Recalculare pensie. Obligatia de a face

Sentinţă civilă **** din 28.10.2020


DOSAR NR.***

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DE LA ***

TRIBUNALUL CONSTITUIT  DIN:

PREŞEDINTE: **

ASISTENT JUDICIAR : **

ASISTENT JUDICIAR : **

GREFIER : **

Pe rol soluţionarea cererii formulată de  reclamanta ** în contradictoriu cu  pârâtele ** şi **, având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamanta, prin avocat substituent, care depune delegaţie de substituire la dosarul cauzei, lipsă fiind  pârâtele.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

 Instanţa acordă cuvântul părţii prezente asupra verificării competenţei instanţei în raport de dispoziţiile art. 131 Noul cod de procedură civilă.

Reclamanta, prin avocat, apreciază că Tribunalul Bucureşti este competent să soluţioneze prezenta cauză.

 Instanţa, verificându-şi competenţa în baza art. 131 Noul cod de procedură civilă, constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, având în vedere dispoziţiile art. 153-154 din legea 263/2010. 

La interpelarea instanței, reclamanta, prin avocat formulează precizări în sensul că  prin acțiunea promovată se solicită valorificarea certificatului aflat la fila 23, dar, pentru o precizare mai clară, având în vedere că la acest termen de judecată  îl substituie pe apărătorul ales,  va depune Concluzii scrise prin care va lămuri acest aspect. 

 Tribunalul pune în discuţie excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei **.

Reclamanta, prin avocat substituent, având cuvântul asupra excepţiei puse în discuţie, arată că înţelege să lase soluţionarea acesteia la dispoziţia instanţei.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul pe probe.

Reclamanta, prin avocat, solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei cu precizarea faptului că nu mai insistă în proba cu expertiză contabilă solicitată prin cererea introductivă.

Instanța, în temeiul art. 255 şi 258 Noul cod de procedură civilă, încuviinţează pentru părţi, proba cu înscrisuri, apreciind ca este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei şi respinge proba cu Expertiză Contabilă solicitată de reclamantă ca nefiind utilă soluţionării cauzei.

 Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

 Reclamanta, prin avocat, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei să emită o nouă decizie de pensie prin care să recalculeze drepturile de pensie cuvenite, cu valorificarea corectă a celor 10 ani în care a avut funcţie de conducere,cu obligarea pârâtei la plata diferenţelor cuvenite, cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Pârâta, prin consilier juridic, solicită respingerea  acţiunii ca neîntemeiată precum şi cenzurarea onorariului de avocat solicitat în cauză. 

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru ca părţile să depună Concluzii Scrise,

DISPUNE

Amână pronunţarea pentru data de **, aceasta urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 Pronuntata în şedinţă publică azi, **

Preşedinte

Asistent judiciar Asistent judiciar Grefier

DOSAR NR.**

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DE LA **

TRIBUNALUL CONSTITUIT  DIN:

PREŞEDINTE: **

ASISTENT JUDICIAR : **

ASISTENT JUDICIAR : **

GREFIER : **

Pe rol soluţionarea cererii formulată de  reclamanta ** în contradictoriu cu  pârâta **, având ca obiect recalculare pensie.

Dezbaterile asupra fondului au  fost consemnate în încheierea de şedinţă de la data de **, care face parte integrantă din prezenta, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a  amânat pronunţarea pentru data de **, când a dispus următoarele:

TRIBUNALUL

Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru ca părţile să depună Concluzii Scrise

TRIBUNALUL

Amână pronunţarea pentru data de **, aceasta urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Pronunţată, astăzi, **, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei

Preşedinte

Asistent judiciar Asistent judiciar Grefier

DOSAR NR.**

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DE LA **

TRIBUNALUL CONSTITUIT  DIN:

PREŞEDINTE: **

ASISTENT JUDICIAR : **

GREFIER : **

Pe rol soluţionarea cererii formulată de  reclamanta ** în contradictoriu cu  pârâta **, având ca obiect recalculare pensie.

Dezbaterile asupra fondului au  fost consemnate în încheierea de şedinţă de la data de **, care face parte integrantă din prezenta, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a  amânat pronunţarea pentru data de ** şi apoi la data de **, când a dispus următoarele:

TRIBUNALUL

Având în vedere imposibilitatea constituirii completului de judecată, faţă de faptul că doamna Asistent Judiciar Bugheanu Antoaneta  se află în concediu de odihnă, urmează să amâne pronunţarea, sens în care,

DISPUNE

Amână pronunţarea pentru data de **, aceasta urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Pronunţată, astăzi, **, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei. 

Preşedinte Asistent judiciar Grefier

 

DOSAR NR.**

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR.

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DE LA

TRIBUNALUL CONSTITUIT  DIN:

PREŞEDINTE:

ASISTENT JUDICIAR :

ASISTENT JUDICIAR :

GREFIER :

Pe rol soluţionarea cererii formulată de  reclamanta  în contradictoriu cu  pârâta , având ca obiect recalculare pensie.

Dezbaterile asupra fondului au  fost consemnate în încheierea de şedinţă de la data de **, care face parte integrantă din prezenta, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a  amânat pronunţarea pentru data de **  şi apoi la data de **, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA A VIII-A CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE sub nr.** la data de **, astfel cum a fost precizată la data de **,  reclamantul **a solicitat în contradictoriu cu pârâta ** și pârâta **, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii prin care să se recalculeze drepturile de pensie cuvenite reclamantului cu valorificarea şi a veniturilor suplimentare menţionate in certificatul  nr. **  emis de **, precum și cu valorificarea veniturilor cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă și obligarea pârâtei la plata diferenţelor de drepturi de pensie rezultate din recalculare, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea acţiunii, în esență reclamantul a arătat că pârâta în mod greșit nu a valorificat veniturile suplimentare înscrise în certificatul  nr. **  emis de ** și nici veniturile cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă încălcându-se astfel principiul contributivității prevăzut de dispozițiile Legii 263/2010.

În susţinerea cererii au fost depuse înscrisuri.

Deși legal citate, pârâtele nu au formulat întâmpinare.

La solicitarea instanței pârâta ** a depus copia dosarului de pensie privind reclamantul.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 11.10.2019 instanța a invocat și pus în discuția părților excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtei **, a încuviințat proba cu înscrisuri  și a reținut cauza în pronunțare.

Analizând ansamblul materialului probator, în baza art.248 CPC instanța se va pronunța cu prioritate asupra excepțiilor invocate, reținând următoarele:

În ceea ce privește excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei **, potrivit art.131 alin.4 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, **, învestite cu personalitate juridică.

Totodată, potrivit art.4 alin4 din Legea nr.263/2010, casele locale de pensii  funcţionează sub conducerea şi controlul  **, respectiv a **.

De asemenea, art.139 lit. l din Legea nr.263/2010 prevede că în aplicarea prevederilor prezentei legi,** asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi.

Se poate constata faptul că legea specială, respectiv Legea nr.263/2010, în baza căreia s-au înfiinţat ** nu conferă acestor entităţi personalitate juridică şi, prin urmare, aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii în plan procesual.

Potrivit art.56 alin.1 NCPC,  poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile.

Prin derogare de la prevederile art.56 alin.1 NCPC, respectiv de la regula potrivit căreia, pentru a fi parte în proces, persoana fizică sau juridică trebuie să aibă capacitate procesuală de folosinţă, legiuitorul a instituit o situaţie de excepţie privind entităţile juridice care nu au personalitate juridică.

Astfel, art.56 alin.2 NCPC stipulează faptul că pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.

Excepţia nu are în vedere toate entităţile lipsite de personalitate juridică, ci numai celei expres prevăzute în textul de lege, respectiv, asociaţiile, societăţile sau alte entităţi lipsite de personalitate juridică.

Prin urmare, nu se poate susţine existenţa capacităţii procesuale de folosinţă a ** prin invocare dispoziţiilor art.56 alin.2 NCPC, din moment ce legea în baza căreia s-a constituit, Legea nr.263/2010, nu conferă acesteia personalitate juridică şi dreptul de a sta în judecată în aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010.

 Pentru toate aceste considerente, Tribunalul urmează a admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei** şi va anula acţiunea formulată în contradictoriu cu aceasta, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Pe fondul cauzei, din înscrisurile depuse la dosar, instanța reține că, prin cererea înregistrată sub nr.**, reclamantul a solicitat admiterea cererii privind recalcularea pensiei și cu valorificarea veniturilor suplimentare precizate în certificatul  nr.**  emis de **, precum și cu valorificarea veniturilor cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă.

Deși pârâta a fost legal citată cu mențiunea de a depune la dosar copia completă a dosarului de pensie al reclamantului, până la termenul de judecată din data de ** nu s-a depus la dosar decizia privind soluționarea cererii reclamantului, însă potrivit adresei nr.**, pârâta a menționat că drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite în mod corect și cu respectarea dispozițiilor legale..

Din examinarea certificatului nr.**  emis de **, rezultă că reclamantul a beneficiat lunar în perioada 01.09.1997 – 01.04.2001 de venituri suplimentare reprezentate de retribuția suplimentară pentru participarea la consiliul de administrație, pentru veniturile menţionate fiind reţinute şi virate CAS.

De asemenea, potrivit mențiunilor de la poziția 57 din Carnetul de Muncă Seria ** nr., în perioada 01.09.1991 – 30.11.1991 reclamantul a beneficiat de venituri suplimentare cuvenite pentru funcţia de conducere ocupată(f.123).

Prin promovarea prezentei acţiuni, reclamantul urmăreşte recalcularea drepturilor de pensie cu valorificarea veniturilor suplimentare menţionate in certificatul  nr. **  emis de **, cele cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă, precum și plata diferențelor drepturilor de pensie rezultate în urma recalculării.

Instanţa constată că pretenţiile deduse judecăţii sunt întemeiate.

În ceea ce priveşte valorificarea veniturilor suplimentare reprezentând retribuția suplimentară pentru participarea la consiliul de administrație, menţionate în certificatul  nr.**  emisa de ** și cele cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă Tribunalul reţine că în virtutea principiului contributivităţii, consacrat de art.2 lit.c) din Legea 263/2010 fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

Prin urmare, ceea ce interesează pentru stabilirea punctajului mediu anual, sunt toate veniturile salariale efectiv încasate, cu privire la care au fost achitate contribuţiile individuale de asigurări sociale, independent de caracterul permanent sau nepermanent al acestor venituri şi de faptul că au făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare.

Acest principiu este respectat pentru stagiile de cotizare realizate ulterior datei intrării în vigoare a Legii 19/2000, respectiv ulterior datei de 01.04.2001, dar soluţia trebuie să fie aceeaşi şi în cazul stagiilor de cotizare realizate anterior deoarece, în caz contrar, principiul enunţat ar fi încălcat.

În consecinţă, veniturile analizate în cauză trebuie avute în vedere în calculul punctajului mediu anual, pentru ca, pe de o parte, să fie respectat principiul contributivităţii, instituit de art. 2 lit. c din Legea nr.263/2010, conform căruia drepturile de asigurări sociale sunt corelative contribuţiilor de asigurări sociale plătite şi, pe de altă parte, pentru a se da eficienţă dispoziţiilor art.96 din Legea nr. 263/2011, potrivit căruia punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv. (2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 165.  alin.(2) din Legea nr. 263/2010 prevede că la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit art. 127 alin. 1 din Hotărârea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.

Aşa fiind, în condiţiile în care veniturile examinate în cauză au intrat în baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, ele nu pot fi excluse cu ocazia stabilirii punctajului mediu anual şi, deci, a drepturilor de pensie cuvenite contestatorului.

Această interpretare a fost îmbrăţişată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care, prin decizia nr. 19/2011 pronunţată în recurs în interesul legii,  a stabilit că: „În interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, formele de retribuire obţinute în acord, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.”

În motivarea deciziei s-a arătat că Legea nr.19/2000 a instituit, prin art. 2 lit. e), ca principiu fundamental al sistemului de asigurări sociale român, principiul contributivităţii, nominalizat expres şi în preambulul legii. Acest principiu era prevăzut, chiar dacă nu era menţionat în mod expres, şi în legea anterioară, respectiv Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, stipulându-se că dreptul la pensie era recunoscut tuturor cetăţenilor care au desfăşurat o activitate permanentă pe baza unui contract de muncă pentru care angajatorii au plătit contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege. 

În concluzie, neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivităţii, având drept finalitate nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor (drepturi de pensie calculate conform contribuţiei de asigurări sociale) şi crearea unei discriminări între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior şi ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 fiind emisă în considerarea atingerii scopului fundamental al înlăturării inechităţilor dintre persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, în raport cu cele pensionate sub imperiul legii noi, Legea nr.19/2000, în ceea ce priveşte cuantumul acestor drepturi.”

Prin decizia nr.19/10.12.2012, obligatorie potrivit art. 3307 alin.4 Cod procedură civilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, admiţând recursul în interesul legii, a stabilit, în interpretarea şi aplicarea prevederilor art.2 lit.e şi art.164 alin.2 şi 3 din legea nr.19/2000 şi pct.V din anexa la OUG nr.4/2005, că sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 trebuie luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare, şi dacă pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

În speţă, deşi cererea de valorificare a veniturilor a fost depusă şi soluţionată sub incidenţa noii reglementări în materie, respectiv Legea nr. 263/2010, pentru identitate de raţiune, prin prisma prevederilor Legii nr. 263/2010, valorificarea veniturilor suplimentare este posibilă doar dacă sunt îndeplinite aceleaşi condiţii ca şi cele expuse în Decizia nr.19 din 10.12.2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Întrucât veniturile realizate de reclamant, pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale, se încadrează în categoria celor indicate în decizia nr.19 din 10 decembrie 2012 dată în recursul în interesul legii, ale cărei considerente sunt aplicabile şi în condiţiile incidenţei în cauză a dispoziţiilor Legii nr.263/2010, instanţa, verificând veniturile care au fost valorificate la stabilirea drepturilor de pensie (f.13) constată că, sumele reprezentând retribuția suplimentară pentru participarea la consiliul de administrație, menţionate în certificatul  nr. **  emisa de ** și cele cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă nu au fost valorificate.

Astfel, având în vedere că veniturile suplimentare realizate de către reclamant nu au fost valorificate în totalitate, instanța, în baza art.107 alin.5 din Legea 263/2010, va dispune obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii, prin care să stabilească drepturile de pensie ale reclamantului prin valorificarea retribuției suplimentare pentru participarea la consiliul de administrație, menţionată în certificatul  nr. ***  emisa de **, precum și cu valorificarea veniturilor suplimentare cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă la poziția 57, începând cu data de 01.06.2019, prima zi a lunii următoare celei în care a fost formulată cererea de recalculare.

Întrucât dreptul beneficiarului prestaţiei de asigurări sociale este de a încasa pensia în cuantumul legal cuvenit, corelativ obligaţiei pârâtei de a face plata acestui drept conform art.18 lit.e din H.G. nr.118/2012, rezultă că prin plata unei pensii cu o valoare mai mică decât cea cuvenită, ca urmare nevalorificării adeverinţelor menţionate, în patrimoniul reclamantului s-a înregistrat un prejudiciu, constând în diferenţa dintre pensia cuvenită şi cea efectiv încasată.

În consecinţă, în baza art.107 coroborat cu art.105 din Legea 263/2010, instanţa va obliga pârâta la plata diferenţelor de drepturi de pensie rezultate din recalculare, începând cu data de 01.06.2019, prima zi a lunii următoare celei în care s-a înregistrat cererea de recalculare, la zi.

Instanța va lua act de faptul că reclamantul va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite exceptia lipsei capacitatii de folosinta a paratei ** si, in consecinta, respinge actiunea indreptata impotriva acesti parate ca fiind formulata in contradictoriu cu o persoana fara capacitate de folosinta.

Admite actiunea  formulată de reclamanta ** –  cu domiciliul legal în str. , nr. şi cu domiciliul procesual ales la , cu sediul profesional în , str. , nr., bl. , et. , ap. , sector în contradictoriu cu  pârâta cu sediul în , str. , nr. sect., astfel cum a fost precizata.

Obliga parata sa emita o decizie prin care sa recalculeze, incepand cu data de 01.06.2019, drepturile de pensie ale reclamantului cu valorificarea si a veniturilor suplimentare evidentiate in certificatul nr. ** emisa de **.

Obliga parata la plata catre reclamant, incepand cu data de 01.06.2019, a diferentelor dintre pensia recalculata conform prezentei hotarari cu valorificarea veniturilor suplimentare evidentiate in certificatul nr. ** emisa de  si pensia efectiv incasata.

Obliga parata sa emita o decizie prin care sa recalculeze, incepand cu data de 01.01.2019, drepturile de pensie ale reclamantului cu valorificarea şi a veniturilor cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă la poziţia 57.

Obliga parata la plata catre reclamant, incepand cu data de 01.01.2019, a diferentelor dintre pensia recalculata conform prezentei hotarari cu valorificarea şi a veniturilor cuvenite pentru funcţia de conducere aferente perioadei 01.09.1991 – 30.11.1991 menţionate în carnetul de muncă la poziţia 57 si pensia efectiv incasata.

Ia act ca reclamantul a solicitat acordarea cheltuielilor de judecata pe cale separata. Cu apel in 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a.

Pronunţată, astăzi, **, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

Preşedinte

Asistent judiciar Asistent judiciar Grefier

Tehno. Red. Jud.  11.12.2019

Com. ……………………….2019