Legea 153/2017. Spor pentru complexitatea muncii. Interpretare. Categorii de salariati.

Decizie 340 din 05.02.2019


Salariile de bază prevăzute în Anexele la Legea nr. 153/2017, inclusiv majorarea salariului de bază cu 15%, pentru complexitatea muncii, se acordă începând cu data de 01.01.2019 doar pentru funcţionarii publici care-şi desfăşoară activitatea în cadrul unei structuri (Casă Judeţeană de Pensii) aflată sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Art. 38 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 153/2017 instituie prevederi derogatorii de la dispoziţiile cuprinse în Anexele la acelaşi act normativ, care vizează salarizarea personalului plătit din fonduri publice numai pentru în anul 2018.

Prin sentinţa civilă nr. 4756/15.11.2018, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.3073/63/2018, s-a respins acţiunea formulată de reclamanta I A S, având ca obiect anulare ac; instanţa a reţinut că reclamanta este salariat – personal contractual în cadrul instituţiei-pârâte – desfăşurându-şi activitatea în calitate de asistent medical principal, în cadrul Serviciului Expertiză Medicală.

Prin Decizia nr. 172/06.02.2018, Directorul executiv al instituţiei-intimate a stabilit că, începând cu data de 01.01.2018, contestatoarea va beneficia de un salariu de bază lunar în cuantum de 3720 lei.

Referitor la sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, reclamanta a pretins că intimata a procedat în mod eronat, stabilind respectivul spor în sumă fixă, modalitatea corectă de calcul fiind aceea reglementată de Legea nr. 153/2017 – şi anume aplicarea unui procent de 15% din salariul de bază, însă aceste susţineri sunt lipsite de suport juridic.

Cât despre prevederile art.1 alin.1 din Anexa VIII capitolul I subcapitolul 2 din Legea 153/2017 -  care, într-adevăr, prevăd că „Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat", în timp ce alin. 2 al aceluiaşi articol statuează "locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor, sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevăzută de Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare, sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens" , se reţine că dispoziţiile cuprinse în respectiva anexă vor deveni aplicabile numai după momentul 01.01.2019 – de la data respectivă urmând a fi avute în vedere salariile de bază prevăzute în Anexele la Legea nr. 153/2017, inclusiv acordarea unui spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în procent de până la 15% din salariul de bază, pentru funcţionarii publici care-şi desfăşoară activitatea în cadrul unei structuri (Casă Judeţeană de Pensii Dolj) subordonate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Cum dispoziţiile legale invocate de către contestatoare prevăd acordarea unui spor de până la 15%, nicidecum a unui spor în cuantum fix, de 15%, rezultă aşadar că este apanajul ordonatorului de credite de a stabili în concret procentul cu care va fi majorat salariul de bază al reclamantei, în raport de numărul factorilor de risc existenţi la locul de muncă, în aşa fel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu, legiuitorul stabilind doar limita minimă şi cea maximă a cestui spor, iar instanţa de judecată nu se poate substitui acestuia, în sensul de a decide că reclamantei trebuie să-i fie acordat procentul maxim prevăzut de legiuitor, cu titlu de sporului pentru condiţii vătămătoare sau periculoase.

De altfel, contestatoarea din prezentul litigiu nu are calitatea de funcţionar public, aşa încât nu se poate prevala de dispoziţiile mai-sus enunţate, ci are calitatea de personal contractual şi se încadrează astfel în categoria prevăzută în Anexa II, capitolul I, subcap. 2, alin.3, Nota pct.4 din legea nr. 153/2017. În mod similar, în ceea ce priveşte majorarea salariului de bază al contestatoarei cu 15%", pentru complexitatea muncii - reglementată de Nota nr. 2 la capitolul I, subcapitolul 1, lit. A, secţiunea a II-a din Anexa VIII la Legea 153/2017. 

Astfel, doar începând cu data de 01.01.2019 urmează a fi avute în vedere salariile de bază prevăzute în Anexele la Legea nr. 153/2017, inclusiv majorarea salariului de bază cu 15%, pentru complexitatea muncii, pentru funcţionarii publici care-şi desfăşoară activitatea în cadrul unei structuri (Casă Judeţeană de Pensii) aflată sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta, motivând că acţiunea nu a fost analizată în raport de probele administrate şi prevederile legale incidente în cauză, respectiv din HG 917/2017, a Regulamentului Cadru la acest act normativ Legea 153/2017, Anexa VIII. pct. B, art. 1 şi pct. 2 din Nota la Anexa 7.

Învederează că, în mod greşit, angajatorul a calculat şi acordat acest spor într-un cuantum fix, fiind în contradicţie cu dispoziţiile prevăzute în Anexa nr. VIII din Legea 153/2017, pct. B, art. 1.

Potrivit acestui text de lege, funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de  bază, iar potrivit art. 7 lit. i din Legea 153/2017, sporul reprezintă un element al salariului lunar şi este acordat ca procent la salariul de bază.

Mai exact, CJP Dolj, a calculat eronat acest spor majorând cu 25 % sporul de care beneficia în decembrie 2017 pentru condilii vătămătoare în cuantum de 212 lei şi nu a aplicat procentul de 15% prevăzut de lege la cuantumul salariului de bază.

Astfel, cu titlu de exemplu: sporul existent în decembrie 2017 era în cuantum de 212 lei, iar dacă s-ar aplica o majorare  cu 25% rezultă suma de 265 lei, adică exact suma ce se regăseşte ca şi spor condiţii vătămătoare în deciziile mai multor angajaţi.

În realitate, conform normelor de drept menţionate, acest spor ar fi trebuit calculat prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază lunar şi nu cum defectuos a procedat intimata.

Adică la un salariu de bază de 5.533  lei aplicând procentul de 15% ar fi trebuit să rezulte un spor pentru condiţii vătămătoare în cuantum de 830 lei şi nu de 265 lei cum se regăseşte în cuprinsul deciziei contestate.

Menţionează faptul că, din conţinutul Buletinului de determinare prin expertizare nr.215/10.01.2018 întocmit de Direcţia de Sănătate Publică Dolj, rezultă că sunt îndreptăţiţi să primească acest spor de condiţii periculoase reglementat de HG 917/2017 şi a Regulamentului cadru la acest act normativ.

Învederează instanţei că, salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face etapizat potrivit Legii 153/2017, iar potrivit art.38 alin.3 şi alin.6 „începând cu data de 01.01.2018 se acordă următoarele creşteri salariale:

 „a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii…”.

(6) În situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022, iar în baza art.25 din Legea 153/2017 „(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz”.

În ceea ce priveşte sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare de muncă, dispoziţiile Legii 153/2017, art.1 subcapitol II din  Anexa VIII prevede că funcţionarii publici beneficiază de acest spor de până la 15% corespunzător  timpului lucrat. Alin.2, locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea corectă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite cu consultarea sindicatului, sau după caz a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita Regulamentului elaborat în temeiul prezentei legi, având la bază Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de autorităţile abilitate în acest sens”. În baza art. unic al Anexei 1 din HG 917/2017 „Pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, mărirea sporului pentru personalul plătit la Cap. I şi Cap. II din Anexa VIII la Legea cadru 153/2017, cu excepţia personalului din administraţia publică locală, în funcţie de numărul de factori de risc întruniţi, este următoarea:

a) spor de 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art.5 din Regulamentul cadru;

 b) spor de 5,1% până la 10%din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art.5 din Regulamentul cadru;

 c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art.5 din Regulamentul cadru.

Cu privire la categoriile de personal cărora le sunt aplicabile acest spor, învederează instanţei dispoziţiile art. 3 din Anexa I a HG 917/2017, respectiv: (1) Categoriile de personal prevăzute la Cap. I, II din Anexa VIII din Legea 153/2017 pot beneficia de spor pentru condiţii vătămătoare a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa l, care face parte din prezentul Regulament cadru.

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare sunt acelea care întrunesc cel puţin 2 factori de risc prevăzuţi la art. 5, astfel cum este prevăzut în buletinele de determinare şi buletinele de expertizare eliberate în condiţiile legii.

Raportat la conţinutul buletinelor de determinare precizează că acestea conţin informaţii cu privire la aplicarea tuturor măsurilor de normalizare a condiţiilor de muncă..., numărul de factori de risc, respectiv: existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului, intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori, durata de expunere la acţiunea acestora, existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă care determină un risc de îmbolnăvire sau accidentare, structura la nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă, existenţa unor condiţii ce pot duce la uzura prematură a organismului, existenţa unor factori cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică, intensitatea de acţiune a factorilor cu grad ridicat ce pot afecta sănătatea fizică şi psihică.

Faţă de aceste considerente, apreciază că este îndreptăţită să beneficieze de acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare.

C u privire la aplicarea de către instanţa de fond a art. 38, alin.3, lit. a din Legea 153/2017,  respectiv majorarea salariului de bază şi a sporurilor începând cu data de 01.01.2018, apreciază că aceste dispoziţii sunt aplicate nelegal şi neîntemeiat, întrucât acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare sau periculoase este reglementată de art., subcap. II din Anexa VIII a Legii 153/2017  menţionându-se în mod expres la alin. 2 a acestui articol că„ locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatului sau după caz a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de autorităţile abilitate în acest sens.

Învederează de asemenea faptul că pârâta are obligaţia de a stabili cuantumul acestui spor în funcţie de Buletinul de determinare, în limita impusă de articolul unic al  Anexei l  din HG 917/2017, şi cu respectarea limitei stabilite pe total buget pentru fiecare ordonator de credite, potrivit art.25 din aceeaşi lege.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj a depus întâmpinare la dosar, solicitând respingerea apelului cu motivarea că, în ceea ce priveşte solicitarea privind acordarea unui spor pentru condiţii vătămătoare în procent de 15% calculat la salariul de bază conform prevederilor art.1 pct. B „Reglementări specifice funcţionarilor publici” din Anexa 8 a Legii 153/2017 coroborate cu art.11 din Regulamentul-cadru şi cu articolul unic din anexa I lit. a din HG 917/2017, solicită să fie respinse şi să se reţină că reclamantei contestatoare nu i s-a  acordat acest spor întrucât aceasta nu a beneficiat de un astfel de spor anterior datei de 01.01.2018, iar legiuitorul a prevăzut expres care va fi cuantumul sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în art.38 alin.3 lit. a.

Solicită să se reţină faptul că HG 917/2017 nu poate constitui temei legal pentru solicitarea acestui spor de către contestatoare, raportat la funcţia pe care o deţine, întrucât acest act normativ aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală care reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă,  a categoriilor de personal, a mărimii concrete, precum şi a condiţiilor de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă prevăzute în cap. II din anexa nr. VII, precum şi în cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr.153/2017, iar personalul medical nu este reglementat de anexa VII şi VIII, ci de anexa II, cap. I, pct.2 lit. a Nota pct.4, aşa încât nici buletinul de determinare încheiat în baza HG 917/2017 nu îi este opozabil.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor invocate şi apărărilor formulate, văzând dispoziţiile art. 478-479 NCPC, apelul este nefondat, din următoarele considerente:

Deşi apelanta invocă, în principal, aplicarea prevederilor din Anexa VIII la Legea nr. 153/2017, motivând că este îndreptăţită la primirea sporului de condiţii periculoase şi vătămătoare, calculat în procent de 15% raportat la salariul de bază, aceasta nu are calitatea de funcţionar public, pentru a se putea prevala de textele de lege invocate în motivele de apel, deoarece face parte din categoria personalului contractual, astfel că,  se încadrează la personalul prevăzut în Anexa II, capitolul I, subcap. 2, alin.3, Nota pct.4 din legea nr. 153/2017. Prin urmare, majorarea salariului de bază al apelantei cu 15%", pentru complexitatea muncii - reglementată de Nota nr. 2 la capitolul I, subcapitolul 1, lit. A, secţiunea a II-a din Anexa VIII la Legea 153/2017, care statuează "Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%" , este aplicabilă ulterior datei de 01.01.2019.

În mod corect, instanţa de fond a reţinut că art. 38 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 153/2017 instituie prevederi derogatorii de la dispoziţiile cuprinse în Anexele la acelaşi act normativ, care vizează salarizarea personalului plătit din fonduri publice numai pentru în anul 2018.

Potrivit art. 36 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 „La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38”, în timp ce art. 38 alin. 1 din acelaşi act normativ statuează „ Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.”

Conform art. 38 alin. 2 lit. a), 3 lit. a) şi 4 din Legea nr. 153/2017 "(2) Începând cu data de 1 iulie 2017: a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii ... (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. ... 4) În perioada 2019 - 2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).”

Aşadar, salariile de bază prevăzute în Anexele la Legea nr. 153/2017, inclusiv majorarea salariului de bază cu 15%, pentru complexitatea muncii, se acordă începând cu data de 01.01.2019 doar pentru funcţionarii publici care-şi desfăşoară activitatea în cadrul unei structuri (Casă Judeţeană de Pensii) aflată sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Totodată, Curtea, reţine ca fiind corectă argumentaţia primei instanţe, potrivit cu care, majorare salarială ce a făcut obiectul analizei în prezenta cauză, reprezintă un drept salarial nou, de care angajaţii intimatei nu beneficiau în luna iunie a anului 2017 deci, nu ar putut fi acordat nici începând cu luna iulie a aceluiaşi an şi nici în anul 2018, ci doar începând cu anul 2019, Legea nr. 153/2017 fiind aplicată în mod etapizat, într-un interval de 5 ani (2017 – 2022) şi oricum,  temeiul juridic invocat în solicitarea acestui spor se referă la o categorie distinctă de salariaţi,  respectiv, funcţionari publici, din care  contestatoarea (personal contractual) nu face parte, textul de lege nefiindu-i opozabil.