Drepturi de proprietate

Sentinţă civilă 1135 din 20.12.2019


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI:RO:TBMUS:2019:004.001135

Dosar nr...

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1135

Şedinţa publică de la 20 Decembrie 2019

Completul constituit din:

Preşedinte: ...

Judecător: ..

Grefier: ..

Pe rol judecarea apelului declarat de apelanta Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, împotriva sentinţei civile nr. 574/18.07.2019 pronunţată de Judecătoria Luduş în dosarul cu nr. 1301/251/2019.

Hotărârea se pronunţă în lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Se constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile în fond ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 28 noiembrie 2019, când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 05 decembrie 2019, apoi pentru 16 decembrie 2019, şi ulterior pentru azi, 20 decembrie 2019, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 574/18.07.2019, pronunţată de Judecătoria Luduş în dosarul nr. 1301/251/2019 s-a admis plângerea formulată de petenţii ........, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de pe lângă Primăria ... Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş. S-a dispus modificarea hotărârii nr. 7/21.02.2019 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş, în sensul validării în favoarea  defuncţilor ... şi ..., a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 900 mp teren intravilan, aferentă casei de locuit situată administrativ în comuna ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş să emită în favoarea defuncţilor ... şi ... titlul de proprietate, pentru suprafaţa de 900 mp teren intravilan, aferentă casei de locuit situată administrativ în ., sat ... Totodată, intimata Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş a fost obligată să le achite reclamanţilor suma de 1600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa hotărârea susmenţionată, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la ... sub nr. 2008/ 22.06.2017, petenta ... a solicitat atribuirea în proprietate, în baza art. 23 din Legea nr. 18/1991 republicată a suprafeţei de 900 mp teren intravilan, aferentă casei de locuit situată administrativ în comuna .. sat .. jud. ...ş, identificată conform planului de situaţie fila 60 din dosarul de fond.

Cererea  formulată de petenţi a fost aprobată şi ulterior validată prin Hotărârea nr. 1/26.01.2018 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ....hotărâre care a fost afişată la data de 26.01.2018, aşa după cum rezultă din procesul verbal de afişare nr. 217/26.01.2018. În data de 01.08.2019, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Luduş a procedat la întocmirea procesului verbal de punere în posesie nr. 4/01.08.2019, prin care petenta ... era pusă în posesie cu suprafaţa de 900 mp teren în tarlaua 33/11, parcela nr. 395, în suprafaţă de 350 mp şi nr. 376, în suprafaţă de 550 mp, situată în localitatea... Propunerea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Luduş  a fost înaintată Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş, care prin Hotărârea nr. 7/21.02.2019 a respins propunerea Comisiei locale de fond funciar Luduş privind atribuirea în proprietate a suprafeţei de 592 mp teren intravilan aferent casei de locuit, cu motivarea că din documentele trimise nu rezultă că defuncta petentă  ... este persoana îndreptăţită pentru atribuirea în proprietate a suprafeţei de  900 mp. teren intravilan, aferentă casei de locuit situată administrativ în comuna .., sat .. nr. ..jud. Mureş, identificată conform planului de situaţie  fila 60 dosar, conform art. 23 din Legea nr. 18/1991 republicată.

Analizând starea de fapt reţinută, raportat la dispoziţiile de drept aplicabile în prezenta cauză, instanţa a considerat că plângerea petenţilor este întemeiată, întrucât din probele aflate la dosar rezultă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 18/1991 republicată pentru emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 900 mp teren intravilan, aferentă casei de locuit situată administrativ în comuna .. sat ... nr. ... jud. .... Din probele administrate în cauză s-a reţinut că defuncţii ... şi ... au dobândit conform  prevederilor art. 8 din Decretului lege nr. 42/1990 prin efectul legii, la data apariţiei acesteia, suprafaţa de 900 mp teren intravilan, aferentă casei de locuit situată administrativ în comuna ... sat ..., nr... jud. ... În privinţa terenului intravilan aferent construcţiilor, inclusiv curtea şi grădina, s-a reţinut că dreptul de proprietate s-a dobândit ca urmare a apariţiei Decretului Lege nr. 42/1990, indiferent dacă s-a formulat sau nu cerere, urmând ca în temeiul Legii nr. 18/1991 modificată să se elibereze numai titlul de proprietate, cu caracter recognitiv şi constatator.

Faţă  de considerentele arătate mai sus, instanţa a admis plângerea formulată, dispunând modificarea Hotărârii nr. 7/21.02.2019 a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş, în sensul validării în favoarea  defuncţilor ... şi ... a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 900 mp teren intravilan, aferentă casei de locuit situată administrativ în comuna..., sat ..., nr.... jud. .. conform planului de situaţie  fila 60 dosar, consecinţa acestei modificări fiind obligarea intimatei Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş să emită în favoarea defuncţilor ... şi ... titlul de proprietate pentru suprafaţa de 900 mp teren intravilan aferentă casei de locuit situată administrativ în comuna..., sat .... nr. ....

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată  solicitate de petenţi, prima instanţă a reţinut că aceştia au depus la dosarul cauzei două chitanţe din care rezultă că onorariul reprezentantului convenţional se ridică la suma de 1600 lei, condiţii în care instanţa, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 Cod procedură civilă a obligat intimata Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, singura care s-a opus solicitării petenţilor, să le plătească acestora cheltuieli de judecată în cuantum de 1600 lei, reprezentând onorariu apărător.

Împotriva sentinţei civile nr. .... a declarat apel pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii atacate şi, în rejudecare, respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulată în contradictoriu cu intimata, menţinerea Hotărârii Comisie judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş nr. 7/21.02.2019, precum şi respingerea capătului de cerere privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat.

În motivarea apelului formulat, pârâta apelantă a arătat că instanţa de fond nu a analizat deloc motivele pentru care apelanta a invalidat propunerea Comisie locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ....privind atribuirea în proprietatea numitei ...a suprafeţei de 900 mp, în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 18/1991 republicată, limitându-se doar la a constata că „din probele administrate în cauză rezultă că defuncţii ... şi ... dobândit conform art. 8 din Decretul lege nr. 42/1990 prin efectul legii la data apariţiei acestuia, suprafaţa de 900 mp. teren intravilan, aferentă casei de locuit…”. 

Pârâta apelantă a învederat că instanţa de fond, chiar dacă reţine faptul că titlul de proprietate se emite în temeiul Legii nr. 18/1991, nu a analizat motivele invocate de aceasta de invalidare a propunerii Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor .. privind atribuirea terenului în cauză numitei ... motive întemeiate şi susţinute tocmai de acest act normativ, de Legea fondului funciar nr. 18/1991. Apelanta a apreciat că criticile reclamanţilor faţă de Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş nr. 7/21.02.2019 sunt neîntemeiate şi nesusţinute, pentru motivele arătate prin întâmpinarea depusă pe fond şi că astfel nu se impune anularea acesteia. De asemenea, a învederat faptul că reclamanţii nu şi-au motivat plângerea pe prevederile art. 23 din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost completată prin Legea nr. 231/2018, iar instanţa de fond nu a ţinut seama în opinia apelantei, de prevederile art. III din Legea nr. 231/02.08.2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Faţă de aceste aspecte, consideră apelanta că de modificarea adusă art. 23 al Legii nr. 18/1991, prin Legea nr. 231/2018 nu beneficiază şi nu poate beneficia solicitanta ..., cu atât mai puţin ambii defuncţi, astfel cum a dispus instanţa de fond, prin reclamanţi, iar critica conform căreia în Hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş nr. 7/21.02.2019 se menţiona că nu există dovada posesiei neîntrerupte a casei şi a terenului aferent ar fi neîntemeiată. Astfel, apreciază apelanta că nu avea cum să se ţină seama de declaraţiile autentice de martori, având în vedere şi faptul că, astfel cum rezultă din motivarea hotărârii atacate, nici documentul constatator de recunoaştere reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, anexat propunerii şi cererii, nu are toate semnăturile vecinilor. Din aceste considerente, opinia apelantei este că solicitanta ... nu este persoană îndreptăţită pentru atribuirea în proprietate a suprafeţei solicitate de 900 mp teren conform art. 23 din Legea nr. 18/1991 şi în consecinţă solicită respingerea plângerii reclamanţilor. În acest context, apreciază ca neîntemeiat şi capătul de cerere privind obligarea apelantei la plata către petenţi a sumei de 1600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată şi solicită respingerea acestuia.

În drept, apelanta a invocat prevederile art. 466 şi următoarele din Codul de procedură civilă, ale Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 169/1997, ale Legii nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 231/2018, precum şi ale HGR nr. 890/2005, modificată şi completată.

Împotriva apelului declarat au formulat întâmpinare reclamanţii ........... solicitând respingerea apelului.

În susţinerea cererii de respingere a apelului, reclamanţii intimaţi au arătat că au fost depuse la dosar ... - loc de casă, contract sub semnătură privată prin care ... vinde către familia .. şi ... casa cu teren de 899 mp, autorizaţie de construcţie emisă ulterior pe numele ... pentru construcţia casei de locuit, considerând intimaţii că faptul că nu apare trecut nr. adm. al terenului nu se poate imputa persoanei fizice care a cerut autorizaţie, ci însăşi autorităţii emitente. Faţă de acest aspect, subliniază intimaţii că rezultă în mod clar că este vorba de terenul din jurul casei familiei .. şi ..., având suprafaţa de 900 mp rezultată şi din măsurătorile topografice efectuate. 

Mai arată intimaţii că în ciuda dispoziţiilor Legii nr. 231/2018, care prevăd că nu se aplică cererilor în curs de soluţionare, nu se poate ignora faptul că prin Legea nr. 231/2018 s-a trasat o linie directoare la nivel naţional în sensul că trebuie facilitată atribuirea terenurilor, sens în care dovada proprietăţii se poate face exclusiv cu declaraţii autentice de martori. Mai precizează că declaraţia autentică a celor doi martori vine să completeze restul documentelor depuse şi certifică încă o dată că terenul în cauză a fost în folosinţa exclusivă a familiei ... încă din anul 1965.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin raportare la motivele de apel invocate, în limitele efectului devolutiv al acestei căi de atac, tribunalul apreciază că apelul declarat de pârâta Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş este nefondat, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare.

În acest sens, apreciem că soluţia aleasă de prima instanţă pentru a fi pronunţată în prezenta pricină este corectă şi la fel de corectă este interpretarea dată de judecătorie textelor legale aplicabile.

Referindu-ne la apelul declarat de pârâta apelantă, vom răspunde punctual criticilor aduse de aceasta, întrucât, în esenţă, suntem de acord cu considerentele expuse de judecătorie, ni le însuşim şi prin urmare, nu se impune să le reluăm în detaliu.

Astfel, în ceea ce priveşte critica apelantei referitoare la faptul că prima instanţă ar fi avut în vedere doar prevederile alin. 1 al art. 23, fără a avea în vedere şi prevederile alin. 2 ale aceluiaşi art. 23 din Legea nr. 18/1991, tribunalul reţine că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, conform art. 23 din Legea nr. 18/1991 (varianta în vigoare la data de 26.01.2018):

„(1) Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădină din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie.

(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă.

(4) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor din zonele cooperativizate, care nu au avut calitatea de cooperator”.

Totodată însă, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, în speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 8, alin. 1 din Decretul – Lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii, care statuează că: „Terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deţinătorilor; acestea pot fi înstrăinate şi lăsate moştenire.”. 

Apelanta consideră că reclamanţii intimaţi nu pot beneficia de modificările aduse de legiuitor dispoziţiilor art. 23, alin. 21 din Legea nr. 18/1991, în sensul că nu putea ţine cont de declaraţiile autentificate ale martorilor, deoarece posibilitatea de a dovedi prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori suprafaţa de teren aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în cazul înstrăinării construcţiilor a fost prevăzută ulterior formulării cererii reclamanţilor. În ceea ce priveşte această critică, tribunalul reţine că modificarea ulterioară a acestui text legal a fost doar în sensul explicitării acestuia, deoarece şi varianta anterioară a alin. 21 al art. 23 prevedea că dovedirea dreptului de proprietate se poate face „prin orice mijloc de probă”, ceea ce înseamnă că dacă legea nu distingea, puteau fi folosite şi la acel moment inclusiv declaraţiile de martori, astfel că suprafaţa de teren aferentă casei de locuit putea fi dovedită inclusiv cu martori, chiar cu declaraţii sub semnătură privată ale acestora. 

Astfel, în speţă, tribunalul reţine că antecesorii reclamanţilor erau îndreptăţiţi la admiterea cererii lor, deoarece aceştia erau şi rămân proprietarii terenului aferent casei de locuit, în baza dispoziţiilor art. 23, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, coroborate cu art. 8, alin. 1 din Decretul – Lege nr. 42/1990, la care acestea fac trimitere. Or, conform acestor dispoziţii legale, sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, care constituie proprietatea particulară a deţinătorilor. În ceea ce priveşte documentul constatator de recunoaştere reciprocă a limitelor proprietăţii, tribunalul reţine că acesta cuprinde semnătura unuia dintre vecini, pe o altă latură se învecinează cu ..., iar vecinul ... este chiar persoana care a vândut antecesorilor reclamanţilor suprafaţa de teren în litigiu. Totodată însă, în ceea ce priveşte lipsa semnăturii unei persoane de pe acest înscris, tribunalul reţine că legea nu defineşte acest înscris ca fiind determinant pentru admiterea sau respingerea cererii de eliberare a titlului de proprietate, întemeiată de dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 18/1991, iar în cauză coroborarea cu restul mijloacelor de probă conduce la concluzia îndreptăţirii reclamanţilor la eliberarea titlului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit, cu caracter recognitiv, aşa cum a reţinut şi prima instanţă.

Astfel, cum din ansamblul materialului probator administrat în cauză rezultă că antecesorii reclamanţilor folosesc terenul aferent casei de locuit, în suprafaţă de 900 mp, încă din anul 1965 (teren pe care l-au cumpărat de la fiul proprietarei tabulare – având acelaşi nume cu soţul proprietarei tabulare şi locuind în aceeaşi localitate cu aceasta), iar aceştia au primit în anul 1976 autorizaţie pentru construcţia unei case pe acest teren, martorii declarând că recunosc graniţele şi folosinţa asupra terenului de către reclamanţi începând cu anul 1965, din înscrisurile aflate la dosarul de fond rezultând totodată şi faptul că acest teren nu a fost reconstituit în proprietate altor persoane şi nici nu sunt litigii cu privire la acesta, rezultă că reclamanţii, respectiv antecesorii acestora erau îndreptăţiţi la eliberarea titlului de proprietate asupra terenului deţinut de ei din anul 1965, asupra cărora le este recunoscut dreptul de proprietate de dispoziţiile art. 8, alin. 1 din Decretul – Lege nr. 42/1990. În consecinţă, se impunea admiterea plângerii reclamanţilor, astfel cum a decis prima instanţă. Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, în privinţa terenului intravilan aferent construcțiilor, inclusiv curtea şi grădina, dreptul de proprietate s-a dobândit de către antecesorii reclamanţilor ca urmare a apariţiei Decretului Lege nr. 42/1990, indiferent dacă aceştia au formulat sau nu cerere la acel moment, fiind admisibil ca în temeiul Legii nr. 18/1991 modificată să li se elibereze acestora titlul de proprietate cu caracter recognitiv şi constatator al dreptului de proprietate dobândit asupra terenului aferent casei de locuit în baza art. 8, alin. 1 din Decretul – Lege nr. 42/1990.

O altă chestiune invocată de pârâta apelantă Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș în calea de atac se referă la temeinicia soluției primei instanțe de obligare a acesteia la plata cheltuielilor de judecată. Sub acest aspect, raportat și la argumentele invocate, apreciem hotărârea judecătoriei ca fiind cât se poate de corectă. Culpa procesuală a pârâtei apelante Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș este absolut evidentă, întrucât această entitate a refuzat emiterea titlului de proprietate antecesorilor reclamanţilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale aplicabile, respectiv a dispoziţiilor art. 23, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, coroborate cu art. 8, alin. 1 din Decretul – Lege nr. 42/1990.

În ceea ce priveşte cererea intimaţilor, formulată prin reprezentant convenţional, privind obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată în apel, tribunalul reţine că aceasta este întemeiată. În acest sens, tribunalul constată culpa procesuală a apelantei, care a căzut în prezenţii, precum şi faptul că intimaţii au depus la dosar chitanţa prin care au dovedit efectuarea plăţii onorariului avocaţial în cuantum de 1.200 de lei (fila 33 dosar), astfel că apelanta va fi obligată la plata către intimaţi a sumei de 1.200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâta Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș cu sediul în Tg. Mureş, Piaţa Victoriei, nr. 1, judeţ Mureş, împotriva sentinței civile nr... din data de ...pronunțată de Judecătoria Luduș în dosarul nr...

Obligă apelanta la plata către intimații ...cu domiciliul în ..., nr.. jud..., şi CNP ........ (cu domiciliul în sat ... comuna ... nr. .., jud. .. și CNP ...), .. (cu domiciliul în sat ......... și ... (cu domiciliul în sat ... comuna .. nr.., judeţ.. și CNP ...) a sumei de 1.200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 20 decembrie 2019.

 Preşedinte: ...

Judecător: ..

Grefier: ..