţi de întârziere.

Totodată, instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată şi va obliga pârâta, în temeiul art. 717 alin. (2) C. proc. civ., aplicat în mod corespunzător, la plata sumei de 108,29 de lei cu titlu de cheltuieli fotocopiere dosar de executare în contul BEJ „Răileanu Ionuţ-Cătălin”.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE

Admite cererea formulată de reclamantul TG, cu domiciliul ales în Deva, str. …, parter, jud. Hunedoara în contradictoriu cu pârâta CSS SRL, cu sediul în Bucureşti, str. …, sector 1.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 53.100 de lei cu titlu de penalităţi de întârziere.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Obligă pârâta la plata sumei de 108,29 de lei cu titlu de cheltuieli fotocopiere dosar de executare în contul BEJ „Răileanu Ionuţ-Cătălin”.

Executorie.

Definitivă.

Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 25.04.2019.

PREŞEDINTE,  GREFIER,