Pretentii - nulitate contract - Potrivit art. 1246 c. civ., „(1) Orice contract încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulităţii, dacă prin lege nu se prevede o altă sancţiune. (2) Nulitatea poate fi abs

Hotărâre 7729 din 08.11.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 18.01.2019 sub nr. .../299/2019 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti reclamanta SC E.I. SRL în contradictoriu cu pârâta T. SA a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea contractelor de prestări servicii din data de 26.04.2017 şi restituirea sumei de 2.033,23 de lei, achitate în baza contractelor anterior menţionate, alături de dobânda legală penalizatoare, precum şi acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a susţinut că, în momentul expirării valabilităţii contractelor anterioare, nu a mai dorit continuarea relaţiilor contractuale cu pârâta, însă aceasta din urmă a continuat să transmită facturi.

În continuare, a arătat că a achitat facturile doar în scopul evitării unor penalităţi de întârziere, contractele de prestări servicii nefiind semnate.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1164, art. 1170, art. 1270, art. 1272, art. 1516. Art. 1530 C. civ. şi C. proc. civ.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată (filele 1, 52-54 şi 61).

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivare, a arătat că reclamanta nu specifică un motiv de nulitate absolută a contractelor, respectiv nu precizează dispoziţia legală instituită pentru ocrotirea unui interes general care ar fi fost încălcată, iar pe contracte este aplicată ştampila reclamantei, în timp ce ordinele de serviciu pentru instalarea echipamentelor, emise în executarea convenţiilor, au fost semnate de administratorul reclamantei.

Pârâta a precizat că reclamanta a procedat la plata facturilor timp de 19 luni.

În drept, pârâta a invocat dispoziţiile art. 205-208, art. 196-197 C. proc. civ., art. 1182 alin. (1) şi (2), art. 1186 şi art. 1196 alin. (1) C. civ. 

În dovedire, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Reclamanta a depus răspuns la întâmpinare şi cerere modificatoare prin care a reiterat că, în momentul expirării valabilităţii contractelor anterioare, nu a mai dorit continuarea relaţiilor contractuale cu pârâta, însă aceasta din urmă a continuat să transmită facturi.

A adăugat că echipamentele au fost ridicate in data de 25.10.2018, dar pârâta a continuat să emită facturi.

Reclamanta a menţionat că solicită restituirea sumei totale de 1.729,54 de lei şi constatarea încetării contractelor.

Pârâta a depus întâmpinare la cererea modificatoare prin care a indicat că procesul-verbal de predare-primire echipament din data de 25.10.2018 reflectă preluarea doar a unui echipament, nefiind afectată prestarea de servicii contractate prin Contractul nr. SO_23117597 din data de 26.04.2017 şi nici a serviciilor de Net Mobil.

În drept, pârâta a invocat dispoziţiile art. 205-208, art. 196-197 C. proc. civ., art. 1182 alin. (1) şi (2), art. 1186 şi art. 1196 alin. (1) C. civ. 

În dovedire, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În temeiul art. 258 alin. (1) rap. la art. 255 alin. (1) C. proc. civ., instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, socotind-o admisibilă potrivit legii şi concludentă.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în prezenta cauză, reţine următoarele:

În fapt, la data de 26.04.2017 au fost întocmite contractele pentru furnizarea pachetului de servicii şi/sau a echipamentelor T.  România nr. SO_23117597, SO_23117616 şi SO-23117585, având ca obiect, în conformitate cu art. 2.1, prestarea unor servicii de telefonie fixă, internet şi date mobile (filele 15-24, 25-34 şi 35-44).

Toate contractele beneficiază pe ultima pagină de o ştampilă din partea reclamantei (filele 24, 34 şi 44). Totodată, ordinele de serviciu referitoare la instalarea echipamentelor, emise în temeiul convenţiilor menţionate, au fost semnate şi ştampilate de către reclamantă (filele 71 verso, 77 verso şi 83 verso).

În drept, potrivit art. 1246 C. civ., „(1) Orice contract încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulităţii, dacă prin lege nu se prevede o altă sancţiune. (2) Nulitatea poate fi absolută sau relativă. (3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatată sau declarată prin acordul părţilor. (4) Prin acordul părţilor nu pot fi instituite şi nici suprimate cauze de nulitate. Orice convenţie sau clauză contrară este considerată nescrisă”.

În prezenta cauză, reclamanta nu a dovedit incidenţa vreunei cauze de nulitate, absolută sau relativă, a contractelor nr. SO_23117597, SO_23117616 şi SO-23117585.

În această ordine de idei, argumentul reclamantei referitor la nesemnarea contractelor nu poate fi reţinut din următoarele considerente:

În primul rând, contractele menţionate, deşi nu sunt semnate, conţin o ştampilă din partea reclamantei.

În al doilea rând, ordinele de serviciu pentru instalarea echipamentelor au fost semnate şi ştampilate de către reprezentantul reclamantei. Mai exact, montarea echipamentelor necesare pentru furnizarea serviciilor de telefonie fixă, internet şi date mobile (obiectul contractelor nr. SO_23117597, SO_23117616 şi SO-23117585) a avut loc în prezenţa reprezentantului reclamantei, iar acesta a atestat, prin semnarea şi ştampilarea ordinelor, îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de instalare a echipamentelor tehnice. Or, într-o asemenea situaţie, reclamanta şi-a manifestat consimţământul cu privire la prestaţiile generate de convenţiile menţionate, acceptând montarea echipamentelor. Astfel, nu se poate susţine că reclamanta nu şi-a însuşit şi nu a cunoscut contractele, din moment ce a participat la operaţiunea de instalare a echipamentelor aferente. În consecinţă, chiar şi în ipoteza în care nu ar fi cunoscut contractele, prin conduita ulterioară, reclamanta şi-a însuşit, în mod implicit, şi prevederile contractuale. Într-o asemenea situaţie, lipsa semnăturii de pe contracte este acoperită prin însuşirea ulterioară.

În al treilea rând, reclamanta a procedat la achitarea facturilor emise în temeiul contractelor nr. SO_23117597, SO_23117616 şi SO-23117585. Aşadar, reclamanta a cunoscut obligaţiile care îi revin în baza contractelor, nu le-a contestat şi a procedat la achitarea sumelor datorate.

Din aceste considerente, contractele nr. SO_23117597, SO_23117616 şi SO-23117585 nu sunt afectate de nulitate.

Referitor la solicitarea reclamantei de restituire a sumelor achitate după data de 25.10.2018, aceasta este neîntemeiată deoarece procesul-verbal din data de 25.10.2018 se referă doar la preluarea unui echipament de tip modem (fila 166). Or, în temeiul convenţiilor nr. SO_23117597, SO_23117616 şi SO-23117585 au fost instalate mai multe echipamente pentru furnizarea serviciilor de telefonie fixă, internet şi date mobile, astfel încât nu se poate susţine că la data de 25.10.2018 a încetat prestarea tuturor serviciilor. În acest sens, procesul-verbal din data de 25.10.2018 nu atestă ridicarea tuturor echipamentelor.

Similar, cererea reclamantului de constatare a încetării contractelor nu poate fi reţinută întrucât reclamantul nu a probat îndeplinirea propriilor obligaţii generate de contract. Într-o asemenea ipoteză, nu se poate constata încetarea convenţiilor, din moment ce nu se poate stabili dacă toate obligaţiile au fost executate.

Având în vedere argumentele expuse, instanţa urmează să respingă cererea ce neîntemeiată.

În cazul cheltuielilor de judecată, art. 453 C. proc. civ. dispune că „(1) Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. (2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată”.

Astfel, instanţa va respinge solicitarea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată deoarece reclamanta nu este partea care a câştigat procesul.

Totodată, instanţa va lua act că pârâta a declarat că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC E.I. SRL, cu sediul în sector 3, Bucureşti, STR. ... în contradictoriu cu pârâta T. România Communications SA, cu sediul în sector 1, Bucureşti,  ... ca neîntemeiată.

Respinge solicitarea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Ia act că pârâta a declarat că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.11.2019.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

Domenii speta