Contestaţie la executare – perimare executare silită

Hotărâre 10469 din 03.10.2019


Prin Sentinţa civilă  10469/2019 pronunţată de Judecătoria Iaşi, instanţa respins excepţia tardivităţii ca nefondată şi a admis contestaţia la executare formulată de contestatoarea NMA în contradictoriu cu intimata RABON CREDIT SOLUTION ROMANIA SRL, a constatat perimată executarea silită din dosarul de executare nr.301/A/2012 şi a dispus desfiinţarea acesteia , anulând  actele de executare silită proces verbal de constatare cesiune din data de 19 iulie 2016, proces verbal de actualizare creanţă din data de  01.04.2019, adrese de înfiinţare poprire şi înştiinţări de poprire din data de 22.04.2019.

Sesizată cu contestaţie la executare , instanţa a reţinut că, executarea silită în dosarul de executare analizat a început la 05.11.2012  la cererea creditorului bancar V.SA .

În luna martie a anului 2012 s-a executat silit prin vânzare la licitaţie publică un imobil proprietatea debitoarei aşa cum rezultă din actul de adjudecare. La data de 07.04.2014 executorul judecătoresc a distribuit suma rezultată în urma vânzării silite ce avusese loc în luna martie 2012. Aproximativ un an mai târziu, martie 2015 executorul judecătoresc instituie o poprire la SC X. SRL asupra veniturilor periodice ale debitoarei însă la data de 09.04.2015 această din urmă unitate aduce la cunoştinţa executorului că debitorul nu mai este angajatul său. Nu se face dovada validării popririi la acest terţ poprit, aşa încât actul de executare adresă de poprire rămâne fără vreun rezultat. Începând cu luna martie a anului 2015 şi până la data de 19.07.2016 nu se mai emite nici un act de executare silită. În data de 29.05.2015 şi în data de 01.07.2015 executorul solicită creditorului plata unor taxe de timbru pentru interogări privind sursele de venit ale debitorului, fără a rezulta din actele dosarului de executare silită că aceste cereri au primit vreun răspuns. La data de 01.06.2016 contestatoarea solicită o copie a dosarului de executare silită iar în cursul lunii iunie adresează creditorului o notificare de dare în plată care este ataşată la dosarul de executare la 12.07.2016 . Urmare a unei cereri din data de 18.07.2016, la data de 19.07.2016 executorul judecătoresc ia act printr-un proces verbal de transmiterea calităţii de creditor urmăritor de la creditorul bancar către intimata . Din expunerea cronologică de mai sus se poate observa faptul că începând cu luna martie a anului 2015 (când s-a emis adresa de poprire fără rezultat) şi până data de 19.07.2016 nu s-au efectuat nici un act de executare silită în dosar ; În intervalul 01.07. 2015 şi până luna iunie 2016, nu numai că nu s-au efectuat acte de executare silită dar nu rezultă să se fi efectuat vreun alt demers util executării silite. Din intervalul de timp 20.03.2015 - 19.07.2016,  interesează pentru instituţia perimării executării silite, numai primele 6 luni după data adresei de poprire din 20.03.2015, adresă ineficace, după s-a arătat mai sus, 6 luni în care executarea silită s-a perimat urmare a incidenţei art.389 Codul de procedură civilă de la 1865. Potrivit art.389 Cod procedură civilă „dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la îndeplinirea oricărui act de executare, fără să fie urmat de alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.”  Perimarea executării silite este o sancţiune care duce la desfiinţarea executării silite ca urmare a lipsei de stăruinţă a creditorului în acţiunea sa de valorificare a dreptului recunoscut prin titlul executoriu, lipsă de stăruinţă un timp determinat. „Desfiinţarea executării” nu are semnificaţia anulării tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare ci numai a acelor acte de executare care  s-au efectuat după împlinirea termenului de perimare, acestea fiind lovite de nulitate. În sens larg „desfiinţarea executării” semnifică încetarea activităţii de executare silită în dosarul respectiv pentru viitor. Actele de executare efectuate până la data intervenirii perimării care au produs efecte juridice (de pildă un proces verbal de distribuţie sume recuperate, un act de adjudecare a unui bun) nu vor putea fi anulate, efectele lor juridice subzistând, cu excepţia efectului întreruptiv de prescripţie, în privinţa căruia legea prevede expres o derogare. În caz contrar ar trebui admis că perimarea unei proceduri de executare silită va antrena, în toate cazurile, o întoarcere de executare în cazul în care până la data perimării s-a realizat o parte din creanţa urmărită. Însă o atare concluzie nu este compatibilă cu natura şi scopul instituţiei perimării executării silite şi de natură să perturbe siguranţa circuitului civil. Aşadar excepţia perimării afectează în mod direct valabilitatea actelor de executare efectuate după împlinirea termenului de perimare şi nu valabilitatea tuturor actelor de executare silită din respectivul dosar.  Drept urmare excepţia perimării va putea fi invocată în termenul de 15 zile prevăzut de dispoziţiile art.401 alin.1 litera a) Codul de procedură civilă, adică în termen de 15 zile de la data la care i s-a comunicat contestatorului actul de executare silită efectuat după împlinirea termenului de perimare, adică actul lovit de nulitate pentru nerespectarea art.389 Codul de procedură civilă .

Aplicând aceste consideraţii teoretice asupra textului art.389 Codul de procedură civilă la situaţia actelor de executare silită mai sus reţinută, instanţa constată că la data notificării de dare în plată, din iunie 2016, executarea silită era deja perimată iar eventuala suspendare care a operat după acest moment, cererile de stăruinţă în executare sau de reluare a executării făcute de creditorul cesionar, rămân lipsite de orice relevanţă juridică sau de efect juridic. Primul act de executare emis şi comunicat legal debitoarei după perioada de perimare care a curs în intervalul martie 2015 – iunie 2016 a fost procesul verbal de actualizare creanţă din 01.04.2019 şi adresele de poprire din 22.04.2019 - acte de executare comunicate debitoarei la data de 11 mai 2019.  Contestaţia la executare de faţă a fost formulată la data de 27 mai 2019 aşadar în termen de 15 zile de la momentul la debitoarea a luat cunoştinţă în urma comunicării de către executorul judecătoresc de faptul că executarea silită împotriva sa continuă.