Contestaţie la executare admisă. Apel declarat de apelantul intimat prin care acesta solicită modificarea hotărârii atacate, în sensul respingerii cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecată. Respingere apel

Decizie *** din 25.05.2017


Prin sentinţa civilă nr.1/ZZ.LL.2016 pronunţată în dosar cu nr.de mai sus, Judecătoria ... a admis contestaţia la executare formulata de contestatorii A şi B, prin curator C, toţi domiciliaţi în ..., având domiciliul procesual ales la ... cu sediul în ... în contradictoriu cu intimatul D, prin mandatar E, domiciliată în ... şi, în consecinţă: a anulat executarea silita iniţiată în dosarul execuţional nr. 2/2016 al BEJ F; a anulat încheierea de încuviinţare a executării silite din data de ZZ.LL.2016 iniţiată în dosar execuţional nr. 2/2016 şi, în consecinţă, anulează toate actele de executare silită subsecvente; a obligat intimatul să plătească contestatorilor suma de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocaţial redus).

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocată de intimat prin întâmpinare, instanţa a reţinut faptul că în dosarul execuţional nr. 3/2015 s-a anulat executarea silită iniţiată în dosarul execuţional nr. 4/2015 al BEJ F constatându-se, printre altele faptul că, contestatorii minori locuiesc în fapt în ..., la momentul respectiv depunându-se la dosarul cauzei contractul de închiriere încheiat de către E.

Prin urmare, la momentul formulării cererii de executare silită în dosarul execuţional nr. 2/2016, care face obiectul prezentei contestaţii, respectiv la data de ZZ.LL.2016, intimatul avea obligaţia de a indica domiciliul activ al părţilor de care a luat cunoştinţă în cursul judecării dosarului nr. 3/2015. Instanţa a constatat faptul că prin cererea de executare silită formulată (f. 5), intimatul creditor nu a indicat domiciliul debitorilor contestatori, executorul judecătoresc procedând la comunicarea actelor de executare la adresele existente in cadrul dosarului execuţional nr. 4/2015.

Prin urmare, instanţa a constatat faptul că contestatorilor debitori nu le-a fost comunicat în mod legal titlul executoriu, somaţia şi încheierea de încuviinţare a executării silite.

Potrivit art. 715 alin. 1 pct. 1 Cod proc.civ., dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silita propriu zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă.

Contestatorii au arătat faptul că au luat cunoştinţă de executarea silită începută în dosarul execuţional nr. 2/2016 în data de ZZ.LL.2016, iar intimatul, în susţinerea excepţiei invocate, nu a dovedit o stare de fapt contrară, limitându-se la aprecierea faptului că termenul de 15 zile trebuie calculat de la momentul comunicării la adresa imobilului din ... care a făcut obiectul partajului şi al executării silite imobiliare in prezentul dosar de executare silită.

Prin urmare, pentru aceste motive, constatând faptul că cererea a fost formulată la data de ZZ.LL.2016, instanţa a respins excepţia tardivităţii formulate de intimat.

În fapt, prin cererea de executare silită înregistrată pe rolul BEJ F la data de ZZ.LL.2016, intimatul D a solicitat punerea in executare a sentinţei civile nr.6/2014 din ZZ.LL.2014 pronunţată de Judecătoria ... în dosar nr.7/2010*.

La data de ZZ.LL.2017, BEJ F a admis cererea formulată şi a încuviinţat executarea silită indirectă prin toate formele, simultan sau succesiv, inclusiv executarea silită imobiliară asupra imobilului situat in ... pentru realizarea obligaţiei de plată a sumei de 102276 lei reprezentând sultă, precum şi a cheltuielilor de executare silită.

La aceiaşi dată, ZZ.LL.2016, s-a emis înştiinţarea, încheierea privind cheltuielile de executare silită şi somaţia imobiliară. De asemenea, la aceiaşi dată a fost emisă şi încheierea de suspendare a urmăririi imobiliare constatându-se că imobilul teren în suprafaţă de 536 mp, nr. top ..., ..., ... şi casa de sub ... având nr. cadastral ... si nr. top ... situată în ... se află în coproprietatea debitorilor minori si a lui J si K. Prin această încheiere executorul judecătoresc i-a pus în vedere creditorului să demareze procedura împărţelii judiciare, urmând a se relua procedura după soluţionarea irevocabilă a partajului.

Potrivit extrasului de carte funciara nr. ... cu privire la imobilul situat în ..., instanţa a constatat că pentru cota de 76/256 este înscrisa G în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 8/1990; pentru cota de 45/256 este înscrisă H în temeiul certificatului de moştenitor nr. 9 din 1999; pentru cota de 135/256 sunt înscrişi: K, A, H şi J.

Prin sentinţa civila nr. 6 din ZZ.LL.2014 pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. 7/2010* s-a constatat ca din masa succesorala rămasă după defuncta H face parte cota de 121 (76+45)/256 părţi din imobilul înscris în CF ... (nr.vechi de CF), nr. topo ..., ... şi ... căruia în natura îi corespunde imobilul casa de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 536 mp situat în ... .

Instanţa a constatat, de asemenea, că prin sentinţa sus menţionată, care reprezintă titlu executoriu, au fost obligaţi contestatorii A şi B să plătească suma de 102276 lei cu titlu de sulta stabilita conform suplimentului la raportul de expertiza judiciara efectuat de către expert I. Instanţa a reţinut faptul că reclamanţii contestatori A şi B erau minori fiind reprezentaţi în dosarul nr. 7/2010*. În dosarul sus menţionat a fost numit în calitate de curator în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 Cod proc.civ. din 1865 un curator special în persoana lui C.

Prin sentinţa civila nr. 6/ZZ.LL.2014, instanţa a stabilit ca suma de 102276 lei urmează a fi achitată de contestatorii A şi B prin K.

Potrivit art. 816 alin. 1 Cod proc.civ., imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicţie judecătoreasca nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale. De asemenea, instanţa a constatat că în speţă nu există situaţia de excepţie prevăzută de art. 816 alin. 2 Cod proc.civ., referitoare la obligaţia comuna a unui major şi minor cuprinsă în titlu executoriu.

Din actele dosarului execuţional reiese faptul că executorul judecătoresc a emis somaţia imobiliară în acelaşi timp cu încheierea de încuviinţare a executării silite. Astfel, executorul judecătoresc nu a întreprins minime verificări cu privire la existenţa unor bunuri mobile ale minorilor debitori. S-a reţinut în dosarul nr. 3/2015, că minori debitori locuiesc împreună cu mama acestora în ... .Emiterea somaţiei de executare imobiliară fără a se încerca identificarea bunurilor mobile ale minorilor este aptă să ducă la încălcarea drepturilor acestora, mai ales că executorul judecătoresc a procedat la comunicarea actelor de executare silită la imobilul care urma să fie executat silit, având cunoştinţă despre faptul că minorii debitori nu locuiesc în fapt la această adresă. Prin urmare, instanţa a constatat aşadar faptul că s-au încălcat prevederile art. 816 alin. 1 Cod proc.civ.

De asemenea, instanţa a constatat că au fost încălcate prevederile art. 818 Cod proc.civ., privitoare la executarea unui imobil aflat în coproprietate comuna, pentru motivele expuse în cele ce urmează. Prin titlul executoriu s-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra cotei de 121/256, nu cu privire la întreg imobilul executat silit.

Potrivit extrasului CF aflat în dosarul de executare silita, cota de 135/256 din imobilul obiect al executării silite se afla în coproprietatea lui K, A, H si J. În aceste condiţii nu este aplicabil art. 818 alin. 3 Cod proc.civ., cota parte a minorilor debitori nefiind clar determinată. În întâmpinarea formulată, intimatul a invocat faptul că prin sentinţa civilă nr. 10 din ZZ.LL.2008, pronunţată in dosarul nr. 11/2005 al Judecătoriei ... s-a dispus ieşirea din indiviziune. Instanţa s-a raportat la înscrierile din CF nr...., precum şi la starea de fapt şi de drept avută în vedere la momentul pronunţării hotărârii care constituie titlu executoriu în prezentul dosar execuţional.

Contrar afirmaţiilor contestatorilor, instanţa a apreciat că încuviinţarea executării silite imobiliare cu privire la un imobil aflat în coproprietate este prevăzută de art. 818 alin. 2 prima teza Cod proc.civ., putându-se suspenda o executare silită imobiliară până la pronunţarea unei hotărâri privind partajul.

Cu toate acestea, raportându-se la starea de fapt menţionată mai sus, constând în încuviinţarea unei executări silite de către executorul judecătoresc ulterior comunicatului Curţii Constituţionale a României prin care s-a constatat neconstituţionalitatea prevederii legale care îi conferea această posibilitate, dar anterior publicării deciziei in Monitorul Oficial, emiterea somaţiei imobiliare în aceiaşi zi în care s-a încuviinţat şi executarea silită, cu nerespectarea prevederilor art. 816 Cod proc.civ., comunicarea actelor de executare pornite împotriva unor debitori minori la o adresă la care aceştia nu locuiau în fapt, instanţa a reţinut că executarea silită desfăşurată în dosar nr. 2/2016 al  BEJ F este nelegală, motiv pentru care a admis contestaţia la executare şi a anulat executarea silita iniţiată în dosarul execuţional nr. 2/2016 al BEJ F (inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite).

În ceea ce priveşte cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, instanţa a constatat că, potrivit art. 45, alin. (1), lit. f) din OUG nr. 80/2013, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, în situaţia în care contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă.

În ceea ce priveşte onorariu avocaţial, instanţa a obligat intimatul, în temeiul art. 453 Cod proc.civ. la plata onorariului avocaţial redus conform art. 451 alin. 2 Cod proc.civ. în cuantum de 1000 lei. Intimatul este în culpă procesuală neindicând adresa în fapt a debitorilor în cererea de executare silită formulată. În al doilea rând, instanţa a reţinut că se impune reducerea onorariului avocaţial raportat la complexitatea cauzei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel intimatul D, prin mandatar E solicitând admiterea apelului şi modificarea hotărârii atacate, în sensul respingerii cererii de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea căii de atac exercitate apelantul arată că nu se află în nicio culpă procesuală, pentru că el a indicat în mod corect adresa debitorilor, aşa cum rezultă din evidenţele informatizate ale persoanei, apelantul nefiind înştiinţat de vreo schimbare a adresei acestora.

Consideră că debitorii sunt în culpă, întrucât nu au înştiinţat instanţa la judecarea cauzei despre faptul că ar pleca provizoriu de la adresa lor de domiciliu.

Învederează că potrivit dispoziţiilor procedurale vechi şi noi, dacă partea în timpul judecării cauzei îşi schima locuinţa sau domiciliul are obligaţia de a înştiinţa instanţa prin cerere la dosar, iar partea adversă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Deci, apelantul arată că a indicat domiciliul creditorilor, aşa cum rezulta din dosarul de fond, dar şi conform evidenţei informatizate a persoanei.

De altfel, apelantul  arată că a solicitat să nu fie obligat la cheltuieli de judecată în ipoteza în care din dosarul executorului va rezulta că a făcut vreo greşeală în executarea silită şi astfel consideră că nu este corect ca apelantul să plătească pentru culpa altora.

Prin întâmpinarea formulată (fila 19), intimaţii  A şi B, prin curator C, solicită respingerea apelului ca nefondat, cu consecinţa menţinerii, ca temeinică şi legală, a sentinţei atacate; cu cheltuieli de judecată.

În fapt, intimaţii arată că apelul declarat este vădit nefondat, apelantul făcând trimitere la împrejurări străine de natura pricinii şi în contradicţie vădită cu probaţiunea administrate în cursul cercetării judecătoreşti.

Astfel, intimaţii fac trimitere la următoarele: în primul rând, apelantul critică hotărârea instanţei de fond, nu sub aspectul soluţiei asupra contestaţiei la executare propriu-zisă, ci doar cu privire la stabilirea obligaţiei, în sarcina sa, de a achita cheltuielile de judecată ocazionate intimaţilor-contestatori. Pe de altă parte, apelantul încearcă să plaseze culpa în indicarea eronată a domiciliului actual al intimaţilor, fie în sarcina acestora din urmă, fie în sarcina executorului judecătoresc. Or, astfel cum în mod corect a arătat instanţa de fond, apelantul cunoştea în mod exact domiciliul activ al intimaţilor din ..., în contextual în care, în dosar nr.3/2015 al Judecătoriei ..., având ca obiect tot contestaţie la executare, au fost probate toate aceste aspect. Cu toate acestea, apelantul a indicat din nou, în dosar execuţional nr.2/20l6 un alt domiciliu al intimaţilor, în condiţiile în care cunoştea că la acest domiciliu din ţară intimaţii ajung o dată pe an, în cursul lunii august (cererea de executare silită fiind înregistrată în LL.2016).

În acest context, intimaţii consideră că nu poate fi reţinută nici culpa lor şi nici culpa executorului judecătoresc, ca atare singurul aflat în culpă procesuală, în accepţiunea dispoziţiilor art.453 Cod proc.civ., este apelantul, sens în care dispoziţia instanţei de fond privind obligarea acestuia la cheltuieli de judecată este justă, legală şi temeinică.

Faţă de cele de mai sus, intimaţii solicită menţinerea hotărârii instanţei de fond, corelativ cu respingerea apelului, ca nefondat.

În drept, invocă art.205-203 Cod proc.civ., art.453 Cod proc.civ.

Analizând apelul declarat prin prisma motivelor invocate, cât şi din oficiu, tribunalul consideră că este nefondat pentru următoarele considerente:

 Criticile de apel se referă la  dispoziţia instanţei de fond privind obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată în cuantum redus de 1000 lei reprezentând onorariu de avocat.

În opinia apelantului instanţa de fond în mod nelegal l-a obligat la plata acestor  cheltuieli, întrucât nu are nici o culpă procesuală, a indicat în mod corect adresa debitorilor.

Instanţa de control judiciar consideră că în mod legal a fost obligat apelantul la cheltuieli de judecată, în urma admiterii contestaţiei la executare formulată de contestatori-debitori în contradictoriu cu apelantul intimat ,ca o consecinţă a analizării inclusiv şi a motivelor de nelegalitate în legătură cu modalitatea de comunicare a actelor de executare emise la domiciliul debitorilor, instanţa  de fond constatând că  această comunicare a fost nelegală.

În prealabil, părţile s-au judecat în cadrul dosarului nr 3/2015 al Judecătoriei ... având ca obiect contestaţie la executare formulată în legătură cu actele de executare emise  în dosarul execuţional nr 4/2015 BEJ F în baza aceluiaşi titlu executoriu respectiv sentinţa civilă nr 6/2014 a Judecătoriei ..., titlu executoriu şi în dosarul execuţional nr.12/2016 BEJ F,anulate prin sentinţa civilă nr.13/2015 a Judecătoriei ... ,instanţa reţinând cu ocazia soluţionării excepţiei de tardivitate a contestaţiei la executare formulată de  debitori, că  în dosarul execuţional nu există înscrisuri care să cuprindă cercetările efectuate de executorul judecătoresc pentru a identifica domiciliul activ al debitorilor contestatori  în cadrul dosarului  a fost audiat martorul K care e vecin cu familia L şi a relatat în faţa  instanţei de executare, că familia  şi minorii debitori sunt plecaţi în ... de aproximativ 4 ani .

Deşi apelantul intimat fiind parte în dosarul mai sus arătat şi având această informaţie că familia L trăieşte în ... şi vin în ţară ocazional nu a întreprins nici un demers pentru a indica un domiciliu efectiv al debitorilor contestatori, la data formulării cererii de executare silită în dosarul execuţional nr 2/2016 BEJ F .

Instanţa de fond găsind întemeiată contestaţia la executare reţinând şi această împrejurare privind domiciliul debitorilor, în mod legal în baza art. 453CPC în urma reducerii onorariului de avocat  plătit de contestatori l-a obligat pe apelant  la plata  cheltuielilor de judecată  de 1000 lei; temeiul obligaţiei de suportare a cheltuielilor  de judecată se bazează pe o culpă procesuală pe o răspundere civilă delictuală  obiectivă având un caracter sancţionator şi reparator.

Potrivit art. 453 CPC „partea care pierde procesul va fi obligată la cererea părţii care a câştigat ,să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată„.

Căderea în pretenţii se bazează pe culpa procesuală a celui care a încălcat vreun drept substanţial sau de  procedură,  fiind readusă în discuţie în cadrul prezentei contestaţii la executare aceeaşi atitudine a apelantului creditor ca şi în dosarul nr.3/2015 al Judecătoriei ... privind neindicarea unui domiciliu efectiv al debitorilor, context în care  se poate constata chiar  rea-credinţă a apelantului, manifestată  în cadrul procedurii de executare silită din dosarul execuţional nr.2/2016 BEJ F, astfel încât în mod legal  a fost obligat apelantul la suportarea cheltuielilor  de judecată.

Faţă de cele de mai sus, tribunalul, în baza art.480 CPC, va respinge apelul declarat ca nefondat.

Apelantul fiind partea căzută în pretenţii, în cale de atac, în baza art.453 CPV, va fi obligat la 1190 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat plătit de contestatori  în baza chitanţei nr. ... din ZZ.LL.2017, emisă de cabinetul avocaţial M.