Contestaţie la executare - Susţinerea contestatoarei în sensul că sunt aplicabile dispoziţiile Deciziei nr. 348/2014 a Curţii Constituţionale nu poate fi reţinută deoarece decizia menţionată a fost pronunţată la data de 17.06.2014, neputând fi aplicată în

Hotărâre 7305 din 01.11.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la executare înregistrată la data de 29.05.2019 sub nr. .../299/2019 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti contestatoarea Filarmonica AB în contradictoriu cu intimatul RG a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate intervenirea perimării pentru toate actele de executare silită efectuate în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 3012/08.04.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. .../3/2008 şi să dispună anularea acestora.

În motivare, contestatoarea a susţinut că, potrivit actelor aflate în dosarul de executare, executorul judecătoresc nu a mai emis niciun act de executare de mai bine de 6 luni de zile, fiind incidente dispoziţiile art. 697 alin. (1) C. proc. civ. şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 188/2000.

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 697 alin. (1) C. proc. civ.

În dovedire, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Intimatul nu a formulat întâmpinare.

Analizând excepţia necompetenţei teritoriale, invocată din oficiu, reţine următoarele:

Potrivit art. 24 C. proc. civ., „Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare (subl. ns.)”. În continuare, art. 25 alin. (1) C. proc. civ. stabileşte că „Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi (subl. ns.)”.

În speţă, executarea silită a început la data de 18.03.2013 (data sesizării organului de executare), astfel încât aceasta va fi guvernată de prevederile Codului de procedură civilă, în forma aflată în vigoare la acel moment (filele 3 şi 14 din dosarul de executare).

În temeiul art. 713 alin. (1) C. proc. civ. (în forma aflată în vigoare la data de 18.03.2013), „Contestaţia se introduce la instanţa de executare (subl. ns.)”. Totodată, art. 650 alin. (1) C. proc. civ. (în forma aflată în vigoare la data de 18.03.2013) prevede că „Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea (subl. ns.), în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

Or, din înscrisurile aflate la dosar reiese că sediul executorului judecătoresc se află în sectorul 3 al municipiului Bucureşti (filele 13, 14 şi 15 din dosarul de executare). În consecinţă, competenţa de soluţionare a prezentei contestaţii la executare revine Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, ca instanţă în a cărei rază teritorială se află sediul executorului judecătoresc, iar nu Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Susţinerea contestatoarei în sensul că sunt aplicabile dispoziţiile Deciziei nr. 348/2014 a Curţii Constituţionale nu poate fi reţinută deoarece decizia menţionată a fost pronunţată la data de 17.06.2014, neputând fi aplicată în mod retroactiv, respectiv în cazul executărilor silite declanşate înainte de această dată. Mai exact, Decizia nr. 348 produce efecte doar pentru viitor, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţie.

Din aceste considerente, instanţa va admite excepţia necompetenţei teritoriale, invocată din oficiu şi va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei teritoriale, invocată din oficiu.

Declină competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare formulată de contestatoarea Filarmonica AB, cu sediul în sector 1, Bucureşti, STR. ... în contradictoriu cu intimatul RG, cu domiciliul în sector 6, Bucureşti, STR.  ... în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

Fără cale de atac.

Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 01.11.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,