Drept procesual civil – contestație la executare prin care se contestă procesul-verbal de punere în posesie emis în procedura reconstituirii dreptului de proprietate

Hotărâre 7957 din 03.07.2019


Analizând excepția inadmisibilității invocată de instanță, reține următoarele:

Potrivit art. 712 C. pr. civ. „(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

(2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

(4) Împărţirea bunurilor proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie poate fi hotărâtă, la cererea părţii interesate, şi în cadrul judecării contestaţiei la executare.”

Conform art. 713 C. pr. civ. „(1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.

(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun.

(3) Nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare.

(4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alţi creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului.

(5) În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, contestaţia la executare poate fi introdusă şi de o terţă persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv.”

Văzând aceste dispoziții legale, instanța constată că contestația la executare poate fi exercitată numai: împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, împotriva unui act de executare, împotriva refuzului executorului să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii, împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite; în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu; pentru efectuarea partajului. De asemenea, pe calea contestației la executare se poate ataca și titlul executoriu, altul decât o hotărâre judecătorească, prin invocarea de motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun. Totodată, contestația la executare poate fi introdusă și în condițiile art. 713 alin. 5 C. pr. civ.

Or, instanța constată că contestatorul a formulat contestație la executare prin care contestă procesul-verbal de punere în posesie nr. 14, solicitând anularea acestui act. Or, acest act nu este un act de executare, nefiind emis de executorul judecătoresc și nici nu este titlul executoriu în baza căruia se desfășoară executarea silită în dosarul de executare nr. 62/2018, astfel că nu poate fi atacat pe calea contestației la executare. Mai mult decât atât, pentru anularea acestui act, este necesară urmarea procedurii speciale a plângerii, prevăzută de Legea nr. 18/1991, cale pe care contestatorul a urmat-o, cererea sa făcând obiectul dosarului nr. 26106/245/2018.

Având în vedere că contestația la executare formulată de contestator nu are ca obiect actele enumerate expres și limitativ de lege, instanța urmează să admită excepția inadmisibilității invocată din oficiu și va respinge contestația la executare ca inadmisibilă.