Drept penal

Hotărâre 90 din 07.02.2020


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. ......, la data de 15.11.2019, Ministerul Justiţiei - Serviciul de Cooperare Judiciară Internaţională în materie penală a înaintat solicitarea formulată în baza Legii nr. 302/2004, privind  recunoaşterea  şi executarea unei  hotărâri judecătoreşti  emise de către autorităţile din Olanda  vizând aplicarea unei sancţiuni pecuniare de  95 euro,  intimatului ......, de autoritatea Poliţia  Rotterdam-Rijnmond,, din Regatul Olandei prin decizia din  data derămasă definitivă la data depentru comiterea  infracţiunii de conduită contrară normelor de trafic rutier- (parcare contrar semnului interzicerii parcării/zona parcare interzisă, comisă la data de 04.04.2019) ,  prevăzută de art.2 din Legea administraţiei publice pentru nerespectarea regulilor de circulaţie.

Au fost anexate cererii certificatul emis de autorităţile olandeze în aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare  citat, intimatul nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Analizând sesizarea de faţă, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin cererea ce face obiectul cauzei, astfel cum rezultă din cuprinsul acesteia şi din certificatul emis de autorităţile din Olanda în aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare, autorităţile olandeze au solicitat recunoaşterea şi executarea sancţiunii pecuniare de 95 euro,  intimatului ......, de autoritatea Poliţia  Rotterdam-Rijnmond…. pentru comiterea  infracţiunii de conduită contrară normelor de trafic rutier-,  prevăzută de art.2 din Legea administraţiei publice pentru nerespectarea regulilor de circulaţie.

 S-a reţinut în sarcina intimatului că, la data de … a efectuat parcarea contrar semnului interzicerii parcării/zona parcare interzisă, (indicator E1 ) încălcând prevederile art. 2 din Legea administraţiei juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie.

Intimatul a fost informat cu privire la posibilitatea sa de a depune plângere în justiţie împotriva sancţiunii pecuniare aplicate de autorităţile olandeze, însă nu a uzat de acest drept, hotărârea de sancţionare rămânând definitivă la data de … .

În drept, cererea prezentă are ca obiect recunoaşterea şi punerea în executare a sancţiunilor pecuniare aplicate de autorităţile olandeze cetăţeanului român, în cadrul procedurii reglementate în dispoziţiile Secţiunii a 4-a, Titlul VII din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 233 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, „prin hotărâre (în sensul prezentei secţiuni) se înţelege o hotărâre definitivă prin care s-a aplicat o pedeapsă pecuniară ce trebuie executată faţă de o persoană fizică sau juridică, dacă hotărârea a fost luată de: 

a) o instanţă judecătorească din statul emitent, referitor la o infracţiune prevăzută de legea penală a statului emitent;

b) o autoritate a statului emitent, alta decât o instanţă, în legătură cu o infracţiune prevăzută de legea penală a statului emitent, cu condiţia ca persoana respectivă să fi avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei sale de o instanţă competentă în materie penală;

c) o autoritate a statului emitent, alta decât o instanţă, în ceea ce priveşte faptele care se pedepsesc conform dreptului naţional al statului emitent ca fiind încălcări ale normelor legale, cu condiţia ca persoana respectivă să fi avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei sale de o instanţă competentă în materie penală;

d) o instanţă competentă în materie penală, dacă hotărârea a fost pronunţată în legătură cu o hotărâre dintre cele prevăzute la lit. c);

Potrivit alin. 2 din acelaşi texte de lege, prin pedeapsă pecuniară se înţelege obligaţia de a plăti: 

a) o sumă de bani drept condamnare pentru o infracţiune, pronunţată printr-o hotărâre;

b) compensaţia pronunţată prin aceeaşi hotărâre în beneficiul victimelor, dacă victima nu se poate constitui parte civilă la proces, iar instanţa acţionează în exercitarea competenţei sale în materie penală;

c) o sumă de bani aferentă cheltuielilor cauzate de procedura judiciară sau administrativă care a dus la pronunţarea hotărârii;

d) o sumă de bani către un fond public sau către o organizaţie de sprijin pentru victime, pronunţată prin aceeaşi decizie.

Autorităţile române competente să emită o hotărâre sunt, potrivit art. 234 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, instanţele judecătoreşti. În alin. (2) al aceluiaşi text se prevede că autorităţile române competente să execute o hotărâre sunt instanţele judecătoreşti.

Dispoziţiile enunţate anterior se impun a fi corelate cu prevederile art. 240 alin. (1) din aceeaşi secţiune, potrivit cu care: autorităţile judiciare române de executare recunosc o hotărâre fără alte formalităţi şi iau imediat toate măsurile necesare pentru executarea acesteia, cu excepţia cazului în care se constată că este aplicabil unul dintre motivele de nerecunoaştere sau neexecutare prevăzute la art. 241.

Având în  vedere prevederile legale enunţate, precum şi faptul că sancţiunea pecuniară aplicată de autorităţile olandeze nu a fost contestată de intimat, care a avut cunoştinţă de aplicarea acesteia, instanţa urmează a admite cererea de recunoaştere a sancţiunilor pecuniare formulată de  Olanda, cu privire la intimatul ......, născut la data de 25.06.1990, în mun. Suceava, domiciliat în sat Hoiseşti, com. Mărgineni, jud. Neamţ .

În baza art.240 şi urm. din Legea nr.302/2004 republicată recunoaşte sancţiunea pecuniară de 95 Euro aplicată intimatului ......, de autoritatea Poliţia  Rotterdam-Rijnmond, …, rămasă definitivă la data de …, pentru comiterea  infracţiunii de conduită contrară normelor de trafic rutier- (parcare contrar semnului interzicerii parcării/zona parcare interzisă, comisă la data de 04.04.2019), prevăzută de art.2 din Legea administraţiei publice pentru nerespectarea regulilor de circulaţie.

În baza art.242 alin.2 din Legea nr.302/2004 republicată stabileşte ca sancţiunea pecuniară aplicată intimatului ......,  prin decizia emisă de Poliţia  Rotterdam-Rijnmond, din  data de 12.04.2019, rămasă definitivă la data de 24.05.2019, pentru comiterea  infracţiunii de conduită contrară normelor de trafic rutier- prevăzută de art.2 din Legea administraţiei publice pentru nerespectarea regulilor de circulaţie să fie executată pentru suma de 452,0765 lei, reprezentând echivalentul sumei de 95 Euro la cursul oficial de schimb de 4,7587 lei/1 euro valabil pentru data de  12.04.2019.

În temeiul art. 247din Legea nr.302/2004, potrivit căruia autoritatea judiciară română de executare informează neîntârziat autoritatea competentă a statului emitent, prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, despre executarea hotărârii imediat după încheierea executării, instanţa urmează a dispune a fi înştiinţată autoritatea judiciară solicitantă cu privire la acest aspect.

În temeiul art. 243 din Legea nr. 302/2004 va dispune comunicarea unui extras al prezentei hotărâri organelor fiscale competente, în vederea punerii în executare potrivit legii române.

În temeiul art. 246 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de recunoaştere a sancţiunilor pecuniare formulată de Regatul Olandei , cu privire la intimatul ......, …. .

În baza art.240 şi urm. din Legea nr.302/2004 republicată recunoaşte sancţiunea pecuniară de 95 Euro aplicată intimatului ......, de autoritatea Poliţia  Rotterdam-Rijnmond, ….. pentru comiterea  infracţiunii de conduită contrară normelor de trafic rutier- (parcare contrar semnului interzicerii parcării/zona parcare interzisă, comisă la data de 04.04.2019) ,  prevăzută de art.2 din Legea administraţiei publice pentru nerespectarea regulilor de circulaţie.

În baza art.242 alin.2 din Legea nr.302/2004 republicată stabileşte ca sancţiunea pecuniară aplicată intimatului ......,  prin decizia emisă de Poliţia  Rotterdam-Rijnmond, din  data de 12.04.2019, rămasă definitivă la data de 24.05.2019, pentru comiterea  infracţiunii de conduită contrară normelor de trafic rutier- prevăzută de art.2 din Legea administraţiei publice pentru nerespectarea regulilor de circulaţie să fie executată pentru suma de 452,0765  lei, reprezentând echivalentul sumei de 95 Euro la cursul oficial de schimb de 4,7587 lei/1 euro valabil pentru data de  12.04.2019.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare efectuate în cauză rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 243 din Legea nr. 302/2004 dispune comunicarea unui extras al prezentei hotărâri organelor fiscale competente, în vederea punerii în executare potrivit legii române.

Cu drept de apel în termen de 10 zile care curge de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.02.2020.

.