Incuviintare executare silita

Hotărâre 0 din 25.11.2019


INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 20.11.2019 Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești AB a solicitat încuviinţarea executării silite în cadrul dosarului de executare nr. 375/2019 în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 4469/02.06.2015 pronunțată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. …/311/2014 privind pe creditorii MM şi MI şi pe debitoarea CD BANK ROMANIA S.A.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, conform chitanţei depuse la dosar.

Analizând actele dosarului, instanţa va respinge cererea pentru următoarele motive:

Potrivit art. 632 C. proc. civ., executarea silită se va efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Prin cererea de executare silită, creditorul a solicitat punerea în executare a titlului executoriu menţionat, prin toate formele prevăzute de lege, până la concurenţa creanţei  prevăzute în titlul executoriu, la care se adaugă cheltuielile de executare silită.

Cererea de executare silită a fost formulată de creditori în vederea recuperării sumei de 4328,64 CHF reprezentând prejudiciul creat acestora constând în dobânda încasată suplimentar de bancă prin modificarea componentei fixe a dobânzii, respectiv a marjei bancare (MB) în perioada 01.11.2016 – 31.10.2019 astfel cum rezultă din Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de Expert Berea Maria la data de 01.11.2019.

Instanța reține că prin Sentința civilă nr. 4469/02.06.2015 pronunțată de Judecătoria Slatina în dosarul nr…./311/2014 invocată ca titlu executoriu în prezenta cauză a fost admisă în parte cererea formulată de creditorii MM şi MI în contradictoriu cu pârâta CD BANK ROMANIA S.A., a fost constatată nulitatea absolută a clauzelor prevăzute de art. 6 pct. 6.2 și pct. 6.3 din Contractul de credit ipotecar nr. C2202/3600/6803 din 20.12.2007, așa cum a fost modificată prin actul adițional, referitoare la modificarea unilaterală a dobânzii și a fost obligată pârâta să restituie reclamanților sumele încasate suplimentar prin modificarea unilaterală a dobânzii la cursul BNR de la data plății.

Prin Încheierea de ședință din data de 21.03.2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. …/299/2016 s-a dispus încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 4469/02.06.2015 pronunțată de Judecătoria Slatina pentru sumele ce reies din titlu executoriu.

Ca urmare a încuviințării executării silite prin încheierea anterior menționată s-a executat suma de 7744,75 CHF reprezentând diferențe de dobândă încasate suplimentar de bancă prin modificarea unilaterală a dobânzii.

S-a mai susținut în cererea de încuviințare a executării silite faptul că, deși s-a executat silit suma de 7744,75 CHF, în continuare debitoarea nu a implementat dispozițiile Sentinței civile nr. 4469/02.06.2015 aplicând soldului creditului aceeași marjă majorată a dobânzii, creând creditorilor un prejudiciu în sumă de 4328,64 CHF, prejudiciu rezultat din Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de Expert Berea Maria la data de 01.11.2019.

Instanța constată că în mod neîntemeiat se susține în cererea de încuviințare a executării silite faptul că sunt creditorii îndreptățiți în continuare la recuperarea prejudiciului creat prin raportare la o sumă stabilită prin intermediul unui raport de expertiză, sumă ce nu are caracter cert, fiind stabilită în mod unilateral de aceștia și care nu rezultă dintr-un titlu executoriu.

Mai mult, dispozițiile Sentinței civile nr. 4469/02.06.2015 au fost deja puse în executare silită, iar faptul că debitoarea nu a înțeles să implementeze în continuare aceste dispoziții nu conferă dreptul creditorilor la o nouă executare silită, pentru recuperarea unui prejudiciu evaluat unilateral de către aceștia, ci creditorii au, eventual, posibilitatea introducerii unei noi acțiuni în justiție pentru remedierea presupuselor neregularități săvârșite de bancă.

Pentru toate aceste considerente, urmează a respinge ca neîntemeiată cererea de încuviinţare a executării silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge ca neîntemeiată cererea de încuviinţare a executării silite în cauza privind pe creditorii MM şi MI și pe debitorul CD BANK ROMANIA S.A.

Cu drept de apel pentru creditori în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 25.11.2019.

Președinte, Grefier,