Contestaţie la executare. Lipsa caracterului exigibil al obligaţiei stabilite prin titlul executoriu

Hotărâre 14278 din 16.12.2019


Prin cererea depusă la data de 15.04.2019 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi, contestatorul OCPI IAŞI a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii CA, CV şi BEJ, anularea formelor de executare întocmite în Dosarul de executare al BEJ.

În motivarea în fapt a cererii, contestatorul arată că titlul executoriu ce stă la baza executării silite îl reprezintă Sentinţa civilă nr. 5593 din 25.04.2017 pronunţată de Judecătoria Iaşi, prin care a fost admisă cererea având ca obiect obligarea pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar la întocmirea şi înaintarea documentaţiei de rectificare administrativă a titlul de proprietate către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi pe pârâţii Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Iaşi la soluţionarea cererii reclamanţilor de rectificare administrativă a Titlul de proprietate emis la data de 20/04/1992 de Comisia Judeţeană de Fond Funciar Iaşi.

Contestatorul susţine că cererea reclamanţilor din 01.02.2017 nu există în evidenţele OCPI IAŞI şi astfel nu se poate reţine un refuz de executare din partea acestuia a titlului executoriu. În acest sens, contestatorul precizează că, în cauză, nu este vorba despre o obligaţie solidară între debitori, ci despre una divizibilă, potrivit atribuţiilor fiecărei autorităţi şi cu respectarea etapelor prevăzute de lege. Concret, pentru rectificarea unui titlu de proprietate este întocmită o documentaţie de către Comisia Locală de Fond Funciar, documentaţie ce nu a fost depusă la OCPI Iaşi, în vederea rectificării pe cale administrativă a titlului de proprietate.

De asemenea, contestatorul apreciază că executarea silită este netemeinică şi faţă de dispoziţiile OG nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii ce prevăd un termen de graţie de 6 luni.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 712-719 C.proc.civ..

În probaţiune, au fost depuse la dosar înscrisuri.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare.

În cadrul şedinţei de judecată din data de 31.07.2019, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ, pe care a unit-o cu fondul, iar prin Încheierea din data de 14.08.2019, a pus în discuţie, faţă de considerentele  art. 78 alin. (2) C.proc.civ., necesitatea introducerii în cauză a COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR, care nu a formulat apărări în cauză.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, apreciind că este utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei, sens înc are a dispus ataşarea Dosarului de executare.

Din materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine că, prin Sentinţa civilă nr. 5593 din 25.04.2017 pronunţată de Judecătoria Iaşi, definitivă prin respingerea recursului, fost admisă cererea având ca obiect obligarea pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar la întocmirea şi înaintarea documentaţiei de rectificare administrativă a titlul de proprietate către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi pe pârâţii Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Iaşi la soluţionarea cererii reclamanţilor din 01/02/2017, de rectificare administrativă a Titlului de proprietate emis la data de 20/04/1992 de Comisia Judeţeană de Fond Funciar Iaşi.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că, din dispozițiile art.59 indice 1 din Legea nr.18/1991, mai sus redate şi la prevederile Ordinului mai sus menţionat, instanța reține că revine Comisiei Judeţene de Fond Funciar și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași competența în rectificarea actului de proprietate, cererea nefiind una de competența instanței de judecată. Rectificarea se face pe baza propunerii şi documentaţiei emisă de comisia de fond funciar de la nivel local, după o procedură aproximativ simetrică cu cea urmată la emiterea titlului de proprietate.

Reţinând aşadar că refuzul pârâtelor de analizare şi soluţionarea a cererii de rectificare pe cale administrativă, nu este fundamentat , instanţa urmează a obliga pârâta Comisia Locală de Fond Funciar Bârnova la întocmirea şi înaintarea documentaţiei de rectificare administrativă a titlul de proprietate  către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi pe pârâţii Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Iaşi la soluţionarea cererii reclamanţilor din 01/02/2017, de rectificare administrativă a titlul de proprietate  emis la data de 20/04/1992 de Comisia Judeţeană de Fond Funciar Iaşi.

Prin cererea de executare silită înregistrată pe rolul BEJ, la data de 06.03.2019, intimaţii CA şi CV au solicitat punerea în executare a Titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. 5593 din 25.04.2017 pronunţată de Judecătoria Iaşi, în sensul obligării Comisiei Locale de Fond Funciar Bârnova, a Comisiei Judeţene de Fond Funciar Iaşi şi a OCPI Iaşi la întocmirea şi înaintarea documentaţiei de rectificare administrativă a titlul de proprietate către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi pe pârâţii Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Iaşi la soluţionarea cererii reclamanţilor de rectificare administrativă a Titlului de proprietate emis la data de 20/04/1992 de Comisia Judeţeană de Fond Funciar Iaşi.

Prin Încheierea nr. 4029 din 20.03.2019, pronunţată de Judecătoria Iaşi, s-a dispus încuviinţarea executării silite, iar la data de 04.04.2019, a fost emisă Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare şi Somaţia, comunicate contestatorului la data de 05.04.2019, potrivit dovezii de comunicare aflate la dosar.

Prin adresa înregistrată pe rolul BEJ la data de 12.04.2019, contestatorul a adus la cunoştinţă acestuia că  se află în imposibilitate de a pune în executare titlul executoriu, întrucât Comisia Locală de Fond Funciar nu a depus documentaţia aferentă în vederea soluţionării pe cale administrativă a cererii de rectificare.

De asemenea, instanţa ia act că intimata Comisia Locală De Fond funciar nu a depus la dosar dovada aducerii la îndeplinire a titlului executoriu, prin depunerea documentaţiei de rectificare la OCPI IAŞI, deşi a fost citată cu această menţiune.

În drept, instanţa apreciază necesar a se avea în vedere dispoziţiile art. 622 C.proc.civ., în sensul că obligaţia stabilită prin titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu. Revine în sarcina fiecărui debitor obligaţia de a asigura realizarea efectivă şi concretă a dispoziţiilor cuprinse în titlurile executorii şi de a efectua toate demersurile, chiar în cadrul termenelor de graţie acordate de legiuitor în considerarea calităţii acestora, de a aduce la îndeplinire aceste obligaţii.

Totodată, potrivit art. 712 C.proc.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuza să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silita în condițiile legii.

De asemenea, instanţa ia act că, potrivit titlului executoriu, din dispozițiile art.59 indice 1 din Legea nr.18/1991, revine Comisiei Judeţene de Fond Funciar și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași competența în rectificarea actului de proprietate, cererea nefiind una de competența instanței de judecată. Rectificarea se face pe baza propunerii şi documentaţiei emisă de comisia de fond funciar de la nivel local, după o procedură aproximativ simetrică cu cea urmată la emiterea titlului de proprietate.

În ceea ce priveşte procedura de emitere a titlului de proprietate, instanţa reţine:

Art. 5 din H.G. nr. 890/2005 prevede:

 Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale:

a) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii;

b) verifică în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relaţiile şi datele necesare;

c) stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;

d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice îndreptăţite;

e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate;

f) întocmesc situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit;

g) întocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (22) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care proprietarii renunţă la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi înaintează comisiei judeţene propuneri de revocare a acestor titluri;

h) înaintează şi prezintă spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergenţele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii;

i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin;”

De asemenea, potrivit art. 36 alin. (1)  din același act normativ:

Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi se vor difuza comisiilor judeţene în funcţie de necesităţi.

Deliberând cu prioritate, potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. (1) C.proc.civ., cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BEJ, instanța reține că art. 644 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ. enumeră executorul judecătoresc printre participanții la activitatea de urmărire silită, însă aceasta nu înseamnă că executorul judecătoresc justifică calitate procesuală pasivă în toate cazurile, poziția sa procesuală neputând fi confundată cu cea a părților raportului juridic execuțional ale căror demersuri judiciare urmăresc să protejeze drepturi și interese proprii în justiție. O asemenea calitate procesuală pasivă poate fi justificată în cazul refuzului de efectuare a executării silite sau a contestației formulate de creditor împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare, nu în cazul de față, unde nu are calitate de persoană obligată în același raport juridic cu contestatorul.

Față de aceste considerente, instanța va admite excepția lipsei calității procesuale pasive a executorului judecătoresc, cu consecința respingerii cererii ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Pe fondul cauzei, aplicând dispoziţiile legale anterior citate, instanţa reţine că apărările contestatorului sunt întemeiate. Astfel cum rezultă din însuşi titlul executoriu, deşi revine Comisiei Judeţene de Fond Funciar și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași competența în rectificarea actului de proprietate, rectificarea se face pe baza propunerii şi a documentaţiei întocmite de comisia de fond funciar de la nivel local, după o procedură aproximativ simetrică cu cea urmată la emiterea titlului de proprietate, reglementată în mod expres de lege.

În consecinţă, instanţa ia act că, prin titlul executoriu exhibat în cauză, au fost obligaţi cei trei intimaţi la aducerea la îndeplinire a obligaţiei stabilite prin hotărâre, însă potrivit competenţelor ce le revin şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Or, la momentul formulării cererii de executare silită împotriva contestatorului din prezenta cauză, în lipsa parcurgerii etapelor premergătoare, respectiv elaborarea şi înaintarea de către comisia locală de fond funciar a documentaţiei necesare, nu se poate reţine o neexecutare a titlului executoriu de către contestator. Astfel, deşi instanţa a solicitat precizări intimatei Comisia locală de fond funciar cu privire la stadiul aducerii la îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin titlul executoriu, aceasta nu a răspuns solicitărilor instanţei.

Faţă de aceste considerente, reţinând că nu s-a făcut dovada neexecutării de către contestator a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, aceasta neîntrunind cerinţele de exigibilitate în ceea ce îl priveşte pe acesta, instanţa urmează să admită contestaţia la executare şi să dispună anularea actelor de executare, în ceea ce îl priveşte pe contestator.