Drept civil obiect : evacuare

Sentinţă civilă 82 din 07.03.2019


DREPT CIVIL

OBIECT : EVACUARE

SENTINŢA  CIVILĂ Nr. 82/2019

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei  instanţe la data de  24.10.2018 şi înregistrată sub nr. 6964/202/2018, reclamantul DR a chemat în judecată pe pârâta NE, solicitând instanţei ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună evacuarea acesteia din imobilul aflat în proprietatea sa exclusivă, situat Călăraşi, str. ...jud.Călăraşi şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare reclamantul  arată că, a fost căsătorit cu pârâta, căsătoria fiind desfăcută la data de 07.11.2013, conform sentinţei nr. .../07.11.2013 pronunţată de Judecatoria Călăraşi în dosar nr. .../202/2013.

Mai arată că în anul 2006, fiind cadru militar, a beneficiat de prevederile Legii speciale nr. 562/2004 modificată cu prevederile Legii nr. 357/2006 privind autorizarea institituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare.

În acest sens, a încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară 02547 Bucureşti  contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr. ... pentru imobilul situat în Călăraşi, ...înscris în Cartea Funciară a Localităţii Călăraşi la numărul .., având numărul cadastral ..., compus din 2 camere de locuit, cu o suprafaţă utilă totală de 49.76 mp, inclusiv dependinţele în proprietate exclusive, precum şi cota-parte indiviză din suprafaţa părţilor comune ale imobilului, precum şi o cotă indiviză de 20.40 mp din terenul aferent locuinţei.

Mai arată că durata contractului este de 20 de ani, perioada pentru care  s-a eşalonat în rate lunare valoarea acestuia.

Precizează că pe timpul căsătoriei pârâta a beneficiat de dreptul de folosinţă al imobilului, însă acesta a încetat la data desfacerii căsătoriei, întrucât pârâta nu este parte contractantă  şi nu beneficiază de prevederile contractuale, nefiind cadru militar, conform prevederilor exprese ale art. 2 alin.(1) din legea 562/2004, modificată şi completată, potrivit căruia "pot cumpăra a singura locuinţă de serviciu, titularul contractului de închiriere, dacă o deţine în baza unui contract  valabil încheiat şi îndeplineşte o funcţie în una dintre instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publica si securitate naţională, precum şi pensionarii sau urmaşii titularilor contractelor de închiriere decedaţi, în situaţia în care fac dovada că ocupau locuinţă de serviciu, au achitat chiria la zi şi că nu au deţinut în proprietate o locuinţa după anul 1990".

Arată că pârâta locuieşte în imobil de la data pronunţării sentinţei de divorţ, însă refuză să părăsească imobilul deşi nu are niciun temei legal pentru a-l folosi si orice discuţie amiabilă în acest sens o refuză.

Mai mult decât atât, aceasta generează cheltuieli aferente imobilului pentru care este dat în judecată de terţi furnizori .

În dovedirea cererii formulate au fost depuse următoarele înscrisuri; contract de vânzare- cumpărare nr. .., sentinţă civ. nr. ../07.11.2013 pronunţată  de Judecătoria Călăraşi, încheierea nr. ../22.01.2016 emisa de OCPI-BCPI Călăraşi, încheierea nr. ../19.04.2007 emisa de O.C.P.I.-B.C.P.I Călăraşi, sentinţe judecătoreşti, (filele 6-96). 

Pârâta, legal citată nu a formulat întâmpinare, dar prezentă la termenele de judecată stabilite a solicitat respingerea acţiunii şi a depus înscrisuri în apărare

 În cauză, instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri, respectiv cele ataşate la dosarul cauzei.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la filele 115 şi 117, respectiv copia certificatului de căsătorie şi a sentinţei civile nr.../07.11.2013 a Judecătoriei Călăraşi, reclamantul şi pârâta  au fost căsătoriţi  din data de 28.04.1979 şi până la data de  07.11.2013, iar până la acest moment nu s-a realizat partajarea bunurilor comune.

În timpul căsătoriei, respectiv la data de 19.12.2006  reclamantul a dobândit, conform contratului de vânzarea cumpărare cu plata în rate nr. .../19.12.2006  aflat la filele 8-11,  imobilul( locuinţă de serviciu)  situat în Călăraşi, ... înscris în cartea funciară a localităţii Călăraşi sub nr..., număr cadastral .. .

În drept, instanţa reţine că potrivit art. 1034 C. procedură civilă, procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept,  se aplică în cazul in care acestea sunt ocupate, fără drept de către locatar sau alte persoane, ocupantul fiind definit la litera e a art.1034 drept „  orice persoană, alta decât proprietarul sau locatarul care ocupă în fapt imobilul, cu sau fără permisiunea  ori îngăduinţa proprietarului” , iar proprietarul fiind definit”  titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv locatarul”.

În cazul acestei proceduri speciale, conform art. 1043 alin.2 Cod procedură civilă, pârâtul poate invoca apărări de fond privind temeinicia motivelor de fapt şi de drept ale cererii, inclusiv lipsa titlului reclamantului.

Întrucât contractul de achiziţionare a imobilului a fost încheiat în timpul căsătoriei, instanţa reţine că potrivit art. 30 din Codul familiei ( aplicabil în cauză raportat la prevederile art. 33 din Legea nr. 71/2011 ) acestuia îi este aplicabil regimul comunităţii de bunuri, bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi fiind, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor cu excepţia situaţiei în care ar fi bunuri proprii, astfel cum sunt reglementate de art.31 din Codul familiei.

Instanţa reţine că imobilul  în cauză, chiar dacă a fost dobândit în virtutea calităţii speciale ce o avea reclamantul la momentul încheierii contractului de achiziţie, nu este un bun propriu al acestuia, neîncadrându-se în situaţiile reglementate de art. 31 din Codul familiei, ci un bun comun la soţilor, fapt pentru care, în virtutea dreptului de coproprietate, fiecare soţ are dreptul de a folosi bunul comun fără consimţământul expres al celuilalt soţ.

Nefiind îndeplinite în cauză cerinţele prevăzute de lege pentru a fi aplicabilă procedura reglementată de art. 1034 şi următoarele din Codul de procedură civilă, pârâta neavând calitatea de fost locatar sau de ocupant fără drept, ci de coproprietar, instanţa va respinge cererea de  chemare în judecată formulată de reclamantul DR de evacuarea a pârâtei NE din imobilul situat în  Călăraşi, str. ...,jud.Călăraşi, ca neîntemeiată.

Domenii speta